GEMEEN TE-KSEZ Kiezers, KATHOLIEK OMGAAN VAN HET ARRONDISSEMENT z Zaturdag 29 October 1881. 10 centiem^ het nummer. 16' jaar. N° 824. STAD YPEREN. Ingeschrevenen. Slemmers Getal geldige stemmen. Meerderheid. 1124 1024 1007 504 Waarborgen van een goè en billijk bestier der gemeente zaken. Dat moeten wij bekomen, en dat zullen wij. Onze tegenstrevers hebben hunne krachten vereenigd hebben middels gebruikt die geen eerlijk man en zou be kennen. Vol van betrouwen zeggen wij u: vooruit! De zegepraal is de onze, als wij bet willen. 'T is ons eene strenge plicht van te strijden. En die plicht zullen wij kwijten. Katholieken Liberalen Angloo Francois 428 Brunfaut Auguste. 566 Colaert Bené 442 de Stuers Gustave. 563 Fraeys Ernest 429 Era vet Francois-César 562 Iweins-Storm Henri 436 llanssens Alplionse 565 Meersseman Napoléon 429 Leicup Charles 566 Seys-Slaelens Ernest 430 van Grave Louis 563 Slruye Eugène 432 Vermeulen Polydorc 563 Biebuyck Louis 432 Gaimant Emilc 563 Breyne-Devos Désiré 434 Mergbelynck Maurice. 561 Nog en mogen wij geen zegenpraal roepen voor Yper, onze Vaderstad, 't is waar; doch op 25 October hebben wij met genoegen, ja met geestdrift de cersle stralen gezien en begroet van eenen nieuwen dag die voor ons dierbaar Yper opkomt. Ja, de kiezingc is wel geweest voor de katholieken en bij gevolg voor onze stad. Wij hebben een reuzenstap gedaan naar den zegenpraal. Over vier jaar, in 1878, lagen wij omtrent 300 stemmen onder. Vandage en is bet maar 120 meer. Een stap dus van rond de 180 stemmen. In 1878 zeiden wij: verslegen zijn wij;maar den moed benomennooit. Sedert dien hebben wij gestreden., en God dank, wij zijn vooruit gegaan. De uitslag beeft de liberale partij ter neêr geslagen, spijts bare victorie. Onze moed is verdubbeld en wij strijden voort zon der ophouden, zonder ruste. Met ons staan al de Ypcr- lingen die hunne stad wel willen. KIEZERS Gij weet wat wij willen, wat wij betrachten. Wij willen controle op het stadhuis; Gelijkheid voor allen Yperling zonder voorkeur of voor liefde. Geen uitsluitinge; eerbied voor 't recht en de vrijheid der armen. Oorlog en strijd tegen de buitensporigheden en misbrui ken in de zake van scholen en onderwijs. Men abonneert zich ltoterstraat, 66, te 4peren, tn in ({e postkantooren van het rijk. VAN 25 OCTOBER 1881. Voor het, mandaat eindigende den 31 December 1887. II. Voor hel mandaat eindigende den 31 december 1JSN4. Lit.sla der kiezingc in *t arrondiisenient. POPERING9E. Gekozen: MM. Baeekeroot, F. De Baecker, I). DeCorte, P. Rewulf, H. Yander lieyde, L Van Renynghe, Ach. De vos, R. Vandenberghe, S. Al katholieken. De liberalen en den weg naar de stembus i niet gevonden. De liberalen zien af'. Onze vrienden hebben 300 stemmen op 485 ingeschrevene kiezers. Gekozen: MM. Delva, Aug. Ostyn-Reynaert. Devos-Vandenberghe. Casier-Vandamme. Vandenpeereboom-Liebaert. Van.ëenbuleke-Mahieu. BEGELAERE. De liberalen winnen met eene kleine meer derheid. Zelve in die kléine sterkte van liberalismus, verduistert de liberale sterre zeere. Ingeschrevenen 213. Stemmers, 197. Nietige brïéfljes, 8. Geldige 189. Volstrekte meerderheid, 95. Liberalen Gekozen: MM.Bayart, F. 103. Delobel, Alb. 96. Delobel, Ed. 98. Vandcnbroucke, L, 96. Drouillon, Cl). 97. Katholieken MM. Dewulf, i. 84. Leroux, A. 85. Soénen, Ch. 88. Soéte, H. 88. Van Ryokeghem, Uec. 90. B1XSCHOTE. Gekozen: MM. Desmadryl, Ch. Peene, Fr. Vandaele, Fr. Zonder strijd. boesinghe. Gekozen: M. Ampe, L katholiek. Balloteering. Hevige strijd tegen al de krachten en invloed der liberale Grootheers van Vper. Moed! bin nen acht dagen zullen nnze vrienden den zegenpraal ten vollen behalen. briegen. Katholieke zegepraal. Ingeschrevenen, 59 Stemmers, 55 Witte en nietige brieftjeS) G Geldige brieftjes, Volstrekte meerderheid, 25 Katholieken: HOUTHEM. Gekozen: MM.Derycke, H. 26 Ingeschrevenen, 102. Leroy, Ch. 28 Stëmmers, 93. Struyve, F. 29 Onze vrienden bekomen Crevits. TL 28 MM. Clarebout, C.-L. 62. Vanraes, Ch. 28 Grouset, H. 61. Liberalen Maes, E. 59. MM. Desmadryl, H. 20 Vandersticbele, TL 53. Huyghe, Léon. 21 Ghesquière, S. 52. Parut, Er. 19 - M. Lemahieu, F., eenig.en liberaal die Delandte, J. 21 hem heeft durven aanstellen, bekomt 33 stem- KOMEN. a>n Eisianuel f Al katholieken. De liberalen hebben wit gestemd. CR0MBEKE. MM. Debacker. Deblock. Desomer. De-katholieken zijn gekozen met 20 stem med meerderheid. M. Verbrugglie, liberaal, bekomt 23 stemmen. D1CKEBUSCH. Geen strijd. Katholieken Gekozen: MM. Depuydt, J. Doom, H. Grysou, I. Lamerant, Gannaert, Ch. L. DRANOUT.RE. Gekozen: MM Caestryek. Lynde. Deturck. D'hoine. Al katholiek, zonder strijd. ELVERÜINGHE'. De katholieken zijn gekozen zonder strijd. MM. Deconinck. Marquis d'Ennelières. Provoost. Van Eer.kc, P. Taillieu. Van Eecke, Th. GHELUVELT. Geen strijd, de uittredende leden zijn er- kozen. GHELUWE. Volledige zegenpraal der katholieken. Ingeschrevenen, 272. Stemmers, 222. HOLLEBEKE. Katholieke zegenpraal. Ingeschrevenen, 72. Stemmers, 63. Nietige brieftjes, 14. Geldige brieftjes, 49. Volstrekte meerderheid, 25. Katholieken Gekozen: MM. Goudezeune, D. Boosaerl, M. Dumortier, H. Descamps, L. Vermes, II. Liberalen MM. Dehem, P. 37. 36. 34. 28. 27. 24. 19. Katholieken: Gekozen: MM. Taillieu, P. 191. Soete, L. 191. Vuylsteke, II. 188. Ghesquière, V. 187. Bostyn, Ch, 186. Vandamme, I). 183. De liberalen hekomeu: MM. Vanhee, L. 26. Delefortrie, Z. 20. men. KEMMEL. Geen strijd. De lijste door den Gemeente raad voorgesteld zonder politiek kleur, is gekozen zonder tegenstand. Eenige opene Gekozen: MM.Depuydt, 11. Vandenberghe, M. Van den Broucke, P. Haellewyn, L. Soenen, Ch. LANGEMARCK. Serie 18(81. Gekozen: MM. Deridder, Ph. Hubrècbt, J. Louwagie, L. Nevejan, D. Pieters, L. Serie 1884. MM. Deplaet, Joseph". Devvilde, J. Lemahieu, Ch. Al katholiek, zonder strijd. LOGRE. Gekozen: MM. Dekeuwer, P. Hardeman, Hl Top, B. Al katholiek, zonder strijd. MEESSEN. Gekozen: MM. Vestibule, N. Demeester, F. Deconinck-Dieryck. Victoor, E. Uittredende liberale leden. NEÊR-WAESTEN. Volledige zegenpraal der katholieken. Ingeschrevenen, 48. Stemmers, 47. Nietige brieftjes, 2.- Volledige 45 Meerderlieid, 23 Gekozen MM.Joye, II. 33. Pillaert, I). 32. Vandërmarlière, II. 28. M. Lepoutre, liberaal, bekomt 19 stem men. NIEUWKERKE. Gekozen: MM. Tlicrry, gebracht, op de ka tholieke lijst en Titeca, liberaal. OOSVLETEREN. Ingeschrevenen, 162. Stemmers, 123. Volstrekte meerderheid, 55. ypereh, Het Nieuwsblad van Yperen verschijnt den Zaturdag, na de Markt. I)e [trijs van het abonnement, vooraf betaalbaar, is 3 fr. 50 cent. per jaar, voor geheel het land, Voor het buiten land is liet verschil van frankeering er boven. Men schrytt niet min in dan voor een jaar. Alle artikelen of rnedodeelingen moeten vrachtvrij gezonden worden aan bovenstaande adres. Dö'rrcht|v°'!^'^i'igaprijs is van 15 cent., den regel. De reklamen in het korps van het blad 30 cent., den .regel. 1r Uke aankondigingen betalen 1 fr. den regel. De bijgevoegde nummers kosten 10 fr. per 100 afdruksels. m al bekendmakingen van Frankrijk en Belgie, (de twee Vlaanderen uitgezonderd) zich te vervoegen aan Agence rav .hussel, 89, Groenselmarkt, en Parijs, 8, Place de la Bourse. 0 MM. Duvosquel, A. Roussel, L. Ingers, G. Sootq Ik 1:11iel tien strijd te mogen aangaan. Maarzij hebben geweken voor eene zekere nederlaag.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1881 | | pagina 1