VAN YPEREN EN VAN het ARRONDISSEMENT. iiTjaT1- -*• t Zalurdag "20 Juiiy 1874. Neeenste Jaer. Nummer 442. VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 3 Fr. 50 C. per tlner, A' X E K ii K IV Yperen, 20 Juiiy 1874. Ifc kicking van .Juiij Iactst. Dal liet ministerie niet gewonnen heeft met voort de liberale wetten en bestier, uit toegevendheid en gedoogzaemheid, in wer- ke ie stellen, is de.grootste lesse die ons de laelsle kiezing geeft. Mogl ze verstaen zyn! maer wy vreezen! Toegeventlheid en gedoogzaemheid zoo veel als men wil, ten opzigte van verlorene schapen, ten opzigle van al die in dolinge zyn; maer loegevendheid, zooverre dat men geloove en godsdienst leed doet, dat men de H. Kerke hare regten miskent, dat men de leeringe van den Stadhouder Clinsti legen- komt en dat men goedkeurt of ten minsten aenveeidt al de oureglveerdige aenslagen van goddelooze wetten en goddelooze Stalen; dal en mag noch en kan geen een katholiek, en dat enis, voor een kothohek die alzoo werkt, met. anders dan zyn eigen zeiven de en zyne consciëntie pynt- doodsleek geven gen. Dut men nu kome en zegge dal de Koning het wil, dal de Koning in de handen is van een zevende ministerie, dal hy vlamt om weer do doclrinaircn aen 't hoofd te zien, dat hy gereed is om zyn ministerie weg te zenden, enz., enz., volgens my dat en kan nooit geen reden zyn om legen zyn ge loove te werken! Indien de vorst zooverre verblind is, in dien hy zoo zyn geloove vergeten heeft en de lessen van zyne godvruchtige moeder, my dunkt dal een katholiek ministerie hem zoo mogen en moeten de waerheid voor oogen leggen en hem zeggen: Sire, noch ik noch gy en mogen alzoo bestaen, noch ik noch gy en mogen de hand leenen om onze Moeder de H. Kerk te tergen, te loochenen in onze wellen, in ons bestier. Daerenboven, Sire, onthoudt het wel, 't en is niet al toe geven aen de vyanden van allen godsdienst cri alle geloove, dat gy uwe regeering zult sterk maken en glorieryk. Zoekt eerst het ryk Gods en 't overige zal u toegeworpen Worden»; maer zoekt gy eerst 'l overige, 'is te zeggen wilt gy eerst voor u zeiven zorgen, wilt gy eerst door vriendschap met Gods vyanden ruste zoeken en vastheid, gy zult het ryk Gods verliezen en niet winnen wat gy zoekt. Herinnert u wat gy in de Geschiedenis geleerd hebt en gelezen, en gy en zult geen een voorbeeld vinden waer een Slaet verlost wierd door toegevendheid aen de oproermakers en de vyanden van regt en waerheid! Zoo zou een katholiek ministerie moeten spreken, en Zyne M ijesieit wel doen verstaen dat het de katholieke bevolking niet is die geroepen heeft Hoi dn canon, of die ge tierd heeft: Vioe la Ré/xiblique! Dus, volgens ons geloove en volgens de gezonde reden, is't ministerie op denver- keerden weg met alles te laten bestaen waer- legen wy, katholieken, gewrocht en ge stemd hebben. Nog eens, mogt dit verstaen zvn by on ze ministers, mogl het verstaen zyn van alwie nog aen zyn geloove houdt en by wien katholiek zyn iels waer en ernstig is. Sedert de laetste kiezing is er by de libe ralen eene woede oulstaen die geene palen en kent. eo de Vlamingen, en byzondorlyk de vluemsche boeren, worden ungemaekl voor al wal dom en al wal slecht is, T zou kolommen vullen met scheldwoorden en on beschofte hoeveredens die uilgewalgd wor den. Daerentegen, de NVaels 't is al wat verlicht is, al wat eerlyk is! In grooie sle den, daer is 'l licht, daer is 'l ordenielyk en zedig, daer is 'laerdsch paradys van 'l poli lick leven! Dat is toch ellendige prael!... Een zierlje gezond oordeel is genoeg o n heel dal boel tje van walgelyke verwytingen, en hoon en laster naer weerde ie schallen! 'T dunkt my dat men waerlyk of zot moet zyn, ofwel meenen dat er op de wereld geen gezond verstand meer en is om zulke arme redens te schryven en te drukken! Dat eene Toekomst daermèe beur kolom men besineure, zy is er vooren ingerigl en de schryvers en zyn tnaer van die sterkte; inaer groote geleerden, lyk in de groote ver standige liberale bladen,dat is onbegrype- lyk! lnderdaed: Waerom zyn de Vlamingen nu zoo dom de Walen zoo fyn? Waerom de hoeren zoo ten achteren en en de stèelieden zoo vooruil? Is 't omdat de Vlamingen geen paters en verbranden, lyk de Waels van Jernmapes? Is 't omdat de Vlamingen geen greve en Slruyilhg 9 3?/' 1 '30' (,lü" NV"ei1"1- 8-10 w.) - Lokerea-Selzae», 0.00, 10.23, 4.4.9 maken, niet hun werk en staken en weigeren hunne meesters te dienen? Is 't oindat zy geloove hebben en ter ke r- ke gaen en zoo niet eo maken van vloeken, tieren en woelen, lyk de Waels? Is 't omdat zy zoo gauw in oproer niet eri zyn en geene revolutie en maken, lyk de Waels? 0! indien hel zoo is, de Vlamingen zyn tlouren de Waels fyn!! En de sleden? Hl OtfiiI.it er in de sleden tien en twinlig mael meer zedeloosheid is, dat ze vooruit zyn by de boeren? Is t omdat de boeren afkeer hebben van Fontainassen en Percevals? Is 't omdat de boeren niet in bewonde ring en staen voor /a Tide de Mmc Angol Is 'l oindat de boeren het huwelyk meer eerbiedigen en, een keer getrouwd, geen echtscheiding en plegen, lyk in 't verlichte Brussel? O! indien hel zoo is, ja de boeren zyn ten achteren en de sleden zyn vooruit! Daer en is maer eene kleine bemerkinge en de bolligheid, de onyerslandigheid, de ongerymdheid van het liberael gewalg springt in de oogen. Men heeft compassie met de rappe waels en de fyue sleeheden, en met hunne lol'luiters! Per naeslen nog wat daerop! V o r i' c s =1si «I e 111 i e ii ,irr-^. uppBMBH vk anM tD MEN SQHRYFT IN ItY BUTEllSTRAET, tit), Yl'EREN. en in al tie. Postltaiuooren van hot ryk fetS K&SMk VOOR GEIIEEf, MKT I.AM), vooraf belaclbaer. Men schryl't niet min in dan voor eon Jaer. Verscliynericle den Zatiirdag van clke week. IR, 6-50, 9-07, 1=2-0», HazebrouCk-Poperiii- Poporir^be-Ypflr, fi-15, 7-28, 9-30, 10-88. 2-18, 8-08, 9-20. Ypcr Poperin^ 3 97, li 90,8 48,9 81)Pbperinglie I jazebrouek, 7-18, 12-28, 4-17, 7 18," «lie-1 per,8 39, 10.-O0, 4—10, 8-28. Ypi'i'-Kousselnore, 7-90, 12-28, 0-48. Koussplnpre-Yper, 9-28, 1-30, 7-30. Ibnissciaeiai-Hrugge, 8-43, 11-34, 1-13, (m. 9,90,) 7-30, (0 93 Lichtèrv LtchtelrWde-Tlmrout, 4 --'9 m. Mmgge-Rotusel. 8-28, 12-90, 9-13, 0-42.— Licklorvelde-Kortii/k, 9-28 m. Zedelgliem Thouronl. 12-00. Ypcr Kortryk, 8-34, 0 40, I I -18, 2-33, 8 23. Kortrvk-Yper, 8-08, 11-02, 2-36, 8 40, 8-49. V per-'l houioul, 7-13, 12-00, 0-20, (den Zaterdag ten 9-8'i 's moreens loi LnngherWnick Thouroul- Yper, 9 00, 1-18, 7-48,den Zalurdag ten G-20's morgens van Langhemarrk naer Yper). Comen-Waesten-Le Tonquet Honplines Artnentiers. 6-00, 11 80, 3-38, (den Woensd. 8-40 in. 0-30, s.) .\rniemii'is-Uoii|i|ines-Le Touqiiel-VViiesien-Comen, 7-40, 2-00, 4-43, (den Woensd. 10-33 in. 8 00 s.) Coinen-Waesten 8-40 m. 0-30 s. (den Maend. 0,30 s.) Waesten-Comen 8-30 11-10 (den Maend0-80 s.) Kortryk-Brugge, 8-05,11-00.12-38,(M8-18,10-83,(9 00 Licht.)Bruggc-Knrtryk,8-25,12-80,3-13,6-42 Brugge,. Mlankenkerylie, Ileyst, (static) 7-30, 11-04, 2-50,7-38. Ilevsl, Blankenberghe, Brug"e, 5-43 8 30. 11-28 8-30. Blankenberghe Brugge, C-10, 8 55. 12-00 Ingelniiinsier Deynze-Genl,5-15,9-41,2-15,Ingelmunsier-Deynze, 4-80 2' kl. 7 15. Gent Deynze, Ingelmiiiister, 6-58,11-20,4-39. Deynze-Inge!munster, 0.10 2' kl. 8-20 s. Ingelmunsier-Anseghem, 6-t)5, 12-10, 0,18. Anseglieni-lngebnunsier, 7-42 2-20, 7-45. Lichiervelde-Divniude-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-10, 1-38, 7-53. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Licliieryelde, 0-58, 11-15, 3-45, 5-10. Dixmude-Nieuport, 9-35, 2-20, 8-40. Nieuport-Dixmnde. 7 40. 10-45, 12-00, 4-25. Thourout-t Isiende, 4-50, 9-15, 1-50, 8-05. Oslende-Thoiiroul, 7-55, 10 10, 12-23, 6-15. wwrmMarmaiUto- vmxmsmm Terneuzen-Genl, 0.00 Selzaoie-Eecloo, 9.05, 1.25, 8.28. Eecluo-Sclzaete, 5,35, 10.15, 4.22. "'in 1erneuzen, (sialic) 8.17, 12.15, 7,29. (VnlWerppoort) 8.30, 12 40, 7 45. 10,30,4.40 c C> R. H. u x» O DJ X) EUÏTIEM", KORTRYK BRUSSEL. Kortryk v. Brussel a. 0.40 9.20 10,88 1.35 12.33 2.28 3.49 0.00 0.33 9.10 KORTRYK DÜOIt.NYK RYSSEL. Kortryk v. 7.00 10 90 2.54 8 34 8.47 Dooruyk a. 7 31 11.47 3.48 0.20 0.41 Kyssel a. 8.33 11.56 4.00 0.32 9.99 BRUSSEL KORTRYK. Brussel v. .1.22 8.28 12.21 5.35 Kortryk a. 8.00 10.43 2.41 7.53 RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Ityssel v. 3.20 8.23 Dioruyk a. 5 48 8.30 Kortryk a 9.37 9.47 11.03 2.28 11.34 2.47 12.20 3.42 6.47 8.44 5 20 3.39 0.36 KORTRYK GENT Kortryk v. 0.42 12.31 3.47 Gent a. 8.01 1.82 8.03 BRUGGE GENT BRUSSEL. 0.40 7.1/U Gent v. 5.38 Kortryk a. 0.37 GENT KORTRYK. 9.39 I .28 4.24 7.21 10.52 2.49 5.31 8.42 Brugge v. 0.49 exp. 12.39 3,34cxp. 6.43 G 'lil 7 34 1.54 4.19 7.93 Brussel n. 8.30 4.0) 9.20 9.31 BRUSSEL GENT BRUGGE. Brussel v. 8.14 11.33 3.12 Guit a. 0.00 9.41 1.23 4.20 B- 1144e a. 7.13 10.34 2.38 3.11 0. 37 7 .22 i'operinyho, 12 Juuy 1874. Wy zouden onze pen hebben lalen nederliggcn en, sul en <0 vrede 11 niet ganseh de katholieke be volking van Popennglie en omstreken, deaengenn- ine vreu^ l en voldoening, welke ons de plegugc bedevaert van 1 Juny alhier verschaft heeft, genoten hebben, ware l niet dal de scuaemlelooze schry vers twee Zondagen te reke deze plegugc betuiging van 't katholiek geloove 111 de seliunUelykste der gazelten, door e«ui goddeloozen en zedeloozen arti kel «iet hun vuil kwvl hebben wi Hen bezwalken. Die onwetende ketter en sohuerinaker, die veel beter zou doen van zicli niet geneeskunde dan met religie bezig te houden, durft ter dier gelegenheid met de onkundigste schaemteloo heid, de leelyksie valsehheden nederschry ven ten opzigte van liet ly- delyk en geestelyk gezag van den Paus, zyne on faelbaerheid en zyne onbetwistbare regten van ei gendom op de Kerkelyko Sloten. Daerop antwoor den wy niet, niet meer dan op andere zedeloo/.e schimpschriften, omdat wy te doen hebben met den trouwelooste!) der gazededokleurs die, door zyne schuld van langs 0111 dieper in eenieders achting daeit, en dat wy overtuigd zyn dat hy zelve zyne eigene leugens niet gelooft. Maer spyis hem en zyne zedelooze makkers dur ven wy zeggen dal die publieke gebeden, welke op f Juny laetsleden in onzo plegtige bedevaert alhier zvn gestort geweest, '111 't gemeene door Poperirighc en al de parochiën der dekeny, wonderveel byge- bragt hebben om liefde tol Paus cn Kurk in aller herten te ontsteken. De verscliillige parochiën kwa men beurtelings toe niet ware legers van geloovigo en godvruchtige christenen, die zich effenaen op de markt rangschikten rond den altaer cn het ruimste gedeelte der markt bedekten waer zy met de groot ste ingctogendlieid ten 9 uren hel li. Sacrificie der Mis aeiihoorden. Daerna geschiedde onmiddelyk de gewone omme gang met het mirakuletts beeld van O.-L.-Vrouw van St Jaw, welk al de parochiën, in de beste orde, al bidden of zingen voorengingen. Niet min dan eene halve uer tyds was er noodig om geheel den sloet te zien voorhytreden, en de stichtendste god- vrucluigheij was by al de bedevaerders aen te merken. W ie zou zich kunnen inbeelden wat al vurige gehelen er tydens die (wee uren, dat do ommegang duerde, uit die duizendo en duizende herten naer Maria ten Hemel oprezen om Paus en Kerk, Religie en Vaderland uil hunne dringende gevaren te redden Op de Mirkl teruggekeerd, heeft Monseigneur Bruiieol,aIgeveerdigd van Zyne Hoogweerdiglicid den Bisschop, de paus- en godsdienslmiiiiieiide gevoe lens zyncr lalryke uenhoorders >n eene treilende redevoeiiug uitgedrukt, terwyl liy zs herlelyk be dankte over hunne aunwezigheid in zoo groot gelai by deze p.eglige bedevaert. De spreker aerzelde niet de byzondcre gevaren, welke ons dierbaer Vaderland 111 du aensiaende kiczuigcii bedreigden, aen de gebeden der godvreezendo bedevaerders aen te bevelen, gevaren welke wy, God lof! ge- lukkiglyk ontkomen zyn. Die zielroerende plegiigliuid wierd cindelinge geslolen door de treilende benedictie met het aller heiligste Sakramenl, terwyl al de klokken van stad hunne bonzende stemmen dour de lucht deden weer galmen en dal alle kniën en hooiden eerbiedig nu- derbogen oin Gods zegen te ontvangen. Een andere aengename zegen, deze van Onzen Heiligen Vader den Paus, is van 's anderendaegs uit Hoornen pet- telegram gezonden. De Heilige Vader zegent al de bedevaerders en van hunne zoo chrislelyke famïlien, 111 het tydelyk en geestelyk leven. Dit is de welverdiende loon welken die zoo ieve- racbtige geloovigen bekomen hebben voor al den arbeid, gebedrn, vermoeidheid en zelfsopofleringen welke zy zich opgelegd hebben lot redding van l'uus, godsdienst en vaderland. Verhopen wy dat de ka tholieken meer en meer door de snoode tegenkanting van kwaedlruuwige liberalen en godsdiensthaiers zullen opgewoat worden 0111 liooger en liooger liun katholiek vaendel te dragen, zich met van langs om meer leveren m grootei en g'rooi er getal er rond te scharen en alle meuschelyk opzigi moedig onder de voeten te treden. X.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1874 | | pagina 1