YPEREN VAN EN VAN HET LIBERALE EN KATHOLIEKE Zaterdag V2W2 Juny 1S7fc2. Zevende Jaer. Nummer 338. VANDERGMINSTE-FOSSE, :s Fr. ftO per .Baer. |)E PL VkBIUEVEN, ten Bureele van tlil Blad gedrukt, het' mi slechts óóne in/i/riug en worden tot den dag der verkooping opgenom ni. 'iïi 30 BS XV K E IV. 1" December. M A II, I, IK -POS 'T F IV. ])(- ueiiKtaendc kk'/Jiisen. Hel pouvcrncnicnt heeft besloten dat de gemeente kiezingen geheel 'icl knd door zullen plaels hehhen den eersten van Juli. De beweegredens dezer beslissing zyn de bclaeinlykbcid van de. nieuw gekozene ra den niet Ie onderwerpen acn de stem mingen die de ic herkiczene zouden kun nen geven voor wat hel budjet van 1873 aengact. Intlcrdaed, van in Seplcmbcr en October, moet dit budjet vastgesteld worden. Hadden de kiezingen slechts in Oelober plants, de nieuwgekozenc raedshceren zou den zich gebonden vinden en dikwyls on dernemingen moeten videinden die zy niet zouden gedami hebben. Ten andere, het beiaeml niet dat men de kiesbeweging inaeuden lang late duren dacruil ryst er cene opschudding die voor niemand, en bezonderlyk voor koophandel en ny vei beid, goctl is. Hoe eer de volkswil gekend zy, hoe beter; ten slotte, er zyn altyd kerels die geern in troebel water visschen, cn bunnen honing zoeken in alles wal de regelmatige stand van zaken niet uitmaekt. Wie stuet er aen 't liooAl? Wie slact aen hel hoofd der liberale par ty? Zyn bel vreedzame cn gematigde man nen'/ 'i zyn vrydenkers en francmacons!... Van de zes liberale ministers, voor 1870, vyf waren francmacoi s en als dusdanige publiek gekend. En wie zyn de gedurige yoorvechters van hel liberalism, anders ge- zeid, wie zyn de schryvcrs der liberale gazellen? De voornacinsle bcliooreit ook aen de francmncon-Jogien; zelfs zy slaen aen liet hoofd: zekere Van Camp, schryver van bet groot liberael blad, de freewseur van Ant werpen, is overste benoemd van de logic dier stad; cn 'l opperhoofd van geheel de bclgischc franmaconnery is M. Couvreur, volksvertegenwoordiger van Brussel en op steller der groote liberale lnd*pendunte. Zicdacr de mannen die liet liberalism verde digen, ziedacr wie aen bet hoofd stact der liberale party! Is het dan ie verwonderen dal de liberalen de zelfde princiepen volgen als de Communcgaslcn van l'arys? Zagen wy niet de francmacons en de bloedhonden der Commune te samen spannen indegod- deloozc hoofdstad van Frankryk? Hoe cn wticr nacrtoe? Wanneer wy zeggen dat de liberalen en vryinelselaers alles in het werk stellen wat mogclyk is om onzen godsdienst Ie onder- mynen cn zyne bedienaers in de oogen van bel volk hatclyk te maken, dan springen onze tegenstrevers op van gcmaekle veront- weerdiging. 0 neen, roepen dc liberale bladen dan uit, wy zyn niet legen den godsdienst. Ziel eens welke groote toelagen bet liberael gou vernement verleende voor hel bouwen van kerken; ziet eens welke acnzicalykc sommen bet liberael Staetsbestuer aen de jacrwetlilen der geestelyken besteedde. En wy zouden tegen de religie en dc geestelykheid zyn? Onmogclyk. Om eens voor goed de schynheiligbeid van deze verklaring le doen uitschynen, zal het voldoende wezen de getuigenis aen le halen van den graef von Alterslein, opper hoofd der duilsclie vrymetselary en toen voorzitter van den minislerraed van hetko- ninkryk Pruisen: Laet slechts de scholen aen ons, zegde von Alterslein, en wy zullen u geernede pracht uwer ceremoniën, uwe kerkregee- ring, uwe bisschoppen cn uwe kapilels laten; wy willen ze zelf beschermen cn eerbiedigen; op dit oogenblik dienen zy ons tot dekmantel om onze ontwerpen te doen gelukken; door dit middel zullen tv;/ kunnen vrede uw ken niet <1 katholieken. Wanneer wy uit al de herten den wortel van bel kalholicism gerukt hebben i> wanneer wy de oude overleveringen en gebruiken zullen omverre geworpen heb- ben, zal de kerkrcyeeriny van zelfs vallen', dan zullen wy baer behandelen als oude b vodden, ofwel zullen wy baer acn den Staet onderwerpen, b Zicdacr nu bet raedsclwoord van den schijnbaren eerbied, welken sommige door trokken liberalen nog voor den godsdienst en de priesters beloonen; men moet dc ka tholieken zoeken in slaep It: wiegen; langza merhand moet men hunne godsdienstige gevoelens zoeken le ondcrmyncn. En zooliaesl zy vryinelselaers en liberalen zich sterk genoeg bevinden, zouden zy ons in eens op 't lyf vallen om ons voor goed aen hunne goddelooze dwinglandy te on derwerpen. Maer, zullen de katholieken, nu zy dc kuipcryen en de listen hunner tegenstrevers kennen, zich nog langer laten om den tuin leiden? Wy gelooven hel nicl. Het oude Heizerryk. De doklrinaire bladen jubelen dat het oude keizerryk in Duilschland hersteld is. liet verschil is nog al acntnerkelyk. Een bewys daervan vinden wy in dc volgende pleptighedcn die by al dc oude keizers werd in acht genomen, en wacrvan by den nieuwen geen spraek is: Voor dat de aerlsbisschop van Mainz de plegtighcid der kroning volvoerde, richtte by tol den gekozen roomsch-koning of kei zer de volgende vragen: 1° «Zal nwe Majesteit net heilige katho lieke en apostolische geloof behouden? De koning antwoordde met een duidclyk uilgesproken: Yolo (ik wil). 2° Zal uwe Majesteit dc Kerk en bare bedienaers beschermen Antwoord: Yolo. 3" Zal uwe Majesteit hot haor toever trouwde ryk even reglvecrdig rcgcercn als J PW mi n snnimt in iiy IIOTBItSTIIAET, til), YTEIIEN. en in al Poslkantooren van liet ryk VOOR Olilipiil. HET I.AND, vooraf hclaelbner. Men schryfl niet min in dan vooi' oen Jaer. Vcrschynemle den Zaturdag van elke week. De aenkondiginsprys is van 18 centiemen den regel. De rcklanien in 't Nieuwsblad betalen 30 centiemen Jen regel. Een nummer genomen op het Ilureol Ui cent. De hygevnegde nummers voor Artikels, Beklanten of Aankondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. Bi*xr*ffraa!^.zrrmsr..«vmr3HTMsi Poiicrinidie-Yper, 8-20,7-30,0-21,11-20,2-l.'i,8-13.1-20.—Yper-Poperinglie, 0-80,9-08,11-48,3-39,0-32, S 80,9 30 - l'nperinglie-llazebrouek, 7-13,9-20, 12-08, 4 00, 0-82. Yner-Uousselacre, 7-8S, 12-28, 0-40. Kousselaere-Yper, 9-30, 1-40, 7-88. •laure-/irvW, »"S°. "19. '"24, (m.8,8S,) 7-33. 9 35 Ilrugge-/ioiisse/.8-30,12-28,8-10,0-40. Y K„riivk, 8 <0,0 30.11-40,2-38,8 33. Koriryk-Yper, 8-08,10-43,2-30,5 30,8-35. ('omen NVacsieu t.c Tottquel lluuplines Arirteniiers. 0-15, 12 08, 3-30, Aimentiers Houplines-l.o Taurim-I Waesteii-t'.iiucn7 38, 2 00,4-40.Comen-Waesicn 8-40, 0-10. (den Maendag) 0,08. i,'<icn-t'omen ii.it>. 0 40,(den Maendag) 0-30. Korlrvk-Brugge, 8-10, 10 43, 12-45,(M. 5-15,)0-38, 0 00. Uiugge-Korlryfc, 8-30, 12-28, 5-10, 0-40. Dinggc, Hlankenkerglie, ll. yst, 7-20, 10-30, 2 40, 7-28, llevsi, Blankenberghe, Brugge, 0-05,11-15, Blankenberglie Brugge, 9-18 m Ingelmüuster Do.vnzo, 5-28,0 40,1-50,4-30,8-00.—Dcynic lugelniunslcr, 7-42,9,10,12-08,8-10. Ingcliiiuuslcr Auseghem, tl-10, 12-35, 8-08. Ansoglicm-lngelmtinster, 7-48. 2-10, 7-30. bielucrv. ,le Divinude-Yeurne en Dunkcike, 0-30, 9-18, 1-30, 7-45. Dunkeike-Yeurne-Dixmu- en Eicliteivelde, ii 45, 10-.13, 3-48, 5-00. I'ixmude-Nieuporl, 10-00, 2-35, 8-37.Nieuport-Dixmude, 7-43. 11 -38, 4-25. Thouroul-Oslende, 5-30,9-20, 2 00,8-08. Oslcnde-Tliourout, 8-00, 9-20, 12-00,0-18. Yj.e nner Dixmude, peerdepostcry 0-00 voorm. herborg de Dry Koningen 4 nam.Dixmudc nacr Yper. Mcssagcrie Vandewalle 0-00 voorm. MesSagerie Demeurisse 2-00 nam. Yper nacr Lapyhemarvkpostkantoor 0-00 voorm. 12-30 nam. Langliemarck nacr Yperpostkantoor 8-48 voorm. 3-35 nam. Yper truer Merckein, poerdep. 0-00 voorm. 4-00 nam.Mcrrkom nacr Yper, poslk. 7 30 voorm. 3 00. Yper naer Mcessenpostkantoor 12-80, 5-48 nam.Moesson nacr V/wr,postkant, 8-45 voorm. 3-20 nam. Yper naer Aiauwkcrke,postkant. 0-00 voorm. 12-30 nam.Nienwkerke naer Fper,postkant. 8-30 voorm. 3-00 nam. Yper naer Oostvleleren en Yeurnepcerdenpostery 0 voorm. (Woensdag) 5 voorin, herberg de Zon 2 nam. Yeurne naer Yper, Messagerie Derathéc 5-30, voorm. Mcssageric Demeurisse, 1-00 nam.Oostvlc- leren naer Yper, postkantoor 8-30 voorm. 3-20 nam. iaflS FMT Men moet licl» nog ut »cn wal lawyl in onze wetgevende Kamers gedurende den aenslacndcn zillyd verwachten. Yucr cn vlam tullen onze libe ralen legen liet katholiek ministerie spuwen, om te bi:\vyzcn dal zy, cn zy alléén, het land kunnen cn niocien beslieren, liet is nogtans zeker dat de liberalen minder dan ooit moesten denken acn liet Insiuer ie geraken, ingezien den toestand van de verschillende Stalen van Europa, dank aen hel liberalism. Do liberalen moeten met ons beken nen, dat ons land, dank aen zyne godsdienstige katholieke overleveringen, ceno bevoorregte positie bekleedt, in bet midden der verwarring, waerin Europa thans verkeert. De liberalen kwamen boven in Spanje, cn zy hebben dat land zoo diep in de ellende gestort dat Kr''n vorst van Europa dc ppacnschc kroon wilde activeerden en dal men gedwongen was zc aen te bieden aen ccncn zoon van iclor Emmanuel den zoover der kei kelyke Sinten. De liberalen z.vn ook meester in balie, cn welk land is ooil dieper in de schuld en de schande ge vallen dan balie? balie heeft gelogen en bedrogen, den grooistcn inoordenaer die ooit de dood verdien de, Mazzini, in vryheid gesteld, en gehoorznemt blindelings aen de vei focijelykste geheime sckicn. bi Ousltnryk regeeren ook do liberalen, en nooit heeft het zicli in de morijclykhedcn bevonden waerin lu-t thans verkeert, zonder middel, zonder hoop om zicli te redden. Frankryk eindclyk, waer ook de liberalen aen liet roer waren voor zynen oorlog legen Pruisen, Frankryk, by uitstek bet vaderland der moderne, der liberale princiepen, xverdt, overgeleverd aen dc revolutie cn is tot dc volkomcnste machteloosheid vervallen, liet katholieke Belgic ondergaet de ram pen niet welke op deze landen drukken. Belgie is do prooi niet van den oorlog, en de wanorde die er in November laclsl .te Brussel hccrschtc waerin dc ypersche gccarlonnceidc manifesiecrders deel namen; de wanorde die later te Antwerpen hccrschtc; de wanorde, die den 11 Juny ie Brussel op nieuws becrschtc, was het werk der liberalen; dc wanorde die alhier moest heerschen had hel ypersch kind 6 stemmen min gehad, zou ook hel werk der liberalen geweest zyn, BeJgic heeft noch de bankroet, noch dc maetschappelykc ontbinding te vreezen. En de liberalen zouden willen Belgie zyne gods dienstige, zyne katholieke overleveringen doen afstaen, om zich op den voel der andere volkeren te stellen. Maer het voorbeeld van die Indalen is ge wis weinig geschikt om ons daertoe acn te zeiten. Bet is juist omdat die volkeren zich blindelings op dc bnen van zoogezegde liberale hervormingen geworpen hebben dat zy zich thans in den ellendig- sten toestand bevinden. Met de godsdienstige, dc katholieke instellingen die toch deziel der volkeren zvn, tien le randen, hebben zy alles aen te wankelen grliragt, en zy tuimelen van de cene revolutie in de andere, zonder nog vasten grond Ce kunnen aen treilen. Nooit zal men een sterk gebouw oplicht n op 'l losse zand der goddeloosheid en der vrydcnkc- ry, die liet liberalism verbeeldt. II. Belgie heeft kloosters, maer het heeft toch het socialism niet; het is bestierd, zegt men, volgens dc oude princiepen, maer liet is toch niet geëxploiteerd door de mannen 93. Daerin bestaen al schoone voordeden, cn zelfs gelooven wy, dat in geval ir le kiezen viel lusschon tie twee toestanden vele dok- trinairen van ons gedacht zouden zyn, en hel liehoud van het slalu quo zouden verlangen, al was het maer om dc cuisse of de kist te redden, moesten er dan ook nog kloosters op den hoop toe bestaen. De twee laetste kiezingen hebben zulks bewezen. liet voorbeeld van Frankryk moet de Belgen doen nadenken. Sedert 80 jaren zoekt Frankryk zich te hotsteden, met de moderne princiepen tot grondslag te nemen, lieden, na een twaelftnl constitution versleten te hebben, zit Frankryk zonder constitutie zonder gouvernement en zonder leger. Frankryk heeft den katholieken credo of ik geloofdoor de onsterflyke pt inriepen van 89 dat evangelie der revolutie vervangen. Maer met het geloof zyn ook verdwenen en de zedelykhoid en de vaderlands liefde: wanorde beerscht overal tot in 't kamp der soldaten diedaer het ongehoorzamer) konten lecrcn. Beschouwen wy toch Frankryk golyk hel de vry- denkende philosophcn en de liberale staelsmannen gemarkt hebben, en wy zullen weten wat van een volk komt onder hol regiem der sociale ongods dienstigheid. Dacr wy dan hel mislukt, het ongelukkig werk van het fransche liberalism dal den weg aen liet socialism gebaend heeft, voor oogen hebben, laet ons wel wachten de onvoorzichtige, de gevaerlyke rnedgevingen der Toekomst te acnhooren. Willen wv, voor ons vaderland, de orde en den voorspoed, welke het thans nog bezit, bewaren, behouden wy dan zorgvuldig onze godsdienstige, onze kalholicKo overleveringen: zy alléén kunnen ons van de sociale revolutie bcvryden, dacr de liberale princiepen, integendeel, altyd en overal liet volk in onzeggclyko onheilen hebben gedompeld en nog dompelen zou den. Die proef is gemaekt cn beeft reeds vele oogen geopend. In Belgie zyn liet zelfs do liberalen dio hel regtuit bekennen, dat zy bcschaemd zyn by het overdekken der schandelyke benoemingen en der liaetzuebtige cn gevaerlyke invoeringen, door het liberalism gcdacn, gedurende de laelsléjaren zyncr regeering, of beter zyn er dwingclandy in ons vader land. Gelukkig dat het liberalism by tyds en gewis voor lange jaren gevallen is in Belgic en dat het lot van ons land in betere handen gekomen is, welke ievorig aen do vryheid cn bet geluk des volks, vooral in deze laetste voor de kleine Staten zoo gevaerlyke lyden, gewerkt beblien cn nog zullen werken. Leve de katholieke meerderheid! Leve het katholiek ministerie!

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1872 | | pagina 1