Ilfll p i rvMM ijk VAN YPER.EN EN VAN HET ARRONDISSEMENT. Zalurdag c24 July 187 Tiende Jaer. Nummer 499. VANDERGHIKSTE-FOSSÉ, £ül 3 Fr. SO C. per »Iaer. Yperen, 24 July 1875. IJlt critic Koilelyklicitl. In den jongslen tyd heeft het lisberalis- mus ons een merkweerdig staelke geleverd van de zedelyklieid dier party. Wy willen niet zeggen dat al de aenhan- gers der behoudentie gezindheid juist van een onberispelyk gedrag zyn: geene party of er zyn wel enkele onweerdige leden on der. Wy bewceren ook niel dat al de libera len rtóodzakelyk slechte menschen zyn, on- weerdig van de achting hunner medebur gers dit is verre van ons gedacht; maer algeinecn toch is het gekend en zelfs spreek- woordelyk geworden dat, alwie vooral openbaerlyk slecht is, tot de liberale party behoort. Vantlaer de innigheid die lusschen haer en een groot getal lieden zonder facm en eeregevoel bestaet; vandaer ook, dat de liberale pnrly gedwongen is een aental ke relsonder hare bescherming te nemen, dat voor geene laegheid, voor geen lafhertig feit terugdeinst. De korreklionneele regtbank van Gent heeft verschoidene veroordeelingen uilge sproken legen persoonen die zich, volgens bevind van de justitie, schuldig hebben ge- maekt van duorslaende, afdoende beweeg redenen op den rug van deftige vreedzame tegenstrevers. Men zou meenen dat dergelyke schoelie- slreken door de liberale party zouden afge keurd worden: Integendeel: zy hcrkenl in verscheidene veroordeelden hare broeders en vrienden, neemt hunne verdetliging door een vervalsr/it verslag over de gercglszit- lingen en keurt de onwelvoegclyke beloo gingen goed van gemor en gefluit, welke legen de justitie werden gedaen. De veroordeelden hebben, volgens haer, niet een zierken verloren van de achting die de liberalen hun toedragen, integendeel! De liberale drukpers hoonde, lasterde en bedreigde de regters die, onder 't handge klap van defiigc lieden, de spuwers en sla gers een schandmerk op hel voorhoofd drukten. Zoo cene handclwyzc was er nog le kort, om de eer en den roem van hel liberalismus le vollcdigen. den lauwer behaeld in den zangpryskamp van Genl. Maendag, 12 July, deed zy hare triomfantelyke intredo te Luik, met veel ge- raes eu geblues, veel geroep en getier. Ge heel de stadspolitie was te been om, hadde er iemand een onaengenuctn woord uilge sproken, hem seffens achter de grendels vast te zetten. Eu als de katholieken den jubilé willen winnen, en daerom processiewys op strael hun roozenhoedje lezen, zonder geraes en getier, de politie staet te gapen,de schoelien huilen, de katholieken worden geslagen, en als slol van het spel, geeft meester Pier- col aen de katholieken ongelyk, en verbiedt hun nog eenen voet op straet le zetten. De slotsom is dus: Men mag huilen, roepen, zingen, schreeu wen, vloeken, slaen, trompetten.Bidden? Neen. vcrj£cBy6i.cisüs. De tnuzieksocieleil Legiu, van Luik, heeft llleinc jaerweililen. De Monileur kondigt de verdeeling af, by koninlyk besluit, van de som van 511,000 fr. toegevoegd aen het budget van financiën, voor hel diensijaer 1875, en strekkende tot verhooging der kleine iracleinenlen. De ver deeling luidt als volgt: Cenlrael besluer. Bezoldiging der beamb ten, bedienden en lieden in dienst, 25,000 franks. Besluer der reglslreeksche belastingen, douanen en aceynsen. Algemeene bewa king. Bezoldiging fr. 7,G00; bewaring van hel' kadaster, 30,200 fr,; dienst der regl slreeksche belastingen, accynsen en comp tabiliteit; vast traclemenl 102,000 franks; dienst der douanen en zceopzoekingen fr. 303,525; keurdienst van goud- en zilver werk 400 franks. Besluer der registratie en domeinen. Be zoldiging van het personneel der registratie en van den zegel, fr. 7,800; bezoldiging van het personneel der domeinen, (r. 6,415; traktementen van liet boschwachtersperson- neel fr. 26,500. De onderverdeeling dezer sommen zal geschieden in dé gemiddelde verhouding van 10 0/0 op hel geheel der Iraclemciilen van 2.000 fr. en daerontler, en van 5 0,0 op de traktementen van 2,001 lot 3,000 inbe grepen, zonder dat deze verhouding slieng moet in liet oog gehouden worden by het bepalen der nieuwe traktementen per gra den of ambleategoriën. De verhoogingen van jaerwedden in het voorgaende artikel-vermeld, zyn slechts ten voordeele der beambten in dienst op 1 Au- gusty aeuslaetide, by uilzondering van die, welke voor eene welkdanige oorzaek, zullen opgehouden hebben tleel le maken van de werkelyke kaders der administratie, voor dezen datum. De ageolen welke lol een ambt, graed of hoogere klas verheven zyn, gedurende de periode van 1 January lot 1 Augusly 1875, zullen slechts regl hebben op de verhooging welke aen de jaerwedden van hunnen nieu wen toestand is gehecht, en alleen le reke nen van den datum hunner verhooging, zon der aenspraek te kunnen maken op heigene hunnen vroegeren toestand aengael, Even eens zullen de voordeelen der wet vallen op degenen die, gedurende het zelfde lyd- verloop, eene jaerwedde van meer dan 300 fr. zullen bekomen hebben. H<\tiilic9 |ia rdlt». Maendag der verledene week had in de Halle, le Brugge, de vergadering plaels der sehuldeischers van de bankroet Dujar£lin. De zorgers deden hun verslag over den toe stand der failliet. Kwart na 10 ure kwam M. Vandamme, regler-kumrnissaris der failliet, aen de middentafel zillen, met M. Lauwers, greffier der regtbank, en MM. de advokaten Vandermeeisch, D'keuwer, Kesleloot en Meyone, zorgers; MM. Maerlëiis en Soenens, advokaten van hel konkordaet, en M. Tous- saini, vader, notaris te Brussel, vertegen woordigers van Dujardin en van de ban kiers van Brussel,' en gelast met hel konkor daet voor te stellen. M. de advokaet Meynne leest hel verslag van al dc werkingen. Spreker begint met le zeggen dat er 4752 menschen geld moeien hebben van Dujardin, welke brieven zy al hebben moeien nazien en onderzoeken, De geldig gekende schuldbrieven beloopen tol de som van 25 miljoen 664 duist 306 fr. en 86 centiemen. De betwyfelde schuldbrieven beloopen lot 047 duist 727 fr. 54 c. waeron- der 705 duist 443 IV. 87 c. behooren tot de aen veerde schuldbrieven. De zorgers hebben voorloopige hypothe ken genomen op de grondgoederen en heb ben de goederen in stad en m den huiten doen vei zekeren. Tot hiertoe is er 2 miljoen 336 duist 427 fr. 06 c. ingekomen. Die som werd op in- tresl gelegd en heeft 26 duist 369 fr. 70 c. gewonnen. Er zyu overeenkomsten gemaekl met eeni- ge sehuldeischers; anderen zyn daeromtrent gemaekl. De zorgers hebben de fabriek te Asse- brouck laten voort werken. De werklieden werken er aen verminderden loon. Een deel van het geweven lynwaed is verkocht voor 202 duist 280 fr., er blyft er nog voor by de 100 duisl fr. te verkoopen. Ziehier den waerschynelyken uilslag der failliet: GOED. Ingekomen geld. fr. 2,320,000 00 Intrest van dat geld. 26,369 70 In de kasse als Dujardin sloot16,427 06 Goed in den buiten. 3,684.306 70 Goed in stad. 348,880 00 Fabriek le Duinkerke 150 000 00 Fabriek le Brugge 200.000 00 Koopwaren in magazyn 100,000 00 Nyverheidsmobilier by Burdo2,500 00 Opene rekeningen 1,614.095 00 Idem 2,158,452 60 Verschillige schuldvor deringen Niet vervallene wissels. Vervallene wissels Weerdyen in portefeuille Verschillige 11leis (voor memorie). Hypotheken Mobilier J. Dujardin Mobilier E. Dujardin Inkomsten van 'l goed van Dujardin. 53,180 53 48.306 50 58,441 263,092 49 50 300,000 89,267 102,851 7,882 00 00 50 50 96,696 00 Te samen fr. 11,336,239 68 Af le rekenen privilegiën 9,487 16 Blyft in '1 geheele fr. SCHULD. Bevoorrcgle schuld brieven. fr. Geld in leening ontvangen. Opene rekeningen Aenveerdingen Verschillige schuldbrieven Is fr. Daerby moet men nog voegen de betwiste schuld brieven die voorloopig aen- veerd zyn: dit is fr. Is te samen fr. 11,326,752 52 5 721 40 20 465.929 57 4.872 032 48 234.657 24 86,046 17 25,664,396 86 705.443 87 26,369,804 73 -TOJir».--T^U-Tmu r[-. r< MEN SCRRYPT IN BY BOTERSTRAET, t)G, YI'EREN. en in al do Postkantouren van liei ryk 2v%M 1Y q VOOIt GEHEEL MET LAND, vooraf belaelbuer. Men scln-yfl niet min in dan voor een Jaer. "v..fl'!!i'l V:l" l!lK<! Week' Usaeiikoadiginrpfirijs is van 15 centiemen den re^olDe re/dameii moil komt ooefeeen voor tie aenkon en regterlyke aenlcondigingen betalen 30 centiemen den regel. igingenvaneoiij i.ir— Kh„ genomen op bet Bureel 10 ct.-De bygevoegde N" voor Artikels, keklamen of Aen'kondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. Y ÜK K IS W E E IV. 17 July. W^V.8Ó 7"00'p9"30' T'h 8f05' 9-*>- - Yper-Poperinghe, 0-40, 9-07, 12-05, gbe Yper,8 35, O-OO,"4-ïo[C 12-23, 4.-17, 7-.3, -Hazebrouck-Poperin- Ypcr-Uousscloere, 7-30, 12-25, 6-45. Housselaerc-Yper, 9-23 1-30 7-30 HotiMjIaere-Brugge0,44 8-45, 11-34, 1 13, 4,30, 7-30, (9 83 Lichtêrv - Licl.tervelde-TWout, 4-2;, m. nacr Ostende. lbouroul LwJücrveMe 12-02 van (Etende. Brugge-/loumd.7 23,8-28, 12-30 r>-oo-42,8,4.». lAcmuTf&dc-hurt'n/k, in. 9,01, 1,30, 11,37, 7,21 Yper ^o|lry^'®"34->9 '49.U-10,2-33,3-23,7-15.(Ven 2«klKortryk-Ypér,7 00(i'en 2'kl.)8-08,11-02, 2-uü,L> 40,o-49. 1 per 1 hournut. 7-18, 12-00, 0-20, (den Zaturdng ten 3-80 's morgens lot Langhemarck.) Tbouroot- Yper, 8 40, 110, 7-00, (den Zaturdag ten 6 20 's morgens van Langhemarck naer Yper). Comen-W aesten-Le louquet -Houplines Artneniiers. 6-00, 10,13, 12.00, 6,28. Armentiers-IIouplines- Le 1 ouquet-W aesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-Waesten8-45 in. 9-30 s. - Waes- ten-Cotnen 3-30, 9,30. Kortryk-Brugge,8-08,11-00,12-38, 4-08,6-88,(9 00Licht.)-Bnigge-Korirvk,8-28,12-80,8-00 6-42 Brugge, Blankenkerghe, lieysl, (statie,) 6-80, 7-25,9-20 exp den Zond 9-50,11-08,2 28,2 30 5-35 ex 5 50 exp. den Zat. 7-35 exp 8 55.- (bassin) 7-00,7-31.9-26 den Zond. 9-56,11-14,2 31,2 56,3 41 ex 3-30 ex. den Zal- 7 41 exp. 9 01 Hevsl, Blankenb. Brugge, 8-43,7-13 exp. den Maend. 8 23,11-28 1-25,2-43, exp. 4 10,3 30,7-28 exp. den Zond. 7 35,8-45 Ingelmnnsier Deynxe-Gent.S-00,9 41,2-18,- Ingelmuns er-Deynze, 6-08 2' kl, 7-18. Gent Deynze, Ingelmunsler, 6-88,11-20,4-41, Deynze Ingclmunslei 1,00. 2' klas 8-20. Ingelmunster-Ai seghem, 6-08, 12-58, 6,13. Ansegbem-lngi Imnnster, 7-42 2-20, 7-43. Lichlrrvelde-Dixmude-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-33, 8-00. Dunkorke-Veurne-Dixmude en Idchtn velde, 6-38, 11-10. 3-40, 8-00. Dixmtide-Nieuporl,9-80,2-20,8-48.Nieuport Dixmude.(bnins)7-20.11 80.4-18, (Stad) 7,30 12,00 4,20 Thourout-Ostende, 4-50,9-13, 1-50, 8-05, Ostonde-Tliourout, 7-35, 10-10, 12-23, 6-15 Selzaete-Eecloo, 9.05, 1.23, 8.23. Eecloo-Selzaete, 3,33, 10.13, 4.22. Gent-Terneuzen, (statie) 8.17, 12.13, 7,23. (Antwerppoort) 8 30, 12.40, 7.45. Ternouzen-Genl, 6.00 10.30, 4.40 Selzaeto-Dokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den Woensd. 3.10 m.) Lokeren-Selzaete, 6.00, 10.23, 4.48 (den Dyssendag 9.30) o o Jt 11 HsporrDEtyTiBar, KORTRYK BRUSSEL. Kortryk v. 6 37 10,83 12.33 3.47 6.38 Brussel a. 9.20 1.38 2.28 0.14 8.04 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. Kortryk v. 6.37 10.86 2.84 8.34 8.47 Doornyk a. 7 28 11.47 3.48 6.39 9 41 llyssel a. 7.38 12 08 4.00 6.35 10.00 KORTRYK OENT Koriryk v. 6 42 12.31 3 44 6 40 I Gent" a. 8.01 1.51 3.04 7.56 RRUOGE GENT BRUSSEL. Brugge v. 6 49rx. 12 34 2,32 3 43 x. 6.43. Brussel Genl a. 7.34 1 49 4,07 4.28 7 58 Gent Brussel a. 8,50 4.00 6.02 9 31 Brugge BRUSSEL KORTRYK. Brussel v. 3 22 8.28 12.21 8.35 Kortryk a. 8.02 10.46 2.44 7.56 6.47 8.44 RYSSEL DOORNYK KORTRYK Byssel v. Doomyk v. Kortryk a. 5.13 822. 3.42 8 30 6.34 9.47 12 20 OENT KORTRYK. 11.08 2.22 3.20 1 1 29 2 40 3.39 3.38 6 33 Gent v. 3.13 9.38 1.28 4.24 7.21 Kortryk a. 6.34 10.31 2.49 5.31 8.42 8.14 6.00 9.41 7.15 10.34 BRUSSEL GERIT BRUGGE. 1.83 3.12ox. 4,59ex.5.8S 1.13 3,25 4.26 0.37 7.28 2.38 4,37 5.11 7,22 8.33

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1