I Nazareth, Waerschoote en Cruysiiautem, de katholieken zijn gekozen. 73. 87. 86. 83. Katholieken Gekozen: M. Dehaene, P. Liberalen Gekozen: MM.Dequeker, A. De Boo, Fl. Ampoorter, L. PASSCHENDAELE. Geen strijd. De katholieken zijn erkozen. PLOEGSTEERT. De katholieken zegepralen. PROVEN. Gekozen: MM.Vuylsteke, L. Bossaert, Ch. Decae, Th. Neuville, A. Al de katholieken zijn gekozen zonder te genkanting. RENINGHELST. De liberalen en zijn niet te zien. Onze vrienden zijn gekozen. Gekozen: MM. Verdonck, H. Jacob, P. Ryckewaert, F. Deramondt, B. Derycker, A. ROUSBRUGGE. De katholieken winnen. SINT-JAN. Gekozen: MM. Van Wonterghem, katholiek, Opsomer, liberaal. Balloteering. VLAMERT1NGHE. Gekozen:MM. Dambre, uittredend lid. Vandaele, Coudron, Huyghe, Weens, P. Malou, nieuw lid. VOORMEZEELE. Ingeschrevenen, 95. Stemmers, 90. Nietige brieftjes, 3. Geldige 87. Volstrekte meerderheid. 44. M. Bailleul R. gebracht op de 2 lijsten 82. Katholieken Gekozen: MM. De Ghens, 1,. 47. Deconinck, P. 43. Dehem, J. 44. De Maeght, F. 44. Liberalen MM. Bossaert, Ch. 39. VanThuyne, Dom. uittredende schepen, 39. Symoen, H. 39. Gryson, Aug. 38. Pannecouque, Edm. 38. Strijd van de hevigste, aangevoerd door den commissaris van 't arrondissement, die eenen zijner warmste aanhangers ten gronde ziet. WAESTEN. Gekozen: MM. Deconinck, katholiek. Volbrecht, id. Ricquier, liberaal. Victoor, id. Ballotteering. WATOU. Zegenpraal der katholieken. Ingeschrevenen, 223. Stemmers, 496. Volstrekte meerderheid, 89. Katholieken Gekozen: MM. Brutsaert, 120. Mostaert, 120. Polley, 120. Rouseré, 117. Vcrbouwe, 121. M. Elleboo, gewezen liberale scheen be komt 63 stemmen. WESTOUTRE. Ingeschreven 89. Stemmers 83. Geldige 83. Meerderheid 42. Gekozen: MM. Schrevel, P. liberaal, 61. Maes, B. 46. Rouseré B. kathol., 46. Becuwe, H. 43. Uittredende leden. WESTVLETEREN. De katholieken zijn gekozen zonder strijd. MM. Bintein, B. Debuysere, Ch. Pillaert, L. Van Beveren, F. Stemmers, 66. Witte en nietige briefjes, 3. Geldige brieftjes, 61. Volstrekte meerderheid, 31. Gekozen: MM. Adriaen, Fr. 31. Gornette, A. 31. DeCorte, Fr. 31. Verbeke, B. 30. Al katholiek. De liberalen hebben 10 stemmen beko men. MM. Merghelynck, Pieters en anderen zullen er voor hunne moeite zijn. WULVERGHEM. De katholieken zijn gekozen. Ingeschrevenen, 43. Stemmers, 39. Geldige brieftjes, 39. Volstrekte meerderheid, 20. Katholieken Gekozen: MM. Joye, Th. 23. Lagache, Fr. 23. Vanpeteghem, H. 26. Liberalen: MM. Deneudt, L. 16. Note, 1). 16. WYTSCHAETE. Schitterende zegenpraal der katholieken. Ingeschrevenen, 222. Stemmers, 203. Nietige brieftjes, 28. Geldige 173. Volstrekte meerderheid, 88. Katholieken Gekozen: MM. Bailleul, 11. 99. Desmyter, P. 102. Dubois, Ch. 101 Joye, B. 107. Leterme, F. 104. Maertens, A. 103. MM. Beseme Ch. en Joye Florim. schepe nen, beide leden van het gcusch schoolkomi- teit en leden der liberale Associatie van Yper krijgen de nederlaag met 72 en 83 stemmen. ZANTVOORDE. De katholieken zijn gekozen z.onder tegen strijd. MM. Dehem, D. Laumosnier, J. Vandemarliere, P. Z1LLEBEKE. Nietige brieftjes, Geldige 119 60 Meerderheid, Katholieken Gekozen: MM. Baron de Vinck, 74. Lescoutiier, 64. Lefebvre, 64. Boudry, H. 62 Verhelst, 61. Vuylsteke. 60. Liberaal: Gekozen: M. Lagache, 63. De katholieken krijgen weer de meerder heid in den raad. ZONNEBEKE. De lijste van den burgemeester Iweins is geveld. De katholieken behalen de zege met 30 stemmen meerderheid. Ziehier de cijfers: lngeschre\-en 215. Stemmers 204. Ongeldige 13 Geldige 491 Meerderheid 96. WOESTEN. Ingeschrevenen. 73. Katholieken: Gekozen: MM. Beirnaert, A. lit. D'huvetterc, Ch. 411. Gekiere, B. 108. Priem, Ch. 110. Vandcnbulcke, A. 109. {Liberalen: MM. Deveiter, F. 76. Dooreman, Ed. 77. Lama ire, F. 76. Paret, Ev. 76. Vandevivere, D. 77. ZUIDSCHOTE. Ingeschrevenen, 32. Stemmers, 47. Nietige brieftjes, 2. Geldige 43. Volstrekte meerderheid, 23. Liberalen Gekozen: MM. Devos, Ch. 24. Louwagio, 1). 26. Van Eecke, Is. 23. Decleir, J. 24. Katholieken JJJÜJ. Derycker Ch. 19. Huygghe, Ch. 19. Verbrigghe, Ch. 19. Decorte, U. 20. 89. 87. 90. 89. 56. 30. RENINGHE. Groote zegepPaai der katholieken. Hevigen strijd over de schoolkwestie. Hen machtigen grondeigenaar Pieters, oud notaris, metzijne geusohevrienden verliezen. Stemmers Ongeldige 17' Volstrekte meerderheid 73. Katholieken: Gekozen: MM. Haeghebaert, A. Sticker, A. Letiridan-Muysscn, Vandermeersch, F. Liberalen: MM. Bevvoet, S. Delanoeye, E. Jansseune, Ch. pieters-Vellaeys, WULVER1NGHEM. (Veurne.) Pas de lutte. Geen strijd. Ingeschrevenen, Stemmers, Nietige brieftjes, Wit Geldige stemmen, Meerderheid, De katholieken zijn gekozen. MM. Cambier, Dequidt, Huyghe, Lahaye, Merghelynck, Arthur. 97 90 9 1 80 41 72 72 67 75 76 Gemecntek iezingen De strijd is eindigd.Laat ons een ooge slaan op 't slagveld. 'T is nuttig en aantrekkelijk. Eerst bestatigeii wij den voortgang dien wij gedaan hebben. In 1878 waren wij ver slegen met bijna 300 stemmen minderheid. De liberale meerderheid daalt op 120; Is 180 winste. Wij hebben 't recht van verheugd te zijn en met betrouwen de toekomst te gem'ocl te zien. liet doodsch uitzicht van onze stad, de geruste stilte der liberale hoofden, op den avond der kiezing, leeren ons dat de voort gang w-zentlijk is. Al de groote bazen waren paf. 'T is hunne laatste zegenpraal. De strijd is lievig geweest. Men zal ons 1- recht doen van te bekennen (lalde Katnoiiêkön eeriqk en deftig gestreden hebben. De liberale partij, integendeel, heeft haar toevlucht genomen tot schandelijke middels. Er zijn onder hunne schriften stuk ken die verwonderen moeten, komende van eene partij, waar M. H. Carton certificaten deelt van goeen zeedbaar leven. Indien wij, op onze beurt, dien middel hadden willen gebruiken, indien wij hadden willen te bate nemen de schriftelijke inlichtingen die wij daaglijks in onze busse vonden, wij hadden andere tooneeltjes en s'childerieijes kunnen maken. Maar wij hebben liever zulke dingen daar te laten en niet le spreken dan van hetgene de zaken van stad en land belangt. Dat de liberalen gaan in 'I modder wroeten, 't is hun werk; en 't is den grooten spreker van zeedbaarheid en zedelijkheid, zijn werk van ze te wasschen De voorzitter der liberale Associatie heeft in eene zijner redevoeringen gezeid: 'Ten is niet genoeg te winnen, onze overwinning moet schitterend zijn, opdat het arrondisse- ment wel overtuigd zij dat het, gelijk in 't verleden, mag trouwe hebben in t libcra- lismus der hoofdstad. Waar is die schitterende zegenpraal? En zeggen dat M. Carton aizoo roept om hulpe, M. Carton die 23 jaar commissaris was; die volstrekt meester was, die 't arron dissement gekneed heeft met zijne handen, en alles vervuld met zijne getrouwe slaven. Zal het arrondissement overtuigd zijn ge lijk voortijds? Laat ons bewijzen dat de stad Yper voort den post van eere bekleed dien zij sedert zoolange overwonnen beeft in t liberaal leger. Hoe wonder gelukkig is de voorzitter in zijne woorden. De stad beeft geantwoord en gestemd gelijk of zij nog nooit gestemd had... voor de katholieken. Het arrondissement heeft ook geantwoord. Zonnebeke, Zillebeke, Brielen, Voorme- zeele, dat de tegenwoordige commissaris in persone bewrocht heeft. Poperinghe, YYm vick, Gomen, passchendaele, Rousbrugge, Wytsehaete, enz enz. winnen van langs om meer voor de katholieken. de gemeenten sluiten het eiland Yper nauwer in en 't katholiek water of beter de katholieke zee klemt t'Yper zelve. Dat geeft moed, dat jaagt ons vooruit. 'T oude Ylaamsclie bloed vernieuwt, en 't en duldt geen dwingelandij, 't vloeit ster ker voor zijn oud katholiek geloove. Geen liberaal geweld, geen uitsluitingen. Voor de katholieken eerbied en recht gelijk voor de andere burgers. Zillebeke. Te Zillebeke is de kiezing teenemaal uitge vallen ten voordeele der bewarende partij. Baron de Vinck is gekozen met geheel zijne lijst van zeven kandidaten. Dit laatste zou kunnen meer zijn: want boer Lagache is er ingekropen. God weet hoe.... maar 't zal wel kenbaar worden aan de menschen ook, en dat geheel met den eersten. Ondertusschen is er daar eene vreemde zake voorgevallen, en door de liberalen een middel gebruikt geweest om ééne stem te winnen; middel die zeker nooit, zelfs in gcene wilde landen, is uitgepeisd geweest. Een landbouwer, (wiens naam mag gekend zijn) kiezer, en ver van bet dorp woonachtig, werd Zondag avond door een kind gehaald uit zijn buis, om in eene naburige herberg een menseh te gaan spreken, die achter hem daar wachtte. Gerust en op niet peizend (rekt hij daar naartoe, en ziet er in den hoek een ventje zitten, hem dan onbekend, maar met het welk hij reeds kennis gemaakt heeft. Die vreemdeling doel aan den landbouwer de complimenten, ten eersten van den pro- prietaris, dat hij naar de kiezing niet mogte gaan; ten tweeden van Baron de Vinck het zelfde bevel en dezelfde woorden. Hij, kiezer, die nooit van zijnen proprieta- ris was gedwongen geweest, maar altijd vrij gelaten.... hij, die bereid was te stemmen voor Baron de Viiick, van dezen nu bevel krijgende om l'liuis te blijven!... 't en kon niet zijn. En de kiezer trekt 's anderdags op naar de plaats. Ilij zoekt den heer Baron, om hem de gelegenheid uiteen te doen en te vragen wat hem te doen staat, en krijgt voor ant woord dat NIEMAND, volstrekt NIEMAND was door hem bemachtigd geweest om die orders te geven en dat hij nieuwsgierig was om te weten wie die valsche rolle en dien laf dertigen kiestrue gebruikt had. Ziet, zegt de kiezer, gij moet niet verre zoeken, daar zit hij Inderdaad hij zat daar in eene herberg.... Een liberale kandidaat van liet gemeente; een vreemdeling van de parochie; een van de die welke peizen de kiezing te doen breken, en die nu, met de andere oolijkaards van Zillebeke, zou willen zetelen op 't stadhuis, om al dn inwoners te foppen, gelijk hij wilde dien kiezer foppen. Maar hij heeft nog te weing hair op zijne tanden. Later verdere uitbreidinge, 't zij in het dagblad, 't zij voorliet tribunaal. Te Zillebeke is er een gebuisde liberale kandidaat, die beklagensweerdig is. 'T is de groote Klaei. Spijtijg is het, voor zijne eer en reputatie (die beide zoo groot zijn,) dat hij maar eene halve stem te kort heeft om Burgemeester te worden. Dat zou hem gaan; en zijn Leo! voor schepen dan En zoo geerne dat hij daar zou ingeweest hebben, om met den fakkel van zijn groot verstand, de donkere nesten van den ouden vermaarden gemeenteraad te verlichten. Die fakkel zou vele beter gediend hebben, als de lanteeren van de plaats, die nooit meer en branden om dat de petrololie te duur was, en de gcuzemeesters te vele koste, om alle dage, met hun flinks gekeerd kazakske aan, en hun kaantje in de hand, naar Yper te loo- pen achter lessen van.... liberalismus en rechtzinnigheid. Maar a propos van die fameuze lanteern, men is te Zillebeke nieuwsgierig om te weten wie er Donderdag een ommegereden heeft met zijn karre! Is liet misschien een ventje, nog onder den invloed van de huize Dissendage gebakken voor hem en diergelijke,en die van nu reeds niet meer klaar en ziet, uit vreeze voor zijn poslje te verliezen Antwoord als 't u belieft Zonnebeke, 26 October 1881. De kiezing van 25 dezer is geheel en al uitgevallen ten voordeele der katholieken. De strijd was hevig, en groot het geweld. Niettegenstaande al wat er in het werk gesteld wierd om hunne mannen le doen ge lukken, zijn de 5 liberalen elk in de 30 stem men achter gebleven. De armen zijn blijde, de herten zijn ont last, Zonnebeke asemt vrijer. Eere aan de moedige stemmers die hunnen plicht zoo deftig hebben gekweten, en een hertelijke proficiat aan de gekozenen. X. Men schrijft ons uit Zuydschote: Proficiat, katholieke kiezers van Zuyd schote! Traag, maar zeker is best. Gij zijl verslagen, maar niet overwonnen: het scheelt vele. Ondertusschen gij, die goed zijt, houdt u kloek en goed, en begeeft niet: trouwens er was weinig te kort om lanteern en licht en geheel het boeltje uit te blazen en naar de manc te zenden op Zuydschote. Nogmaals eere aan u. katholieke Zuydschqtcnaars, ik herhaal het: traag, maar zeker is best; want hier en drie jaar, zal de olie vele verminde ren in den vei lichtingslanteern: nu begint zijn lament reeds te rooken en te rieken van verre. Nog een blaas, en hij is uit. Couragie en standvastig Brugge. Luisterlijke zegepraal der ka tholieken met meer dan 250 stemmen meer derheid. De geuzen zijn verpletterd. Heyvaert heeft hetgeen hij verdient. Kortruk. Groote zegepraal der katho lieken. 280 stemmen meerderheid. Thourout. Zegepraal der katholieken met 130 stemmen meerderheid. Burgemeester Fraeys en zijne vrienden liggen ter aarde. Moorslede De katholieken zijn gekozen met groote meerderheid Harelheke. De katholieken zijn gekozen met 26 stemmen meerderheid. Mouscroen. 35 stemmen meerderheid voor de katholieken. Lichtervei.de. Groote strijd en groote zegepraal der katholieken. Loo. De katholieken zegepralen. Dudzeele. Al de katholieken zijn geko zen. De laatste liberaal is weg gesmeten. Lisseyvrciie. Versterkingplaats der li beralen, de katholieken zijn al gekozen. Moerkerke. Hevige strijd. Volledige zegepraal der katholieken. Meenen. Balloteering voor geheel de lijst. Men heeft er gecijferd op zijn Lefranpois' Axseghem. 120 stemmen meerderheid voor de katholieken. Cuerne. De katholieken hebben er 58 stemmen meerderheid Handzaeme. Het is gedaan met de re- geeririg der twee doctrinaire pachas. De zegepraal der katholieken is er schitterend. 20 stemmen meerderheid. Eerneghem. De lijst der katholieken beeft er eene groote meerderheid. Ixgelmunster. De katholieken bekomen er de meerderheid van -100 stemmen. Staden. De katholieken zijn gekozen. Cortemarck. De katholieken zijn geko zen met groote meerderheid. Ruysselede. De katholieken zijn al ge kozen. WackexDe liberalen zijn omver ge worpen na 27 jaar règeering. Veurxe. De liberalen zijn gekozen. Holthem, (Veurxe.) Zegenpraal der ka tholieken. Dixmuoe. De liberalen hebben gezege praald met eene meerderheid van 15 stem men. Blaxkexberghe. De liberalen zijn geko zen zonder strijd. Heyst. Twee katholieken en twee libe ralen zijn er gekozen. öudexburg. Sedert 25 jaar liberaal, de katholieken zegepralen. Oostende. Liberalen gekozen. Hooglede. De katholieken zijn gekozen. PoLLiNcnovE. De liberalen zegepralen met 3 tot 4 stemmen. Hoogstaden. Volledige zegepraal der katholieken. Gent. De liberalen zegepralen. Denoekmonoe. De katholieken hebben 117 stemmen meerderheid bekomen. St Nikolaas. 448 stemmen meerderheid voor de katholieken. Aalst De katholieke lijst bekomt 306 stemmen meerderheid. Lokeren. De liberale regcering is ver slagen. De katholieken hebben er de meer derheid van 35 stemmen. Ninove. Meerderheid der katholieken van 40 stemmen. Eecloo. De liberalen zijn er geheel en gansch verpletterd. Audenaerde. Waar de geuzen het zoo zeker waren, zijn zij verslegen met 36 stemmen meerderheid voor de katholieken. Ronsk. Zegepraal der katholieken. 40 stemmen meerderheid. Geeraardsbergen. Stad waarop al de macht der liberalen gevallen was, de katho lieken zegepralen er met 80 stemmen meer derheid Nevele. Den Rolinschen burgemeester Braet is er verslegen; hij bekomt er 69 stem men. En de katholieken hebben er van 139 tot 149 bekomen. Antwerpen. De liberalen zijn gekozen met eene meerderheid van 600 stemmen. Mechelen. De katholieken zegepralen met 60 stemmen meerderheid. De liberalen zijn verpletterdzij hebben maar één stemme meerderheid in den gemeenteraad 1 e Gapellen, HoogstkaetknDuffel, Turn- Deltombp, Li. J*&- lti maar wie wu i geweest meent «ij?

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1881 | | pagina 2