B O OM EN insTel, EEN HUIS AFSLAG KOOPDAG BIJ RECHTSMACHT. NOTARIS CA TELLE, EEN HOFSTEDEKEN, IEPEN EN EIKEN BOOIEN. OP HET KALK VOOR 'T LAND. JJerigt aen de Landbouwers. tint men de Orénogue terugriep, (Oansch oorlogschip, dat Frankryk, als getrouw kind der li. Kerk,by den kerker van den II. geplaelsthnd.onmagtig om meer te doen.) Zelve heelt de II. Vader zyn medelyden voor het arme Frankryk uitgedrukt: Po- vcra Francia! ITALIË. I)e kiezingen te wege schynen weinig verandering te moeten veroorza ken. Als te vooren, zal hel ministerie met eene wetgevende Kamer voorzien worden, wacrvan 'l grootste getal wetgevers afwe zig zal zyn, en waer Y ministerie geene meerderheid zal vinden. Onderlusschen, Italië sukkelt voort, allyd sukkelen, en in zyn sukkelen is hel nog stout en 't loogt de landen aen Frankryk omdat Dismark's schouder er onder zit. De katholieken, volgens eene nieuwe verklaring, en mogen aen de stemminge geen deel nemen en geen een katholiek én mag 'l mandael van volksvertegenwoordi ger aenveerden, Want de eetl die elk lid u/leggen moeidie eedzonder eenige conditie of een/g voorbehoud, van de wel len te onderkouden die de Kerk ver oordeel!, is een overgroot beletsel. Dus de katholieken zullen wëere hen onthou den, en zoo moet Italic in de onbekwame handen blyven en voort uitbloeden. FRANKRYK. De ware Franschen zyn over van spyt en droefheid dat hel voorziglig bewind altyd de eene Rauwheid na de andere bedryft. 'T is plat ter aerde krui pen spyts allo regt en redelykheid, altyd onder voorwendsel van voorzigligheid en het vermyden van groolere kwalen. 'T is een gemakkelyk hoofdkussen, wal de be nauwden voorzigligheid noemen, maer 't en is niets grootsch, niets edel, niets christen, niets Fransch daerin, en byzon- derlvk 't en is niet om uit dien armen slaei te geraken. Wanneer zal toch die politieke van op en nèeregang, van links en regis zweven een einde nemen? Wan neer zal men toch klaer zien?De Orénogue is ingeroepen en de fransche vane en wappert niet meer te Civita-Vecchia, als laetsic teeken van bescherming voor den II. Vader. En 't is om 't roovers bewind te believen dat Frankryk buigt voor Italië, die niets anders en is dan een werktuig in Dismark's banden. Nu, daerin ook moet men zien: Loontje dat komt achter zyn boontje.'T is Frankryk mclzynen Napo leon die Italië gemaekl heeft. Verder, juist deD zelfden dag dat de Orénogue uit Civita-Vecchia geroepen was, kreeg 'l Beslier van Frankryk een schri^kelyken memorandumdat is een diplomatiek stuk dat 't eene land naer T ander zendt, waerin de lesse gespeld is en wal er te kort of te kleine is of ten onpasse, met verzoek van er «o/evante houden. Daerom heet het Memorandum. T is van in memorie te houden, versla-je, anders!... llewel, Serrano, zegge Serrano die, 'k en zegge niet 'l kol verdient, maer die lange zou moeten van eenen voet gekort zyn voor samenzwecringe en aensloken van inlandsclien oorlog, voor 'l onllroo- nen van de koninginne, aen wie hy alles verschuldigd was, Serrano, zeg ik, een soorle van Dara, beurzenier der kononik- ken, die Serrano is zoo stout van Frank ryk te beschuldigen van mèe te helpen met de Carlisten, en van te verzoeken een leger te stellen aen de frontieren, dal mèe zou doen met de Serranische troepen van Spanje om den edelen Don Carlos te be- slryden! Dat durft Serrano ten opzigle van Frankryk, en Frankryk beeft nog eens. Die hoeve van Spanje is nog eens 't weerdig tuig in de banden van Bismark, co Frankryk staet in verlecendheid.'Ten is nog maer korts geleden dal die spaen- sehe boef door het bestier van den maer- sclialk Moe-Molton herkend wierd als wet tigen gezagvoerder in Spanje, en dacr is de belooning in den Memorandum. T is lastig vooreen fransch herte zoo leege zyn land gezonken te zien, maer 't cn is toch niet geheel onverdiend. Waer- om al dat lafherlig plooijen en tegen regt en reden en eerlykheid handelen uil vreeze?... PRUISSEN. Niet nieuws, lenzy dat de graef van Arnim nog altyd kort zit en dat de zake daer hangende blyft. De tribuna len zyn er mèe bezig. De graef van Arnim heeft brieven in banden van Bismark. van ten tyde dat zy vrienden waren, en Bis mark zou ze willen hebben en daerom houdt bv den graef in 'l gevang. Dat is liberael bestieren en meester spelen lyk of 't zyn moet. BURGERSTAND VAN YpEREN, van den 9 lot den 1 li Ociober 1874. Miinnelyk geslaelu 3.Vrouwelyk geslacht 1. Petrus Vanpeteghein, werkman en Adelia Deco- ninck, kantenwerkster. Amelia, Lesage, 26 jaren, kantenwerkster, onge huwd, Meenenstrael. Petrus Lusscheniier, 71 jaren, zonder beroep, ongehuwd, llondstraet. Joannes Dejonghe, 77 jaren, zonder beroep wedu- waervan llegina Vaodenbussche, Meenenstraet. ilenricus Loof, 62 jaren, brouwer, weduwenaer van Virgina Platevoet, Koeimnrkt. Kinderen beneden de 7 jaren. Manpelyk geslaelu 0. Vrouwelyk geslacht 0. VAN 'S KONINGS WEGE. Op ZONDAG, 25 OCTOBER (874, om 8 Vs ure 's morgens, zal er ter hofstede bewoond door sieur Francis Thibaut, landbouwer, wonende te Westoutre, overgegaan worden tot de openbare veiling, met den gereeden gelde en zonder verboog van: Bascul met Gewigten, eene groote hoeveel heid Hoppe, Zolderwagen, Stoof met toebeboorten, Aelkarteel, 32 Buizen, 5 llaendcn, 24 Mennen, Kar, Ploeg, pommelé Merriepeerd met llarnassu- ren, 2 Wagens met toebeboorten, 400 kilogrammen Hooi, omtrent 9,000 Tarwcnschoven, Vlas, Melkkoei, 1,500 Iloppepcrscn cn meer andere goede ren alsdan aan te bieden; Door 't ambt van e.-L. STRAGIER, Deurwaarder te Yper. Elk zegge 't voorts. KANTOOR VAN DEN te Wilton. 1" Op MAANDAG 26 OCTOBER, ten 3 uren namiddag, ter herberg cn brouwerij van baas Van Eecke, te Watou plaats, OVERSLAG te Watou, van 3 hectaren 90 aren 77 centia ren. Gebruikt door Francies Ver- bouvoe tot 1875. 2" Op DÏJSSENDAG 27 OCTOBER, 3 uren namiddag op het vooren te koopen Hofstedeken, VENDITIE der aldaar staande schoonc EIKEN EN IEPEN 3" En op MAANDAG 2 NOVEMBER te Rousbrugge llaringhe Oosthoek ter hofstede bewoond door sieur Butaye-Decreus, VERKOOPING der scboone iangstammige Om verdere inlichtingen zich te begeven bij voornoemden Notaris CAPELLE. Men make het ruchtbaar. STUDIËN van de Notarissen STEVERLYNCK EN WAUTERS, te Dixiiuulc. DIJNSDAG 3 NOVEMBER 1874, 2 ure namiddag, te Dixmude, groot Sint Joorishof, met gewin van 1/2 instelpremie van H. 43, 99, 77 C. Landen cn Weiden te Gereken, waaronder eene Schaap hofstede met II. 30, 57, 60 C. en 4 Woonhuizen met Erf. II. 1, 06, 07 C. Land cn Maaigras tc Woumcn II. 0. 85, 70 C. Weide te Lamper- nisse. Een Woonhuis en welgekalante Pottebakkerij tcThourout met II. 0, 32, 79 C. Erf. II. 1, 10, 90 C. Zaailand ook tc Thourout. II. 2, 95. 49 C. Zaailand, Weide cn Hovenierhof te Adinkerke. Een Woonhuis te Dixmude, in de Beerststraat en II. 0, 01, 63 C. Erf. Een idem te Dixmude, in de Becrst- straat en 11. 0, 01,15 C. Erf. Een idem ie Dixmude, in de Beerst straat cn II, 0, 01, 35 C. Erf. UIT DER HAND TE KOOPEN: met K«F, MOF cn POOKT, gelegen fc HONDSCHOTE. Zicli te bevragen by den drukker dezer. REPRESENTANTS sédentaires demandes pour la vente des vinsde propriétairés a la clientè le bourgeoisc. Eer. franco a MM. A. RICHON et Cic, 11, rue Sainte-Eu- génie, Bordeaux. LOUIS COEVOET-ROELENS, koopman in kolen, Doornyks-kalk, steen, schor- se, enz.; in de Duinkerkstract, te Po- peringhe, heeft de eerde Luidgebrui kers ter kennis te brengen, dat liv, door overeenkomst met eigenaers van kalkbranderyen, liet kalk, aller best voor liet vetten van 't land, gezegd Bysselsch of fransch kalk kan leveren aen den prys van flttO fc. op de statie van Poperinghe, fc. Abeole, per volle wagon van 10,000 kilos. Een wagon van 10,000 kil. houdt 13 'j, cubiek metersof 135 hectoliters. lly belast zich ook dit kalk in alle andere statiën te doen aenkomen, mits het verschil uit den vrachtprys sprui tende, by deze bovcnyemelde pry zen te voegen of af te trekken. Hy herrinnert ter zelvcr tyd aen 't publick, dat by hem te bekomen is aen zeer voordeelige pryzen, per wa gon of in 't klein, allerhande soorten van Monsclie en Charleroische kolen, alsook Doornyks kalk voor 't metsen. Zyn magazyn is gedurig voorzien van alle slacli van Brabandsche tegels en brykettenecaussynen en Doornylc- sche zitten, bakken, koeslieten en an dere steenen, BY UITSCHEIDING VAN KOOPHANDEL. HENRI DEKAEZEMAKER maokt hot geëerd publiek kenbaer dat hy zyn magazyn bout-enstoveasschen, alsook een deel deiringasschen zal verkno pen aen eenen zeer genadigen prys. Men kan liet. goed alle ure van den dag bezigiigen ten zynen huize, Kaei- straet, Nr 21, te Yperen. Hy verhoopt dat de goedkoop zyner waren de koopers zullen acnmoo- digen om die gelegenheid te baet te nemen. Ruciitbaerheid. Diligenciedienst tusschen IJperen en Dixmude met terugreis. HENRI GOPPYN, huurhouder, doet den dagclijkscben diligenciedienst tusschen IJperen cn Dixmude; hij vertrekt uit de afspanning St-Andries te IJperen, om 5'/, ure's morgens den Maandag, en de andere dagen om 6 ]/2 ure. Vertrek uit Dixmude, hotel de Rhetorica, om 3 ure na middag. Hij beveelt zicli voortdurend in de gunst van het publiek voor bet doen van allerhande kommissiën, liet me debrengen van koopwaren enz.; zijne gekende stiptheid en spoedige bedie ning doen hem bij iedereen den voor keur vêrhopen. ÜAKHTI'UVXÜA. JfkA rktm. Viasniarktcu, GEBOORTEN. KUWELYKEN STERFGEVALLEN. KALKBRANDERIJEN VAN RYSSEL. i—mi mi mi in ■■■■li 1 mi i ■min KOOPWAREN. Tarwe jCggq Boonen 'lover Erweten Aordappelen Boter BRUGGE, Zaterdag 10 Oct. 100 k 23 01 21 14 24 80 23 «9 100 k. 6 per kil. 3 40 KORTRYK, Maendag 12 Oct p. h. 21 84 14 19 103k. 12 22 100 Ie. 3 7 1/2 k. 1 67 1 90 DIXMUDE, Maendag 12 Oct. p. h. 13 80 I9 60 17 93 19 99 11 72 13 86 100k. 9 10 perk. 3 89 4 29 ROUSSELAERE, Dynsdag 13 Oct. per h. 26 27 19 20 23 27 23 23 100 k. 3 30 6 per kil. 3 30 3 00 VEUKNE, Woensdag 14 Oct. 143 1 23 80 28 80 21 23 80 26 28 30 17 23 100k. 60 d. THIELT, Donderdag 15 Oct. hect. 21 18— 15 23 3 30 AUDENAERDE, Donderdag 18 Oct. per h. 19 23 13 SO 17 50 per h. 11 50 12 88 5 80 2 27 2 72 POPERINGHE, Vrydag 9 Oct. per h. 20 13 13 80 11 100 kil. 7 1 kilog. 3 30 YPEREN, Zaterdag 17 Oct. 100 k.24 .25 50 20 21 26 23 25 3 40 3 60 KOKTRYK 12 Oct. GENT 9 Oei. AEEST 10 Oct. Nj Mil EL EN io Oct jiNDEliMONDE t2 Oct. BYSSEL 10 Oct. KOOLZAED. heclol. 100 kil. 34 1 1|2 1,. 32 30 33 100 kil. 31 heclol. 33 34 heclol19 22 LYNZAED. heclol. 100 kil. 33 1 1(2 h33 33 100 k. 31 hectol34 30 33 23 hectol. 24 - 20 30 KOOLZ. OLIE. 103 kil. 63 30 68 80 100 1. 67 100 1. 70 100 kil. 07— hoctol. 00 28 LYNZ. OLIE. 103 kil. 04 23 100 lit. 64 100 lit. 70 100k. 64 64 30 hectol. 03 30 KOOLZ. KOEKEN. 100 kil. 21 100 k. 21 123 k. 20 100 k. 24 100 k. 10 80 1100 k. 18 23 19 LYNZ. KOEKEN. 100 kil. 26 100 k. 29 125 k. 27 50 29 - I 100 k. 27 80 1 I 100 k. 27 27 80 I 100 k. 29 30 30 MEUBELEN, 3 fc. Mi BRUGGE,1 kil. 1,68. ST-N1KOLAES, 3 kil. 8,10. AELST.3 kil. 4 a 8,27 TlllELT, 3 kil. 4,80 a 3,30. BERGEN, 0 1/2 kil. 2,12.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1874 | | pagina 3