AENBEQT EDIN D'IMMEUBLES, M O B I L I E R, SCHOON HOFSTEDEKEN HET WEIDE ES ZABILASD, GEVELDE BOOMEN, ABEELEN, BAUD m SCHOLVEN, EIKEISAEEELEN n u IKEN BOOME N Thouroutslraet, Nr' 26, te Yperen, is een schip ingekomen met noordsche, rootle en witte DFFLRN planken, van allerlei soorten van, MADRIFHS, BUT TFNS, KULDEKS. enz., van aller schoonste kwaliteit en aen zeer voor- deelige prijzen. A VIN. M"e fiflAF.IE LOPPENS a rhonncur d'informer sa clientèle que sou atelier de couture est trans- féré au Vieux Marché-au-Botè, Nu 27. Openbare verkooping I» O K li A I» E li li E gemeente Langemarck. De Notaris ELLEBOUDT te Langemarck verblyvendé, zal opcn- baerlyk te koop aen bicden het na volgende Onroerende Goed 1" KOOP. De westersclie woonst van een tweewoonstig huis, scheidende op half vuerpyp, met ovenbeur, koei en zwynstal en 24 aren 79 cei i- aren, ónder bebouwden Grond, I? Weide en Zaeiland, staende en gele gen te Poelcapellö gemeente Lange marck, langst den steenweg van Y|)er na Brugge, ter nöordzyde der zeiven, deel van Y* 502, 503 en 504, der Sectie 1), van liet cadaster. 2" KOOP. De oostersche woonst van gemeld tweewoonstig huis, scheidende ook op half vuerpyp, met schuer, koei en zwynstal en 28 aren 88 centiaren onder bebouwden Grond, Hof, Weide en Zaeiland, gestaen en gelegen als vooren, deel van N" 502, 503 en 504 der Sectie D, van het kadaster. 3" KOOP. Een panieken Zaeiland, groot i9 aren 80 centiaren, gelegen als voo ren, langst gemelden steenweg, be kend by kadaster Sectie D, Y508. 4" KOOP. Eene part ie Zaeiland, groot 51 aren 30 centiaren, gelegen als voo ren. bekend by kadaster Sectie D, Nr 553. De 4 voorschreven koopen, te samen uitmakende een schoon en goed Hofstedeken, groot volgens kadaster Sectie D, N™ 502, 503, 504, 508 en 553, onder bebouwden Grond, Hof, Weide en Zaeiland, 1 hectare, 26 aren, 26 centiaren, is lest gebrukt geweest door wylen Sieur Pias Claeys, en thans in pachte gehouden door den medeverkooper Sieur Charles Claeijs, tot 1" October 1875, mits 250 francs by jare boven de contri bution. fnstejpenningen te winnen. Deze verkooping zal plaets hebben te gezegd Langemarck, ter' herberg den Leeuw van Vlaenderen, bewoond door sieur Desirè Claeys. INSTEL, WOENSDAG 3 APRIL 1872 en OVERSLAG WOENSDAG 17 DER ZELVE MAEND, telkens om 3 uren na middag. Voor nadere inlichtingen zich te vervoegen by bovengenoemden Notaris ELLEBOUDT. Elk zeg het voorts. Kantoor van den N OTA RIS CAPELLE, TE WATOU. IJAuJhJ A. Van BRANDHOUT, Óp MAANDAG 1"' APRIL 1872 (2™ Paaschuag,) 1 ure namiddag, ter hof stede gebruikt door sieur Van Damme, na Edouard Wulleman, te Watou, bij het Roozendaal. B. VAN BOSCIITAILLJE PLANTSOENEN, en konpen en andere hoornen, in den Ulsg, te Proven, bij de Klijtte, Op MAANDAG 8C" APRIL 1872, om 2 uren namiddag. Men gelieve het ruchtbaar te maken. STAD TH IEL O i DER TE 00ËNE WERKEN aen de parochiale kerk van St-Pieter, alsook aen de Sacristy, op 4 APRIL AENSTAENDE, om 21/2 ure namiddag, in de groote zae! van het Stadhuis. BESTEK FR. 33,956-33. De plannen, het bestek en het ko hier van lasten en besprekken der onderneming, opgemaekt door den heer Croquison, provincialen Bouw meester te Kortryk, liggen ter in zage van eenieder op liet Stadhuis alhier. D1CKEBUSCH. DEN WOENSDAG 17" APRIL 1872, ten 9 uren 's morgens, ter berber; Risqüons tout, op do plaets van Dicke- busch, zal er voortsgevaren worden door de'ambtsverrigting van den No taris LAMBIN, t'Ypre, tot de openbare verpachting voor 9 jaren, te beginnen den 1" October 1872, der onroerende goederen toebehoo- rende aen de Gemeente, aen den Disch en aen Kerkfabriek van Dicke- busch, bestaende in Hofstedeken, Woonhuizen, behuisde Gronden, IIo- veiiierhoven, Zaeilanden, Meersclien, en Weiden, gelegen te Dickebusch Wytschaete, Reninghelst en Poperin- ghe, verdeeld in 63 loten, beschre ven by plakbrieven. De pachters zullen moeten stellen goede en welbekende borgen of me depachters, en gereed betalen 10 van een jacr pacht tot voorzien in de kosten. Kantoor van MEESTER FEYS, NOTARIS Overslag. WOENSDAG, 3 APRIL, 3 ure namiddag, ter herberg het Schotlerhof, te KousbruggeTIaringhe van: (iGemeente Rousbruggè-Harmghe.) 1° Een HOFSTEDE en 5 11.65 A. 28 G. Zaai-, Wei- en Hooilanden, zijnde de koopen 1, 2,3, 4 en 8. Ingesteld 28,500 fr. 2° Drij perccclcn ZAAILAND, groot 3 II. 00 A. 88 C. zijnde de koopen 5, 6 en 7. Ingesteld 8,000 fr 3° HOFSTEDE en 7 II. 33 A. 76 C. Zaai-, Wei Hooi- en Boschlanden, zijnde de koopen 9,10, 11,12,13,14, 15, 17 en 18. Maar ingesteld 20,000 fr. 4° Schoon RENTENIERSHUIS, zijn de koop 16. Slechts ingesteld 2,900 fr. 5° Twee RENTEN, te zamen bedra gende 3,355 franken 97 centiemen. Maar ingesteld 1,250 fr. Ten overstaan van den heer Vre derechter. Verdere inlichtingen zijn te beko men bij voornoemden Notaris FEYS. Etude du NOTAIRE DE TAVERNIER, a SLasggrmarcli. LOCATION PUBLIQUE 48 lots consisiant en Maisons, Jardins, Ver gers, Prairies et Labour situós a Langemarck et Bixschote, et appar- tenant a la Fabrique do l'Eglise de Póelcapellè. Cette location aura lieu a Poel- capelle, au cabarêt du sieur Ch. Noliet, le MARDI 2 AVRIL 1872, a 2 heures de relevée. Schoonen openbaren koopdag van S35 T E LANGEMARCK ten verzoeke der erven van wij lent M. Deridder. DONDERDAG 25 APRIL 1872, om 12 uren 's middags zal men er verkoopen in de partiejn west-smalle Seij/ie, oost- en west-mulle broucken, Doodkeirel en Kruiseilcen 1° 75 Koopen schoone, zware.en lang st, ammige Eiken boomen, dien stig voor alle slach van zware werken; zeer wel gelegen voor den transport en staande op kleinen afstand van d'hcrbcrg het Meuneken en den steenweg vanPoelcappelle naar Clercken; En 2" 50 koopen schoone Eiken, Lys- teboomen cn Plantsoenen, dien stig voor lattespl ij tiers, Wagen makers, enz. De vergadering ter herberg de Madone. Nota. Do boschwachters Petri's Novf.z, cn Petrus Leciiat, zullen aan de liefhebbers die zouden wen- selien 't eene of't andere te voo ren te bezichtigen, alles aan- toonen bij dewelke er kaarten van aanwijs zullen te bekomen zijn, alsook in de herbergen 't Meuneken, Raijssen, de Madone en 't Kasteelken. Dezen koopdag zal gehouden wor den op gewone voorwaarden en ne gen maanden tijd van betaling, be houdens door de koopers bekende solvable medekoopers te stellen ter aanveerding van den zaakwaarnemer LIE BAERT te Langemarck, met den ontvangst van dezen belast, wel ken zal moeten geschieden den Woens dag van iedere week. Pour cause de depart d'une familie étrangcre. LUNDI 1 AVRIL 1872, a dix heures du matin en la salie de l'Aigled'Or, Grand'Place a Ypres, Vente publique se composant de mcubles de Salon, Chambre a coucher, Salle a manger, Tableaux et plusieurs Objets d'Art. Par lc ministère del'Huissier L0UIS- FRANCOIS VERHAEGHE, a Ypres. La vente se fait au comptant avec augmentation du 10% pour frais. jf 1.BS SÜ.T K*1S 'WK 100 I. 20 - 13 12 30 7 30 100 k. 0 per kil. 3 24 23 14 30 13 23 8 30 9 3 20 143 I 31 22 30 20 12 20 100k. 00 d. 0 34 23 10 23 - 9 per h. 22 13 10 0 38 6 2 81 23 28 16 18 7 18 8 - 3 27 per b. 100 kil. 1 kilog. 22 97 17 30 10 10 - 3 90 19kA!ltK.Tl£*. WiasnssurSiteia. VAN KEN TE te TE PROVEN. de IN T ROSCII IIOUT-1IULST d'un beau S™"™1 KOOPWAREN. Tarwe Rogge Bonnen Haver Erwcten Aeidappelen Boter BRUGGE, Zaterdag "23 Maert. KORTRYK, Maendag 23 Maert. beet. 21 34 13 34 103k. 9 100 k. 9 1/2 k. 1 34 23 34 13 07 9 67 10 1 72 DIXMUDE, ROUSSELAERE. Maendag 11 Maert. Oytisdag 26 Maert. p. h ,2138' 24 14111/211.30 19 13 79 8 97 13 30 11 04 100k. per k. 9 100 k. 3 37 3 03 per kil 20 16 0 23 3 18 32 20 21 18 - 7 3 43 VEUIiNE, Woensdag27 Maert. THIELT, Donderdag28 Maert. h. 1/2 23 13 7 23 7 3 24 30 13 30 8 23; 8 30 3 30 AUDENAERDE, Donderdag 28 Maert. POPER1NGHE, Vrydag 1 Maert. YPEREN, Zaterdag 30 Maert. 100k.30 19 18 18 J- 18 30 8 31 80 21 19 .30 19 80 19 80 9 80 3 40 KOOLZAED. LYNZAED. KOOLZ. OL IE. LYNZ. OLIE. KOOLZ KOEKEN. LYNZ KOEKEN. KORTRYK 28 Maert. Iiec lol. Iiectoj. 103 kit. 90 30 91 103 kil. 83 30 100 kil. 20 50 100 kil 20 30 MEOIIELEN, 3 k. 4.17 a 0,42. GENT 22 Maert. 100 kil. 30 100 kil. 38 - 40 98 30 80 10O k. 100 k. BRUGGL,1 kil. 07a75, A EEST 23 Maert. 1 112 li. 1 112 li34 35 100 1. .98 100 lit. 82 80 123 k. 20— 21 128 Ih 20 - 30 ST-NJKOEAES, 3 kil. 0,00. MECiJELEN 17 Feb. 100 kil. 38 100 k. 33 100 1 98 100 lit. 88— 100 k. 21 8öi- 100 k. 28 80 A'ELST, 3 kil 8,00a 8,40. DENOERMONDE 25 Maert. liectel. 48 48 80 heetol. 4(1 40 80, 100 kil. 94 80 90 100 k. 80 80 80 100 k. 21 100 k. 28 31 TIllELT, 3 kil4,80 a 8,18, RYSSEL 18 Maert. heciol. 31 30 33 - heciol. 28 30 50 heetol. heetol. 87 80 loo k. 20 80 21 100 k. 81 31 50, BERGEN, 1/2 kil. 2,81

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1872 | | pagina 3