VAN YPEREN EN VAN het ARRONDISSEMENT. Zilturdag 3 July 1875. Tiende Jaer. Nummer 49G. VANDERGHINSTE-FOSSÉ il ITr. 5« i'. per Jarr, Vj k ai w i<: k 1"- Mei. ^Rffeo^7-°0'P9"M' TVT' 8-08. 9-20.-Yper-ru,,„nng v o J Popennghe-Hazêbroudk, 7-03, 12-25, 4 17 7-13 ghe-Yper,8 38, 9-50,4-10,8-25. Ypercn, 3 July 1873. De kwade (rouw is eene gekende eigen schap der liberale papieren; nu dalen ze schier af lol die walgelyke producten zooals: de i\uil de Si-Cloud en andere boeken, die slechts door eene dubbelzinnige wereld ge lezen en door de openbare veiligheid nage zien worden. Dezer dagen bevatte de Precurseur een artikel in dien zin, legen eene der schoon ste en zuiverste gloriën van onze eeuw, le gen Pius IX, alsmede legen kardinael Anlo- nelli. De deftige Precurseur vertelt liefdehisto riën van... den Paus!... Hel walgt ons hier verder in te treden. Pius IX wasaltyd, zeggen wy, de zuiver ste der gloriën; de legenparly zelve moest den hoed voor den II. Vader afnemen; maer ziel, Pius IX is te sterk, lael zich niet ge- makkelyk nederslaen. Daerby hy leeft te lang, en alles duidt aen dal hy, zooals men gehoopt' had, de laetste Paus nog niet zal zyn. Indien men zoo wat schandael op hem maken kon? Indien men de zuiverheid zy- ner glorie wat kon verdooven? Dal is een zoo gemakkelyk wapen! Niets gemakkelyker dan hem zoo wat verdachte liefdehistoriën aen te wryven! De acntyging dat Pius IX een vrymelsclaer was wordt jdoor niemand meer geloofd; maer dat hy een avonturier is geweest in zyne jeugd, dat zal men ligtelyk aenncmcn! Laet ons hem afschideren zoo als wy zclvcn geweest zyn of nog wenschen te zyn! Het recept is niet slecht gevonden. De Precurseur heeft dan ook uit Berlyn, het land der Bismark's, een artikel ontvangen dat deze aenrandingen in de liberalo bclgi- sche pers brengen zal. Tot nu toe was van dat alles niets gekend; Ktacr te Berlyn is men zoo vindingryk, en al hoeft men geene bewyzen, dan toch is het ai likcl zoo gemaekl dal sommigen zullen zeggen: Ja, 'l kan toch mogclyk zyn. Tc Hoornen zal men die nieuwe lafheid verachten, en men zal gclyk hebben; maer loch is Voltaire's voorschrift allyd waer: 8 Lastert, lastert maer, er blyfl allyd iels van over. En die party noemt zich de par li des hon- néles gens'... BSe SEtaaïtfüicSae ISiBism'lüssgess. Weinige dagen gaen er voorby in onze groole steden langs den Bliyn gelegen, zon derdat de inwoonerscen zeker getal pries ters of nonnen vergezellen tot aen de (reins of tol aen de vuerschepen die deze ongeluk kige slagtoffers van de liberalen van Duitsch- land moeten naer een nieuw vaderland ver voeren, 't zy by den groolen Turk, '1 zy by de Holtentolten, 'l zy by de Wilden van Amerika. Ons oud verlicht Europa wil ze trouwens niet meer aenveerden; want helacs, Frank- ryk mag niet, Oostcnryk wil niet, België ook niet, Holland durft niet ön van Zwitser land en Italië moeten wy niet spreken, ie dereen weet hoe de zaken daer slaen. Men kan zich niet inbeelden hoe hertscheurend hel is toen die kloosterlingen inschepen; op de kaei, waer eene schrikkelyke menigte volk stacl, ziet men niet anders dan wcenen, hoort men met anders dan kreten van vaer- wel hcmelwaerls opslygeo. Men zingl ge- meenlyk eenen lofzang en men leest luidop hel symbolum des geloofs. Om niet gezien te zyn nemen meest allyd de bannelingen den stoomboot die 's avonds van Keulen vertrekt, maer ondanks die gevorderde uer van den nacht, de inwoners der sleden, slroomafwaerls Keulen gelegen, kunnen niet laten hunne broeders en zusiers eenen lael- slen vaerwel le komen zeggen en gehcele volksboopeh komen naer de verlrekkaei toe gesneld. Vrydag laetsl leden was geheel Dusseldorf. le beencom 75 Paters Francisca nen le vergezellen. Zy waren uil Westpha- lie gebannen cn gingen eene schuilplaels naer Amerika zoeken. De stoomboot kwam le midden den nacht Ie Keulen toe. De vensters langs de kaei van den Rhyn waren met volk volzet cn eene ontelbare menigte stond langs de kaei: Toen liet schip naderde las bet volk den Credo en zong daerna het loflied: Wir sind im ivah- reti Chrislenlume (Wy zyn leden der ware Kerk). De 7b klooster ingen kwamen boven op hel schip en 't volk borst uit in tranen. Ken der aeriwczigen riep hun toe: Vaerwel duitsche Broeders! Dat God u behoede, wy zullen ons wederzien, is hel hier niet T zal in don hemel zyn. En duizende stemmen riepen: Vaerwel, onze duitsche broeders, dal de Heer met u zy. De verbannelingcn waren zoo getroffen dal zy mocilyk een woord konden uitspre ken. Een van hen riep «Leve de bevolking van Dusseldorf, en 't schip vertrok. Zulke schouwspelen ziet men byna gehcele dagen en maken den grootsten indruk op de be volkingen, Hel volk is verbitterd van hunne landge noten, aen wien men niet de minste overtre ding kan opleggen, te zien uil het land ban nen. Katholieken, protestanten cn joden, die aen de vervolgersparty niet toebehooren, zyn veronlweerdigd van de manier waerop men de slagtoffers van de liberale bescha ving behandelt. In geheel de Rhynslrcek is er maer een kreet: T en kan niet lang meer duren. Iedereen heeft zich een groot gedacht gevormd over de wonderen, welke moesten voorspruiten uit het vriendschapsverbond der drie keizers, leGaslein gesloten lusschen keizer Wilhelm van Pruisen, keizer Frans Jozef van Ooslenryk en keizer Alexander van Rusland. Daerdoor werd de oorlog byna gerang schikt lusschen de onmogelyko dingen, en de landen welke door de drie soevereinen geregeerd worden, moesten dagelyks ster ker worden. Ongelukkig heeft dit drlemancbap sedert ecnigen tyd by bet algemeen veel van zyne weerde verloren. De geruchten van oorlog kwamen bewyzen, dal dit verbond zoo vrc- deverzekerend niet was, als wel gedacht werd. Ook na die oorlogzuchtige opflikke ring wordt hel langer bcslaen van bet ver bond der keizers sterk betwist, door de dag bladen zelfs wordier gezegd dat liet verbond geheel gebroken is. Rusland heeft er zich van losgemaekten de dolos, een rtissisch dagblad dal voor officieus doorgact, vraegl in een welbere deneerd artikel een bondgenootschap lus schen Engeland en Rusland. Wal er nu van dit laetste verhond ook zy, eene zack is allyd zeker, namelyk dat Rus land in wcrkelykhcid heeft opgehouden gcmcenc zack le maken met Duilschland. Hel is niet minder bewezen dat er eene magtige party in Duilschland bestaet, welke niets anders beoogt dan de gedurige ver zwakking van Frankryk. Rusland kan dit inzigt geenszins goedkeuren, vooreest omdat bet den Czar niet zou bevallen de maat van zynen naeslen gebeur zonder lëgenwigt te zien. Zoolang de toestand in Europa blyft zoo als by rui is, zal dc invloed van Rusland zeer groot zyn, want Frankryk cn Duilsch land zullen allo rnogelykc toegevingen doen, om zyne vriendschap te winnen. Hieruit is ligt op te maken dat keizer Alexander zich al langs om meer zal los werken van lastige bondgenootschappen, en dal liet Duilschland in het onzekere zal laten over zyne toekomende politiek. Wat de invloed van Ooslenryk in het driemanschap betrof, daerover heeft Duilsch land nooit geen groot gedacht gehad en het zal dus vry onverschillig zyn welken indruk hel ophouden van hel bondgenootschap van Wcenen gemaekl heeft. Ooslenryk kan wël den schyn van een vriendschappelyken omgang met Duilschland aennemen, maer bet zal aen prins von Bismarck nooit Sadowa vergeven, lerwyl liet bovendien in gedurige vrees verkeert, om zyne beste provincie door Duilschland le zien opslurpen. Er zal dus in wezenlykheid niemand iels by die vriendschapsbreuk verliezen dan wc| Duilschland; want Ooslenryk blyft wat bet vroeger was, dat is een geheime vynnd van Duilschland, en Rusland kan niets dan win nen by de dubbele aenbicdingen welke het zelve gelyklydig zullen gedaen worden door Duilschland en Frankryk. ©BSif.c IselgSsclie lafaeB-aiess Ibi deea weosaiSe Wy hebben in ons voorlaelste nummer dc strenge veroordeeling medegedeeld die de Times, liet grootste liberael blad van ganseh Europa, heeft neergeschreven ten opzigle van 'l schandig cn 't roekeloos gedrag onzer belgische liberalen tegenover de vrye uitoefening van den katholieken godsdienst. Onze lezers bedriegen zich als zy denkon dal liet de Times alleen is, die hel gedrag onzer liberalen veroordeelt. Byna gansch do cngelschc drukpers veroordeelt hetstrenge- lyk. Do Saturday Review, een der MF.N SCFIRYFT IN BY BOTERSTRAET, 66, YPEREN. en in al de Postkantooren van liet ryk VOOli GEHEEL HET LAND, vooraf belaelbaer. Men schryft niet min in dan voor een Jaer. men koJZltl^Jl Va" e"'e week: 1Je ^ukondigingsprys is van 15 centiemen de ligingen van een jaer.Lan nummer genomen op het Bureel 10 et 'operinglie, 6-40, 9-07, 1*2-05, -Hazebi'ouck-Poperin- Yper-ltousselaérê, 7-50,12-25, G-4G. Rousselaere-Yper, 9-25 1-50 7-50 llousselaere-Brugge, 5,44 8-45, 11-34, 1-13, 4,39, 7-30, (0-8» Lichterv - UdaMft-Thourout 8 r !'°Urwl'/rChteTWfi 12"02 Va" Üs,e"dd HriigRe-ÜOiMMi.7-28,8-28, 12-50 o-00fö-42,8,45. Liclitervelde-korlm/k, 8-25 m. 9 01 1 30 37 7 °21 Y2C56K5r40 8-4934'9 49'11-18'2-3»»»I-cn 2«klko.'tryk-Ypèr,7-00(l-en 2'kl.)8-08,11-02, In187 nnTi' 6 7°; (df" ?1UR8 -tC" 8--50 's mor"ens 101 Langhcmarck.) - Tbourout- ïptr, 8 40, 1-10, 7-00, (den Zalurdag ten 6 20 s morgens van Langhemarck naer Yper). Comen-Waestcn-Le Touquet Ilouplines-Armenliers, 6-00, 10,15, 12,00, 6,25. - Armemiers-Hounlines- Le Touquet-Waesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. - Cumen-WaesienS-45 m. 9-30 s. - Waes- ten-Domen 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge,8-05,11-00,12-35, 4-05,6-55,(9 00Licht.)—Brugge-Korlryk,8-25,12-50,5-00 0-42 Brugge Blankenkerghe, Heyst, (statie,) 7-25, 11-04 2 50, 7-35 - (bassin) 7 31, 11-10, 2 öo', 7-41 - Heyst, Blankenberglie, Brugge, 5-45,8-25, 11-25, 5 30, lngelmunstcr Deynze-Gent,5-00,9-41,2-15,- Ingelmunster-Deynze, 6-05 2* kL 7-15. - Gent Devnze lngclmunsler, 6-58,1 1-20,4-41, Deynze-Ingclmunster, 1,00. 2" klas 8 20. Ingelmunster-Anseghem, 6-05, 12-55, 6,13. Anseghem-Ingelmunster, 7-42 2-20, 7-45. Lichtervetde-Dixmude-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-35, 8-00. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Ltchlcrvelde, 6-35, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmude-Nieuport,9-50,2-20,8-45.—Nieuport-Dixmude,(bains)7-20.11-50,4-18, (Stad) 7,30 12,00 4,20 n regel. De reldameiien reglerlyke aënkpndigingan betalen 30 centiemen den regel. -De Ingevoegde N" voor Artikels, Reklamen of Aankondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. Ihouroul-Ostonde, 4-50, 9-15, 1 -50, 8-05, Ostende-Tliourout, 7-55, 10 10, 12-25, 6-15. Selzaeie- lïecloo, 9.05, 1.25, 8.25. Looloo Sclzaelo, 5,35, 10.15, 4.22. Géht-Tcrneuzon, (statie) 8.17, 12.15, 7,25. (Anlworppoort) 8 30, 12.40, 7 45. Terneuzen-Genl, 6.00 10.30,4.40 Selzaetu-Cokoren, 9.04, l .30, 8.30 (don Woensd. 5.10 m.) Lokeren-Seltaelc, 6.00, 10.25, 4 45 (den Dyssendug 9.30) C O -JE*. lüSjPOrtfOJENTïSiy, KOUTRYK BRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Kortryk v. 6.37 10,53 12.33 3.47 6.33 Brussel a. 9.20 1 33 2.25 6.14 8.34 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. Kortryk v. 6.37 10.56 2.54 5.34 8.47 Doornyk a. 7 28 11.47 3.48 6.39 9.41 Uysset a. 7.38 12.08 4.00 6.33 10.00 Brussel v. 3.22 8.2'8 12.21 5.35 Kortryk a. 8.02 10.46 2.44 7.56 6.47 8.44 RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Byssel v. Doornyk v. Kortryk a. KORTRYK GENT. 3.13 822. 11.08 2.22 5.20 5.42 8.56. 11.29 2.40 5.39 6.34 9.47 12.26 3.38 6 33 GENT KORTRYK. Kortryk Gent 6.42 8.01 12.31 1.31 3.44 6.40 5.04 7.56 Gent v. 5.13 9.33 1.28 4.24 7.21 Kortryk a6.34. 10.51 2.49 5.31 8.42 DRUGGE GENT BRUSSEL. BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge v. 6.49ex. 12 34 2,32 3,43ex. 6.43.1Brussel v. 8.14 11.83 3.12ex. 4,89ex 5 53 Gent a. 7.34 1.49 4,07 4.28 7.58. Gent a. 6.00 9 41 1.13 3,25 4.26 6.37 7.28 Brussel a. 8,80 4.00 0.02 9 31 IBrugge a. 7.13 10.34 2.38 4,37 5.11 7,22 8 33

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1