Yperen, 30 January 1873. Plalo. die geen christen en was, zei: 'T ware gemakkclykcr eene sleê in de luelil bouwen of eenen Slael, een llyk ma ken zonder godsdienst. En scderl 1780 is er een ras opgekomen in Europa, dat de Staten en de Ryken zonder godsdienst wil, en 't heel liet liberale ras. Hewel, nievers en beeft dal ras meer kwaed gedacn als in Frankryk, en Frankryk is een klaer bewys dat l'lalo gelyk hadde. 'I is nu vier jaer dat Frankryk niels is, en Y is tol nu nog toe altyd onmogelyk er een- twal van te maken. T beeft al wel twintig Constitution versleten, en zy zoeken nog eene nieuwe, altyd buiten de Religie, en zy en vinden geene meer. Hewel, dal liberael gebroed bewerkt hy- zondcrlyk ons Relgie, en in Belgie meest zyn ze op de Vlaenderen uit, om het zonder Reli gie le helpen en liberael le maken; en hoe dit gedaen wordt, leest hier wat in de Vrij heid van Koririjk stond, verlederie weke: De liberalen, uitgehongerd en razende van spyt omdat zy van hel scholelke ver- jaegd blyven, trekken te velde bovenal in de vlacmsche provintiën, ten einde het volk, door de culolins zoo wreodelyk verdrukt, licht en vryheid le dagen: Vuilbladjes van Cent en Antwerpen, slechte romans uil het fransch vertaeld, worden in steden en dor pen verspreid opdat onze nog onwetende en domme dn onbeschaafde cretins leeren zouden hoe men overspeler.ontuchlig,gods- lasleraer, bederver der vrouwen, zellmoor- denaer en... beest kan worden en meteen doorgaen vooreen besohaefd en verstandig man, een vriend van lichten vooruitgang! Liberale conferentiërs, meestal verwaende schoolmeesters, volledigen dc lossen der j fransche romanscliryvcrs en pronken op den kansel met ydele en holle bespiegelingen op de dronkenschap, den oorsprong van den menscli de beschaving, wetenschap in <le XI.V1' eeuw. Die heerkens, uilzendelingen van den liberalen Bond des onderwys, aen- zien iu Y algemeen de katholieke zedelecr en geloofspuuten als ouderwetsche prullen die onweerstaanbare verzuchtingen der wer kers naer vrijheid en waerheid niet verza digen kunnen! Het doel van den Rond des onderwys steekt de oogen uil. Men gaet Vlaenderen Jiloeraliseercn of, wal liet zelfde is, beder ven. Men zal zyn geloof en zynö oude zeden uitrukken en het die valsche, ellendige en verwoestende gedachten inplanten die regt- slreeks de pelrool en de Commune voort brengen. Do liberalen welen liet; een bedor ven volk zal geene katholieken naer de Kamers zenden maer wel godsdiensthaters gelyk Bergé, Bara en consoorlen, mannen die bereid zyn de walgelyke driften, de schrikkelyke wraekzuclit der zoo gezeide vrijgemaekle werkers eene prooi toe te wer pen! En leven er niet reeds in Vlacmlcrcii wangedrochten die in 't openbaer aen li mi ne bewondering voor de Potroleurs der Commune lucht geven? Zeker, ze leven ne vens ons dezen die ons met petrool en moord bedreigen; zoo is liet kweeksel der Gcnlsche- Brtisselsche en Anlwerpsche vuilbladjes; en 'l is zulk een gebroed dal men verspreiden wil m kleine steden en te platten lande, om hel liberalismus weer op den troon te doen zetelen. Niets evenaert de verblindheid der libera le kopstukken,die hunne hoop stollende in de verleide en bedorvene menigte,niet zien dat zv zelf na korten lyd onder de slagen der- zelve bezwyken moeten. Het hert van den werkman dien de godsdienst niet regelt en bedwingt is een poel van wraekzuclit en allerhande woeste driften, en als de omwen teling storm woedt zyn liberael en katholiek de ondervinding leert bel ons, eene even smakelyke prooi Water ook van zy, de katholieken zyn niet verantwoordelyk van de onheilen die ons bedreigen. Al wat in hunne magl is, stellen zy in Y werk om den verwoestenden invloed der liberale leerstelsels te bevechten. Tegenover de slechte, conferentiën geeft men er goede in de katholieke vereenigingen, en wy wenschcn dal zy alom gezegend worden. Corrrsp»ndentien PlactM'lyli. Dowyl dat cr voor 'l oogenblik niet hy- zonders voor handen on is, zullen wy ons een hccijc bozig houden met de Toekomst, en een keer zien hoe fyit, ongenadig fyn, de nieuwe sellryvers zyn van de groote komst. Eerst en vooral hunne weergalooze d0n, tnigheid voor oogen gelegd. Alzoo schryft een over de Onfaelhaer|)pj(| van het Opperhoofd der Heilige Kerk. vrage versehooninge aen de godvrucht» lezers van die godslastcringe te drukken. Waarin heeft Pius IX zijne onfaaf baarheid allermeest geloondP In hel geven van zijn «/jos/ousciien (zno) zegenaan den geldhandelaar Lagrand. Dumonceau, miVa/hoppkr (zoo) van een geheel werelddeel. Een geabonneerde. Dat staet in de Toekomst van Zondace laetst. 'T is eene spolleruy met een punt van ons geloove, eene spotlerny met den zegen van Zyne Heiligheid en eene gekkende naapin„ van den Catechismus of christelyke Leeriage Dus eene godslaslerendc ongeloovigheid!!... Dal is om te toogeu dat de 'toekomst tegen otis geloove en onzen godsdienst niet is, lyk of ze de sehaemleloosheid heeft van het somwylen tesehryven. Nu, God vergeve Y haer, want zy is nog dommer dén boos. Immers vraegt aen een kind waerin en wanneer Z. II. onfaelbaer is en 't zal u antwoorden dat de Paus alleene- lyk onfaelbaer is als hy, als Opperleeraer der II. Kerk spreekt en uitlegt wat de leering van Christus ons oplegt le gelooven en le doen; 't is ie zeggen in eenvoudig vlaemsch, wal voor en tegen de veropenbaringe van Christus is, wat er voor of legen de wel van God is. Dus dat de Onfaelliaerheid het minste niet te zien heeft in 'l geven van zynen II. Zegen dien hy geeft aen al die hem vragen, zelve aen zyne ergste vyanden. Christus zelve gaf zeker ook meer dan eens zynen Zegen aen Judas; dewyl hy hem tot zyn eigen vlmèh en bloed gaf, hoewel hy zyne hoosheid kende. Is't waer of geen dat de dwacsheultkt Toekomst nog hare snoode boosheid le ho ven gaet? Maer 't en is niet uil. gy liebl daer ge hoord hoe de Toekomst spot met den Zegen van den 1'aus, hewel, is 't geloovelyk?... Pat staet achter een paer ander artikels, waerzv twee kolommen en meer spreekt van den Zegen dien Zyne Heiligheid gegeven heeft aen zyn doopkind Alfons XII. den koning zoogezeid van Spanje; en zy houdt staendat de' Zegen van den Paus aen Alfons hel koningsrcgl en 'l gebied over Spanje toe kent en weigert aen Don Carlos! Is Y gcloo- velyk?... en nogthans 't is. Wal daeruit besluiten? Dat de Toekomst zoo onbermher- tig dwaes is dat zy niet en weet wat zy zegt. Zoo schaemleloos spotten met den Pauze- Ivken Zegen al den eenen kant, en zoo eene groote beteekenis geven al den anderen kanl. A propos van Spanje.Y Nieuwsblad voor Don Carlos en de Toekomst is voor Don Alfons!! En voor wie is Z. II. de Paus! Hal Hal met de Toekomst!! Peisl keer!... De Toekomst schryft dat in twee kolommen en meer! Daer aëhter mogen de lezers van dc Toekomst water drinken!!... Wel poorten des Ilemelryks! In de eerste kolomme van do Toekomst spotlerny met den Paus; in de derde kolom- me der tweede kant, spotlerny met den Paus, en in hare Mengelingeneen langen, langen brief vol spotlerny mei den Paus, k late de poperingsche correspondentie daer. En in hare tweede, derde, vierde en vvf- dc koloinme wil zy hare oolyke lezers doen gelooven dal zy eens is mei Zyne Heiligheid nopens Spanje. Iu de twee dry eerste kolommen van Nieuwsblad, zyn Nieuwjaergiflen voor Zy"c Heiligheid, en overal waer hel spreekt van NIIX"WSBLAIen van liet .1' 'I KNAL D'Yi'IIIIS Om eene juiste rekening toe le laten: I" De. gever en deze die dc gift ontvangt worden vuriglyk verzocht gezamenlijk het briefje der in- schrgoing en hel geld dal het behelst, in le zenden. De persoonen die zouden vertegen zijn om hel bedrag hunner inschryving le laten geworden, mogen hel in post-mandulen toezenden aen M. den Deken van Yperen. 2° Wg kannen maer de inschrijvingen bekend maken waarvan de lyst en het geld voor dun Don dordü^ noeii zullen hg Mden Deken van Ypcren toegekomen zyn. Roussclaere, 28 January 1878. VERSLAG derspringvergadering gehouden bg Hermenie te ROUSSELAEIIE op 13 January 1878. (vervolg.) Celestin. Zwygl, zwygt me «nen voortdoen. T Sinoel 'k peiie it.il liet gcrnediaem zou zyn, van uwe clianteuze't huis le laten. M. Smoel. Waerom dadde? Celestin. Z'lieeflloclizulkcdecrlyke kleedercn. 'T Smoel. Waerum Indn gv ze alsdan gevraegd om in 't concert van dd manégespelers le komen zingen Celestin. Als ik ze onlmoelle in de café chan- tant, was zy nog al wel opgepoetst..., maer om reglnil le zeggen de zyde was wal straf gespaerd in liaer kleed. Ge verslaat wal ik zeggen wil. 'T Smoel. Qua eela ne lienne 't en slant my op geen zy-len kleed; vraeg liet maer aen Gusijc Deratte. 7 Koordekes. Nog op geen voiluerke, nog op geene soupeeijes pourvu... dat 'i Smoel's papatje niet en weet. 'T Smoel.M.deSef compialde, dat en gaet u niet aen, verstaet g'liet 7 Koordekes. Sef contable! Sef contable! Ge moet er vele mede lachen g'liehi preuve gedaen van goê comptabiliteit in de zeegbare lierlen als »v uwe rekening indiendet met een batig slot van 2ti franks en onetTen, toen gy integendeel boven de 400 franken van 'l uwe verschoten hadl- (Luid op Zyn vader zal nog ryke worden met zulken post- tinkel. 'T Smoel is lyk van d'hand Gmis gestegen. lioontjens droef jongonije. M. de voorzitter 'k vraeg het woordckc. Baron Silcstin. 'T woord is aen ons Boontje. Boontje. 'T is om te zeggen dat ik zou.... De Voorzitter. Wal luider en do woorden al- zoo niet dooreen gesnabbeld. Boontje. 'T is om le zeggen M. de Voorzitter, dal ik zou proposeren van 't stille 'l houden dal de chanteuse van de Basse-Ville naer 't bal komt, wordt liet geweten't zullen er vele achter blyven, ons Alientje by voorbeeld. Koste Berlen. Bunder Alienijc! 'T is waerlyk jammer van zulk een pretentieus dingen te verliezen. Boontje. 'T en is zoo hooveerdig niet lyk of gv het wel en puistmaer 'l gebuurt gemeenlyk dat de hangel den pot verwyt dat hy zwart is, als gy van pretentieuze mainmezcllekes wilt klappen, loopt te biechie by uwe masceurkes. Hé zou men niet zeggen dé! Z'hebben verledene jaer gelaten van ke rnen omdeswille dat de principaelste aristocratische familien van stad in de rouwe zynde, naer 't bal niet cn mogten gaen. Celestin. Hebt gy haest gedaen van met mal kaarden aep le houden. Jalias den AepSpringt regt. Den acp hou den I Den aep houden! Eerbied voor de apen? En dryft er de spni niet mos? De urge burger Alias Vunzokkegliem. Tul, tui, nu, stop uwe lote. lie Acp. Kunt gy liet niet schooner zeggen? De vi vo Burger. Schooner? Als men van de zwyns klapt zegt men smoel en als men van de apen klapt zegt men lole. Ton andren, 't gedacht dat de menschel) van den aep voortkomen zal ti Waer- schynlyk gekomen zyn, door le dikwyls in den spiegel gekeken le hebben!I De Vonizittel'. Moet het alzo» vourlgaen 'k smyt al de ruziemakers builen. llv steekt zynen nyper wat hnoger en bereid zich om den speech die hy van buiten geleerd heeft op te zeggen: Messieurs, le bal annuel... Bruintje Champagne. Nom de Moét el de Chandon klapt vlaemsch. Celestin. Als gy nog op myne scheute spreekt 'k ga u doen buiten rollen. Ilarry de restaurateur, die de kalandyze hoeft van Bruintje, zegt dal iedereen van hun vlaemsch versniet maer dal er vorsehillige zyn die geen fransch en kunnen. Gevolgenllyk zegt hy zou hel behooroh dat gy voor dezen avond 't fransch in uwen binnenzak steekt. Celestin om zich uit den slag te trekken zegt al haperen, dat de lyd reeds ver vet schoven is en dal liet lyd wordt dat er overgegaen worde tot de ver nieuwing van 't bureel. Hebben eene huize, van een vuistje groot: Felix de l'adde en Karei de Boerheere. Worden gekozen: M. de Baron van Brilleghem, Dior van 't bakkerkes, 'l Smoel en den Acp. Silstin. In inynen name alsook in de name van de springkominissie'k bedank Itunder voor kunde re stemmen, glium! en we zullen trachten 't bal die onder ons gezegd eenen trouwwinkel is zoo luisterlyk mogelyk te maken, en we zullen doen roodc uitnoodigingbriefkos fuluikeeren en daer cr niet vele liberalen zyn die hunne juffers naer 't bal zenden uit vreeze voor de onkosten zeker en misschien ook omdat liet maer al te dikwyls en gebeurt als de liberalen eenigen tyd gedouwd zyn, zy hun wyf zenden HOEPELEN! Zullen wy de katholiekep ook inviteren. En die kwezels zullen misschien dom genoeg zyn om te gelooven dat wy onpartydig zyn. 'T is nu nog juisie eene maond eer dat het bal plaets heeft et d'ict la kunnen de jonkheden hun exerceren voor den dans. T is nen accerdéonisi in stad en zoo lang hy hier verblvft zal ik hem uilnoodigen om 's avonds naer ons lokael le komen, en als hy vertrekt zal ik hem doen vervan gen door ecnige manégespelers. Intusschen zullen d'heeren van uwe uitgelezens springkommissie in de stad en in d'omliggende parochiën de heenen van hun gat loopen om er vele mooije mnininezelle- kes op te zoeken. Zy zullen zeggen dat cenige com plaisante, galante en bevallige jonkheden en apen lien in voilure ten huize zullen halen en terug bren gen en dal er vcrscliillige pryzen en accessitcn te verdienen zyn. Dal er nota zal gehouden zyn van hunne bevalligheden, hunne conversation en hunne charmante kosluimcn cn dat dit, tot meerdere acn- mocdiging, in 't lange en hreede in 't NIEUWS BLAD zal aengekondigd worden. Pomperius Primus. •- Heer Voorziiter, Baron Celestin Van Brilleghem, nug een wourdeke. Myn htlis is aen de dispositie van AL deze die nen proef- sprong willen doen; dit te beginnen van morgen Dinsdagavond. (Met algemeens toejuiching wordt die propositie aenveerd.) Ilarry de restaurateur. Ze mogen ook naer 't mynen komen! Do Voorziiter. Je zou geerne wederom een T hoeveel wyn verkoopen. Altyd intrest. De Zitting is gesloten. Dinsdag avond brabbelde de groote salon van Pomperius Primus van stoelen. Enkel »en half dozyntjo van de fynste onder andre, Ottovenius en zyn wyf en zyn dochterke. Wie had er ooit gedacht in Pomperius Primus, die voormalige aspirant. Proost en oude assistent en schryver van dc Congregatie, dienen fumeuzen dansmeester le ontmoeten O Tempora! O Mores.' s Karei de Itocrhccrc. Ge moet toch boer en kalf zyn om onverirooslharo juffrouwen die nauw- lyks sedert cenige weken hunnen teerbeminden vader verloren hebben te gaen engageren om aen dc springparty deel le nemen. u Karei de sladsheere beeft liet op hem genomen van de invitation le doen te MEENEN. Tot i' naeste weke, S. N. B. Het Nieuwsblad is le Rousselaere le be komen by PE ACCOIJ, Anibcrdstraet, en S1SSCI1E DECLEHCQ, Beverensteenweg

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1