BLOED -PROCE VAN YPEREN EN VAN HET ARRONDISSEMENT. MAENDAG 4 MEI 1874. Zaturdog 25 April 1874. Negenste Jaer. Nummer 434 TE BRUGGE, VANDERGHINSTE-FOSSÉ, Fr. ."5^ C1. fH-s* «lacr. Y iS JE M W U G E IV. MAETSCHAPPY VAN YZERE WEGEN. IBassiais ]I«uiüri%) in ion van West-vlaendercn, van Lichtervelde naer Veurne, cnv Byzondere treinen. VEKT1E li l" B E W Van Yperen ten 7.00 Van Kortryk ten 7.40 Boesinghe 7.12 Van Adinkerke ten 7.20 lngelmunster 7.55 Langhemarck 7.24 Veurne 7.36 Iseghem 8.02 Poelcapelle 7.33 Dixmude 8.00 Rousselaere 8.14 Weslroosebeke 7.42 Corlemarck 8.18 Gils 8.22 Staden 7.55 Thourout 8.30 Lichtervelde 8.32 Tbourout 8.15 Zedelghem 8.42 Thourout 8.50 Lophem 8.34 Aenkomst te Bru gge» 8.57 Lophem 9.10 Aenkomst te Brugge 8.45 Aenkomst le Brugge» 9.20 Er zullen in al de SI alienKaerten voor gaen en keeren, onder de menigte gezeid wierd. By het uitkomen der kerk bevalen de fri - cadellejtrfers aen hare kinder* van zich te verspreiden, en, al leken keerden zy zelve naer de fricadellescliole terug. Barbara had op de kinders met gewacht en. rap gelyk zy is, had zy hel hazepad gekozen om van de menigte niet bemerkt ie worden. De Lamoljes, integendeel, kwamen nog eens met hare kinders in liet grootste orde ter kerk, en knielden op hare gewoone plaetsen. In het uilkumen, schikten de nonnetjes hare kinderen in rang en zy trok ken door de menigte heen, weder naer het klooster. Hunne terugtocht was een ware zegepraal. 'T is het woord dal de welpeizen- de borgers uitspraken. uitgegeven worden. TERUGKEER UIT BRUGGE. VERTREKUREN. Voor de linie van Brugge naer THOUROUT,CORTEMARCK. VEURNE,DUNKERQUE ten G ure 03. THOUROUT, STADEN, YPERENG 20. KORTRYK7 00. Yperen, 25 April 1874. 'T was seiamme «aas zieas hoe het volk. Zondnge lactst, rond St-Maer- tens kerke propte om de fricadelleineisjes te zien opkomen. Hel nieuws was immers ver spreid dat de heer Schepen liaer door zyne tegenwoordigheid zou beschermd hebben tegen alle geroep of betooging. En, inder- daed, nooit hebben wy in dergelyke omstan digheden zooveel voorzorg en zooveel magt gezien: Politiemannen in lenue, politieman nen in burgerskleeren, sladhuismannen en, J9, tot Looijemagisters toe, alles was te heen, elk had zyne rol te vervullen in het belachelyk komediespel dal ging plaets heb ben. In de Rysselstraet was het gelyk ecne pro cessie; een honderdtal menschen wandelden heen en weder van voorden negen ure en half. Wat men onder die menigte al zei van de frieadellejufiers, van de fricadellemeisjes en byzouderlyk van de ouders die hunne kinders naer de fricadclleschool zenden, kunnen wy hier nict nenhalen. Genoeg was hel te verstaen dat de nlgemeene verachting het nieuwe gesticht was ten deele gevallen. Eindelyk, cenige minuten voor den lienen ging de deur der fricadelleschool open, en de meisjes die voor de poort stonden kre gen bevel om naer de kerk te gaen. En zy gingen zonder orde en zonder meesteressen. Reeds hadden zy de Markt bereikl wanneer de fricadellejuffers het durfden wagen zich aen de menigte te vertoonen. Omtrent de kerk was hel gedrang van volk nog grooter. De fricadel leschool ging eindelyk ten besien mogelyk de kerke binnen, en nam plaets in den zielekoor om Mis te hooren. Na de Mis schaerden by (luizende nieuws gierigen zich op den doortocht der fricadel- lemeisjes, iedereen wilde ze zien en, van de kerke tot de Donkerpoort, was het als eene dreve van volk. 'T was alsdan dat men den schepen, de politiemannen en de magisters bemerkte hier en duer afluisterende wat er Twee maten en twee gewigten. Men weet dat, sedert de verjaging der Lamoljes uit haer klooster, men verpligt is de kinderen in twee scholen te verdeelen; de eene in de Klierstrate en de andere op St-Pieters. Welnu, Maendage laelst wierd er aen de Lamottekinders eene kleine recreatie gegeven, en deze die naer St-Pieters ter school gaen, moesten hare gezellinnen in de Klierstraete vervoegen. Zy kwamen dus, volgens gewoonte, op twee ryën gesehaerd en vergezeld van hare schoolvrouwen, door de Rysselstraet afgestapt, toen al mol een keer een geroep van: «Ou! ou! ou! Lamot- tedihhen! ou! ou! zich liet hooren. Het waren de fricadel lemeisjes die, voor de poort der fricadelleschool stonden, en de Lamoljes en hare kinders met die woeste kreten begroetten. Een heer, die aen het Gouden hoofd stond kon zyne verontweerdiging niet overmees teren en naderde de kweekelingen der stads- heeren om ze tol zwygen te dwingen. Niet een der Lamottemeisjes bezag hen en, volgens de bevelen der minnen, wend den zy haer hoofd naer den anderen kant. Zal men de fricadellemeisjes nu ook voor den politiecommissaris dagen en haer drei gen te straffen gelyk men liet mei de Lamot tekinders gedaen heeft, ofschoon deze laetste onpligtig waren en niet helpen konden dat de Looijejongens de fricadelledochlers toe riepen"? Wy iwyfelen er aen, want in die zoek, gelyk in vele andere, gebruiken onze mannen twee maten en twee gewigten. We onaf'Jiaiikelyke JEcdeleer in werkc, in «le mei*jessclii««»ll. Fonlainas, schepen der stad Brussel, he iast met het opzigt en de zorge van al de gemeentescholen, vader van familie, rykecn geleerd, en verlichte liberael zooals men het in Brussel zyn moet om schepen le worden, en met de liberale opvoeding en onderwys gelast,dieFontainas komt van zyne bedie ning misbruik te maken om eene meesteresse, eene juffertje, eene eefrouwe van de Gatlischole te verleiden en is er mêe naer Australië gaen leven zyne vrouw en zyne kinders in droefheid latende. Men moet niet zeggen dat het een onge lukkig oogenblik van vergelendheid en zotte drift is; want, lange reeds waren ze in betrekkinge en in verkeer: men vertelt te Brussel de innigste en juiste omstandigheden daerover, en binnen twee maenden zal het le zien zyn hoe de schepen zyne bediening van bezorger en schepen van T onderwys pleegde. Dat schandelyk gedrag zal toch zeker wel de oogen openen van de menigte ouders, die, altyd doof en blind voor alle vermaningen en alle reden, zoo ongelukkig zyn dal ellen dig stoffelyk en vleeschelyk onderwys, zonder God en godsdienst, vooren te staen, en de koslelyke panden door den ilcere hun verleend, ten prooi le werpen aen dat mon ster. Te Brussel ten minsten zyn er vele oogen open gegaen, en meer dan GO doch tertjes zyn uil de Gatlischole gelrokken. Die droevige en schandelykegebeurtenisse is 'l nateurlyk gevolg van de onafhankelyke zedeleeren'l onderwys zonder priester! Plaetselyke strj sS. Den Ouden is altyd voort in gang met het order der Jemieten, met de onfmlhaer- heid van den Paus en, ja, de douderUund, de tienden, de ïnkwisiheenz., komen wee- re voor den dag hy den Ouden. En dat al tegen hel 'bovennaleurlyke, en dalai tegen den christenen godsdienst, en dal al tegen de Kerke Gods. Èn van den anderen kant den O 'den is begrtiwd voor de communur- derievoor de pelrole. Maer, myn Ouden, is 't dat gy nog een ziertje overwegen kunt, is 't dat uw versland nog een beetje kracht heeft, belet eens hoe de communards met u in gemeenschap zyn van gedachten en ge- MEN SCHRYFT IN RY BOTERSTRAET. l>(>, YPEREN. en in al de Postkantooren van liet ryk VOOR GKIIKEI, HF.T l,AM), our ahel a ell hi e f Men schryl't nict min in dan voor een Jaei'. Verschynende den Zaturdag van elke week. De e aenkondiginsprvs is van 15 centiemen den regel. Do reklnmen in't Nieuwsblad betalen 30 centiemen den regel. Een nummer genomen op bet Bureel 15 een De bygevoegde nummers voor Artikels, Reklamen ol Aerikondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. Poperinghc-Yper, 5-15, 7-25, 9-30, 10-58, 2-15, 3-03. 9-20. - Yper-Poperinghe, 6-50, 9-07. 12-03, 3-57, 6-50,8-43,9-80. Poperingbe-Hazebrouek, 7-13, 12-25, 417, 7 13, llazebrouck-Poperin- <he-Yper„8 35, 10-00, 4-10, 8-23. Yper-Rousselaere, 7-30, 12-25, 6-45. Rousselaere-Y per, 9-23, 1-30, 7-50. ltoussolaere-Brugge8-43, 11-34, 1-13, (m. 5.56,) 7-30, (9-55 Lichierv Lichtervelde- Oiourout 4-25 m. Briigge-tfoimeL 8-25, 12-50, 5-13, 6-42.— Lichtervelde-Koriryk, 3-25 m. Zedelglietr Thourout. 12-00. Yper Kort ryk, 5-34. 9 49, 1 1-18, 2-35, 3-25. Korlrvk-Yper, 8-08, 11-02, 2-56, 3 40, 8-49. Yner-Thouronl, 7-13. 12-06, 6-20, (den Zaturdag ten 5-30 's morgens tol Latigheniairk.) Thourout- Yper. 9 00, 1-18, 7-43.den Zaturdag ten 6 20 's morgens van l.angheniarrk naer Yper). imen-Waesten-Le Touquet llonplines Annenliers. 6-00, 11-50, 3-35., (den Woensd. 8-40 in. 6-30, s.) Armenliers-lloui>lines-Le Touquet-Waesten-Comen, 7-40. 2-00, 4-43, (den Woensd. 10-33 m. Waesten-Comen 3-30, 11-10, Comen- Touquet- 8 00 s.) Comen-Waeslen 8-40 m. 9-30 s. (den Moend. 6,30 s.) (den Macnd. 6-30 s.) Kortrvk-Bmgge, 8-03.11-00,12-35, (M. 5-18,)6-53,(9 00 Licht.)—Brugge-Kort ryk,8-25,12-50,5-13,6-42 Brugge, Blnnkenkorghe, fleyst, (statie) 7-30, 11-04. 2-50.7-33. Ilevst, Blankenbergbe, Brugge, 3-45, 8 30, 11-25. 5-30. Blankenbergbe Brugge, 6-10, 8 35. 12-00. Ingelmunster Deynze-Gent,5-15,9-41,2-15,— Ingelmnnsler-Deynze, 4-50 2C kl, 7-15. Gent Deynze, lngelmunster, 6-38, 11-20, 4-39. Deynze-Ingelmnnsler, 9.10 2' kl. 8-29 s. Ingelmunster-Anseghem. 6-05, 12-10, 6,15. Anseghem-lngelmunsler, 7-42 2-20, 7-43. Lichlervelde-Dixmudr-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-10, 1-35, 7-35. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Lichtervelde, 6-83, I 1-15, 3-43, 5-10. Dixmude-Nieuporl, 9-55, 2-20, 8-40. Nieuport-Dixmnde. 7-40. 10-45, 12-00, 4-23. Tbourout-Ostende. 4-30, 9-13, 1-50, 8-05. Ostende-Tliourout, 7-55. 10-10, 12-23, 6-15. Selzaete-Eecloo, 9.05, 1.25, 8.25. Eecloo-Solzaete, 5,35, 10.15, 4.22. Geni-Terneuzén, (statie) 8.17, 12.15, 7,25. (Antwerppoort) 8.30, 12.4ti, 7 45. Terneuzen-Gent, 6.00 10.30,4.40 Selzaete-Lokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den Woensd. 5.10 m.) Lokeren-Selzaeie, 6.00, 10.25, 4.45. (den Dyssendag 9.3o). COB.R.E: POWDBW 'i'.r e nr KORTRYK DRUSSF.L. Kortryk v. 6.40 10,55 12,33 3.45 0.38 Brussel a. 9.20 1 33 2.25 6.00 9.16 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. Knrtrvk v. 7.00 10.56 2.54 5 34 8.47 Doornyk a. 7 51 11.47 3.48 6.29 9.41 Ryssel a. 8.35 11.55 4.00 0.32 9.55 KORTRYK GENT. Kortryk v. 6.42 Gent a. 8.01 12.31 1.32 3.47 3.03 0.40 7.56' BRUGGE GENT BRUSSEL. Brugge v. 6.49 exp. 12.39 3,34nxp. 6.43 Gent a. 7,34 1.34 4,19 7.58 Brussel a. 8.50 4.05 5.26 9.31 's MORGENS. 'S MORGENS- s' MORGENS. BRUSSEL KORTRYK. Brussel v. Kortryk a. 5.22 8.00 8.28 10.43 12.21 5.35 2.41 7.53 6.47 8.44 RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Ryssel v. 3.20 8.25 Doornyk a. 3 48 8.36 Koriryk a 9.37 9.47 11.03 2.28 5 20 11.34 2.47 8.39 12.26 3.42 6.30 GENT KORTRYK. Gent v. 5.38 9.39 Kortryk a. G.:W 10.82 1.28 4.24 7.21 2.49 3.31 8.42 BRUSSEL GENT BRUGGE. Brussel v. - 8.14 11.33 3.12 Gent a. 6 00 9.41 1.23 4.26 6.37 B ugge a. 7.15 10.34 2.38 3.II 7.22

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1874 | | pagina 1