liaetvolste tegenstrevers der katholieken sprekende van de baldadige slooringen der procession van Luik en Brussel, van de bede- voert naer Oostakker en des berechtingen te Antwerpen, zegt liet volgende: De wel en de gewoonte zyn ten voor- deele der priesters (der katholieken); ook is bel cene hoogst verfoeilyke daed, deze door eene bende jonge oproerlingen en onbescbaelde liberalen ondernomen, en die besloet in 't slagen óf mishandelen van kinderen vrouwen en gcestelyken. De tegenstrevers der priesters, zegt de Saturday Kevicuw verder, zyn gecne zeer lieftallige wezens (de bedevaerders naer Ooslakker en de processiegangers van Luik en Brussel, welen er van te spreken) en zy zyn in stael zich acn hunne gelief- b koosde driften over te leveren, by wyze b van proleslalie tegen de religie die zy versmaden en haten, b Zietdaer hoe de engelsche over onze libe rale geuzen denken. Men merke wel op dat h«l gecne katholieken zyn die hut hebben neergeschreven, inaer wel liberale protes tanten, mannen die niet denken, gelyk de Journal de Gand: dal zy, die bedevaerten doen en acn mirakels geloveninaer goed zyn om afgerost te worden. Nieuw l'osti'esieiii. Te rekenen met I" July, de frankcerings- pryzen der correspondenten van Belgie, ter beslemming der landen die de Algemeene Post-Bond (1) uitmaken, zyn vastgesteld als volgt: A. Voor de brieven, 2b centiemen per 15 grammen; B. Voor de dagbladen, druksels, stalen en handelpapieren, 5 centiemen per 50 grammen Aen dien regel worden maerdo volgen de uilzonderingen gebragt: 1° De brieven voor de Nederlanden en het Groot-Hertogdom van Luxemburg, zullen voort 20 centiemen betalen; 2" De brieven met die twee landen en met Duitschland gewisseld, in den grens kring van 30 kilometers, zullen maer 10 cen tiemen betalen; 3° De dagbladen en druksels onder band, met hel Groot-Hertogdom van Luxemburg gewisseld, zullen 2 centiemen per 50 grammen betalen, N. B. Tol nu toe mackl Frankrykgeen deel van den Bond. De briefwisselingen met dit land blyven dus onderhevig aen het huidige regiem. IMa etsi'ly k. De Redevoering van den Burgemeester inde Fricadellei'kysdeeung.Nu kent menden eersten breeden trek van de Burgemecsler's redevoeringe, en men heeft moeten stom .slacn voor zoo eenen trek in officieclcn mond! "f is eene colossalc bolligheid en cene sehaemlelooze valschheid! Nu: verder zegt de heer Ikke zoo: Ter zelf der tijd hield alle betrekking b tusschen dit geslicht en de Gemeente Over- he id op, diedoor gepatenteerde brieven, gezamenlijk met hel geestelijk gezaghet bestuur over de fundatie had. b In 1841 vestigde M. de Gouverneur der Provincie de aandacht op de afwijking aan de voorschriften der statuten, gcrcch- lelijk bekrachtigd door llare Konink- cn Keizerlijke Majesteit, en bracht de benoe- b ming te weeg eencr Commissie, samen- v gesteld uit M. den Deken van Sint-Maar- ten en twee afgevaardigden van den v Gemeente-Raad. Alzoo trekt hel de Burgemeester van langsom breeder maer ook van langsom krommer! Wat dat er in die brabbeltale al loos en bol is, 't en is niet zeggelyk! Loos, want hy maekl eene historie waer alle tyden doormengcld zyn, en laet intus- schen venyn druppen legen de Lamoltezus- ters, tegen de gceslelyke Overheid, zonder opentlyk te durven beschuldigen! En zee- mend tracht hy de Gemeente te verschoonen van haren acnslag op 8 October 1873. Laet ons zien: Ter zeiver tijde, zegt hy; wanneer is dat?...'Ten kan niet anders zyn of binst dal hetgeen voorengaet gebeurde: zoo dus ter zeiver tijde dal de fundatie klooster wierd tegen het inzigt der stichteres, hield alle betrekking met de Gemeenle-Overheid op, tegen de gepatenteerde brieven der Keizerin Marie Theresia.Zoo wil de Burgemeester zeggen, maer hy doolt; want de betrekkin gen tusschen de Gemeente Baed hadden reeds lang opgehouden als do Lamotjes hun ne nonneklccderen aendeden! Dal is nog een keer ofiieieel nevens de olïicieele stukken, die een Burgemeester onder handen zou moeten hebben! Maer de Burgemeester wil doen gelooven dat de Lamotjes hen onttrokken hebben aen de burgerlyke Overheid om nunnen te wor den! En dal is nog een trek die niet min als loos en boos is! Nu van de betrekking die ophield tusschen het Gestichten de Stad, tegen de statuten en de gepatenteerde brieven. Burgemeester, wie is er de schuld van? Waerom dnt niet klaer uiteendoen? Waerom zoo bedekt en duister eene beschuldiging lalén gaen die leugen is en zoo laster wordt? En nogthans 'k en peize niet dat gy zoo bot zyl van niet Ie welen hoe de zaken gegaen zyn?... En zyl gy er zoo bol in, 'l is een colossalc bol ligheid derby van er in uwe onwetendheid een officieel verslag van te geven! Hoor, Burgemeester, achter de fransche Revolutie de Stad en wilde niet mcerdefon- dalic La .Motte helpen beslieren, zeggende dat het eene fondalie was die naer de llospi- cen moest overgaen, volgens de nieuwe wet ten! En ioderdactl, de llospicen hebben een lyd over de fondalie der Lamotlen rekening ontvangen; ntaer de llospicen, ziende dal de fondalie niet toereikend was om te bestaen, hebben ze ook laten gletsen, en daer stond de fondalie alleen! Wat is er dan te zeggen dal de Overste bestierde?... Ziel, Burgemeester, T is zoo gcmakkclyk om verstaen, cn gy moet gy dat wel welen! Zoo dus uwe nieuwe beschuldiging en nieu we laster valt nog eens regie op u neder. I Gy zegt dal de statuten niet onderhouden en wierden lot hel jacr 1841, en dal is waer! Maer 't is juiste de Stad die ze niet cn onderhield! Ja, nievers en hebt gy een enkel bewys dat de Lamotjes ooit geweigerd hebben van te doen wal de statuten oplegden; maer wy hebben officieel bewys dal de Stad ge- wetgerd heeft. Daereboven, gy schynt het lyk zelve te bekennen, want de Gouverneur heeft de I Stad hare pltgl herinnert: en van zoo de Stad gesproken heeft was de Commissie ge- maekl: en noch van de Lamotjes noch van de gceslelyke Overheid en wierd er tegen stand gedaen: van 1841 tol 1861 wierd er aile jare rekeninge gedaen acn de wettige Commissie! En van 1861 voort heeft de Stad nog eens hare pligt verzuimd en geene van hare leden meer genoemd! Ja, van dan af had de Stad tn zin van de fondalie bin.nen te palmen en er fricudelleonderwys te geven! Zoo liggen de hoeken, Burgemeester; zyt gy nu niet beschaemd alzoo anderen te be- ligten met uwe eigene schuld? Daer is uwe tweede breedc trek! Gy be schuldigt de Lamotjes van legende weltelyk- heid gehandeld te hebben van in 't begin dezer eeuw! En 't is juist zy alleene die vol gens wet cn statuten gehandeld hebben, en de Stad die wel en statuten niet gekend en heeft noch onderhouden! Juist lyk de inzig- icn van Mejuffrouw Van Zuulpeene! Erie van de Gemeenlcraed, een fyne ke rel, zeggen ze; maer t zit nog meest in wendig is ook gepynd met O.-L.-Vrouw van Lourdes: hy hoort langs alle kanten van die wondere en mirakuleuze genezingen, tui dat doel peizeu! Hy hoort dal M. Arlus 10 cn is 'l noodig 100,000 franks gereed heeft voor alwie het wil aenguen om te bewyzen dal die mirakels valsch zyn, en dal noch doctor der Universiteit, noch der Academie, noch van hel liislilut het en durven aengaen! Ja, ja! dat doel pcizen. Want indien er ei- geullyk mirakels zyn, niet waer, Eric? dal moet ontrusten!... Maer Eric, fyn lyk of hy is, heeft hem weère gerust gesteld en durft op nieuw blasphemceren! Ja, by heeft gelezen dat, by dcovcrslroo- ming in 'l zuiden van Frankryk, de grolte van Lourdes ook onder water was en, ja,dat hel water lot aen de voelen van hel O.L.- V'rouwbeeld stond, en Eric is tevreden al die mirakels en kunnen geen waer zyn, als het water zoo hooge stael te Lourdes zel ve'!!.. Dus, dus, 'k mag leven als vooren!... Alzoo gerust gesteld en kon hy niet lyden zyne blydschnp lucht te geven, cn in de eer ste staminet de gereedste riep hy blasphc- nicereiule uil: Is Onze Vrouwe vun Lourdes nog niet versm...df Dal is Ericje! Wat zegt ge van zoo een fyne knape, he?... O, Ericje! neen, vriendje, Onze-Lieve vrouw en is niet versin...., 't water en komt maer lol hare voelen, en nooit liooger, juist lyk 't schuim van uwe blasphemie! Hoort ge 'l, Ericje?,.. Onderlusschen, Toe- vlugt der zondaren, bid voor Eric, want liy en weet niet wal hy zegt! Donderdag laetsl, rond 4 tire namiddag, is de donder gevallen op den eigendom van M. Jcan-Baptistc Dumoriier, te Gheluwe, en heeft er eenen brand veroorzaekl die erge gevolgen had hunnen hebben. Maer dan aen de krachldadigheid en de medewerking van allen, en wel byzonderlyk van M. den Burgemeester en den Schepen Taillieu, over ste der Pompiers, heeft dit begin van brand liaesl kunnen uitgedoofd worden. lluiteiiIitinKoli nieuws. FRANKRYK. De nationale Vergadering heeft de wel op dc openbare magten eene eerste mael zonder lange beraedslaging gestemd. In den loop der week gaet men daerover eene tweede mael bcracdslagen, wacrna, ingevolge beslissing der Kamer, er zal overgegaen worden tot de derde stemming over de wel op het hooger on- derwys; zoo is hel te hopen dal deze zoo gewigtige, zoo noodzakelyke wet, toch eindeling zal gestemd geraken. PRUISEN. De 29° verjaerdag der verhef fing van Pius IX tol hel Pausdom, wierd alom door do katholieken van Duitsch land plegtig gevierd. In menige placls had men hel pauzelyke vaendel opgesle- ken; maer dat beviel dc policie van Bis- mark niet, en order wierd gegeven om het in te trekken. Vier nonnen van Posen zyn Dyns- dag aengehouden omdat zy geweigerd hebben eenen priester te beschuldigen. Al de kloostcrorders verlaten Pruis- sen ten gevolge der laelste wetten. Dc bevolking geeft uil ganseher herlc liaer verdriet te kennen. HOLLAND. Over eenige dagen was het kiezing in Holland over de vernieuwing van de helft der tweede Kamer, liet hy! zopdersle grondbeginsel dat op het spel stond inde worsteling tusschen de par. tyen, was om te welen of de Godsdienst uil hel onderwys zou gebannen worden of men in Holland zou te werk gaen lyk Bismark in Duitschland doel, zooals het de liberalen van die streek begeeren. Ce- lukkiglyk hebben de liberalen hunne poo- gingen met geenen goeden uilslag be kroond gezien. Ter nauwer nood mogen zy maer eene stem winst aenrekenen de katholieken hebben geene verliezen te betreuren. Daer zyn nu in de Kamer 42 liberalen van alle slacli en koleuren, l(j katliolyken, 12 piëtisten el 10 conserva tories. Het huidige ministerie meent te kunnen voort besturen. ITALIË. Het ziel er niet puik uit in het koningryk waerover Victor - Emmanuel heerschl. De gewoone wetten zyn niet meer bc- staende om de wanorders te dempen. De Kamer heeft er eene nieuwe schikking gestemd lol hel beteugelen der struikroo- very. Deze nieuwe schikkingen hebben groote opgewondendheid onder het volk verwekt, opgewondendheid die moeilyk tot bedaren te brengen is. Het volk wil hoegenaemd aen hel gouvernement het regt niet geven van preventieve aenhou- dingen te doen. Belreurlyke tooneelen hebben reeds in Sicilië plaets gehad. SPANjE.Te Madrid houdt men zich veel ineer bezig met hel acnslaende vertrek van den pauzelyken nuntius dan met de heldendaden van het liberael leger. Het schynt zeker dal Mgr Simeoni aen liet ein de zyner zending is. Al de uitstellen, door dezen prelael toegestaen, vervallen zynde, keert hy naer Hoornen terug, niet alleen gelyk men hel wil doen gelooven, ter oorzaek der weerdighcid tot welke de II. Vader hem gacl verliefTcn, maer omdat het spaensch gouvernement weigert het verdrag, dal hem aen den 11. Stoel ver bindt, na te leven. .Men verwacht in de eerste dagen gewigtige tydingcn van hel noorden; ge vechten zyn op handen, eenige schermut selingen hebben reeds plaets gehad. Allerhande nieuws. (1De Bond bevat Europa, asiatiscli Rustend cn Turkyen, Algerien, Egypte cn de Ycrcenigde Stalen van Amerika. De korreklionnclc reglbank van Gent beeft nog de volgende vonnissen uitgesproken legen dc plegers van baldadigheden op *2" Sinksendag togen de bede vaerders van Ooslakker 1° Romacn Pellai, zoon, oud 30 jaren, 2" l'laudc Morion, fabriekwerker, beide te Gent, beschuldigd van slagen op onbekende persoenen, worden vrygesproken. 3- Lodcwyk Dummcr zoon van den oud-arron- dissemenls-conunis9aris van Gent, beambte by de Nationale bank, betigt van bcleedigingen jegens de politie van S' Amandsberg, wordt insgelyks vryge- spraken. 4° llippolicl Leclercq, postmeester, koopman in kolen zoutzicdcr cn majoor der burgerwacht te Aclsl, wordt veroordeeld lol !30 fr. boet, voor be- leedigingcn jegens de politie van Sl Amandsberg. b* Ernest Leemans, dienstdoende schcpene, to Ledcberg, lot 8 dagen gevang, voor slagen. 0° Richard Vandevoorde zoon hotel Conitc d'Egmonl, Catalogneslracl, te Gent, lol 8 dagen gevang, voor slagen op bedevaerders. 7° Victor Cottignie koopman en officier der burgerwacht, te Gent, beschuldigd van op M. ^an wiebelen, bestuerder van bet pensionnaot S' Henrl cus te Deiiize, gespuwd en op onbekende persooncn slajjen (oegebragt te hebben enz., tol 21 daocn gevang voor slagen cn tol 8 dagen gevang vo°r scheldwoorden. 8' Joris Demuynck, Holslraet, te Gent, bcscbu digd voor slagen, wordt vrygesprooken- 9" A. Smolders, rytnigmakcr te Gent, S - chielsplaets, en 10° H. Larsc, sclieepsverzendef,c lot 1 i dagen gevang, voor slagen op onbekende per soonon deelmakende van do bedevaert. liet beroepshof van Brussel heeft verleden^ week geoordeeld over de sloorders der pioccsst

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 2