YPEREN EN VAN HET ARRONDISSEMENT. VAN I, Zaturdag 6 Maert 1875. Tiende Jaer. Nummer 479 lm VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 3 Fr. SO C. per Jaer, V E BS W E (>i E Yperen, G Maert 1871). Meent gy dal de II. Katholieke Kerke de ware Kerke van Chrislus is en de ware Re ligie heeft, zoo is uwe plaeise in het katho liek leger en onder den katholieken stan- daerd moei gy stryden; anders bestrydtgy uw eigen, zyt gy in vyandschap met uw eigen. Dal hehhen wy Zaturdag laelst voorge steld, en. als men gezond van reden is, 'l en kan uiel zyn dat er daerover twyfel bestael. Nu, waer is hel katholiek leger, waeraen kan men het katholiek vaendel kennen? Het katholiek leger is dalgene dat voor Aenvoerder en Opperhoofd heeft den Paus van Hoornen; voor Prinsen en Overheden, onmiddelyk onder Z. II., de Bisschoppen die met hem in gemeenschap zyn, en dan, voor onmiddelyke overheid, al de Pastors en zielbestierders, die met den weltelyken bis schop in gemeenschap zyn. Daer is hel ka tholiek leger. Het vaendel is hel Kruis Christi, en de kenspreuke: Voor Goddoor Christus. Nu, daeruit volgt dat alwie zyne welle- lyke geestelyke overheid beslrydl; al die zynen Pastor, Bisschop en den Paus van Hoornen niet als bestierders en aenleiders en erkent, die ze beslrvdt, die ze bespot of be lacht, die is in het katholiek leger nietdie is vyand van de II. Kerke, vyand van Chris lus, vyand van God. Hy mag zoet, zachte, gezappig, minzaem, liefelyk zyn, hy mag paternosters afbeijeren, hy mag bybelen en lezen dagen lang, hy mag dag op dag neère in de kerke woonen, 'igene men noemt pilaerhyter heelen, is hy legen de geestelyke Overheid, hy en kan als geen soldaet van de Kerke aenzien zyn noch christen is zyn naem. Hy is vyand, en zoo veel te gevaerlykcr dat hy meer verergernis geeft en goè zielen op den dool helpt. Verder nog, hy mag reglzinnig te werke gacn, hy mag overtuigd zyn dat hy wel doet, hy mag zelve peizcn alzoo zielen te winnen, 't en bael niet, soldaet van 'l Ge loove en kan hy niet zyn. En dat is klaer. Immers hoe goed van inzigl een soldaet, een kaporael of olïicier zy, als hy in den stryd zyne eigene opperhoofden tegen is en beslrydt, hy is overloopcr ofte verrader cn als zulkanig behandeld! Ook een leger dat niet één is, is een leger dat zyne eigene vernietiging bewerkt. Zoo is het ook in de Kerke! De H. Kerke en kan in stand niet blyven zonder Gezag en hel Gezag en kan er niet zyn, als alwie gezag voert mag bestreden en van kante gewezen worden. Dal is zon- neklaer! Hoe dat men dat anders verslaen kan, en ben ik niet wys. En noglhans de ergste vyanden van onze Geestelyke Overheid, de hardnekkigste beslryders van Paus, bisschop en priesters, en zyn de overtollige Hara's niet, noch de goddelooze Bergé's, noch de woeste Garibaldi's niet, moer 'l zyn der die dagelyks devoti^ bidden: Ik geloove in Hoe kan hel zelfde herle die dagelyks zoo de II. Kerke liefde en genegendheid biedt, haet legen hel kerkelyk gezag voeren zonder welk de Kerke niet zyn kan.Hoe kan de zelfde mond voor God, geloove en ge- trouwigheid beloven alle dagen aen de zelfde Kerke, haer lasteren, aenranden in hare dienaers? Hoe dal zyn kan?'lis een mysterie van de bedorvene naluer? en 't verdoold ver sland! 'T is ten anderen ook nog te wege gebragl, door de looze en listige streken van de vyanden van Gods kerke; wacrvan zalerdage toekomende! Bfirusscl. Donderdag heeft M. de Mucar, vertegen woordiger van Hoei, gevraegd aen M. Del cour, minister van 't binnenlandsche, ol het waer was dal een der leerlingen van de nor male school eeno II. Hostie onleerd had; en hoede brand in 'l geslicht gekomen was. Macr hy heeft daer gesproken van 't on- derwys van don Stact, lyk of ge zoudt zeg gen dal het 't beste is dal onder dezorme bestael, en uitgevallen legen de katholieke gazetten, zonder regt of reden, lyk of ge zeggen zoudt dal hy er den hemel moest meè verdienen in zyne redevoeringe heeft hy zelfs cene godslaslennge gezeid, die myue pen met en wil set»ryven Al. belcour heeft geantwoord dat een leer ling eene heiligscheiidery bedreven baden dat hy op staeiiden voet weggejaegd ge weest is. Wat den brand aeugael, M. Delcour en weet nog niet hoe hy begouuou heeft, maer hy zal 't onderzoeken. T gene waer de minister in gedutsl heeft is dal hy 't onderxvys van dou Siael schynt vooren te kiezen voor al het andere. Zondige niet zwoeren dat het al heiligen zyn die uit de Atheiieën komen? Daerna heeft men voort gesproken van 'l budjet van bumeiilandsche zaken. Vnjdag was het kluchtig. M. Pirinez heeft voorgesteld vau het vrouwvolk te laten stu- deoren voor... Docleur of heler Docleu- rinne. Nooit en licht ge dingen gehoord gelyk die vent er uileen deed. Eu de docleurinnen zouden goé docteurs zyn, peis ik; maniere van menschen op te passen, een goed herte, rappigheid, enz., niet en zou er te kort zyn. M. Rogierdie oude sul, is van 'l zelfde gedacht. Ge kunt peizen of er gelachen wierd. Ze zullen er per naeste op wcerekeeren. De Kamer had zoo aendachlig gehorkt, Vrydage, dal ze besloot dat er geen middel was van Zalerdage nog op te letten en dat de naeste zitting uitgesteld wierd tot den Dyssendag. Dgssendag heeft M. Pirmez wederom gesproken, maer van dezen keer van 't le ger cn van de soldalen. Ge moet weten dat de liberalen, in 't jaer 18G0 eene wet gestemd hadden in dewelke zy besloten van 150 fr. pensioen te geven aen de oude gediende die GG jaer oud wa ren. De katholieken willen dat veranderen, en niet wachten tol dal het meeste deel dood zyn van dat pensioen te betalen, en ze stel len voor van dat geld te geven aen de fami lie van den soldaet. M. Pirmez en wil daer niet van weten en geen een liberael. 'T isdaerop dal ze nu al drie dagen troef geven. De heeren Coomans, Malou en Ja cobs zeggen dat hel geld wel zal gekomen zyn in de arme huisgezinnen, dal het al las tig genoeg is van hunne jongens te zien opgaen en dal ze wel eeoen troost mógen hebben van een soinmeken te krygen om voort te doen Eindelyk do honingvloeijende Alfons van Yper stael op, om, zegi by, de reden van zyne stemme te geven. Je volerui conlre le projet de loi, zegt hy, Ik stem legen het wetsontwerp,omdat de 9/10 van de arine huisgezinnen er geen voordeel en zullen uittrekken; want, luistert: In de gemoenlen en byzonderlyk in deVlaende- ren, teder urm huisgezin die een zoon in J leger heeften zou 10 frank te maende trek ken moet, zal door den disch van de Igsle der noodlijdende geschrabt zgn, en 'k voege Dueroin stemt Alfons tegen 'T is daer wel de doctrinaire burgmeester afgeschilderd lyk ofhy is, dooreenen die er kennis van heeft. Weihoe men ontneemt aen arme huisge zinnen hunnen zoon, en nu wil het minis* tene eene vergoeding in gelde loeslaen, aen het huisgezin dat in iyden is; en men durft voor de kamers zeggen dat er burgemeesters zyn, en dat er discheraden zyn, en vooral in Vlaenderen, die aen die familien onder stand zouden weigeren, en die familien doen uitboeten de kleine vergelding haer gejond! 'T is oninenschelyk! Ook de heeren van de regler zydc en heb ben dat onvoorziglig woord van den altyd zoo voorzigligen fraeijen man niet laten vallen, en de lieer Coomans die altyd gereed is om de verdrukte huisgezinnen te verdedi gen heeftden zeemenden Alfons op zyne dui men geklopt; zoodat de fraeijemangeeindigd heeft met le zeggen mes paboles avaient tra hi MA pensee, dat zyne woorden zgn gedacht verklapt hadden, hy wilde zeg gen dal zyn gedacht niet en was lyk zyne woorden! A. me duts. Maer 't en was niet uitJe maintiens tout ce guefai du\ zegt nog Alfons; ik houd al wat ik gezeid heb, als de Heeren van do regter zyde hem zeiden dal zy te vreden waren dat hy zyn woord introk!.. Zoo bindt dal nu aen een: De burg. meester zou weldoen eerste woord, Dit en was myu gedacht niet tweede woord: i MEN SCHRYFT IN BY BOTERSTRAET, 06, YPEREN. cn in at tie Postkantooren van het ryk VOOR GEHEEL IIET LAND, vooraf helaelbaer. Men schryft niet min in dan voor een Jaer. 9 Verschynende den Zaturdag van elke week ek. Dc aenkondiginsprys is van 15 centiemen den regel. De reklamen in 't Nieuwsblad betalen 30 centiemen den re| De bygevoegde nummers voor Artikels, llcklamen of Aenkondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. d betalen 30 c,entiemen den regel. Een nummer genomen op het Bureel.15 »=s* Poperinghe-Yper, 5-18, 7-25, 9-30, 10-58, 2- 15, 5-05, 0-20. Yper-Poperinghe, 6-50, 9-07. 12-05, 3-57, 6-50,8-45,9-50. Poperinghe-llazebrouok, 7-13, 12-25,4-17, 7 13,llazebroOCk-Poperin- glie-Yper,8 35, 10-00,4-10,8-25. Yper-Rousselaere, 7-80, 12-25, 6-45. Rousse.laere-Yper, 9-25, 1-50, 7-50. J{(nisselaere-/)ri«/f/e, 8-48, 11-34, 1-13, (m. 5,56,) 7-36, (9- 55 Lichterv.)Lichl.ervelde-T/touroi<(, 4-25 m. Brugge-Roussel. 8-25, 12-50, 5-00, 0-42. Lichterwelde-Kurlryk, 8-25 m. 9,01, 1,30, 5,37, 7,21Zedelghern-Thourout, 8,40, 1,05, 5,14, 6.38. Yper Kortryk, 5-34, 9 49, 11-18, 2-35, 5-25. Kortryk-Ypcr, 8-08, 11-02, 2-50, 5 40, 8-49. Vper-Thourout, 7-13, 12-06, 6-20, (den Zalurdag ten 5-50 's morgens tot Lringhematck.) Tliouroul- Yper, 8 40, MO, 7-00, (den Zalurdag ten 6 20 's morgens van Langhemarck naer Yper). Coinen-Waesten-Le Touquet lluuplines Armentiers. 0-00, 10,15, 12,00, 6,40. Armenliers-IIouplines- Le Touquet Waesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Coinen-Waesten8-40 m. 0-30 s. Waes- ten-Comen 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge,8-05,11-00,12-35,(M. 5-15,)0-55,(9 00Licht.)—Brugge-Kortryk,8-25,12-50,5-13,0-42 Brugge, Blankenkerghe, Heyst, Staet, 7-25, 11-04 2-50,7-35 (bassin) 7 31, 11-10, 2-56, 7 41(exp) Heyst, Blankenherghe, Brugge, 5-45, 8 35, 11-25, 5 30, Ingelmunster Deynze-Gent,8-15,9-41,2-15,Ingelmunsier-Deymte, 6-08 2' kl, 7-10. Gent Deynze, lugelmunster, 0-58, 11-20, 4-40, 7,21. Deynze-Ingelmunster, 7,31, 1,00. Ingelmunster-Anseghem, 6-05, 12-10, 6,15. Anseghem-lngelmunster, 7-42. 2-20, 7-45. Lichtervelde-Dixmude-Yeurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-33, 7-55. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Lichtervelde, 6 45, 11-10, 3-40, 3-00. Dixmude-Nieuport, 9-35, 2-20, 8-40. Nieuport-Dixmude,(Stad) 7-40. 11 -35, 4-23, - Thourout-Ostende, 4-50, 9-15, 1-50, 8-03, Ostende-Thburout, 7-55, 10-10, 12-23, 6 13. SeJzaete-Eêcfoo, 9.08, 1.25/8.25. Eecloo-Sclzaete, 5,33, 10.15, 4-22. Gent-Tenieuzen, (statie) 8.17, 12.13,7,23. (An'tWerppoorl) 3 30, 12 4o, 7 45. Terneuzen-G.ent, 6.00 10.30, 4.40 Selzaete-Lokerea, 9.04, 1.30, 8-30 (den Woensd. 3.10 m.) Lokerun Selzaete, 6.00, 10.25, 4.48, (den Dysscndag 9(30). COH-RESPONDEIVTIBNI, KORTRYK BRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Kortryk v. Brussel a. 6:37 8.50 10,53 1.3» 12.33 2.25 3.47. 6.14 0.35 I Brussel 'v. 3.22 8.28 12.21 8.54 I Kortryk a. 8.02 10.46 2.4-4 5.35 7.56 6.47 8.44 KORTRYK DOORNYK RY<SKL. RYSSEL OOOItNYK KORTRYK. Kortryk v. 6.37 10.56 2.54 5.34 8.47Ryssel v.5.15 822. 11.05 2.22 4,45 3.20 8,00 Doornyk a. 7 28 11.47 3.48 6.39 9 41 Doornyk a.5.42 8 56 11.29 2.40 5.30 8,38 ltyssel Kortryk v. Gent a. 7.38 12.08 4.00 KORTRYK GENT. 6.33 10.00!Kortrvk a.0.42 9.49 12 31 3 44 0 40 9,.13 GENT KORTRYK. 6 42 8.01 9,49 11.03 12.31 1.31 3.44 6.40 I Gent v. 5.13 9.38 1.28 3.04 7.86 Kortryk a. 6.37 10.86 2 84 4.24 8.34 7 21 8.47 BRUGGE GENT BRUSSEL. Brugge v. 4.390 49 7,04 9,3912 343,432,525,596.43.1 Brussel v. 7,20 Gent a. 3.317.34 9,1310,54 1.494.284,070,327.58. Gent a. 8.29 Brussel a. 6,2-38 5)10.3512,39 4.nut» 147.348,549 31.Brugge a. 9.23 BRUSSEL GENT BRUGGE. 8.14 II 06 9.41 1.12 10.34 2.38 3 12 3.53 4.21 7.17 3.11 8.38 DE II. KATHOLIEKE KEKKE. EltBY DAT DE BURGMEESTER GELYK ZAL HEBBEN. U

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1