van YPEREN en van het ARRONDISSEMENT. P 1\ O V I N T I A L E K I E Z I N G Katholieke Kandidaet den heer Lodewyl Zaturdag 22 Mei 187!). Tiende Jaer. Nummer 490. 24 MEI 1875. VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 3 Fr. 50 C. per Jaer, 1 X E 11 W E ii E UT. ln Mei. VAN Yperen, 22 Mei 1875. De heer S. Verlynde, Vrederegter van Aelsi geworden, heeft eene plaels van pro- vinliael Raedslid opengelaten. De wel wil da^zy dil jaer vervuld zy. 'T is op Maendag, 24 Mei, dat de kiezers geroepen zyn om den lieer Verlynde eenen opvolger te geven. Den dag van heden, al wal kiezinge heet is eene ernstige zake en legt eiken kiezer ernstige pligten op. Niemand meer die twy- felen kan of in iedere kiezinge, 't zy voor Stad, voor Provintie of Staet, ligt er een stryd, niet nopens politieke, maer, in den grond, nopens Religie. Inderdaed, wat is 't dat Belgie in Iwee perken verdeelt en in twee legers?... Wat zyn de twee partyen in de kamers, wat in de Provintie, wat op liet Stadhuis? Is het de wel op de Milicie, is het 't leggen van yzer- wegen, delven van vnerten, overnemen van yzerwegen, chalcyden en vaerten? Is hel verdeeldheid nopens de koninklyke Familie, de Constitutie of zoo iets?... Neen, daerop al zyn verschillige gedachten, maer dat al en maekt geene parly. Wat maekt er party?... De kwestie van den Godsdiensi! Katholiek of niet katholiek, daer ligt de verdeeldheid! Rn in iedere kiezing neemt elke kiezer zyne plaels! Moeide II. Kerk in Belgie uitgeroeid zyn, moeien Bisschoppen, priesters, kloosterlin gen, gcloovigen, dienen den Paus van Hoo rnen gehoorzamen, verdrukt, vervolgd, ge koterd of gebannen zyn? Of moet Belgie katholiek blyven!... Volgens do stemme die gy geeft, kiezers, kiest gy een van deze twee dingen! 'T is genoeg omdat elkeen zou vcislacn dal de kiezing van Maendag 24 Mei, van groote aengelegendheid is, en dat ieder kiezer, die zyn doopsel en geloove getrouw wil blyven, zyne stemme moet komen ge ven aen den katholieken kandidaet; ja, dat eikendeen zynen invloed moet gebruiken om dien kandidaet te doen stemmen. Dus hope dal er geen een katholieke kie zer en zal te huis blyven, onder 't is gelyk wat voorwendsel: maer dal zy allen die pligl van vaderlandsliefde eri getrouwheid aen Godsdienst en Geloove met yver zullen komen vervullen! De katholieke Associatie komt voor Kan didaet uit te roepen den heer IjO Sï KWÏ M. 181 EIllFirCK, advokael by den tribunael van eersten aen- leg te Yperen. Die naem is gekend: voorzeker, van af- komste en familie, van bekwaemheid en verstand, van dienslveerdigheid en ge- spraekzaemheid, van godsdienst en geloove, zal liy de kandidaet zyn van alwie houdt om in de Provintie deftig, verstandig, nut tig en katholiek verbeeld te zyn. Alzoo schreeven wy over acht dagen, en daer en hebben wy niet aen te veranderen, allecnelyk eenige bemerkingen by tevoegen. De eerste is dat onze kandidaet heel 'l kanton door allergunstigst onlhaeld is, en dal doet eere aen de gevoelens, de ecrlyk- heid en de verstandigheid der kiezers. Immers zy loogen alzoo dat zy groolach- tcn en naer weerde schatten de verkleefd heid aen ons katholiek geloove cn Kerke, aen regtzinnige cn vrye godsdienstigheid, zonder vreeze en zonder prael. Zy luogeu alzoo dut zy achting hebben voor treiïelykheid van afkomste en gedrag. Zy toogen alzoo dat zy hunne belangen verstaen en weten werkzaemheid, diensl veerdigheid en bereidwilligheid voor elkcn- deen te schatten. Zy toogen dat talent, wetenschap en hoogst lofbare studiën by hen welgekomen zyn en hun vertrouwen hebben. T is dat altemael dat zy in onzen kandi daet, M. LODEWYK BIEBUYCK, vinden en gunstig onthalen. Ook de liberalen hebben goedgevonden van den stryd niet aen te gaen; want zeggen zy, wy zouden moeien zes duizend franks en onzen besten man wagen, en Ion nog voor eenen uilslag, die verre in van zeker te zyn. Nogl.hans, katholieke Kiezers, u niet te laten bedriegen; als onze tegenstrevers openllyk den stryd niet aenveerden, zy en laten daervoor niet van werken. Zy zullen al hunne middels gebruiken en bedrog om de kiezers te doen t'huis blyven, oftewel omdat onze kandidaet zoo weinig mogelyk stem men zou hebben, oftewel om Ie doen lyk of zy noggedaen hebben, al met eens uitsprin gen en zoo ons te overrassen. Is 't alzoo niet dal zy M. J. Malou, nu minister, weggekre- gen hebben? Ja, niet alleen hadden zy gezeid van niet te stryden, maer er bestond tus- schen fraeijeman Alfous en Jules Malou een accoord van malkander niet Ie beslryden! En nogllians M. Malou beeft moeten pluetse maken voor eenen Florisoone'. Zulke overrassingen, zoo schandélyk en schadelyk, cn mogen niet meer gebeuren cn, wat meer is, 't is van langs om meer noodig dat alwie goed is en voor bel orde, in alle omstandigheden hem loogt, anders worden de vyanden van orde van langs om stouter. Wat er gebeurd is in den laelslen bede- vrert naer Oostacker is er een bewys van. Hier volgt het: liibcralc BmrBïsuerscïsSiehl. vjï.31 eene» hravcn wei'I&maii. T moest beèvaorl zyn naer Oostacker een weinig boven Gent, op den tweeden Sinxcudag. De woestheid en barbarerschheid der Lui- kerwa^lsche studenten en meêhulpen had den het bloed doen koken van de liberale studenten der Deutsche Hoogschoo! en ande re Communards van daer. Ook de liberale dagbladen, de Journal de Gand, de Flun- dre libérale, de Gazette van Gent en andere Chroniques en slralebladjes, hadden voor- zeid dat de pelgrims diere hunne onverdra- gelyke stoutheid gingen betalen, van ge bruik te maken hunner vryheid om 0. L.V. van Lourdes te gacu vereeren en te gaen bidden en smeeken voor H. Kerke en Vader land. En inaerdaed, Maendage laetst, geuzen van Antwerpen, woestaerds van Lokeren, Aelst en Ledeberg waren te Gent gevoegd by de liberale sludeerende jeugd der Uni versiteit van Gent, gevoed, gekweekt en geleerd met het geld van al de Belgen,om de bedevaerders te slaen en uiteen te ju gen. Allen waren gewapend met stokken, caneti met looden appels, en die gaene en hadden kosten er krygen, want koopmans van die waren stonden op den weg en, zegt de C/ironique van Brussel, zy hebben goè ver koop gehad dien dag. Het Geregt, de Policie en burgerlyke Overheid was verwittigd en was te beene. De bedevaerders kwamen 's morgens al bidden cn zingen toe in groote menigte, by dmzende en duizende, ongewapend en be trouwend op de openbare magt. In 't gaen naer Oostacker was de menigte pelgrims zoo groot en zoo gesloten, en de Policie en 'l ieger hielden zoo wel waehte daler niet byzonders gebeurde, tenzv eenig geschuilïel, gehuil, gelier en gebeurel van slechte zangen van wege de Communards van Gent. Maer in 'l weêrekeoren ging het anders. Mgr van Gent, die aen 't hoofd der beèvaert was te Oostacker, had do pelgrims aenbe- volen van zonder vaendels of teekens en zonder zingen weère te koeren, en ook zonder mei te groote menigte de statie in te gaen, om alle moeijelykheid en wanorde Ie vermyden. Maer als de pelgrims op Gentschcn grond waren, wierden zy aengevullen door de liberale brigands. Waer zy in groote menigte waren, hoor den zy wal gehuil, en hier cn daer één kreeg een slag of wierd hespogen; maer waer klei- f'f mm MEN SCrtRYFT IN BY B0TEI1STRAET, 06, YPEREN cn in al de Postkantooren van het ryk V00U GEHEEL HET LAND, vooraf betaelbaer. Men schryft niet min in dan voor een Jaer. Verschynende den Zaturdag van elke week. De aenkondiginsprys is van 15 centiemen den regel. De reklamen in't Nieuwsblad betalen 30 centiemen den regel. Een nummer genomen op het Bureel 1 een De bygevoegde nummers voor Artikels, Beklanten of Aankondigingen kosten '20 franken voor ItiO afdruksels. Poperinghe-Yper, 5-18, 7-00, 9-30, 10-55, 2- 18, 8-05, 0-20. Yper-Poperinghe, 6-10, 9-07, 12-05, 3-57, 0-G0,8-45,9-50. Poperinghe-IIazehrouek, 7-03,12-23,4-17, 7-13,Hazebrouck-Poperin- ghe-Yper,8 38, 9-30, 4-10, 8-25. Yper-Rousselaere, 7-50,12-23, 0-43. Bousselaere-Yper, 9-23, 1-50, 7-30. liousselaere-Anw/po, 5,44 8-45, 11-34, 1-13, 4,39, 7-30, (0-88 Lichtcrv Lichte rvelde-Thournut, 4-23 m. naer (istende. Tlionrout-Lichlervelde 12-02 van Ostende.— Brugge-Boiwsef.7-28,8-28, 12-50 5-00,6-42,8,45. Lichter velde-/{or(n//c, 3-23 m. 9,01, 1,30, 5,37, 7,21 Ypcr Kortryk,3-34,9-49,11-15,2-33,5-23,7-13.(Pon 2'kl.)Kortryk-Yper,7-00(l'en 2"kl.)8-08,11-02, 2-56,5 40,8-49. Yper-Thonrout, 7-18, 12-00, 0-20, (den Zaturdag ten 5-5') 's morgens lot Langhemarck.) Thourout- Yper, 8 40, 1-10, 7-00, (den Zaturdag ten 0-20 's morgens van Langhemarck naer Yper). Comen-Waesten-Le Touquet-llouplines-Annentiers, 0-00, 10,13, 12,00, 6,23. Armentiers-IIouplines- Le Touquet-Waesten-Comen, 7,23, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-Waesten8-43 m. 9-30 s. Wues- tcn-Comen 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge,8-05,11-00,12-35, 4-05,6-55,(9 00Licht.)Brugge-Kortryk,8-25,12-50,5-00,6-42 Brugge, Blankenkerghe, Ileyst(statie,) 7-23, 11-04 2 50, 7-35 (bassin) 7 31, 11-10, 2-50, 7-41 Heyst, Blankcnberghe, Brugge, 5-45, 8-25, 11-25, 5 30, Ingelmunster Deynze-Gent,3-00,9-41,2-13,Ingelmunster-Deynze, 6-05 2' kl, 7-15. Gent Deynze, lngelmunsler, 6-58,11-20,4-41, Deynze-lngelmunster, 1,00. 2C klas 8-20. Ingelmunster-Anseghem, 6-05, 12-55, 6,13. Anseghem-lngelmunster, 7-42, 2-20, 7-45. Lichtervelde-Dixmude-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-33, 8-00. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Lichlervelde, 0-33, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmtide-Nieuporl,9-50,2-20,8-45.Nieuport-Dixmude,(bains)7-20.11-30,4-18, (Stad) 7,30 12,00 4,20 Thourout-Ostende, 4-50,9-13, 1-80, 8-03, Oslende-Thourout, 7-53, 10-10, 12-23, 0-15. Selzaele-Eecloo, 9.05, 1.25, 8.23. Eecloo-Selzaete, 5,33, 10.13, 4.22. Gent-Terneuzen, (statie) 8.17, 12.13, 7,25. (Anivverpponrt) 3.30, 12 40, 7.43. Terneuzeu-Gent, 6,00 10.30,4.40 Selzaeie-Lukeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den YVoensd. 5.10 m.) Lokeren-Selzaele, 0.00, 10.23, 4 45 (den Dyssendag 9.3t>). O O n RESr-ONDENTIBIÏ KORTRYK BRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Kortryk v. 0.37 10,33 12.33 3.47 Brussel a. 9.20 1.33 2.23 6.14 0.33 8.54 Brussel v. 3 22 8.28 Kortryk a. 8.02 10.40 12.21 3.35 2.44 7.56 KORTRYK D00RNYK RY<SEL. RYSSEI. DOORNYK KORTRYK. Kortryk v. 0.37 10.50 2.34 8.34 8.47 Doornyk a. 7 28 11.47 3.48 0.39 9.41 Uyssel a. 7.38 12.08 4.00 0.33 10.00 KORTRYK GENT. Kortryk v. 0.42 12.31 3.44 0.40 I Gent a. 8.01 1.51 8.04 7.56 BRUGGE GENT BRUSSEL. Byssel Doornyk Kortryk Gent v. Kortryk a. v. 8.18 822. v. 5.42 8.80 a. 6.34 9.47 11.03 2.22 11.29 2.40 12 20 3.38 0.47 8.44 5.20 8.39 0 33 3.13 6.34 GENT KORTRYK. 9 38 1.28 10.51 2.49 4.24 7.21 8.31 8.42 Brugge v. 0.49ex. 12 34 2,32 3,43ex. 6.43.Brussel Gent a. 7.34 1.49 4,07 4.28 7.58.jGcnt Brussel a. 8,50 4.00 6.02 9 31.'Brugge BRUSSEL GENT BRUGGE. v. 8.14 11.53 3.12ex. 4,89ex 5.83 a. 0.00 9 41 1.13 3.28 4.20 0 37 7.28 a. 7.15 10.34 2.38 4,37 3.11 7,22 8 33 nr.ii.pu*komt

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1