BOOMEN hout on Heffen, de katholieken zegepralen met eune groote meerderheid. Brussel. Zegepraal der liberalen. Abrschoot en Halle, de katholieken zijn gekozen Leuven. De katholieken zijn verslegen met 180 stemmen. De liberale lijst van 1878 bekwam er 450 meerderheid. Bergen (Mons.) Er zijn 2 katholieken gekozen. Doornik. Balloteering tusschen 5 katho lieken en 5 liberalen. Soignies. De oppositie zegepraalt er met 50 stemmen meerderheid. Bastogne. Schitterende zegepraal der katholieken. Laroche en Houffalize. Katholieke zegepraal. St-Hurert. Twee liberalen en éénen katholiek zijn gekozen. Balloteering tusschen twee liberalen. Luik. De liberalen zegepralen met eene kleine meerderheid. Beoordeeling der drukpers. De Patrie van Brugge beschouwt den uit slag der kiezing in die stad als de veroor deeling van gouverneur Heyvaert, in de schoolkwestie. Ziehier, in 't kort, hare beoordeeling: De Brugsehc bevolking zegepraalt; zij verplettert den prokureur in den persoon zijner kandidaten, schandvlekt en veroor deelt zijne gewelddaden en zijne dwingeland- sche maatregels. Brugge zegt aan het werktuig der vrij metselarij: Gij zult niet verdergaan! Vruchteloos heett men tegen ons wetten van uitbanning gemaakt; vruchteloos heeft men ons, door vier opvolgende wetten, sedert de laatste gemeentekiezing, meer dan BOO katholieke kiezers ontnomen; dat heett niet kunnen opwegen tegen het gezond ver stand onzer bevolking, tegen hare vader landsliefde, legen hare verkleefdheid aan de katholieke zaak. Onze kandidaten hebben niet ééne stem, maar 300 stemmen meerderheid bekomen. Dank, duizendmaal dank, aan de meer derheid der kiezers van Brugge! De Journal de Bruxelles beoordeelt als volgt de kiezing van Brussel Te Brussel waren er twee duizend ont houdingen. Volgens onze persoonlijke op merkingen moeten wij met spijt zeggen dat liet grootste getal der onthouders burgers zijn, gekend voor hunne konservatieve denk wijze. Deze onverstandige daad dient open baar gemaakt te worden. Indien 500 van die schuldige konservatieven gaan kiezen waren, wij zouden te Brussel ontslagen geweest zijn van dc regeering der koterie, die haren zetel heeft in het Brouwer thuis. In de voorsleden zijn de liberalen over 't algemeen geklopt. De liberale Echo du Parlement bekent dat de zegepraal der Brusselsehe liberalen niet groot is. Te Brussel, zegt hij, heeft de liberale lijst gemiddeld 500 stemmen meerderheid bekomen. Bat is betrekkelijk weinig in ver gelijking met Gent en Antwerpen, alwaar er eene geduchte katholieke partij bestaat. Ge heel de vereenigde macht der liberalen is er noodig geweest om over de onafhankelijkcn te zegepralen. Wat de voorsteden betreft, de algemeene uitslag bewijst dal het liberalisme zich in den Brusselsehen omtrek niet in oenen gewensch- ten toestand bevindt. Het Handelsbladvan Antwerpen, stelt den vooruitgang vast van de Meeting in onze handelsmetropool. De geuzorij heeft wel is waar nog eens gezegepraald, doch de dag der verlossing nadert, langzaam maar zeker. Het belangrijk feit van den dag, zegt de Avenir, van Charleroi, is de verplettering van al de burgemeesters en schepenen, door het ministerie aan de gemeenten opgedron gen, om er sla vel ijk zijne bevelen uit te voe ren en kost wat kost de olficiëele scholen te ondersteunen. Wat ons betreft, wij vinden dal de libera len niet moeilijk te bevredigen zijn, indien zij zich over den uitslag der kiczing van Dinsdag verheugen. Waar zijn hunne overwinningen? Waar is hunne minderheid in meerderheid veranderd? Nergens. Te Brussel, Luik, Antwerpen en Gent, waren zij meester. Zij zijn het gebleven, doch niet zonder groote moeite, zelfs niet zonder kiesbedrog en met de zekerheid dat zij, in al die groote steden met rasse schre den achteruitgaan. In de brusselsehe voorsteden zijn zij dooi de onafhankelijkcn geklopt Elders hebben dc katholieken groote be- tcekcnisvolle zegepralen behaald. Mechelen, Doornik, Lokeren, Thourout, Wacken, Harel- beke, Maaseik, Bergen, Nijvel. Soignies, Thuin, Bastogne, Binche en meer andere belangrijke steden zijn daar om het te bewij zen, zonder te spreken van de talrijke groote en kleine dorpen waar het liberalisme Dins dag den doodsteek heett ontvangen. De katholieken hebben dus alle reden om zich over den uitslag der gemeentekiezingen te verheugen. Lof der Suikereiplant. Wettelijke Besluiten. Priesterlijke benoem i ngen Sterfgeval. BuitcnlandscJi nieuws. De onderhandelingen tusschen Frankrijk en de verschillende mogendheden voor de vernieu ving der handelsverdragen gaan moeilijk voort. Defranscbe minister is, naar men in 't buitenland eenparig zegt, veel te moeilijk om voldoen en bet is te vreezen dat andere landen liet voorbeeld van Engeland zullen navolgen dal reeds alle betrekkingen afgebroken beeft. Met Italië is ook nog geene overeenkomst gesloten, evenmin als met België; bet be staande verdrag met ons land is drie maanden verlengd. De tijdingen van het oorlogstooneel in Tunisie zijn nu belangrijker. Kolonel Lamar- que is te Oued-Tcssa aangevallenbij heeft de vijanden achteruit gedrongen en er ruim 200 gedood. Eenige uren later zijn dezelfde aanvallers teruggekeerd, versterkt door eenige verschc troepen zij zijn nogmaals weggeslagen met groot verlies. De troepen van den Bey, die heter dan de Franschen de ligging der plaatsen kennen, zouden veel goed kunnen doen, maar zij zijn slechte soldaten en gehoorzamen zoo moeilijk dat zij met het zweerd in den rug ten strijde moeten gedreven worden. Generaal Saussier, de opperbevelhebber der aan verkl Fransche troepen, heeft eene proklamatie de Arabieren gezonden, waarin bij Haart, dat.de l anscheti niet als vijanden koineu, maar aUcei .j cm, de oproerstokers en stroopers streng u. feu afren. Ongeregeldheden zijn-ontstaan in Arabic al den kant van Mekka en fa if. |),.je batallons Turksch voetvolk en eenige batterijen artil lerie hebben bevel ontvangen naar Djeddah te vertrekken. Uit Mekka wordt verder gemeld, dat de beide vijandelijke partijen m die stad dezer dagen besloten, om de bestaande geschillen in een openbaren strijd buiten de poorten dei- stad uit te vechten. Ondanks het verzet der ulema's werd aan dit plan gevolg gegeven. Verscheidein-personen./.ijn gedood en gewond De gouverneur weigerde tusschen beiden te komen, ofschoon hij daartoe door verschil lende aanzienlijke ingezetenen was noodigd. uitge- Uit Dublijn schrijft men aan de Londensche dagbladen, dat dc aanhoudingen van lersch- gezinden voortduren. De lieer Kenny is ge vangen genomen en te Cork is zelfs eene vrouw opgesloten, dié zich watte heftig tegen de Engelschen had uitgelaten. In 't. graafschap Glare is een landbouwer, die ondanks het verbod der land league zijnen pacht was gaan betalen, op den straahverr vermoord. De Iersche land league heeft den zetel ha- rerwerkzaamhedëii tiparLonden overgebracht en reeds ter dier gelegenheid eene groote meeting in Hyde-Park gehouden. Hel regende stroomen water, maar dit belette niet dat meer dan vijftig duizend personen tegen woordig waren. Er zijn geene wanorde"ge beurd. Dit de 1 ransvaal zijn nog geene beslissende tijdingen ontvangen. De Engelsche generaal trekt zijne troepen op de grens en bereidt zich om den oorlog te hernemen onmiddelijk na den 8 November, dag waarop de wapen stilstand een einde, iigpmt. Men hoopt no™ altijd dat de Volksraad het verdrag zal gbécD keuren, de spreuk indachtig dat men in poli tiek wat moet kunnen nemen en ook laten vallen. De minister van Spanje te Tanger drukt de vrees uit, dat de cholera die te Marokko heerscht ten gevolge van den terugkeer dei- pelgrims uit Mekka, naar Spanje zou over gebracht worden. Mij verzoekt zijn gouver nement krachtige maatregelen te nemen om de uitbreiding der vreeselijke kwaal in Ma rokko te bestrijden en hare overbrenging naar Europa te beletten. Het voorval in de egyptische aangelegen heden ontstaan door het zenden van' de; bui - tengewone turksche komniissarissen, is af- geloopen. Hel gezantschap is van Alexandrië naar Konslantinopel teruggekeerd en de beide oorlogschepen door Engeland en Frankrijk naar Alexandrië gezonden, hebben hunne vorige ankerplaatsen weder opgezocht de Alma in den Pireus, do Invincible te Malta. Volgens bericht uit Si-Petersburg is de grootvorst Nikolaas,, zoon van grootvorst Koiistanlijn, op bevel des Keizers naar Tascfi- kend overgebracht en is deze stad als levens lang 'verblijf aangewezen. Men wi et dat deze grootvorst bij liet leven van Alexander II, wegens bet ontvreemden van juvveelen der Keizerin, uit St Petersburg was verbannen en sedert van nihilism verdacht werd. De veiligheid in de hoofdstad van Bus- land laat weder veel te wenschen. De keizer lijke paleizen, de spoorwegstatiën en de tal rijke bruggen worden streng bewaakt; de bruggen ztjn 's nachts yerlicht. Er is spraak in de oflicieuse dagbladen van de bijeenroeping van afgevcerdigden van den buiten, die zitting en stem in den Rijksdag zouden verkrijgen. In dc Vereenigde-Staten is eene ministe- riëele krisis uitgebosten. De ministers heb ben hun ontslag gegeven en dringen aan op de spoedige aanneming ervan. Ongelukkig lijk schijnt de president Arthur de wijze poli tiek van zijnen voorganger te willen verlaten, want reeds heeft hij eenen vriend van deii heer Conkling in 't ministerie genomen, en men verwacht dien oud-Senator zelve met de belangrijke funktiën van attorney-generaal gelast te zien. Afrikaansche brieven. Hieronder delen wij den merkweerdigen hi'.efmeê dien de Eerw. Heer A. Vyncke, vroeger onderpastor te Dudzeele, nu ia het missie-gesticht te Algiers, om welhaast naar Midden-Afrika te vertrekken, dezer dagen toegestuurd heeft aan den heer D. Vanden Bavière, president van de Wesl-vlaamsche Zouaven-Maatschappij, en in den persoon van M. Vanden Bavière, aan al zijne oude wapen makkers van Home. 'T is een trouw en tref fend beeld van de missiën van Midden-Afrika, waar Vlaanderen prijkt met zooveel roem, zoowel in de afgestorvenen als in de overle venden (Gaz. van Thielt.) BURGERSTAND VAN YPEREN VEN DITI EN van EN BOSCHTAiLLiE. DINSDAG 8" NOVEMBER 1881, om 11 uren voormiddag, le Gheluvclt, in de Proosdijbosschen, langs den steenweg van Cru.yscecke naar Bece- laere, ?0 lioopesi schoone Beuken Hoornen en omtrent 5 hectaren eiken en ander Bosch tail lie, oud 8 jaren. En MAANDAG 14 NOVEMBER 1884, om 12 uren middag, op de hofsteden respecti vei ijk gebruikt door sieur Ch. Druart en d'heor Joseph Dieryck, gele gen <e Voörmezeele, bij het gehucht e St-Eioi en het Witten Hu-s, OO koopen Iepen - Aheelen - Populieren en Esschen Boomen. Tijd van betaling, mits borg. ter aanveerding van den Notaris Van- «lei'iiieei'scüi, t,e Ypi'C. Df Rft fï fl Une importante Maison t ISÏ M il Ut. Vins et Spiritueux, m a n k t h y a e iv VEt KM Woonsd. 26 Oct. too k -LYNZAED. I KDOLZAID OLIE. i l.YNZAED OLiE. CJ 'K zou goeroe, ware 't in mijn macht, Den lot der suikerei bezingen, En mijne zwakke Lier bedwingen, Om met een opgeruimd gedacht Mot lof'van deze plant te spreken, Die Welig groeit in deze streken. De suikerei wordt veel gezaaid Vooral in lichte zavelgronden, Die teelt wordt daar zeer goed gevonden; Haar groene looi'wordt dan gemaaid; En als de zomer is verloopen, Kan men die wortelplant verkoopen. Zoodra die plante niet meer groeit, O;) 't einde van de zomerdagen, Dan komt de landman met behagen, En zie die plant wordt uitgeroeid; gij wordt gewasschen, ligt te drogen, En weggevoerd en dan gewogen. Die plant wordt ter fabriek gebracht, En wordt daar teenemaal herschapen, Gebrand, gemalen van de knapen, Door nijverheid slechts uitgedacht. Als k ttij wordt ze in alle landen Verbruikt hij groote en kleine standen. Ofschoon wat bitter in den mond, De suikerei moet zijn genrezen, Ze zal ook steeds een Nektar wezen; Ze sterkt de maag en is gezond Gemengd inet kofflj, doorgezegen, Voelt elk zich tot dien drank genegen. De suikerei, zooals de wijn, Met maat en zuinigheid genomen, Die drank zal elkeen wel bekomen, Verdrijft den slaaplust, zeer en pijn. Gebruikt als koflij, drank verheven. Verkwikt den geest, en ziel, en leven. Kortom, de suikerei-koffij Wordt thans van jong en oud gedronken; I)e kopjes driemaal vol geschonken; Ja, 't is een lekker artsenij. Laat ons dien Nektar niet verachten, Maar daaglijks naar den zei ven trachten Landbouwers van Westvlaanderland, Wilt steeds die zornerpiante zaaien. Daar zuit ge een rijken oogst van maaien. Want 't is een kostelijko plant. Indien liet niet is overdreven: Zij zal u honderd voor één geven. Wytschaete Wijnmaand 1881. J.-B. De Seyn. Bij koninklijk besluit van den 19 October wordt het ontslag aanveerd van den heer Peeters, ontvanger der belastingen te Yper. Z. Hoogw. M«r de Bisschop van Brugge heelt de volgende benoemingen gedaan Pastor to Lichtervelde, M. Dezeure, pastor to St-Denjjs;, Pastor te St Denijs, M Foulon, pastor te West- Nieuwkerke; Pastor to West Nieuwkerke, M. Raoide, onder pastor te Harelbeke. De heer Liebaert, secretaris van Langemarek, is Zaterdag laatst aldaar overleden Hij wierd Donderdag 27 October plechtig begraven. Van dien verdienstigen man zulten wij een woord zeggen in ons toekomende nummer. Maison-Carree, bij Algiers, A September 1881. Achtbare Heer Voorzitter, Heb ik. misschien wat lang gewacht om van myiie lijdingen te geven aan Ued. en aan de wapenbroeders die in Vlaanderen gebleven zijn, liotjs omdat ik eerst en vooral wilde hier den toestand verkennen vóóraleer 't nieuws' af te zendenwant eene verandering van garnizoen zooals de mijne, is van groot belang genoeg, om ei-goed over te denken, alvorens den staat van zaken te beoordeeleu en er over te beslisssefi. Het is nu omtrent twee volle maanden dat ik hier ingelijfd ben, en ik hoop en betrouw ten vollen met Gods gratie, goed te kunnen volhei den, ten ware mijne gezondheid, die tot nu toe erre is van te verslechten, onvoorziene beletsels moest bijbrengen, die mij van di nst zouden doen al Keuren. Veel gelijkenissen en betrekkingen bestaan er tusschen ons leven van missionnaris hier en liet zouaven leven van eertijds. Daarin is liet dat wij veel aangenaamheden vindendie wij elders vruchteloos zouden zoeken. Ten anderen, dat moet niemand vërwoiider'en, want ons missie- gesticht is met de geschiedenis van liet zouavon- regimeht nauw verbonden; het eigen zweerd van generaal Lamoricière, die van Afrika naar Rome gaande, er de zouaven inrichtte in ls0i). is berustende en bewaard in onze kerk van Notre Dame d'Afrique, waar de familie van den dap peren held hef als gedenkenis heeft opgeofferd; van eenen anderen kant, reeds omtrent de dertig oude wapêiirriakkers van het pauzeijjk léger hebben hier dienst genomen onder liet vaandel van liet heilig hert van Jesus, niet meer zOo als te Rome. om liet lijdelijk gezag dér H. Kerk te doen erkennen en eerbiedigen, maar om' haar geestelijk gezag bij de oiigeloovigen te versprei den en te verdedigen. in Midden Afrika hebben wij, om maar van onzo West - vlaandersche Zouaven-Gild alleen te spreken, benalve onze helden de ridders Van Oosten Loosveldt zaliger, die er als martelaars gevallen zijn, nog onzen dapperen Felix D'Hoon, van Thielt, den sterken, boven de sterken. - zooais de missionnarissen- van Tanganyka-me'er hem noemen, en die de verwondering Van ieder een verwekt door zijnen taaien en kloeken moed. Daarbij voegen wij nog onzen wapenbroeder August Tailiien, van Wijiigenê, deelmakende der karavaan van kapitein Joubert, en die reeds te M'dabourou bekend staat als ervaren leidsman en goede schutter'zooals menige brief het getuigt. Verder hebben wij in het noviciaat der broe ders dezer missie, ons medelid Jan Desmet, van Meuiebeke, benevens nog twee andere Vlamin gen, over welke de eerweerde overste eenige dagen geleden schi-e- f, dat zij door hunne leer zaamheid, hunne werkzaamheid en godvruch tigheid elkondeen stichten. Jammer is het dat gebrek aan geldelijke mid dels, de missie verleden jaar genoodzaakt heeft oenigo andere wapenbroeders te laten terug keeren anders was onze maatschappij van Vlaanderen nog meer vertegenwoordigd in deze verre landstreken. Buiten dit voornoemd getal, moeten wij als oud zouaven, vaderlanders of taalbroeders mee rekenen: in Midden-Afrika twee paters mission narissen. benevens kapitein Joubert en nog oen tiental mannen, twee iu de missie van Kabyiiën en van de Sahara, vier broeders, twee Belgen' en twee Hollanders, te Sint-Martial, bij dewelke ik mij ook mag voegen, met zes andere Vlamin gen, ons nu in Noord-Afrika bereidende om later de eene of andere binnenlandsche zending te helpen bewerken. Daar hebt gij nu, achtbare heer Voorzitter, een klein overzicht van onze afrikaansche zoua- von-voikspianting, die God lof, goed in gang is en wel aanlegt om nog te verbeteren en aan te groeien. De broederlijke overeenkomst tusschen de verscliiliige natiën is.er opperbest, en gerust mongt gij logenstraffen alle tegenstrijdige ge ruchten die hierover zouden kunnen uitgestrooid worden. Nog een ander punt van gelijkenis tusschen ons loven van nu en dat van eertijds te Rome, dat zijn de grooto wandelingen die wij hier in deze zuiderlandsehe streken doen; zij gelijken aan oprechte soldaten-marschen, over bergen en dalen. Toen onze taalstudiën, onze strenge regeltucht, ons voedsel zelis, alles doet ons tiet zouaven leven herdenken en maakt ons allengs- kens gereed tot de vermoeienissen en de ontbee ringen van het eigentljjk werkzaam missionnaris. 'T ware mij ten uitersten aangenaam, kohde ik toekomende jaar, in uw midden de bijeenkomst der Maatschappij bij wonen'en dan breedvoeriger daarover spreken. Als't God belieft en mijne oversten, 't is wol te hopen dat het alzoo zal zijn. In afwachting, ik ben mijn woord getrouw, in onze laatste vergadering te Kortrijk gegeven, van Ued dagelijks en al de wapenbroeders en onze eereleden, indachtig te zijn, on ik durf ook erop rekenen dat gij mij niet vergeten-zult. Uw loegcncgenste vriend en wapenbroeder, A. VYNCKE, Miss. Vreeselijk drama. Een verschrikkelijk drama heeft dezer dagen te Rakos-Palsta. in Hongarië, plaats gehad. Een boer was bezig met maaien in eene weide, waarin zijne eclitgenoote en zijn kind van 8 jaren oud, in het gras te slapen lagen. 'S middags vertrok de vader en plaatste zijn zeisen tegen eenen boom, onder wiens schaduw zijn kind te slapen lag, terwijl hij weg was viel de zeisen om, met het ongelukkig gevolg dat het l kind doodelijk aan de keel getroffen werd en weldra den geest gaf. Toen de vader naar zyn werk terugkeerde, en zag wat ongeluk hem getroffen had, werd hij eensklaps als razend van droefheid, en denkende dat zijne vrouw door hare onoplettenheid de oorzaak was van zijii w'eê, nam hij een mes en plofte het haat tot aan den hecht in den boezem. Van daar ging hij zich aan den boom ophangen. Toen eenige boeren iien eenige minuten later vonden, waren beide echtelingen reeds zonder loven. Het lachen van een stervenden Een godvruchtig ouderling lag op zijn sterfbed; kin deren en kleinkinderen warenrond'd'e legerste de geschaard om de laatste zegening van hunnen teerbeminden te ontvangen. De oude man scheen ingesluimerd to zijn en een glimlach spoelde verscheidene malen op zijne lippen. Toen hij ein delijk de oogen opende, vroegen de kinderen de reden van dat gelach.. De ouderling antwoordde: Toen ik do eerste keer glimlachte, dacht ik aan aide voldoeningen die ik gedurcvlde mijn leven smaakte on ik was gedwongen te lachen denkende dat de inenschen durven spreken over vermaken die van korten duur zijn De tweede glimlach was veroorzaakt door de herinnering aan al de pijnen mijns levens, en ik verheugde mij tejzieii dat de pijnen nu hunne doornen ver loren hadden'en dat voor mij de roozen gingen ontluiken. Het gedacht op de dood vroeg my een derden glimlach, want ik kon mijn medelijden niet be dwingen, ziende dat de mensehen zoo zeer den engel vreezen dien God ons zendt om een einde aan ons lijden te stellen en ons tot het eeuwig geluk te roepen. Kasteelen in de lucht. Twee piotten die moesten binnen blijven omdat zij geen cent te verteeren hadden, zaten op een bank aan de kazerne. Zij spraken over liet een en het ander. Ik, zegde de eerste piot, ik die altijd koei- wachter ben geweest, indien ik eens koning wierd, zou ik spek eten dat het van mijn kin afliep. En ik. zei de andere, ik zou geen ander hout voor mijn vuur gebruiken dan aeajou-hout. Jammer dat lieden zoo als deze laatste niet aan de ministersscliotel zitten, zij zouden Rolih en Van Humbeeek helpen in het maken van die putten waar dagelijks mililoenen ingezwolgen worden. van den 14 tot den 28 October 1881. oep.oorTkn lannelijkgeslacht iO. Vrouwetijk geslacht 8. huwelijken. Petrus Labaero, herbergier en Sophia Vereceke h -r-bergierster. Ludovicus De Poortere. dagloonor en Louisa Verh-ki', kantwerkster. -Theophiel Vandon- bei'ghe, daglooner en Febronia Schoonhecre kantwerkster. Emiel Verheye, s:eenkappcr efi Gtetnencia Vandooren, naairtVer. Henricus Homey, koetsier en Alina Vuylsteke, dienstmeid. STERFGEVALLEN Nathalia Verschaeve. zonder beroep, 78 jaren, weduwe van Petrus Vansteene, Thouroutstraat. Afphonse Rosoor, capitein-commandant hij liet 5de regiment rofgasehut, 39 jaren, ongehuwd, Dixmudestraat. Zuster Dominica, (Sophia Noyelle,) kloosterlinge, 46 jaren, Rijsselstraat. Eugenia Laheyne, zonder- beroep, 63 jaren, ongehuwd, Meenenstraat. Antonia Beaupré, zonder beroep, 81 jaren weduwe van Karei Sam- pérs, Minneplein. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht 4. Vrouwelijk id. 6. Ds uaamlooze maatsohappij der Coupons Commerciaux, voor de terugbetaling van alle uitgegeven sommen, kapitaal 20 millioen franks, vraagt voor de stad Poperinghe eenen wel ge plaatsten en bekwamen Agent. Voor de voorwaarden zich te vervoegen bij den ontvanger tot Yper, Hondstraat, N. 41. ayant succursale? a Beaume (Góte.d'Or) et a Co gnac, demande représentants. Eorire a Coche- rel et- C°, 40, rue Casemayor, a Bordeaux. KOOPWAREN. tarwe Kogge Boenen Haver Et-weien Aardappelen Boter- BlUJGGI Zaterdag 22 Oct. p. hec. 19 16 BO 16 SO 7 B0 100 It H so per Kil. 2 63 2P 17 7 A 19 10 21 7 fto 8 18 KOKTHIJk, Maandag 24 Oct. p h. 24 - 16 108 It. 2t 100 1; 6 1/2 kil. 1 .10 21 SO 16 SO 22 8 - 1 72 hlXMl'ilt Maandag 24 Oct. p h. 20 08 16 SB 0 60 100 k. p. kil. 3 63 20 36 17 93 0 6ö 3 8(i KOI SS LI Al- RE, Dijnsd. 25 Oct. WO k. 30 21 32 22 20 - 21 '00 k, 1 so per kil. 3 7 3 30 145 I. 26 22 25 to 26 100 k 60 d. 30 26 - 28 14- 33 Tl,Hls'.! i Donderd. 27 Oct. 100 k 30 21 20 7 3 8 3 18 ,1 i i.jti .1 Donderd. 27 Oct. 100k. 24 28 17 78 2S 80 18 28 l'( H'hRilMim Vrijdag 28 Oct. :er h. 100 k. 100 k 7 20 10 S7I 6 2 72 8 - 100 kil. 3 27 1 kilosf 23-91 18 10 28 9 3 3S i ih N Zaterdag 29 Oct. too k. 29 22 8 - 3 20 31 23 21 9 3 30 m /v r r k •*- bs r»- KORTRIJ K 24 Oct. GENT 21 Oct. AALST 22 Oct. MECHELEN 22 Oct. DENDERMONDE24 Oct. RIJSSEL 25 Oct. tOOLZAED. hectol. S3 80 100 kil. 33- t 1/2 h. hectol34 hectol. -- -- beclol. 2t 24 80 hectol. 3180 32- 10n kil. 32 34 M/2b.28 - 30 - 100 kil. 31 hectol 33 33 0 hectol. 23 2S '00 kil. 66 SO 66 U)0 I. 100 1. 72 - 100 kil. becto!72 183 kil. Bfi 80 89 100 lit. S8 88 ge 100 lit. 66 100 kii 89 80 - bec.ioL 63 80 KOOLZ. KOEKEN. jLYNZAED KOEKEN. 10o Wil 17 SO 20- 100 kil. 20 21 128 kil. 100 kil. 21- 101! kil 100 kil. 17 25 18 50 100 kil. 2'2 30- 100 kii. 26 )2S kil 20 26 100 kil 22 7,6 100 kil 22 50 23 100 •V li ASMAHXTEX Mechelen, 3 kil. 0.00. Brugge, 3 kil. 5,72 a 7,00. St-Nicolaas, 3 kil. 4,54. Aalst. 3 kil. 0,00 a 0,00. Thielt, 1 kil. 1,30 k 1,40. kil. 26 26 501 Bergen, 1/4 kil. 1,35 k 2,4.0.1

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1881 | | pagina 3