VAN YPEREN EN VAN het ARRONDISSEMENT. Znturdag Jany 1875. Tiende Jaer. Nummer 492. VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 3 Fr. 5(1 C. per «Vaer. ÏÏ'KRWEGEIÏ.-I» Mei. Yperen, 3 Juny 1873. Dc Kerk en hare vervolgers. Waerom, sedert meer dan achttien-hon derd jaren, is onze II. Godsdienst het voor werp der hardnekkigste vervolgingen en onophoudelyke verdrukkingen? Waerom spant men alle middels in om, de gansche wereld door, den Paus, de priesters en klooslerlingen te doen halen en miskennen? Waerom strooit die goddelooze drukpers, met onverpoosden iever, al dievalscheen snoode beschuldigingen uil legen alles wat verheven en heilig is in Christus Kerk?.... Ditwaerom is ons, christenen, niet on bewust: Katholieken, wy zyn de discipels van den Goddelyken Stichter der Kerk, die vervolgd, gelaslerd, gekruist en ter dood gebragt is geworden voor onze gelukma- king en tot ons voorbeeld. De knecht is niet beier dan de meesier is geweest. Reeds achltien eeuwen liggen opeenge- slapeld, en het geslacht van dezen, die in het aengezigl van Christus gespouwen heb ben, is nog in 't leven. Ja, dit geslacht heeft in het verledene, even als nu, alle magt en alle helsche pogingen aengezet om de Kerk te vernietigen, om de discipelen van Chris tus uit de wereld te bannen door het zweerd, of ze door verleiding aen de Kerk te ont trekken. Dat hel ons dan niet verwondere. waerom zooveel bespottingen en beleedigin- gen de Katholieken worden aengedaen; maer dat het ons ook niet ontmoedige; want de Kerke heeft voor pand hel onfaelbaer woord van God: De poorten der hel zullen u niet overweldigen. De Kerk heeft de schrikkelyksle vervol gingen te lyden gehad van in de eerste ty- den van haer hestaen: de eerste keizers van Roomen hebben noch wreedheid noch bloed gespaerd, om Christus' kerk te vernietigen; hunne maglige legers, waermede zy byna gansch Europa veroverd hadden, wierden in hunne handen dc werktuigen om, alwie Katholiek wilde blyven, ter dood brengen. Maer het bloed dier martelaren is vruchl- baer onlkiemd in jeudige en heldhaftige christenen: Dc Kerk is staende gebleven, en die keizers met hunne maglige tronen, zyn gevallen en verdwenen. Diezelfde vervolgingen wierden opvol- gentlyk hernieuwd; doch waren met eenc helsche razerny ondernomen in de middel eeuwen, die nieltegenstaende hunne wreed heden en hunne magt, zich verbryzelden tegen de steenrots van Petrus. Niel lang geleden nog, dreigde de wereld meester Napoleon I, de ware Kerk van Chris tus omver te werpen, en die te vervangen door eene Siaels-kerk, waervan hy alléén de insleller en gebieder zou zyn. Niemand beter dan hy, had ooit daerloe in staet geweest want hy had schier gansch Europa onder zyn gebied gekregen. De Stadhouder van Christus was reeds zyn gevangene geworden. Maer die magtige keizer, die met één woord geheel de wereld deed beven, valt en ver- dwynt van zynen schitterenden troon, en met hem vallen en verdwynen die helsche ontwerpen, die hy tot het uitroeijen der Kerk gemaekt had. De Kerk stond zegepra lend uit den stryd op, en hare vervolger stierf, arme gevangene, op een eiland, te midden van den onmeetbaren Oceaen. Daerom Katholieken,geen moed verloren, de hedendaegsche vervolgingen zyn niel nieuw: dit is het merkteeken van de ware en onwankelbare Kerk van Christus, die met haer blyven zal tot het einde der eeuwen. Koning- en keizerryken vallen, de grooten dezer wereld verdwynen, wetten en volke ren veranderen, alléén de Kerk met hare millioenen kinders, hlyfl. Tegenover de verdrukkingen en aenvallen waervan zy hel slagtoffer is, stelt zy hel kruis, als ee tig wapen barer verdediging. Het kruis, dat liefde en zclfsoppoffering beteekent, heeft de schrikkclyksche woelingen getrotseerd, en vruchteloos zullen de kerkvervolgers alle pogingen aenwenden, om dit wapen van verlossing, aen de christene wereld te ont rukken. Uitgeilacgd. De liberale drukpers heeft eene manier om do zaken voor Ie stellen, die misschien heel behendig maer toch niet eerlyk kan genoemd worden. Voor de grootste buitenspoorigheden waeracn zich nu de personen door haeraen- gehilst pligiig maken, heeft zy de veront schuldiging hy de hand zy zyn uilgedaegd Te Gent gael eene processie al biddende in bedevaerl naer do kapel van Oóstacker. De liberalen vallen de processie met stokken aen. Talryke vreedzame mensehen zyn ge wond. Ken menseh wordt ter aerde gewor pen en onder de voeten getrapt; toen men hem opraepl is hy dood Wat zeggen de liberalen? Dat het de schuld is der katholieke, die hen uilgedaegd hebben.... waerschynlyk met den roozenkraus te bidden, en dat de man die dood gebleven is, bezweek ten ge volge van eene geraektheid of beslag. Nauwelyks eenige weken geleden werd te Buenos-Ayresde woning van den bisschop door het grauw bestormd en het klooster der jesuiötett in brand gestoken. Drie paters vielen onder de woede der baldadigen; de andere moesten in de vlugt hun behoud zoeken. Wie waren de schuldigen Niet de moordenaersniel de brandstichters, maer de jesuiten die hen hadden uilgedaegd. Te Gralz in Oostenryk, werd don Alfons, broeder van don Carlos, door een troep stu denten erg mishandeld; hy had onder hunne oogen naer de kerk durven gaen. Dit was eene uitdaging die al hunne ge pleegde gewelddaden verschoonde! De processiën van den Jubilé, welke te Parys ongestoord zyn afgeloopen, waren te Luik weeral eene schaemlelooze uitdaging! Niet de oproermakerswelke weeriooze vrouwen en priesters mishandelden moes ten beteugeld maer de processie, de uitda ging moest belet worden Van eenen anderen kant ziet eens hoe zich de katholieken gedragen wanneer zy zich bevinden tegenover opregte uitdagingen der liberalen. Te Tongeren was onze bevol king onlangs getuige van eene vrydenkers manifestatie ter gelegenheid eener burger- lyke begrafenis. Dal was eene echte, eene schaemlelooze uildaging legen de katho lieken. Was er daerom een enkele katholiek die de vrydenkers beleedigden. Liet men hen niet vry en ongestoord hunne goddelooze kwakzalveryen uitzeilen. De katholieken wa ren bcleedigd in hunne innigste godsdiens tige gevoelens. Noglhans wierpen zy geone steenen naer de vrydenkers. Te Luik zag men kongressen houden door de studenten, waerin gepreekt werd, dat men op nieuw de guillotine moest doen werken, en God van zynen troon werpen. Dc mannen die dat alles uitbraekte» «ringen in stoet over de slraet en niemand stoorde hen. De onrustbarende en oproerige Interna tionale heeft meer dan eens, zonder veront rust t« worden met het roode vaendel aen hel hoofd, de stralen van Verviers door kruist. Met vastenavond ging te Brussel een stoet uit, waerin al wat lol den godsdienst van de meerderheid der Belgen behoort, op de bloedigste wyza beleedigd werd, en de ka tholieken zyn den stoet veronlweerdigd doch schokschouderend voorby gegaen. Wat leidt daer naer toe? Zal men vuorlaen den laffen aenrander gelyk geven, die beweert dal de persoon welke hy mishandelde, hem heel t uilgedaegd? Zoo zal men, ten laelsle, den schelm vry- sprekeu die na zyu slagtoffer vermoord te hebben, zich vau zyn geld meester maekt, en dan voor de regtbank komt verklaren dat die man hem uiiduegde, door geld by zich te dragen. Met dn stelsel zal men hel ver brengen en dit is noglhans de eenige logiek welke uit de tegenwoordige houding der liberale pers kan afgeleid worden. Hebben ze (int geriaen!... Wie zou het ooit gedacht hebben Het zyn de Jesuiten zelf, en niemand anders, die Zondag de processie uiteen geslagen hebben. Ziellier boe de Chromgue bel feil verhaelt Op het laeiste oogenblik komen ons zon derlinge inlichtingen toe Geheel de «manifestatie» van gi-ler was, zoo hel schynt, ingericht door de Jesuieten. Men heeft de Sint-Jansplaets, gekozen, om dat twee stappen van daer zich het lokael der studenten bevindt, op wien men al de veranlwooidelyklteid| der wanorders wilde leggen. Men beeft de processie overrompeld op het oogenblik dal de kleine meisjes voorby- gingenten einde de gcheele bevolking legen de ma ni fes taliën op te hitsen De Jesuieten hebben lot elkander ge zegd Laet ons de wanorders tegen eene processie inrichten; heel het volk zal voor ons zyn, voorul indien wij de zoek op den rug der studenten leggen. En de Jesuiten hebben gedaen zooals zy gezegd hadden. Het was een voorbereid spel. MEN SCHBYFT IN BY BOTERSTKAET, (it), YPEREN. en in al de Postkantooren van liet ryk EUWSBLAD VOOK GEHEEL HET LASH, vooraf betaelbaer. Men schryfl niel >«i« tlan »uor esn Jaer. Yerscliynende den Zaturdag van elke week. De aenkondiginsprys is van IS centiemen den regel. l)e reklamen in't Nieuwsblad betalen 30 ceniiepien den regel. De bygevocgde nummers voor Artikels, Reklamen of Aenkondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. -Een nummer genomen op bel Bureel 15 een Poperinghe-Yper, 5-15, 7-00, 9-30, 10-55, 2-15, 5-05, 9-20. Yper-Poperinghe, 640, 9-07, 12-05, 3-57, 6-50,8-45,9-50. Poperinglre-Hazebrouck, 7-03, 12-25, 4-17, 7-13, Hazebrouck-Poperin- ghe-Y per ,8-35, 9-50,4-10, 8-25. Yper-Rousselaere, 7-50,12-25, 6-45. Rousselaere-Yper, 9-25, 1-50, 7-50. Rousselaere-Zfmjje, 5,44 8-45, 11-34, 1-13, 4,39, 7-36, (9-55 Lichterv Licliterveldo-Tliouroul, 4-25 m. naer Ostende. Tliouroul-Lichlcrvelde 12-02 van üslende.Urugge-ifoitsse/.7-25,8-25, 12-50 5-00,6-42,8,45. I,iclitervelde-Kortryk, 5-25 m. 9,01, 1,30, 5,37, 7,21. Yper Kortryk,5-34,9-49,11-15,2-35,5-25,7-15.(1 "en 2"kl.)Kortryk-Yper,7-00(l'en 2"kl.)8-08,11-02, 2-56,5 40,8-49. Yper-Thonrout, 7-18, 12-06, 6-20, (den Zaturdag ten 5-50 's morgens tot Banghemarck.) Thourout- Yper, 8 40, 1-10, 7-00, (den Zaturdag ten 6-20 's morgens van Langbemarck naer Yper). Comen-Waestcn-Le Touquet-Honplines-Armentiers, 6-00, 10,15, 12,00, 6,25. Armentiers-IIouplines- Le Touquet-Waesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-WaestenS-45 m. 9-30 s. Wacs- ten-Comon 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge,8-05,11-00,12-35, 4-05,6-55,(9 00Licht.)—Brugge-Kortryk,8-25,12-50,5-00,6-42 Brugge, Blankenkerghc, Heyst, (statie,) 7-25, 11-04 2 50, 7-35 - (bassin) 7-31, 11-10, 2-56, 7-41 Ileysl, Blankenbergbe, Brugge, 5-45, 8-25, 11-25, 5 30. Ingelmunsler Deynze-Gent,5-00,9-41,2-15,— Ingelmunster-Deynzc, 0-05 2" kl, 7-15. Gent Dcynze, Ingelmunster, 6-88,11-20,4-41, Deynze-lngelmunster, 1,00. 2" klas 8 20. Ingelmunster-Anseghem, 6-05, 12-55, 6,13. Anseghein-lngelmunster, 7-42, 2-20, 7-45. Lichlervelde-Dixmude-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-35, 8-00. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Liclitcrvelde, 6-35, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmitde-Niouporl,9-50,2-20,8-45.—Nieuport-Dixmude,(bnins)7-20.11-50,4-18., (Stad) 7,30 12,00 4,20 Tfioürout-Ostende, 4-50,9-15, 1-50, 8-05, Ostende-Thourout, 7-55, 10-10, 12-25, 6-15. Selzaete-Eecloo, 9,05, 1.25, 8.25. Eecloo-Selzaete, 5,35, 10.15, 4.22. Gent-Terneuxen, (statie) 8.17, 12.18, 7,25. (Antwerppuurt) 3 30, 12.40, T 45. Terneuzen-Gent, 6.00 10.30,4.40 Selzaete-Lokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den Woensd. 5.10 m.) Lokeren-Selzaete, 6.00, 10.25, 4.48 (den Dyssendag 9.3d). O O R R laaPOWDHNTXIlW KORTRYK BRUSSEL BRSSEL KORTRYK. Kortryk v. 6.37 10,53 12.33 3.47 6.35 Brussel a. 9.20 1.35 2.25 6.14 8.54 Brussel v. 5 22 8.28 12.21 Kortryk a. 8.02 10.46 2.44 5.35 7.56 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. RYSSEL UOORNYK KORTRYK. Kortryk v. 0.37 Doornyk a. 7 28 Ryssel a. 7.38 10.56 2.54 11.47 3.48 12.0» 4.00 5.34 6.39 8.47 9.41 6.35 10.00 KORTRYK GENT. Kortryk v. Gent a. 6.42 8.01 12.31 1.51 3.44 6.40 5.04 7.56 Ryssel Doornyk Kortryk Gent v. Kortryk a. 5.15 5.42 0.34 822. 8.56 9.47 11.08 11.29 1'2 26 2.2-2 2 40 3.38 6.47 8.44 3.20 8.39 6.33 GENT KORTRYK. 5.15 0.34 9 38 10.51 1.28 4.24 2 49 5.31 7.21 8.42 BRUGGE GENT BRUSSEL. BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge v. 6.49ex. 12.34 2,52 3,43ex. 6.43.(Brussel v. 8.14 11,53 3.l2t»x. 4,59ex 5.55 Gent a. 7.34 1.49 4,07 4.28 7.58 IGent a. 6.00 9.41 1.13 3,25 4.26 6,37 7.28 Brussel a. 8,50 4.00 6.02 9 31.'Brugge a. 7.15 10.34 2.38 4,37 5.11 7,22 8.33 cJ O

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1