VAN YPEREN EN VAN het ARRONDISSEMENT. Zaturdag 4 September 1875. Tiende Jaer. Nummer 505. VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 3 Fr. 50 per Jaer, Kit W EG E 17 July. Poperinghe-Yper, 5-13, 7-00, 0-30, 10-88, 2- ts, 8-08, 9-20. Yper-Poperinghe, 6-40, 9-07, Yperen, 4 September 18715. 'Ly «uilen Item niet temmen. De vyanden van ons eigenbestaen en zelfs- leven spannen le samen om onzen eigen aerd van vrye en chrislene Vlamingen te verdelgen. Helpt het open geweld niet; zy nemen hunnen loevlugt tot listen, leugens en vleij- ery. Zyn zy alleen niet magtig genoeg, zy wer pen zich als slaven in de armen van vreemde verdrukkers en vryheidmoorders. Pruis, Franschman, lialiaen, en hoe men hem ook noemen mag, 't is hun al gelyk als hy maer het oude vlaemsche geloof wil uitroeijen en versmachten, Doch, wat zy ook peizen, zeggen en doen mogen, zy en zullen niet gelukken. Want de Vlaemsche Leeuw Slapen kan hy wel, Sierven kan hy niet! Hy leeft en zal blyven leven zoo lang er een vlaemsch herle klopt; hy slrydt en zal blyven stryden zoo lang er een druppel vlaemsch bloed in vlaemsche aders borrelt. Ah! 'T is waer daer zyn er afgevallen! Daer zyn er die beschaemd zoudpn bloozen wanneer zy den vlaemschen geboortegrond bewandelen! Daer zyn er die hun bloed on trouw, hun doopsel vergetende, hunne voor ouders vergetende als Lelieaerls tegen over de Klauwaerts opslaen! Doch God dank bun getal is kl in en dieni slechts lol aenwakke- ring om de regtschapene Vlamingen bel oog in 't zeil te doen houden, om den vlaemschen Leeuw uit zynen slaep le schudden. Neen! Nooit zal de vlaemsche Leeuw het onderspit delven. Zullen zy met hunne listen en bedrog on zen ouden vlaemschen landaerd verbaste ren.... Neen! Zullen zy ons mei geweld kunnen onder drukken en den vryen geest van Vlaenderen versmachten.... Neen! Zullen zy hand en hand met Bismark onze vryheid kunnen ontnemen cn onze region vertrappen.... Neen! Zullen zv met spollcrny en laster ons gcloove kunnen wegnemen cn onze zeden vervalschen.... Neen! Om al tc zeggen, zullen zy ons doen schande en smaed werpen op liet graf onzer vaderen, verloochenen hun bloed en hun hert, en ons zeiven verbasteren.... Neen! Neen!... Zoolang een Vlaming leeft, Zoolang de Leeuw kan klauwen, Zoolang hy tanden heeft. 19e slaslolï'er* van I)ujnr<Iiii. Men weet dal M. Dujardin, bankier te Brugge en voorzitter der liberale Associatie, geheel en gansch om zeep is. 5,000 schuld- eischers zullen 10 ten honderd krygen van het bedrag hunner schuldbrieven, en dan zullen zy de vryheid hebben de nagedachte nis van dien groolen liberael te zegenen. 10 ten honderd, dal is zoo wat 2 miljoen en iels, op 28 miljoen schuld. Daer blyft maer 25 a 20 miljoen meer. Menschen kust uwe handen en schryft dat aen de balke.... voor memorie. Dat zyn de weldaden van Dujardin. En nu zyn die kerels benauwd dat gy te luide zoudt roepen, ongelukkige schuldei- scbers. «De bankroet van Dujardin is een ONGELUK waer NIEMAND schuld in heeft,» zegt de West- Vlaming't stael er in le lezen. Ze zouden u nu geerne mei zoele woorden den mond vol zeemendie liberalen, achter dat zy u beestenboel geheelen en uw geld God weet waer gehaspeld hebben. Wachl een beetje, mannen! Kaerten op tafel en Iroef uil! Wie heeft er geld hy Dujardin gedra- gen? schryft een schuldeischer. Ik en gy en alleman, byzonderlyk katholieken. Du- jardiu's mannen trachtten op alle manieren geld af le visschen om zynen bank slaende te houden. Byna al werklieden en land- bouwers zyn het, die met zuren arbeid eenige centen byeen gespaerd hadden; oude dienstboden die maer dal meer had- den om Ic leven en nu zonder brood zit- ten! Dat is de waerheid, menschen! Men heeft gezegd dat er oude, arme, afge leefde dienstmeiden zyn die niets meer le eten hebben als palalenschellen. Ja, patalen- schellen en anderen zulken afval. Waerom? Het geld is by Dujardin! Andere menschen zyn er die, met veertig, whig, zestig jaer lang droog roggen brood te eten, 6 of 7 duizend franks byeen ge spaerd hadden om acn hunne kinders over le luien. Ze krygen nu 10 ten honderd, 600 franks! Doet daermêe voort! Werklieden zyn er die, met zuren arbeid, eenige honderden franken byeen gespaerd en aengelegd hadden. Het zit hy Dujardin: ze krygen nu 10 ten honderd; 80 of 100 fr. En de reste?... Landslieden zyri er die, na hunnen oogst verkocht te hebben, het geld in afwachting te sparen gelegd hadden by Dujardin. En heden kunnen zy niet voort doen, le naesie jare zullen zy niet kunnen voort doen, en misschien zullen zy niet meer voort kunnen en tot de armoede vervallen, hy gebrek aen geld! 'T is by Dujardin! En weetgy, menschen, aen wie Dujardin uw geld uitgeleend heeft? Byna toi den biet sten centiem aen liberalen! En welke libera len toen nog! M. Beirlant heeft het gezeid: Al aen kro- listen, die nu den groolen man uithangen met het geld dat \vy eenl voor cent byeen gespaerd hebben. Zy maken u uit voor bees tenboel en zouden u wel durven eenen slag in uw aengezigt geven als gy ze wal te on eerbiedig zoudt bezien! Menseben, wat dunkt er u van? Dujardin beeft omtrent acht-en-twintig Hy betaelt er 2 miljoen en half van. Blyft nog vyf-en twintig miljoen, die gaen mogen aen de balke geschreven worden. En dan komen zekere gazellen uil met de twee of drie honderd du'zend frank die de katholieken van hel bisdom naer den Paus zenden. Wel gekomen, mannen! de 25 miljoen die uw doktrinaire baes uit den zak van 5,000 menschen gehaeld heeft, daer spreekt ge geen woord van. Nu verslaet men hoe Dujardin yzeren we gen wilde leggen naer Narbonne by Spanje, en hoe hy kon de doctrinairs opveilen met uw geld, duizende schuldeischers. Wy geven vrywillig drie honderddui zend franks aen den Paus, en de doktrinairs verwylen dal aen Zyne Heiligheid. Maer wal zullen zy zeggen van Dujardin die 25 miljoen van ons geld verleerd heeft! Vyf en-iwintig miljoen naer Narbonne! Dat is doctrinaire peper die de ongelukki ge schuldeischers sedert een jaer sehrikke- lyk doet niezen. RSuiteiiliiiiitscIi nieuws. TÖBKYE. Op hel verzoek der groote mo gendheden beeft de Sullan eenen commis saris belast onderzoek le gaen doen no- pensde bezwaren welke du opstandelingen van llerzegovine inbrengen om hunnen opstand te verregiveerdigen.'T i> de mi nister van openbare werken, Sever-Pacha, die met du onderzoek belast is. Wal zal daer het gevolg van zyn? In dien die commissaris van gedacht is dat alles oin ler best gedaen wordt onder bet Inrksch bestuer, zullen de mogendheden daennede le vreden zyn? Zullen zy ver klaren voldaen le zyn, na dat zy hebben doen verstaen dal de opstandelingen mis schien wel geen ongelyk hadden? Zoo niet dan blyft die opstand menig vraegstuk in zich besluiten, dat zou kunnen bet vuer aen Europa steken. En nog, wanneer zy voldaen worden, hoe gaen de opstandelingen er over den ken? De mogendheden boezemen hun mis schien wel trouw in, maer uil het verle- dene hebben zy geleerd dat Tuikyezyne beloften niet houdt; meer dan eens wierd die bevolking reeds met helofien gefopt; in 1862, lydens den opstand in Bosnië, heeft zy nog zoo gevaren; dan ook wierd Ttirkye door de mogendheden lot toege vingen gedwongen; maer eens de opstand geëindigd, wierden al de schoone beloften vergeten en men bekwam niets. Door die ondervinding geleerd, zullen de opstandelingen wel kunnen vragen, welke waerborgen men hun geeft, voor 't volbrengen der helofien die gedaen wor den, voor aleer de wapens neèr te leggen, onderzoeken wat voor weerde die waer borgen hebben. Zy zullen misschien wel denken dal hel zenden van dien commis saris maer een fopsel is, om aen Turkye te meer tyd te geven van een merkelyk leger gereed temaken om legen hen af te zen den, en daerotn zouden zy wel kunnen alle onderhandelingen verstoeten tot dat men hun vaste waerborgen levert. Deze kwestie is dus nog verre van eenc MEN SCHRYFT IN BY BOTERSTRAET, 66, YPEREN. en in al de Postkantooven van het ryk VOOR GEHEEL 11ET LAND, vooraf belaelbaer. Men schryft nict rain in dan voor een Jaer. Verschynende den Zaturdnt? van elke week. Ue aenkondigingsprys is van IS centiemen den regel. De reklamen en mgterbjke aankondigingen betalen 30 centiemen den regel. men komt overeeen voor de aenkondigingen van een jaer.— Een nummer genomen op het Bureel 10 et.—De bygevoegde N" voor Artikels, Reklamen of Aen'kondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. 12-06, Poperin- 3-87,0-80,8-48,9-80. Poperinghe-Hazebrouck, 7-03, 12-28,4-17, 7-13, Hazebrouck-P ghc-Yper,8 38, 9-80,4-10,8-28. Yper-Rousselaere, 7-80, 12-28, 6-48. Rousselaere-Yper, 9-28, 1-50, 7-50. Rousselaere-/Jrwr/f/e, 8,44 8-45, 11 34, 1-13, 4,39, 7-36, (9-88 Liehterv Liclnervelde-TTtOttrowJ, 4-25 m. naer (istende. Thourout-Lichlervelde 12 02 van Oslende.—Brugge-/?ottssef.7-2b,8-25, 12-50 5-00,6-42,8,45. Lichlervelde-Korlryk, 8-25 m. 9,01, 1,30, 5,37, 7,21 Yper Kortrvk,5-34,9 49,11-15,2-35,5-25,7-1.5.(1'en 2«kl.)—Kortrvk-Yper,7-00(l'en 2'kl.)8-08,11-02, 2-56,8 40,8-49. Yper-Thourout, 7-18, 12-06, 6-20, (den Zaturdag ten b-50 's morgens tot Langhemarck.) Tliourout- Yper, 8 40, 1-10, 7-00, (den Zaturdag ten 6 20 's morgens van Langhemarck naer Yper). Comen-Waesten-Le Touquet llouplines Armentiers. 6-00, 10,15, 12 00, 6,25. Armentiers-Houplines- Le Touquet-Waeslen-Coroen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-Waesten8-48 m. 9-30 s. Waes- tcn-Comen 5-30, 9,80. Kortryk-Biugge,8-05,11-00,12-38, 4-03,6-88,(9 00Licht.)—-Brugge-Kortryk,8-23,12-80,8-00,6-42 Brugge, Klunkenkrrghe, Heyst, (statie,) 6-80, 7-25,9-20 exp den Zond. 9-80,11-08,2 25,2-30,8-35, ex. 3-80 exp. den Zat 7-35 exp 8 55.— (bassin) 7-00,7 31,9 26 den Zond. 9-56,11-14,2-31,2 56,5 41 ex. 8-86 ex. den Zat'7-41 exp. 9 01 Heyst, Blankenb. Brugge, 8-43,7-18 exp. den Maend. 8-23,11-23, 1-23,2-45, exp 4 10,3 30,7 23 exp. dén Zond. 7-35,8-45. Ingelmnnsier Devnzc-Gent-,8-00,9-41,2-18,Ingelmunsier-Deynie, 6-03 2° kl,7-15. Gent Deynze, Ingelmunster, 6-38,11-20,4-41, Deynze-lngelmunster, 1,00. 2C klas 8 20. Ingelmunster-Anseghem. 6-08, 12-58, 6,13. Ansegbem-lngelmunster, 7-42, 2-20, 7-45. Licliiervelde-Dixmude-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-35, 8-00. Dunkerke-Veurne-Dixmude en Lichlervelde, 6-38, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmnde,-Nieuporl,9-50,2-20,8-4b- ISieuport-Dixmude.(bains)7-20.11-80,4-18, (Stad)7,30 12,00 4,20 Thouróut-Osiende, 4-50, 9-18, 1-50, 8-05, Ostende-Tuoureui, 7-33, 10-10, 12-28, 6-15. Selzaete-Eecloo, 9.08, 1.25, 8.23. Eecloo-Selzaete, 3,33, 10.15, 4.22. Gent-Terneuzen, (statie) 8.17, 12.13, 7,23. (Antworppuort) 3.30, 12.40, 7.43. Terneuzen-Gent, 6.00 10.30, 4.40 Selzaete-Lokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den Woensd. 5.10 m.) Lokeren-Seliaele, 6.00, 10.25, 4.4 jj (den Dyssendag 9.3o). OOH.RI3SI*Oirr>BIirTIBN KORTRYK BRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Korlryk v. 6.37 Brussel a. 9.20 10,53 1.33 12.33 2.25 3.47 6.14 0.33 8.54 Brussel v. 5.22 8.28 12.21 Korlryk a. 8.02 10.46 2.44 3.35 7.86 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Korlryk v. Doornyk a. Ryssel a. 0.37 7 28 7.38 10.56 11.47 12.03 2.34 3.48 4.00 3.34 6.39 6.33 10.00 8.47 9.41 Ryssel v. Doornyk v. Korlryk a. 3.15 5.42 6.34 822. 8.56 9.47 11.08 11.29 12.26 2 22 2.40 3.38 6.47 8.44 3.20 5.39 0 33 KORTRYK GENT. GENT KORTRYK. Korlryk v. 6.42 12.31 Gent a. 8.01 1.31 3.44 5.04 6.40 7.56 Gent v. 3.18 9.33 1.28 Korlryk a. 6.34 10.31 2.49 4.24 3.31 7.21 8.42 BRUGGE GENT BRUSSEL. MILJOEN SCHULD. BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge v. 6.49ex. 12 34 2,82 3,43ex. 6 43.1 Brussel v. Geilt a. 7.34 1.49 4,o7 4.28 7.58. Gent Brussel a. 8,30 4.00 6.02 9,-31 iBriig 8.14 11.53 3.12ex. 4,59ex 5.33 a. 0.00 9.41 1.13 3,28 4.26 6,37 7.28 a. 7.18 10.34 2.38 4,37 3.11 7,22 8.33

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1