en van het ARRONDISSEMENT, VAN Zaturdag 14 Augusty 1875. Tiende Jaer. Nummer 502. n. V AIUDERQH1HSTE-F0SSÉ, 3 Fr. 5tt C. per Jaer* Y 'Si EO ES W m SC Sf. 17 July. Ipgelmuosier-Ansughom, 0-05, 12-63, #,18. Ahseghem-lngelmunster, 7-42, 2-20, 7-43. Lichlerveltle-IJixinHtle-Yeurne en Dunkerke, 6-3i), 9-08, 1-33, 8-00. Dunkerke-Veurne-Dixmude Ypcren, 14 Augusty 1875. Wcstvltit'Milt'rcH cn Eiet Ministerie. In zitting van don 8 July van den provin cialen Raed van Westvlaenderen had de heer Breydel, provinciael liti voor Brugge, staende gehouden dat de Stael Westvlaende ren verwaerloosile in het hedeelen van hulp- sommen voor wateringen en wegen. De liberale bladeren en naluerlyk de Toe komst niet hen waren er boven op. Een ka tholiek had het gezeid; en naluerlyk 't was alzoo en 't kon niet anders zyn. Om geheel dien rimram omverre te wer pen zullen wy ons bepalen met twee lihera- len tc laten spreken: de heeren Crepin, hoofdingenieur der provincie, en Vrambout, gouverneur der provincie. Zilling van den 15 July. M. Creihn. Myne heeren het nutteloos nog iets by le voegen.',Die uit leggingen antwoorden onder alle opzigten aen de beschuldigingen het gouvernement toegebragl. Ziedaer hoe twee liberale heeren over 't gouvernement oordeelen!.., Verder zien wy nog in den redetwist dal het katholiek ministerie voorden Yser alleen gegeven heeft: 1871 1872 1874 1875 200,000 200,000 800,000 600,000 fr. 2,200,000 Voor den Yser alleen: Twee miljoen twee honderd duist franks! En men durll zeggen dat 't Ministerie Vlaenderen verwaerloosl! Allons done! Men heeft voor den landbouw gedaen al wal er, menschelyk gesproken, kon gedaen worden... M. Breydel, over de laelsle Slaets- leening sprekende, houdt slaen dat de hulp- sommen voor openbare werken in West vlaenderen niet of schier niet bedragen.... Ziehier cyfers die beter dan woorden daerop antwoorden: De Staet heeft voor onderhoud en ma ken van wegen, waterwerken, enz. in West vlaenderen uitgegeven: In 1871 de somme van fr. 2,022.831-37 1872 2.585,421-10 1873 3,575,086-46 1874 2,705,432 61 Dus in 4 jaren: te samen fr. 10.888.674 54 Tien miljoen, acht honderd acht en la- chentiy duist, zes honderd vier-en-zeventig franks. Wal den Yser acngael, iedereen weel (lat de werken volop in gang zyn en dat deze laelsle jaren de Staet belangryke hulp- sommen loegestaen heeft.... Nu mag men om zoo te zeggen verzekeren dal do vallei van den Yser en byzonderlyk Veurne-Am bacht gccne overstroomingen meer moeten vreezen gelyk in 1872 1873. M. de Gouverneur. Bv do zoo klaroen volledige uitleggingen door den lloofdinge- nieuv gegeven geloof ik voor 't oogonblik In ISass Es. roeten. elk der drie steden van het distrikl burgemeester van Brugge, schoonzoon van M. Deridder üojardin, gemeenle-raedsh'er van-Brogge, item gesprongen met hel geld vanjby dejvyf duist menschen. Goed: 11 miljoen; schuld 27 miljoen, dal is een verlies van 16 miljoen! Wy rekenen de mindere bankroeten van Brugge niet; zy tellen op mei dozynen. Wie droeg er al zyn geld by Dujardin? Katholieken, al katholieken, by na zonder uitneming. En aen wie wierd hel geleend? Ziel de boeken na, 't is de moeite weerd. Doet uwe klakke af, lezers, voor al de bankroetiers en drinkt water. Brugge hebben de liberalen, die zoo geerne van eerlykheid spreken, propere dingen ge daen. De steden en den builen, die hun be trouwen in die mannen gesteld hadden, zyn diep geschokt in de wanhoop. En eerst, hoe heeft Blankcnberghe met zyne liberalen gevaren? Sieur Leo Dojardin, burgemeester, steen bakker, scheeps reeder, is gesprongen met 400,000 fr. goed en een miljoen schuld; dal is een verlies van 600,000 fr. voor de onge lukkige schuldeischers. Sieur Mamet, brouwer, item gesprongen, ook mei een treffeiyk sommeken, meer schuld als goed. Dat is eene slad! Nu naer Thourout. Sieur Diery.ckx-Borra, stoker, item ge sprongen met 700,000 fr. goed en een mil joen cn half schuld: dat is 800,000 franks verlies voor de schuldeischers. Xe Brugge hebben wy nogthans iets dat al die sehoone dingen overtreft. Hel is de baes van al de wcslvlaemsche bankroetiers. Jules Dujardin, bankier, voorzitter der Kamer van Koophandel, Ridder van het Leopolds orde, tresorier van de Nyverheids- scliool, voorzitter van den liberalen cercle, ci11 regtsweer vau M. Boyaval-Dujardm, 'T soeil lier faiSSict Dujardin. Hier geven wy de lysle der eigendom men die Dujardin in de stad Brugge heeft, en die door de ciirateurs geschat worden op 348,880 fr. en door Disjardan o|» franks. 1. Huis en hof op de Garenmarkt. groot hectaren 2. Huis in Groeninghe 3. Huis Gruuthuuseslraet 4. Huis Vischpaenstraet 5. Groenselhof idem 6. Huis en groenselhof idem 7. Hangar idem. 8. Huis entBleekery idem 9. Huis en hof Ravenstraet 10. Huis en hof Witteleerlouwer- straet 11. Mobilier der fabriek idem 12. Huis idem 13. Grond (erfcyns) idem 14. Huis Langestraet 15. ld. Molemeersch 16. Rolleweg 17. Idem. 18. lil. Timmermansslraet 19. ld. Roodesiract 20. ld. Sl-Walburgastraet 21. ld. Vlamingslract 22. ld. idem 23. ld. Poltemakersstraet 24. ld. St-Jacobslrael 25. ld. idem. 26. ld. Noordzandstraet. 27. ld. Kopslraet. 28. ld. Dijver. 29. ld. idem. 30. ld. Eeckhoulstrael 1.65.31 0.01.55 0.01.92 0.00.75 0.27.40 0.48.20 0.34.30 0.13.01 0.20.30 0.01.30 0.01.56 0.01.69 0.01.14 0.02.03 0.00.24 0.04.95 0.01.08 0.04.59 0.01.55 0.01.70 0.00,94 0.01.02 0.64.04 0.01.18 0.00.42 0.14.08 0.03.61 0.01.13 Bryft nu nog A. De fabriek le Assebrouck, groot H. 0.02.10 door de zorgers geschat op 200 duist lr. De fabriek le Duinkerke geschat op 150 duist fr. ESuitcnlamlsch nieuws. ROOMEN. Sedert eenige weken hadden de geneesheeren aen Z. H. den Paus, het nemen van baden voorgeschreven; over korte dagen heeft hy daermede opgehou den «i ik gevoel my zoo wel, zeide Pius IX, dat ik het volstrekt nutteloos acht langer nog die baden le nemen. Zullen de liberale schryvelaers nu niet voor een lydeken ophouden van gedurig le roepen en le schreeuwen dal de Paus byna om sterven is FRANKRYK. De Kamer van Frankryk is Woensdag 4" dezer maend in vakantie ge gaan tot 4" November naest. De leden der linkerzyde vertrokken onder hel roepen van Leve de republiek', de regterzyde antwoordde mot het geroep van Leve Frankrijk! Binst eene der laelsle zittingen heeft de heer de Franclieu, lid der regter zyde, nog eens geprotesteerd tegen hel inrigten der republiek en tegen de han- delwys der bewarende party jegens den Graef van Chambord. Zyne woorden heb ben de orleamsehe party gevoelig getrof fen en verbitterd; onophoudend wierd hy door de leden dier party onderbroken, doch niet een heeft hem durven ant woorden. TURKYEN. De opstand die uitgeborsten is onder een deel der leenhouders van Turkyeduerl voort, en de tydingen welke van daer komen zyn gansch tegonslrydig de eene aen de andere. Nu eens wordt er gemeld dat de opstand verminderd, ja byna gedempt is; langs andere zydeinte gendeel wordt er berigl dat de opslan- delyke beweging zich verder uitbreidt. Tot hoe ver de opstandelingen hulp en bysland by hunne geburen verwachten inogen kan lot nu nog niet juist bepaeld wordenzeker is het dal iedereen daer zich maer tracht le ontrekken aen het op- perleenregl dat Turkye er op uitoefent, en niet eene gelegenheid laei voorbygaen orn hel verfoeide juk af le schudden. r^Bmmmnra^TsmxmmxTi MEN SC.HRYFT IN BY BOTERSTRAET, 60, YPEREN. en in al de Postkantooren van het ryk VOOH GEHEEL 11ET LAND, vooraf belaetbaer. Men schryft niet min in dan voor een Jaer. Veisehvnende den Zaturdag van elke week. Ue èenkondigingsprys is van 13 centiemen den regel. Du reklamnn en reglerlyka aeakondigingen betalen 3D centiemen den regel. men komt overeeen voor de aankondigingen van een jaar.— Ivo nummer nonunion op liet Bureel 10 ct.De bygevoegdc Nr' voor Artikels, Beklanten ol' Aankondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. Poperinghe-Yper, 5-15, 7-00, 9-30, 10-35, 2-15, 5-03, 0-20. Yper-Poperinghe, 6-40, 9-07, 12-03, 3-37,6-50,6-43,9-30. Poperinglie-IIazebrouck, 7-03, 12-23, 4-17, 7 13,llaiebrouck-Poperin- glio-Yper,8 33, 0-30,4-10,8-23. Yper-Kousselaere, 7-30, t2-23, 6-45. llousselaere-Yper, 9-23, 1-50, 7-30. Kousselaere-/j'r<4ppe, 6,44 S-ij, 11-34, 1-13, 4,39, 7-36, (0 33 Lialitrrv l.icbtervelde-Thourout, 4-25 m. naer Osiendti. 'l'liouroul LiclUerveldc 12-02 van Osuunle.- lirugge-/lotissef.7-25,8-23, 12-50 5-00,6-42,8,43. Licliturvelde-Kortryi, 3-25 m. 9,01, 1.30, 3,37, 7.21. Yper Kortryk,5-34,9 49,11 -13,2-35,3-23,7-1.5.(1«en 2'kl.)-K.urtrvk-Yper.7 00(l'en 2"kl.)8-08,11-02, 2-56,5 40,8-49. Yper-Tlinnruui, 7 18, 12-00, 6-20, (den Zaturdag ten 3 50 's morgens int Langhetnatck.) Thourout- Yper, 8 40, 110, 7 00, (den Zaturdag ten 6 20 's morgens van Dangliemarck naer \per). Comen-Waesten-Le Tonqnet Hunpliiies Annenliers, 6-00, 10,13, 12 00,6,23. Armenliers-Houplines- Le Touquel-Wuesien-Cuinen, 7,23, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-Waesten8-43 m. 9-30 s. Waes- len-Conien 3-30, 9,50. Koriryk-Brngge,8-03,11-00,12-33, 4-03,0-35,(9 00Licht.)Bmgge-Korlryk,8-25,12-30,3-00,6-42 Brugge, Blankenkcrglie, lleyst, (sialie,) 6-30, 7-25,9-20 rx|> den Zond. 9-30,11-08,2 23,2-50,5-35, ex. 5 60 exp. den Zat 7-33 exp 8 33.- (bassin) 7 00,7-31,9 26 den Zond. 9-36,11-14.2-31,2 36,3 41 ex. 3 56 ex. den Zaf 7 41 exp. 9 01 Heysl, Blankenb. Brugge, 3-43,7-13 exp. den Maend. 8 23,11-25, 1-23,2 45, exp. 4 10,3 30,7 23 exp. den Zond. 7-33,8-43. Ingelinnnsier I)eyii7.e-Oenl,8-00.9-41,2-15,— Ingelniunsier-Deynze, 0-03 2° kl, 7-13. Gent Deynze, Ingclinuiisier, 0-38,11-20,4-41, Deynze-lngelmunsler, 1,00.2* klas 8 20. en Lichlervelde, 0-35, 11-10, 3-40, 3-00. Dixmude-Nieiipnii,!) 3(1,2-20,8-45.—Nieuporl-Dixmude,(bains)7-20.11 -30,4-18, (Slad) 7,30 12,00 4,20 rhourout-Ostende, 4-80, 9-15, 1-30, 8-03, Ostende-Thourout, 7-3J, I0-1J, 12-25, 0-15. Selzaete-Eecloo, 9.03, 1.25, 8.23. Eecloo-Selzaete, 3,33, 10.15, 4.22. Gent-Terneuzen, (statie) 8.17, 12.13, 7,23. (Antwerppjort) 8.30, 12.40, 7.45. Terneuzen-Gent, 6.00 10.30, 4.40 Selzaete-Lokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den WeensJ. 5.10 tn.) Lukeren-Selzaete, 6.00, 10.23, 4.45 (den Dyssendag 9.3>») c O R. R. lil s i? O IV H> ENTIBN KORTRYK URUSSRL BRUSSKL KORTRYK. Kortryk v. Brussel a. G.37 9.20 10,53 1.33 12.83 2.23 3.47 6.14 0.3a 8.34 Brussel v. kortryk a. 3.22 8.02 8.28 10.46 12.21 2.44 5.33 7.86 KOBTKYK DOORNYK RYSSEL. RYSSEL DJORNYK KORTRYK. Kortryk v Doorn yk a. liysoel a. Kortryk Gent 6.37 7 23 7.38 10.36 11.47 12.08 2.34 3.48 4.00 5.34 8.47 6.39 9.41 6.35 10.00 KORTRYK GENT. 6.42 8.01 12.31 1.51 3 44 5.04 0.49 7.56 llvssel Doornyk Kortryk Gent v. Kortryk a. 3.18 3.42 6.34 822. 8.36 9.47 11.03 I 1.29 12.26 2.22 2.40 3.38 0.47 8.44 3.20 5.39 6 33 GENT KORTRYK. 5.15 6.34 9.38 10.31 1.28 2.49 4.24 5.31 7.21 8.42 BRUGGE GENT BRUSSEL. Brugge v. 6.49ex. 12.34 2.32 3.43 'x. 6.43. i Brussel Geul a. 7.34 1.49 4,u7 4.23 7.38 Gent Brussel a. 8,80 4.U0 6.02 9 31.1 Brugge BRUSSEL GENT BRUGGE. v. 8.14 11.33 3.12jx a. 6.00 9.41 1.13 3,23 4.26 a. 7.15 10.34 2.38 4,37 5.11 «-.UuKBSÏSE 4,59ex 5.33 6,37 7.28 7,22 8.33 ln 1870 de somme van fr. 400,000

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1