VAN YPEREN EN VAN HET ARRONDISSEMENT. Zaturdag '24 October 1874. Negcnsle Jaer. Nummer 400. vanderghinste-fosse, :S Fr. ."SO V. per Jaer. YKEK W FOEIV. Yperen, 24 October 1874. Oorlog ei» Itevolulie. floe dat er oorlog in de lucht zit, overal gevoeid en gevreesd, hebben wy laetst ge loogd. Wanneer, boe en door wie zy zal uitspringen is den Ileere bekend, maer vyf- en-lwinlig kwestiën zyn der die oorlogs- kwesliën zyn kunnen: De kweslie van Roo- men, de kwestie van Spanje, de kwestie van Schleswig, de kweslie van het Oosten en nog vele andere, kleendere of toch min be kend. Dewyl geen een kwestie in Europa en kan effen geraken of opgelost worden, lenzy door den oorlog sedert de sterkte 'l liooggeregi is, zoo en kan er metal die kwestiën geen duerzamo en vaste vrede zyn. Dal beeft Europa gewonnen mei uit de Politieke de Religie te bannen, die alleen alle kwestiën slechten kan. Zoo slaet hel nu tusschen de Mogendhe den in Europa; maer hoe slaet het met hot publiek gezag in de landen? Niet beier, eilaes!... Hier ook is de grond en de sleun van alle gezag en magl geban nen, en al de Stalen hebbenden weg der Revolutie ingeslegen, en zy leven 'l zy met de Revolutie te helpen, t zy met haer te paeijeu. Ook overal is de Revolutie aen 't klemmen. Dus geene vastheid, geene deur- zaemheid, geen ware vrede inwendig. Bismarck zyn beslier is groot, magtig en schynl onwankelbaer; maer heel zyne magt koim voort mi de Revolutie en steunt op de Revolutie. Over vyf zes jaren, Napoleon lil Was ook die grooie man, die scheen zoo kloek en zoo sterk getroond te zitten. Maer zyne magt ook was door de Revolutie ge leekt en steunde op de Revolutie, en de Revolutie heeft hem geüten. Zooeene moere ls de Revolutie, dal zy hare jongen vreel. R.vk of Napoleon vaerde, zoo zal 'l slol van R'sinark zyn. Ily voell hel, want liy beeft voor al wal voor hem niet beeft, en daerom vervolgt, verdrukten dwingland! Iiy! Doch 't keizerryk van üuitschland. of Reier l keizerryk van Bismark, dat kind van Revolutie, en nude steun van zyne moe- Rei', zal duren zoolang die afschuwelyke '"oeder geen ander kind en heeft grool ge- 'Jlilgt, dal nog meer zyne moeder slacht. In 'R uissen is dat kind aen't wassen; dus deur- Ncm en vast en slaet I'ruissen niet! In Frankryk, die onder Napoleon 'l liefste kind der Revolutie was, is die ontaerde moe der voort bezig mei haer kind ie worgen ten voordeele van Pruissen, die nu moeder's lieveling is. En men hoopt daer de Revolu tie te stillen en in te houden met ze gedurig toe te geven en in te volgen. Maer hoe meer men geeft hoe meer ze eischl. De voorzig- lige, de benauwde, dia daer aen 't hoofd zyn, en verslaen niet dal Frankryk, door de Revolutie gesmacht, moet losgewrongen zyn en zonder toegevendheid dal wangedrocht bestryden, wil het niet verslonden worden. Men heeft schoon te spartelen, te vleijen en toe te geven, de Revolutie is onverzadelyk. Daerhy komt het dal alles zoo deerlyk, zoo onzeker slaet in 't voortyds zoo maglig Frankryk. Verder, Ooslenryk, het doorluchtig huis van Ooslenryk, staet ook zoo zwak en zoo flauw en de Revolutie wil het ook verslinden ten profyte van haer liefste kind, Pruissen. En daer ook wil men de Revolutie bedaren mei naer haren zin le werken en te beslie ren. Daerom ziel men vrienden der Revolu tie aen 'l houfd en is er de wet door de Joden gegeven. Spanje en Italië, beide van revolutionnai- ren oorsprong, zyn de nederige slaven van de Revolutie, en willen leven door haer en voor haer. Iloe flauw en ellendig hel daer slaet, blykt voor alle oogen. Gael alzoo van land tot land, en overal vindt gy liet bestier 't zy uil benauwdheid, 't zy uil verblindheid, 'i zy om welk voor reden, aen den wagen der Revolutie gespan non, en lief of leed, zy volgen. Maer de katholieken zyn aen 't hoofd, in België, daer zeker en heeft do Revolutie niet vele te zeggen? Hor kl! In Belgie pe.ist men dal de Revolutie slaepl en men heeft vreeze van ze wakker te ma ken, en daerom is 't dat de revolutionnnaire wel op de studiebeurzen in voege is en blyft, ter eere van de Revolutie; dal de revolulion- naire wet van de militie m zwang blyfu 'er eere van de Revolutie; dal de kerkhoven voorl geschonden en afgeschaft zyn en geu zen delflioven lol siand komen, lereerc van de Revolutie; dat 'l Staelsonderwys in meni ge placlsen goddeloos blyli, ler eere van de Itevolulib; dal Cu/Hars, Van Beneden en Descant/it voorl de jeugd onderwyzen en opbrengen, ler eere van de Revolutie! En zoo nog duizendc dingen, ler cero van de Revolutie behouden, uit vreeze van ze wak ker ie maken. En zou de Revolutie in Belgie niel le zeggen hebben?... Maer, moest gy aen 't hoofd zyn hoe zotidl gy hel aen boord leggen? vraegt my iemand. Dat is delikaet om beantwoorden, en 'l is eene andere kwestie; wat ik wil toogen, is dal. in Belgie lyk elders, de Revolutie hare rolle speelt. Dus, dal er daer lyk elders niets vaste en zeker staet. Nu, wal er legen de Revolutie moet ge- daen zyn, hoe de Bestieren, die de Revolutie niet dienen en willen, moeten handelen?... Myne antwoord is kortHoor en naer Z. II. den Paus en zyn voorbeeld volyen! Geen ander middel en is er voor geen een land om aen de Revolutie le ontsnappen. Indien men dit niel en doel. of dat men altyd zoekt te dingen als Zyne Heiligheid spreekt, deRevoluiie moei alles verslinden, is't dal de lieer van hierboven er niet tusschen komt. 19c Euxenkraiis MEN SCtlRYFT IN BY BOTKRSTRAET. 00, YPEREN. en in al de Postkantooren van het ryk VOOR GEHEEL HET LAND, vooraf helnelbaer. Men sehryft niet min in dan voor een Jaer. Vferschypende den Zaturdag van elke week. pe aenkbndigiriSprvs Is van 18 centt'ertien den rDgel. - De rifelanaen in 'i Nieuwsblad betalen 30 centiemen den regel. —Een nummer genomen oplhet Bureel 1» een De bygoyoegde nummers voor Artikels, Reklamen of Aankondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. f'operinghe-Yper, 8-15, 7-25, 0-30, 10-38, 2-13, 5-03, 9-20. Yper-Poperinghe, 0-50, 0-07, 12-03, 3-37, 0-50,8 45,0-30 Poperinghe-Hazebrouck, 7-13,12-23,4-17, 7-13,Hazebrouck-Poperin- ghe-Yper,8 35, 10-00,4-10,8-23. Yper-'Rousselaere, 7-50,12-23, 0-45. Rousselaere-Yper, 0-23, 1-50, 7-50. Rousselaere-AVtzt^e, 8-45, 11-34, 1-13, (m. 5,56,) 7-30, (9-55 Liclnerv Lichtervelde-TAottroMl, 4-25 m. Bruggt-Roussel. 8-25, 12-50, 5-13, 0-42. I,ichtervelde-Aoriry/:, 5-25 m. 9,01, 1,30, 5,45, 7,21Zedelghem Tliouroul. 8,40. 1,05, 5,20, 6.58. Yper Kortryk, 5-34, 0 40, 11-18. 2-35, 5-23. Kortrvk-Yper, 8-08, 11-02, 2-50, 5 40, 8-40. Yper-Thourout, 7 13, 12-00, 0-2O, (den Zaturdag ten 5-50 's morgens tot Langhemarck.) Thourout- Yper, 9 00, 1-18, 7-45,den Zaturdag ten 0 20 's moigens van Langhemarck naer Yper). Comen-Waesten-Le Touquet Houplines Armeniicrs. 6-00, 10,15, 12,00, 6,40. Armentiers-Houplines- Le Touquet-Waesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-Waesten8-40 m. 9-30 s. aes- ten-Comen 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge8-0511 -0012-35(M5-15,)G-55,(9 00 Licht.)—Brugge-Kortryk,8-25,12-50,5-13,6-42 Brugge, Blankenkerghe, Hevst, Siaet, 7-30, 9 45,11-04 1,20, 2-25, 2-50, 5 20 (exp.) (Z. 5-50) 7-35 (cxp.) 8 45 - (bassin) 7 00, 7 30, 9-51, 11-10, 2 31, 2 56, 5-26 (exp.) (Z. 5 50) 7-41 (exp.) 8-51. Hevst, Blankenberghe, Brugge, 5-45, (M 7 20) 8-30, 11-25, 1-25, 2-45 (exp.) 4-10, 5 30, (Zon 0 15) 7-25. Blankenberghe Brugge, 0-10, (M. 7-42) 8 55, 11-55, 1 45, 3-05, (cxp.) 4 30, 0-00 (Zon. 0-35) 7 00.7 48. Ingelmunsier Devnze (lent,5-15,9-41,2-15. Iiigi'linun«ter-Deynze, 4-50 2* kl, 7-15. GmuDeyAze, Ingelmunsler, 6-58,11-20,4-40. Devnze Ingeimnnster, 7,319.10 2* kl. 11,54,5,19,8,20. Ingelmunsler-Anseghem, 0-05, 12-10, li,15. Anseghem-lngelmnnsler, 7-42 2-20, 7-45. Lichiervelde-Dixmiide Veurne en Dunkerke, 6-3o, 9-08, 1-35, 7-55. Dunkerke-Veurne-Dixinude en Lichierveldo, 6-45, 11-15, 3-4-5, 5-05. Dixmude-Nieiiport. 9-55, 10.35, 2-20. 5,10, 8-40. Niouport-Dixmude,(Stad) 7-40, 12-00, 4-24, 5,50, 9.30, (bains) 7.30, 1 I 50. 4,15, 5.50. Thouroui-Ostende, 4-50,9-15, 12,05, 1-50, 8-05, 10,15. - Ostende-Thourout, 7-55, 10-10 12-23. 4,45,6-15,9,15 Selzacie Eecloo, 9.05, 1.25, 8.25. Eecloo-Selzaetc, 5,35, 10.15, 4.22. Gent-Terueuzcu, (siane) 8.17, 12.15, 7,25. (Antworppoort) 3.30, 12 40, 7 45. Terneuzcn-Gent 0.00 10.30, 4.40 Selzaeic-Lokt-ren, 9.04, 1.30, 8.30 (den Woonsd. 5.10 m.) Lokeren-Selzaete, 0.00, 10 25 4 43 (den Dyssendug 9.30). COB.RESr'OWriKJMTIIlW, KORTHYK RRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Kortryk v. 0.37 10,53 12.33 3.47 0.35 Brussel a. 9.20 1.35 2.25 0.14 8.58 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. Brussel V. 5.22 8.28 12.21 5.35 6.47 Kortryk a. 8.00 10.46 2.44 7.56 8.44 RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Kortryk v. 0.37 Doornyk a. 7 28 Ryssel a. 7.37 10.50 2.54 5.34 8.47 11.47 3.48 6.29 9 41 12.05 4.00 0.32 9.55 ftyssel v. Doornyk a. Koriryk a. 5.20 825. 5.42 8 50 6.34 9.47 11.05 2.18 5.20 11.34 '2 40 5.39 12 '20 3.38 0.33 KORTRYK GENT. GENT KORTRYK. Kortryk v. 0 42 12.31 3.44 6.40 Gent a. 8.01 1.51 5.04 7.56 Gent v. 5.15 9.39 1.28 4.24 7.21. Kortryk a. 6.34 10.51 2.49 5.31 8.42 BRUGGE GENT RRUSSEL. BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge t. 0.49 exp Gent a. 7.34 Brussel a. 8.50 12 34 3,52exp. 6.43 8.19exp. Brussel v. 1.49 4 42 7.58 |Gent a. O.uO 4.00 5.50 9.31 10.26 I Brugge a. 7.20 8.14 II 53 9 41 1.23 10.34 2.38 3.12 3.55 4.20 0.37 7 "23 5.11 7.22 8.28 MAANDBERICHT. Een frank 's jaars. De Rozenkrans bek'eedt in den rang van den eerediensi der heilige Maegd één der eerste plnetsen; hij vs, volgens de getuigenis van Zijne Heiligheid, Pius IX, liet allerkrachtigst gebed om de godsvrucht tol Maria in de harten der getoovigen te ver meer - deren.(Decreet Urbi el Orbi, van den 12 Mei 1855.) Een bewijs zijner krachtdadigheid is dat de Chris tenen van alle lijden en van al de gewesten der wereld er zich aan verkleefd hebben met eenen geestdrift die nooii verslapt is. Onder de inrichtingen die uit den Rozenkrans zijn voortgesproten, bestaat er eene wondersclioone, namelijk de gedurige Rozenkrans. Hij heeft voor oogwn aan Maria eene nooit onderhrokene hulde van eerdienst te bewijzen, even als de Gedurige Aan bidding aan het Heilig Sakrament. Wij hebben nuttig geoordeeld een klein maand bericht uil te geven met hel inzicht van den Rozen krans heler te doen kennen en het genootschap van den gedurigen Rozenkrans,dal heden in Belgenland reeds bij de 39,000 leden telt, meer un meer uit te breiden Wij voltrekken aldus den uitersten wensch van den Zeer E. I'. Venmersch, hersteller en alge- meenen Bestuurder dezes genoolsehaps. Wij hopen dat hij van uil den hemel zal bejegenen een werk dat de vrucht is van zijne godvruchtige gedachten. Wij zijn voornemens in deze eenvoudige afkon diging onze welwillende lezers te berichten wegens helgeoii den eeredionst van Maria betreft en we' voornamelijk opzichtens den Rozenkrans. Wij zullen trachten stoffen van stichtende verhalen te verhan delen, gelrokken uit de levens der heiligen en der voornaamste dienaars van Maria. Wij zallen bezorgd zijn om te spreken over de aflaten en over kerkreclitige vraagstukken wegens den Rozenkrans. Doordien onze medegenoolen, als rozenkransleden en sommigen als derde ordelingen verbroederd zijn met de Orde van den heiligen Dominions, zullen wij hun van tijd tot lyd iels van de geschiedenis onzer apostolische zendingen mededeelen en hun spreken over de werken, daden enz. welke onze broeders in de voorgaande eeuwen hebben uitge voerd Ons mannde'ijksch bericht zal eindigen met een kon verhaal van gebeurtenissen un door eenige aan bevelingen, voornamelijk van de overledene deelge- nooien wier namen men ons zal doen toekomen. Reeds bestaat er in België een zeker getal van godsdienstige tijdschriften; maar wij kennen geen dat aan liet oogwit beantwoordt dal wij wensclien le bereiken: namelijk van de godsvrucht van den B. Rozenkrans meer le doen kennen en beminnen. Eindelijk hebben wij, om dit geschiedkundig blad voor elkeen verkrijghaer te maken, deszelfs inschryvingsprijs gesteld aan eenen fiAnk 's jaars. Elke maand zal er eene aflevering verschijnen die 10 bladzijden in 18° zal uitmaken. Men kan de.inteckening nemen in hel klooster der Prcdikheuren (Graanmerkl) en hij de sectie-hoofden van den gedurigen Rozenkrans. ij zouden gaarne hebben dat deze hoofden de aankondiging van dit nieuw maandblad aan hunne medegenoolen kenbaar maken. Men wordt aanzocht de inschrijvingen voor den 15 November in le zenden, ten einde het getal der afdruksels te kunnen bepalen. Wij hopen dat de Koningin van den allcrheilïg- sten Rozenkrans deze onze eenvoudige onderneming zal zegenen en dat een groot getal der deelgenooten van den gedurigen Rozenkrans dit werk zal helpen bevoordeeligen met het te verspreiden en eene inschrijving te nemen. Vanwege de Redactie Pr. II. Maria I WEI NS. van de Orde der l'redikheeren, Bestuurder van den gedurigen Rozenkrans. Leuven, Feestdag van den II. Rozenkrans 1874. Wij hebben aan Zijne Hoogwaardigheid, den Aartsbisschop van Mechelen wegens het voorwerp van het uitgeven van dit maandelijkse!) bericht ken nis gegeven. Niet alleen heeft hij ons aangemoedigd om hot te ondernemen, maar hij heeft ook de goed heid gehad ons zijne goedkeuring door eenen brief le behandigcti, dien wij hier laten volgen:

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1874 | | pagina 1