van YPEREN en van het ARRONDISSEMENT. Zaturdag 8" Mei 1875. Tiende Jaer. Nummer 488, VANDERGHINSTE-F9SSÉ, 3 Fr. SO C. per •Iaes.% T X E BS W E tin E JV. 1" Mei. Yperen, 8" Mei 1875. Het Heilig llerte. Honderden bisschoppen en miljoenen ge- loovigen, onweerstaenbaer getrokken naer hel Allerheiligste llerte van Jesus,smeekten sedert lang den II. Vader dat de katholieke wereld, door eene plegtige akte, het drymael aenhiddelyk Herle zou toegewyd zyn. Pius IX komt deze wenschen volgens be- hooren en mogelykheid in te willigen. Reeds had de onslerfelyke Paus, by decreet van 23 Oogst 1836, over de geheele H. Kerke het vieren van den feestdag van het II. Hert uitgebreid; daerna, den 18 Septemhr 1864, op de altaren gesteld de eerbiedweerdige Margarela-Maria, deze bevoorregte Maegd, die de Goddelyke Zaligmaker verkoren had om de weergalooze rykdommen van zyn Ilert te doen kennen; vandage noodigt hy plegtig al de herders en geloovigen van heel de wereld om zich aen dat alde/heiligste llerte toe te wyden, om van Hem te bekomen do bekeering der zondaren, de ootmoedige onderwerping van de katholieke liberalen, de heiligmaking der regtveerdigen, de vry- heid van den Apostclyken Stoel, de zege en dc vrede van de II. Kerke. Groot is deze akte wacraen Pius IX zynen naein komt hechten, name reeds hoven alle andere namen luislerlyk. Om ze ten uitvoer te brengen, heeft de heilige man een date gekozen even zoo grool: Den 16 Juny 1875. 'T is de twee honderd ste verjaerdag der veropenbaring van Onzen Heer aen de gelukzalige Margarela-Maria; 'l is ook de dag dal, over 29 jaer, dc Cardi- nael Mastaï Pans wierd en den name ver wierf van Pius IX. Wie zal ons de diepverscholene betrekkin gen doen kennen, die tusschen zulke over eenkomsten liggen? Wie zal de geheime raadsbesluiten blootleggen die de Voorzie nigheid vasthecht aen zulke overeenstem ming!... pms IX heeft hel eens gezeid: 'T is van hel Hert van Jesus dat het licil voor Kerk en samenleving komen zal. Zou hel in Gods inzigten zyn van zynen Stad houder, die in den slryd en 't lyden was, deelachtig te maken aen den zegeprael door het fieri? Ach! mogt het zoo zyn! Dat den 16 Juny aWe getrouwe ziele deze zoele hope aen het II. Hert drage en, is het noodig, den Hemel geweld aendoeü Man een lilierael christen nienseh zyn? De Revue de Belgique doel de volgende openbare verklaring: Wy oordeelen het noodig den volgen- den oproep aen menige liberalen toe te sturen. Zyt Lutheracn, Calvinist, oud-ka- tholieke, Jood, Rationalist, of al watgy wilt, gy kunt goede burger blyven; maer weest eens wel overtuigd dal nie- mand ter zeiver ti/de politieke liberael en roomsch katholiek van religie kan bhjven juiste gelyk dat een mensch geen burger van twee Stalen kan zyn; juiste als twee lichamen een en de zelfde plaets niet kun- ncn bekleeden. Pius IX heeft betook ge- zeidniemand kan twee heeren dienen hel is hoogetyd dan van te kiezen metwien gy zyn wilt. Ziedaer eene liberale Revueen geen van de kleinste, die zegt: Niemand kan in poli tieke liberael zyn en ter zeiver tyde aen de katholieke religie hehooren is dat nu klaer genoeg? Zullen eenige liberale sukkelaers nog zeggen dat wy overdreven zyn? In de Amsterdamse/ie Couranteen pro- tcslanisch blad, lezen wy een artikel dat wy hier willen overnemen: Voor een tamelyk lalryk en uilgelezen publiek hield de heer Ed. I'ressensé, predi kant te Parys en lid der fransche Nationale Vergadering, eergister te Amsterdam eene voordragt, over den stryd voor de gods- dienslvryheid onder de fransche Revolutie eu zvnc gevolgen voor de 19° eeuw. In eene sierlvke rede schetste de wel sprekende redenaer de oorzaken, die aen de ze voor Frankryk zoo gewigtige en in vele opziglen zoo noodlottige gebeurtenis vooraf gingen en voorbereid werden door het ge- meenschappelyk werken van mannen als Voltaire, Rousseau, enz. Do groote verwach tingen van dezen ommekeer van zaken ge koesterd, zy bleken maer al te ras in rook op te gaen en Frankryk in jammer en ellende te storten, en dc stelling, dat de slem van hel volk de stem van God is, bleek duidelyk alleen op dai volk van toepassing te zyn, hetwelk zich onderwerpt aen de wet en aen de uitspraek van hel geweien, Niet de rede van den mensch of menschenvergoding kan als nationale godsdienst gelden want de godsdienstige behoefte des herten zal al- lyd hare uiting zoeken, ondanks alle moeite en bezwaer. Hierna wees de geachte spreker op het streven der Revolutie om het katholicisme te verpletteren, hetgeen steeds een ydel pogen bleef. Wilt gy zegevieren over het ullramonlanisme, vervolg hel niet! zegde spreker; want als het uil menschen is, zal hel verbroken worden; maer indien het uit God is, zoo kunt gy het niet breken. Meteen treffend woord, waerin hy wees op de groote daden die onze voorvaderen verricht hebben voorde vryheid van gewe ten, sloot spreker deze boeijcnde te rede. Wy reeommaudcren deze regelen aen on ze belgische en pruisensche Bismarken; do pogingen, die men legen het katholicisme aeiisvendt, zyn eindeloos, en toch gelukt men er niet in dien godsdienst.... te breken! gaen om de ultramontanen te bevechten, en hel licht en de waerheid, de gewelensvry- lieid en de volksontvoogding voor eeuwig te vestigen Pruisen heeft, gelyk men weet, de wor steling voor de beschaving aengévangen, een slryd, waerin men zich in Zwitserland en te Buenos- Ayres ook wel aen verstoet. Onze belgische beschavers meencn, en druk ken die meening uit, dat er daer voor ons goede voorbeelden te halen zyn, dat er niet genoeg tegen den invloed van Roomen kan geyverd worden, dat het uer is geslagen Om tecen de klerikale eischen eencn onoverkomelyken dam op te werpen. Luik heeft reeds het voorbeeld gegeven: biddende priesters, vrouwen en kinderen werden geslagen, erg mishandeld. Er is zelfs bloed vergoten De gemeenleraed liet 'l geworden, naluer- lyk! Als men Piercot heet, en verknocht is aen onsterfelyke princiepen, enz., kan men niet voorop welen, dat er schnrkeryen in de stad beraechd zyn; hel is maer in lyd van karnaval, wanneer anli-paepsche verloo- ningen op de straet worden gedaen, en door 't oud en jong gepeupel, door de uitgedien de liberale militie en door di« der lockomst, dat de politie en zatlappen en de schoeljes, en ruslesloorders en beleedigcrs van al wal eerbiedweerdig is, beschermt. Dat is, onder vele, een kenteeken van den stryd, aenge- Is hel, ja of neen, waer, dat het liberalis me overal door de zelfde beginselen gedre ven wordt, overal dezefde middelen in 't werk stelt om zyn doelwit te bereiken? In Belgie, evenals te Berne en te Berlyn, evenals te Parys onder de Commune, en als te Bucnos-Ayres, beoogt hel liberalisme niets anders dan de verdrukking van het katholiek geweten, de vesliging der brutale inagt, de liranny, de overheersching door geweld en schrikaenjaging! Wie is, by elke inuilery, de voorwacht, maer, als degewapèude hand tusschenkoml, de achlerwaetu? Hel zyn de producten van de vrydenkersuniversileilenhet zyn de vruchten van hel liberael onderwys, waer- mede onze lichtdragers geheel het land zou den willen begiftigenlnderdaed vra gen zy uiel de afseliafling der wet van 1842, die het godsdienstig onderwys door den priester, éémg daervoor bevoegd, bekrach tigt Als de Commune meester was, ysden en schrikten vele liberale geldbezitters voor dit monster, dat werkte mei dc petrool, en gy- zelaers, zonder eenigen vorm van proces, op den hoek eener straet of op den koer eener gevangenis, doodschoot. En wat doen de verblinden Zy zien niet, dat door de ondersteuning, die zy aen de revolulionnai- re denkbeelden geven, door den oorlog, dien zy de behoudende beginselen, het ge zag, de orde, de weltelyklieid helpen aen- doen, den weg bereiden, waer vroeg oflaet hun eigene geldkoff'er aen stuk zal geslagen, hun eigen bloed zal vergoten worden De New-York Herald beval de volgende welensweordigebyzonderheden, waerop wy de byzondere aeudachl onzer lezers roepen Er is eene overeenkomst ontslaen tus schen de leaders der belgische liberale par ty en prins von lijsmark. De groot-kanselier moet eenen diplornatischen invloed uitoefe nen om den val van liet katholiek ministerie te veroorzaken. x De liberalen zouden, zoodra zy het be- sluer in handen hebben, eene wel maken, ten einde zulke uilgaven te verbieden, welke MKN SCURYFT IN BY BOTEHSTRAET, 66. YPEREN. en in al do Postknntooren van liet ryk VOOI! GKIIKEI. IIET I.AM), vooraf beluellicDér. Men scliryl't nid uiia inlian vuor ecu Jaor. Verschynendc de» Zaturdag van elke week. Do aenkundiginsprys is van 16 centiemen den regel. De reklamen in't Nieuwsblad betalen 30 ceniiemon den tegel. De bygevoegde nummers voor Artikels, Reklamen of Aankondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. -Een nummer genomen op bet Bureel 16 een Poperinghe-Yper, 6-13, 7-00, 9-30, 10-66, 2-16, 6-06, 9-20. Yper-Poperinghe, 6-40, 9-07, 12-06. 3-67, 0-60,8-46,9-60. Poperinghe-Hazebrouck, 7-03, 12-26, 4-17, 7-13, flazebrouck-Poperin- ghe-Yper,8-36, 9-60, 4-10, 8-26. Yper-Rousselaere, 7-60, 12-26, 6-46. Rousselaere-Yper, 9-26, 1-60, 7-60. Rousselaöre-Anifli/e, 6,44 8-46, 11-34, 1 13, 4,39, 7-30, (9-86 Lichierv Lichtervelde-77ro»»()M<, 4-26 m. naer (islende. 'l'liourout-LielUervelde 12-02 van Oslende. Brugge-Roussef.7-26,8-26, 12-60 8-00,6-42',8,46^ LicütèrvèToe-KnrlryK, 6-26 m. 9,01, 1,30, 5,37, 7,21. Yper Kortryk,5-84,9-49,11-15,2-35,5-25,7-1.8.(1 "en 2'kl.)— Kortrvk-Yper,7-00(l'cn 2"kl.)8-08,11-02, 2-56,5 40,8-49. Yper-Thourout, 7-18, 12-06, 6-20, (den Zaturdag ten 5-60 's morgens tot Langhemarck.) Thourout- Yper, 8 40, 1-10, 7-00, (den Zaturdag ten 0 20 's morgens van Langliemnrck naer Yper). Comen-Waeslen-Re Touquet-Bouplines-Annentiers. 6-00, 10,18, 12,00, 6,28. Armentiers-Ilouplines- Le Touquel-AVaesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-\Vaeslen8-45 m. 9-30 s. Waes- ten-Comen 5-30, 9,50. Kortryk-Bruggc,8-05,11-00,12-35, 4-05,6-55,(9 00 Licht.)—Brugge-Kortryk,8-25,12-60,8-00,6-42 Brugge, Blankenkerghe, Ileyst, (statie,) 7-25, 11-04 2 50, 7-35 (bassin) 7-31, 11-10, 2-56, 7-41 Heyst, Blankenbergbe, Brugge, 5-45, 8-25, 11 25, 5 30, Ingelmunster Deynze-Gent,5-00,9-41,2-15,Ingelmunster-Deynze, 6-05 2C kl, 7-15. Gent Deynze, lngelmunster, 6-58,11-20,4-41, Deynze-Ingelmunster, 1,00. 2' klas 8 20. lngelmunsler-Anseghem, 6-05, 12-55, 6,13. Anseghem-lngelmunster, 7-42, 2-20, 7-45. Lichlervelde-Dixrrmde-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-35, 8-00. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Lichlervelde, 6-35, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmude-Nieuport,9-50,2-20,8-45.—Nieuport-Dixmud0,(bnins)7-2O.11-80,4-18, (Stad) 7,30 12,00 4,20 TliourouK(stonde, 4-60,9-15, 1-50,' 8-05, Ostende-Tbourout, 7-55, 10-10, 12-25, 6-16. Selzaete Eecloo, 9.05, 1.25, 8.25, Eecloo Selzaete, '6,38, 10.15, 4.22. Gent-Terneuzeft, (statie) 8.17, 12.15, 7,25. (Antwe'rppnort) 8 30, 12 40, 7 45. Terneuzen-Gent 10.30, 4.40 Selzaeiu-Lokeran, 9.04, 1.30, 8.30 (den NVuensd. 5.10 m.) Lokeren-Selzaete, 6.00, 10.25, (den Dysseiidag 9.3o). coRB.üSPOiVDiaiV'rxjji wi, KORTRYK BRUSSEL. BRUSSEL KOKTKYK. Kortryk v. 6.37 Brussel a. 9.20 10,53 1.35 12.33 2.28 3.47 6.14 6.38 8.54 Brussel v. Kortryk a. 5.22 8.02 8.28 10.46 12.21 2.44 5.35 7.80 1.1 6.00 4.45, .47 .44 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Kortryk Doornyk Ryssel 6.37 7.28 7.38 10.56 11.47 12.08 2.54 3.48 4.00 8.47 9.41 5.34 6.39 6.35 10.00 Ryssel Doornyk Kortryk 5.15 5.42 6.34 822. 8.66 9.47 11.05 11.29 12 26 2.22 2.40 3.38 .20 .39 33 kortryk cent. CENT KORTRYK. Kortryk Gent 0.42 8.01 12.31 1.91 3.44 5.04 6.40 7.56 Gent Kortryk 3.13 6.34 9.33 10.81 1.28 2.49 4.24 8.31 7.21 8.42 BRUGGE GENT BRUSSEL. BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge Gent v. a. Brussel a. 6.49ex. 12.34 2,52 3,43ex. 6.43.(Brussel v. 7.34 1.49 4,(J7 4.28 7.58.|Genl a. 0.00 8,50 4.00 6.02 9.31 JBrugge a. 7.15 8.14 11.53 3.12CX. 4,59ex 8 9.41 1.13 3,25 4.20 6.37 7 10.34 2.38 4,37 5.11 7,22 S .55 .28 .33 cv

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1