VAN YPERE1M EN VAN het ARRONDISSEMENT. Zalurdag 31 July 1871). Tiende Jaer. Nummer 500. 3 Fr. F. per Jaer. Va E ES W E G E M. 17 July. Yperen, 31 July 1873. Een op de IiJ»erialc gazetten. De liberale Bond heeft eene vergadering gebonden op bet stadhuis Ie Brussel, een comileit gekozen waervnn Bara de president is. Redevoering van Bara tegen de katho lieken, die hy klerikalen noemt; voor het overige eene winderige welsprekendheid. Aenvallcn tegen het Ministerie en de ka tholieke meerderheid in de Kamers; oproep aen de liberalen om die ultramontanen van kant te helpen, en Frére in do plaels van Malou te stellen. De druiven zyn nog niet ryp. Klagten tegen de uitbreiding en verme nigvuldiging der kloostergemeenten; laster- tael legen de kloosterlingen, en inzonder heid legen de Jesuiten; lof van Bismark die kloosters in Pruisen heeft gesloten en de kloosterlingen verbannen. God beware ons dat zy nooit meer aen het roer komen; zy zouden den Prins navolgen. Schoolpenning om onchristelyke scholen op te riglen; aenbeveling van liberale scho len zoo als die van jufvrouw Galli te Brussel. Dc gecstelykheid wordt onophoudclyk aengevallen om dezelve halelyk te maken; zy wordt afgeschilderd als bekwaem zynde tol alle schelmstukken. Hoe gelukkig zyn hunne schryvers als zy eenen pastor of kape- laen kunnen zwart maken. Alle katholieke association verwekken hun ne gramschap: de sociëteit van den II. Vin- centius, de Sint Pieterspenning, dc Xaveria- nen, hel genootschap der II. Familie. Dc openbare godsdienslplegtigliedcn, de processiën, worden afgekeurd, en de uil- sprack der reglbanken legen dcsloorders der godsdienstige vryheid wordt beknibbeld. De bedevaerten binnen of huiten het land, cn al wat lot de chrislelyke gebruiken behoort, worden belachelyk gemaekt. Er is eene zaek waer zy geen woord meer van zeggen, namelyk van hel officieel on- derwys der hooge-en middelbare scholen, maer hunne zwaerste slagen vallen op de scholen van de broeders der chrislelyke lee ring. Ziedacr wat men jaer in jaer uit, dag aen dag aontrefl in de liberale gazetten. Hec i e geeslelyke overheid ongelyk de lezing dei- zelve lo verbieden? fzilHiB'iilc {ssvzcWaes's. Onze lezers hebben welligt Wie-uuger nog niet vergeten, den wecnenschen navolger van Duchesne. Die man was bediende hy de Weennr Zeiltuig, een liberael blad, en de Weener zeiliung heeft goed gevonden hem aen de deur te zeiten. Wacrom? Omdat hy al te wel de leerstel sels van zyne gazet gevolgd had, omdat hy de liberale gazeltiers geloofd had, wier ee- nig ambacht is leugens op leugens le stape len en die nooit geen letter waerheid gezeid hebben. Zy aenbidden Voltaire, en Voltaire schreef den 21 October 173G naer Thiriot: DE LEUGEN IS MAER SLECHT ALS HY ONS KWAED DOET HET IS EENE ALLER- GROOTSTE DEUGD ALS IIY ONS GOED DOET. ZYT DUS DEUGDZAMER ALS OOIT. GY MOET LIEGEN GELYK. DE DUIVEL; NIET VOOR EENEN TYD MA ER STOUT EN ALTYD, LIEGT, VRIENDEN, LIEGT, IK ZAL HET ZELFDE DOEN. En zy liegen. De eenigsle misdaed van Wiesinger was dal hy de liberalen geloofd had. Evenwel, als de oostenryksche liberalen hem op strael geworpen hebben, zoo heb ben zy ten minste geloond dat zy hunne schelmeryen niet publiek willen geweien hebben; dat zy nog een hairtje schaeinle op hunnen kop droegen. Dat hebben vele an dere liberalen niet meer. Een slykpapiertje dal in den modder woelt, wordt door de hazen der belgische liberalen publiek aenbevolcn, publiek be schermd. De oostenryksche liberalen verloochenen ten minste de politieke vuilaerds: dctreffely- kc liberalen van België beschermen ze cn drukken hun de hand. Proper hé! hebben gevonden. Hot is eene ophitsing om al de katholieken te vermoorden en le ver branden. De brandstapels zouden wel eens kun - nen AENGESTOKEN WORDEN DOOR DE LIBERALE TOORTS, ten einde de laetsle aseh van het ultramonlanismos van hel belgische grondgebied d ior den wind te zien weggestoven worden, Wal zegt gy nu, lezers? Verkout men er de party niet van S.nt-Denys? Als het geregt ievers in te vallen heeft, hel moet wel dier zyn, en evenwel blyft hel Bara-geregl stil. Hel is waer dat die woorden door geen katholiek geschreven zyn. Voetc Iaminekens! Als eer. katholiek dagblad de trcffelyke menschen aenraedi zich niet weerloos dooi de liberale schoelicn te laten vermoorden, seffens hoort men in al dc zeeppapieren cn geuzenhladjes schreeuwen en tieren. Maer hier is een woord van een geuzen- papier, wacrover die kerels niets als lol Bïc aeSitcruUka-aaijJcrs. De katholieken zyn vy inden van het licht, het onderwys, de kunsten, den vooruitgang, zeggen de liberale dagbladeren; en inen vindt verblinden genoeg die zulke bittere pillekeus opzwelgen als waren hel suikerbollekens. De katholieken zyn legen den vooruitgang en de beschaving.... en ziet hoe hunne zen delingen de zee oversteken om, zonder vare of vreezc, den killen noorden of hel heete zuiden in te trekken en daer de woeste en harhaersche volkeren God te loeren kennen en de beschaving beminnen. Wie kan er zeg gen hoeveel duizende inartelaers verre van hunnen gebooricgrond en dierbaer vader land ergens in oenen verholen hoek omge komen zyn van koude of hitte, honger of dorst? Wie kan er zeggen hoeveel er T leven lieten onder hel moordtuig van deze die zy wilden besehaefde menschen maken? Ja! Ja! zegt men, dat is goed voor de vreemde landen, inacr in ons land gaet het anders. Laet zien Wie zyn '1 die al die vrye scholen stich ten, onderhouden en bestieren? Wie zyn 'l die de arme, onbeschaafde werklieden in goede socieleiten vereenigen; ze onderwyzen en alles doen wal er in hun no magt is om er weerdige burgers van maken? Wie zyn't die de socieleiten van St-Vin- cenlius a Paulo, St-Franciscus de Regis, Sl Franciscus-Xaverius, Sl-Jau Bapiistc, dc gelukzalige Berchmans, de 11. Familie, Ste- Anna, Stc-Germania, enz. ingerigl hebben, zyn T de katholieken niet. Eu inen durft zeggen dat de katholieken tegen den vooruitgang cn de beschaving zyn Maer ook wie zegt er zulke zaken? Beziet ze eens wel, lezers. En 't zyn meest al on dankbare mannen die na in katholieke ge stichten onderwezen te zyn, hunne weldoe: nors verloochenen omdat hun gedraglmet de zalige lessen hunner meesters [niet overeen komt; omdat zy nu naer sommige herher- gen ter school gaen en hunne lessen leeren in pin ten en druppels. Wy lezen in de Vryheid, van Kortryk van 24 July: De korrectionnccle regtbank onzer slad heeft gisteren, Vrydag, zyn vonnis geveld in de zaek van den Landbouwer van Rousse- laere. Zie hier wat den nilgever van den Land bouwer len laste gelegd wordi: Zekere heer Vandcnberghe had reeds ver- sclieide brieven naer den Landbouwer ge zonden, in anlwoord aen artikels waerin hy genoemd was (systeem Hymans) en de uit gever van den Landbouwer had die eiken keer in zyn blad gedrukt. Maer op hel einde Vandenherghe ging zoo verre dal hy begon met laster uit te braken tegen verschelde persoonen. De uilgever weigerde dezen brief in zyn blad to drukken. Van daer 't proces. De regtbank heeft aen uilgever van den Landbouwer gelyk gegeven en hem vryge- sproken. Het vonnis meldt dal de brief van Vandenherghe woorden inhield die den uitgever niet moest drukken en gevolgent- lyk hy het regt haddc le weigeren gansch den brief in zyn blad te plaetsen. Eerste kaekslag aen hel systeem Hymans over hel regt van antwoorden. le De Univers van Parys bevat hel volgende: Wy lezen in de Germania dat er, se dert acht dagen, eeno koortsachtige werk zaamheid heersoht in de ministerieele buree- len le Brussel. Nicllegenslaende hel warme jaergelyde, zyn al de ministers op hunnen post, en de menigvuldige vergaderingen van den raed, zoowel als de aanhoudende be trekkingen der vreemde diplomalen met M. graef d'Aspreinont, laten gelooven dat er wolken aen den politieken gezigteinder dry ven. mkn scrryft in nv VANOERaHlfèSTE-FOSSÉ, BOTKRSTIIAET, 66, YPERRN. en in al de Postkantooren van het ryk VOOR GEHEEL IIET LAND, vooraf belaelbaer. Men schryft niet min in dan voor een Jaer. Verse.ltynemle den Zalunlao van elke week. De aankondigiiigsprgs is van lii centiemen den re^el. Dc reklamen en reglerlyke aenkondigingen betalen 30 centiemen den regel. men komt Overeeen voor de aenkondigingen van een j ter.Een nummer genomen op bet Bureel 10 ct.De bygevoegde N" voor Artikels, Beklanten of Aenkondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. Poperinghe-Yper, 5-15, 7-00, 9-30, 10-5B, 2-1», 5-05, 9-20. Yper-Poperinghe, 6-40, 9-07, 12-03, 3-37, 6-80,8 4t>,9-Ü0. Poporinglie-IIazchrouck, 7-03, 12-26,4-17, 7-13, Ihuebrouck-Poperin- ghe-Ypor,8 36, 9-60,4-10,8-28. Yper-Koussclaere, 7-80, 12-28, 6-48. llousselaere-Yper, 9-28, 1-80, 7-80. Uousselaere-örM^e, 8,44 8-46, 11-34, 1-13, 4,39, 7-36, (9-88 Lichlcrv Eiehtervelde-Thourout, 4-28 m. naerOslende. TbouroutI Achtervelde 12 02 van Ostende.—Brngge-Botwe/.7-28,8-28, 12-80 8-00,6-42,8,48. Liclilcrvelde-A[or(ri//c, 8-26 in. 9,01, 1,30, 8,37, 7,21. Yper Kortryk ,5-34,9 49,11 -18,2-35,5-28,7-18.(Pen 2*kl.) Kortryk-Yper,7 00(l'en 2"kl.)8-08,11-02, 2-86,8 40,8-49. Yper-Tltonroul, 7-18, 12-00, 6-20, (den Zaturdag ten 5-80 's morgens lot Langliemarck.) Thourout- Yper, 8 40, I 10, 7-00, (den Zaturdag ten 6 20 's morgens van Langltemarck naer Ypcr). Comen-Wacsten-Ee Touquet llouplincs Artnenliers. 6-00, 10,13, 12.00, 6,28. Armentiers-Houplines- Le Touqnet-Waesten-Comen, 7,28, 10,80, 4,10, 8,40. Comen-Waesierr8-'48 tn. 9-30 s. Waes- ten-Comen 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge,8-08,11-00,12-38, 4-05,6-53,(9 00Licht.)—Brugge-Koriryk,8-23,12-30,5-00,6-42 Brugge, Blankenkerghe, Ileyst, (statie,) 6 30,7-23,9 20 rxp den Zond 9 50,11-08,2-23,2 50,5-35, ex. 5-30 exp. den Zat 7-33 exp 8 33.— (bassin) 7-00,7-31,9-26 den Zond. 9-86,11-14.2-31,2 36,8 41 ex 8 56 ex. den Zif 7 41 exp. 9 01 —Ileyst, Blankenb. Brugge, 5-45,7-13 exp. den Maend. 8 23,11 23, 1 -25,2 43, exp 4 10,5 .30,7 28 exp. den Zond. 7-35,8-48. lngeltnunster Deynze-Genl,5-00,9-41,2-15,Ingelmunstcr-Deyn7.c, 0-03 2* kl, 7-lb. Gent Deynze, liigelmunster, 6-88,11-20,4-41, Deynze lngeltnunster, 1,00.2* klas 8 20. logelmunater-Anseghem, 6-08, 12-58, 6,13. Anseghera-lngelmnnster, 7-42. 2-20, 7-48. Lichlervclde-Dixmude-Veurne en Dtinkcrke, G-309-08, 1-38, 8-00. Dunkerke-Vcurne-Dixmude en Licbtérrelde, 6-38, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmtide-Nieuporl,9-S0,2-20,8-45.—Nieuport-Dixmude.(bains)7-20.11-30,4-18, (Slad) 7,30 12,00 4,20 Thourout-Ostende, 4-50, 9-15, 1-80, 8-08, Ostende-Tliourout, 7-55, 10-10, 12-23, 6-18. Selzaete-Eecloo, 9.05, 1.25, 8.25. Eecloo-Selzaete, 5,35, 10.15, 4.22. Guni-Terneuzeh, (statie) 8.17, 12.15, 7,23. (Antwerppoort) 8 30, 12.40, 7.48. Terneuzen-Gent, 6.OS 10.30, 4.40 Selzuete-Lokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den AVoeiisd. 5.10 tn.) Lokeren-Selzaeto, 0.00, 10.28, 4.45 (den Dyssendag 9.3ti). C O n t EaPOMDBHTIBN KORTRYK BRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Kortryk v. Brussel a. 0.37 9.20 10,53 1 35 12.33 2.28 3.47 6.14 6.33 8.54 Brussel v, Kortryk a. 3 22 8.02 8.28 10.46 12.21 2.44 8.35 7.56 KURTIU'K D00RNYK RYSSEL. RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Kortryk v. Doornyk a. Byssel a. Kortryk Geut 6.37 7 28 7.38 10.56 11.47 12.08 2.84 3.48 4.00 5.34 0.39 6.35 10.00 8.47 9.41 KORTRYK GENT. 6.42 8.01 12.31 1.51 3 44 3.04 6.49 7.56 Ryssel Doornyk Kortryk Gent v. Kortryk a. 5.15 5.42 6.34 822. 8.8li 9.47 1 1.03 I 1.29 12.26 2.22 2.40 3.38 0.47 8.44 3.20 5 .39 0 31 GENT KORTRYK. 8.15 6.34 9.33 10.81 1.28 2.49 4.24 8.31 7 21 8.42 BRUGGE GENT BRUSSEL. BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge Gent v. 0.49ex. a. 7.34 Brussel a. 8,30 12 34 2,52 3.43'X. 1.49 4,u7 4.28 4.00 - 0.02 0 43 |Bni?sel v. 8.14 11.83 3.12ex. 4,89ex.5 55 7.88. Gent a. 6.00 9.41 1.13 3,23 4.26 6,37 7.28 9 31.1 Brugge a. 7.18 10.34 2.38 4,37 5.11 7,22 8.33

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1