1 KANTOOR VAN PULIEKE FONDSEN. BERIGT. Galty, die geheel en gansch gesteund is op eene zedeleer, gescheiden van God en zyne geboden. Elders, zooals te Brugge, alhoewel de priester uit den Athenée en de meisjeschool van St. Jacob gebannen is, laet men nog den letter van den Catechismus leercn. Men meent alzoo de eenvoudige ouders te verblinden, en men weet ook dat de christelyke leering die door den priester niet aengeleerd wordt, weinig te wege kan brengen, en dat de lee ringen van deze gestichten algelyk of we' onverschillig of ongodsdienstig zullen op- groeijen, zonder krachtigen teugelaen hunne opkomende driften. lïringeiHlc iiligtcii. In 't byzyn der revolutionnaire wending welke hel liberalism langs om meer aen- neemt, vallen er groote en strenge pligten te vervullen aen de katholieken. De eerste en voornaemste dier pligten is, in de verdediging de zelfde volstandigheid en krachtdadigheid te werk stellen welke hunne tegenstrevers in den aenval gebrui ken. Nooit mogen zy uit het oog verliezen dal zy te doen hebben met onverzoenlyke vyanden, van welke niets den woesten haet ontwapenen kan. Te vergeefs zal men hen zoeken tot reden te brengen door gematig- heid en toegevingen, die gematigheid zullen zy nemen voor zwakheid; die toegevingen zullen zy maer aen veerden om er zich nieu we wapens van Ie maken, welke zy welhaést tegen ons zullen keeren. Alle overeenkomst is onmogelyk gewor den met eene party die niets anders meer is dan de party des oproers. Trachten wy dus tegen haer onze sterkte te zoeken, alleenlyk daer waer wy ze vin den kunnen: in deeendragt van al de katho lieke samenneigingen, in de krachtdadige bevestiging onzer princiepen, m de kloek moedige en onbeschroomde toepassing van ons program. Dit program is dat der orde en der mael- schappelyke behoudenis; T is dat des eer- bieds vooral de reglen en voor al de wetti ge vryheden. 'T is hel eenigste welk beantwoordt aen de wenschen en de overleveringen des lands; het eenigste dal ons waerborgen van toe komst en duerzaemheid kan geven, door de toegenegenheid van alle ware burgers rond ons te vereenigen. Iloeti'inaii'-i'ütllihurl twce- gcvrcliG De Echo du Parlement en de Indépendan- ce vliegen melkandere» in T hair, schelden en verwylen malkanderen (welverslaende op het papier) dat men er verstomd by staet. In de Kamer evenwel, doctriuairen en radi- kalen, in wiens naem al die vischwyfs praet geschiedt, reppen geen woord, om te doen peizen dat er onder hen geschil is, en M. Couvreur, de groolmeesler-francmacon, klapt en stemt gelyk M. Frère. Indien, gelyk de Inpépendance beweert, de doctriuairen willen de progressisten ver nielen, waerom geven deze laetslen de hand aen de eersten in de Kamer? Wal moet men hieruit besluiten? Spelen de Echo en de indépendance mis schien de rol van hansworsten op de feest, die malkanderen beledigen, om aldus hel volk in de barak te trekken? Of V<cl verbeeldt het eene blad niet meer de doeliYvnaire party als dal de andere de radikale vekbeeldl? Die ondersveilingen zyn geoorloofd. Doch de katholiekeli hebben nooit niet veel prys gehecht aen cletwisten van den doctriuairen Vadius en van den radikael Trissolin. Inlus- schen 't zal goed zyn ons zoo wel te bereiden voor de aenslaende kiezingen, alsof de twee parlycn nu hel zelfde liedje zongen. Laet ons dan op eene krachtdadige en vaderlandsehe wyzc, als ware en echte Belgen, onze plig ten trachten te kwyten, en de liberalery, on der welken naem zy zich verlootte, door de stemming voor goed van kant te slaen. 'T is hetgeen waeraen de goddelooze Toekomst zich verwacht. Wat dunkt cr u van? Voor 1789, mogt by ons alleeigenaer het wild dooden op zynen eigendom. Dit regt is hem sedert de onslerfelyke grondslel- sels van 1789 door de Franschen ontno men. Men bereidt eenejaglwet. Wy vragen dat hel land terug keere lot de oude vlaetnschc vryheid van voor 1789. Waerom moet een eigenaer den kost ge ven aen andermans wild? Dit onregt wordt hier en daer schreeuwend. Wy kennen kasteelen, omringd van honderd en meer hectaren bosclt, bevolkt met wilde konyrts hoevele honderd kunnen wy niet zeggen ingezien door de bureaucratie, die alles optelt, lot heden geene optelling van dit slach gedaen wordt. En do acnpalende bewoners zyn verpligt hun land en vruchten door die verschillen de knagers te laten opeten, willen zy zich niet aen geregterlyko gevolgen blootstellen. Elkeen zy meester op zynen eigendom! Keeren wy tot het oude vlaemscbe regt terug. Gazelle van Thouroul.) Plaetscl yk nieuws. 'T is eene afgedane zaek. M. Alfons, gelyk M. Biekuyck, heeft tegen het ontwerp van verplaelsing der Ry-school gestemd. Maer heeft hy er tegen gestemd, gelyk de Toekomst uilkraemt, met inzigtom hel wcl- zyn en de belangen der stad voor te slaen? In hel geheel niet. Neen. M. Alfons heeft er zich niet tegengesteld in naem der stad, maer om andere gekende redens. Wat heeft M. Alfons dan gedaen? Ily heeft aen M. den minister van oorlog j eene schadevergoeding gevraegd voor de stad. Ziedaer al wal M. Alfons gedaen heeft. Ten slotte, dat onze stadsgenoten bet we ten. De schadevergoeding voor onze stad was reeds bekomen voor aleer M. Alfons zyne slem liet hooren in het Parlement. Laet er ons nog by voegendat hoe min hy zich met de zaek bemoeit en hoe min hy er een wapen van maekt otn zyne politieke vyanden te bevechten, hoe meer reden wy zullen hebben om van de schadevergoeding te vreden te zyn. De goddelooze Toekomst meldt: dat de klerikale gcmeenleraed van Korlryk alle tooneelverbeeldingen verbiedt gedurende den heiligen tyd van den vasten. Is het zoo, welzeker is die stadsraed daerin prysbaer. Zy meldt ten andere: dat de verstandige burgmeester van Wcrvick aen den Union chorale heel welwillend den oorlof heeft gegeven dien zy vroeg. Is dit waer, de Wer- vickanen zullen die zaek naer behooren oordeelen. Eindelyk ons armzalig bladje verzekert dal de Vlaemsche Ster zonder de hulpgel den van M. Beke rnagteloos is. Welnu had die man hel zalig gedacht gekregen, om, in zake, te doen gelyk de klerikale gemeente- raed van Korlryk gedaen heeft, ecnig ledig- gangers en een handvol valsehe chignons zouden wat gepreuteld hebben. Maer'l was daenncdc amen. Ziehier, voor het arrondissement Ypcren, het aendeel der militieligting voor het jaer 1872. 43" Ypros. 44» Poperingbe 45e Proven 46" 47" 48" 49" 50" 51" Elverdinghe Langertfarck. Gheltivclt. Nieuwkerke Waesten Wervick 33 32 •18 26 27 27 21 20 24 3 3 2 2 3 2 2 2 3 228 99 De Regtbank van eersten aenlcg, te Yper, heeft by zyn besluit van den 15 Maert 1872, den heer Désiré-Amand Opsomer, deur- waerder te Passchendaele, bemagtigd om zyne verblyfplaets te vestigen te Wervick. Voor wat hel verzenden der brieven en de veranderingen in den postdienst aengaen, zie onze vierde bladzyde. Allerhande nieuws. BURGERSTAND VAN VPEREN, A1'' VOHCK, wissclagent Boterslracl N° 74 le Ypcren. Open 's morgens van 9 tot 12 uren, den Zulurilag alleen tul 's namiddags ten 4 uren. VOORWAERDEN. Aen koop en verkoop van Beulen op den Staet, leuningen der sleden, Loleu, Aklicti en obligaltën van yzerwogen, Banken enz. Mits centiemen voor I4M) franks opoperalien bedragende ten minsten 1(100 frank. Uitbetaling van intrest Koupons en di- videndes aen drager, var. alle slach, be- laelbaer in Belgiu 2, 3 en 5 centiemen per Koupon volgens bet getal en de weerde. Aenkoopen en verkoopen alsook ontvan gen van Koupons in vreemde landen, aen de voordeeligsle pryzen mogelyk en ten besten der intresten der kalanten. A'. II. De orders zgn sliptelyk en ter trouwe uitgevoerd. By D' BE1WYTTENAERE - DUFL03, MIUTIfrCANTONS. AENDEEL. AC'l'IK. RÉSERVE. De eerste zittingen van hel nationael congres, zyn voorgezeten geweest door M. Gendebien, ouder doinsdekeu. De vier provisoire geheitnscbryvers zyn gekozen geweest under de jonaste leden der vergadering, die waren: M. I.iedls (Oosl-VI.) M. de burggraef K. Vilain X11II (Limburg); M. de abt De Haerne (AVest-VI.);'M. M. J.-B. Nothomb (Luxemburg). Wanneer er spraek was van de ge- heimscbryvers voorgoed te noemen, M. De Ilaerne weigerde alle kandidaluer. Ily werd vervangen dooi M. Eorgeur, kortelings g'-slorven MM. Forgeur is geboren den 3 July 1802 Liedts 1 Dec. 1802 Vilain 13 Mei 1803 De Ilaerne 4 July 1804 J. B. Nothomb >i 2 July 1803 Een nieuwe Col'rrikr de la Meuse is te Luik verscheuen. Ily belooft de slappen te volgen van de gazette van dien naem, die voor de omwenteling van 1830 zulk eene schoone rol gespeeld beeft. Zekere veeziekte is te Oycke, by Audenacrde op de hofstede lluysman uitgeborsten ten gevolg van eenkoeitje dal van Huysse kwam. Men heeft te Marcke den 21 dezer een nest patrys-eijerep gevonden. Twee dagen voor Witlcndonderdag (gelyk dag op dag over twee jaer) is de stoomketel der vlasfabriek van Sl-Gilles by Brussel gesprongen. Er zyn dry dooden en twaelf gekwetsten. Een uilzendeling der Internationale heeft met een schynheilig voorkomen, by de Trappisten in Frankryk binnengerochl. Na korten tyd, hy viel op zyne knien voor den abt en bekende, dat hy geko men was en van alles voorzien was, om 'l klooster in brand te steken. Men heeft licrn den middel ver schaft om naer den vreemde te vluchten. Men verzekert dat M. Victor Jacobs professor zal worden in de Universiteit van Leuven in plaets van minister Delcour. De Barzb van Aeltre op Brugge is Zaterdag laclst tusschen Aeltre en St-Jooris ten gronde ge- gaen. De reizigers zyn gered geweest. u Eskulap spuigt vuer en vlam tegen bet Nieuwsblad, omdat liet oflkieelyk bewezen heeft dal de broederscholen te l'arys veel meer piyzen bekomen hebben in het konkoers als de wereldlyke scholen,daer deze veel meer in getal zyn en ook veel leerlingen hebben, omdat de broeders by gebrek aen plaets bel getal hunner leerlingen niet kunnen vegrooten. Gy hebt waerlyk gelyk, goddelooze Toekomst, te zeggen: «dal de katholieken aen Bara niet kun nen vergeven den voordrager geweest te zyn van de studiebcurzenwet, die gebrandmerkt staet met den daem van dievenwel. Wat St-Denys aengset. lees de Patrie van Brug ge van eergisteren, en gy zult zien: dal die droevige z iek niet verre meer is van klaer gespeeld te wor den. lleb geduld, anderen dan gy, zullen Bara een spook noemen. Ziehier wal men onder andere in de Patrie leest: Wy leven niet meer Goddank onder liet beheer van M. Bara: het gansche land, bovenal Vlaenderen beeft dien man gevonden, die in ons Vlamingen en katholieken liet venyn van zynen aanhangers Iniet wilde inenten en die met dit inzicht niet haperde lietgewigt zyner poriefolie in de schalt derjusticie te pluetsen! wy verhopen wel, dat de herstelling langs Gent en St Denys zal konten. Wilt gy welen, ooDOSLOdcs Toekmmst wie uwe Louis Geplas, of beier gezeul Geudon is? Ily was een uude rondleurder met liberale gazetten, die de schynheilige speelde, en aldus als simpele knecht in St Josef's gesticht is aenveerd geweest, een kerel dan, die zoo veel geestelyke broeder is als dal Bouvier een man van verstand en Bara een man met dankbuerheid is jegens de kanoniken van Door nik mei wiens geld hy gestudeerd heeft. Een ryk man, zegt de goiiduloozi: Toekomst, Alexander de Boe, sterft te. Antwcpen, buiten allen godsdienst. Hy is het opperhoofd eener vrymeise- laers logic. Ily is een vastberaden liberaelHy bekomt eene schoone katholieke begraving. De katholieke gazetten van Antwerpen schryven diensaengaende zoo volgt: De geestelyke overheid beeft de godsdienstige begravents locgeslaen aen M. de Hoe op de verkla ring van een achtbaren geneesheer «dat M de lloo die sedert nctil dagen leetll aen zenuwkoortsen eiken nacht wedcikeerendein een aenval van lieete koorts gestorven is,en op de verzekering ontvan gen dal liy zyn ontslag van xyne bedieningen in de logic van Antweipec gegeven had. Den 22 Maert laetst is keizer Willen van Pruisen 73 jaren oud geworden. De drymast Edmond Meert.kapitein Lau- wereyns loebelioorenJe voorheen aen de familie Lancswecrl van Oslende is by Dunkerkc verg.ien! Seraphine Naessens is te Ecghetn en Picler Vande Putte te Oils verdronken. Eene dronkersse of dronkelatle is te Bru«scl op de straet dood gevonden een kindje van 2 jaer oud half versteven in hare armen houdende. M. Dubbels, odder pastor te Harelbeke, is oldaer oveileden den 27 Maert, in den ouderdom van 43 jaren, R I. P. De commuucmanncn en vrydenkers gaen op Goeden Yrydug kermis houden. Katholieken en liberalen zyn het eens om te bevestigen: dat geheel de liberalery, Fnire Bira aen 't hoofd, in staet niet is het hoofd te bieden aen onze groote staeumon M M dou; niettemin ons armzalig bladje komt, vreesachtig noguns, Itewcrcn dal M. Malou moeite lu .-ft otn liet tegen Bara uit to houden: Ui9um teseatis akici? van den 'it tut den 2'J Maait 187'Z. CCBOUKTKK. Mmnelyk geslacht 10. Yr.eiw yk ge> ichl II. stkrfgevalles. Verhcyc, Paulus, 18 jaren, werkman Knlvrr- straet. Vigoureux, Alex inder, <10 jaren. p n- sionneerden brigadier der douanen, echtgenoot v.in llegina Dan-v Sl-Nteo atu nev.-mA pia D. iyckx Vin sellers, Maria, 03 jaren, ri gieusi', I! rsli iel, Durucz, Kdouardus, 03 jaren, hovc nier, onge huwd, Meeuenstraet Genrts, M rellu«, S7 jaren, gepeiisioaneerdon ontvanger, cchtg. nodf v.in Maria Debruyne, Tliouroutstrsi-t. - Dnnccl. Mirta, 73 jaren, zonder beroep, eclitegenoot- van Angelus Ommeslagh. St-I'cet. is plaets. Kinderen beneden de 7 Jaren. Mannelyk geslacht 7. rouwclyk geslacht 1.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1872 | | pagina 2