KOORNWINDMOLEN NERVIUS DE 2 VOORNAAMSTE VOORWAARDEN Vfk±±£±$ck£3c±±±±±±±±±±±±±±±$c± 4 D UN BEAU MOBILIER «3'ï Sr^R^x,''°',"'Gby""r' tand tal ZEEP HUDSON, PHÉNICON, BY B.CUVELIE, VADER, et marchandises neuves, Peupliers. Peupliers^ un Bois-blanc et un Orme. JULES WALLAERT-PIL JACHTWAPENS G EIll NI) B EIDS PILLEN. JULES WALLAERT-PIL, Algemeene Aankondigingen. LE MUS EE 1)1! JESSE AGE tot welvaart en gezondheid. Depot bij Vandenboogaerde-CrcloYperen. yperen, GROOTEN AFSLAG POSTKANTOOR VAN YPEREN. (Groote Markt.) 2 a s- s.1 -s Ville de Comines. d reslaminel du Lion Beige, vente publique DECABAHET consistant en Toiles, Coutil et Couvertures. Le LUNDI 31 OCTOBRE 4881, 9 heures du matin, par le ministère de Me Van Eecke, notaire ii Wervicq, ii l'intervention de Mc Flayelle, notaire ii Comines (France). Nota. On commencera par vendre le mobilier. VEILING hij verandering van woonst, WELGEKALANTE EN ENGELSCHE RUNE van 1 hectare, 19 aren. 60 centiaren, TE PO PERIINGfIE, al bij den Abeeié, en gebruikt door de weduwe Heusele, tot de gnldtelling. Overslag, in èênen Zitdag op VRIJDAG 4 NOVEMBER 1881, om 3 ure. in liet Hof van Gassel. te Pope ringhe, Casselstraat, en door het ambt- van den Notaris Vjindecasleele. Etude de M' LANNOY, NOTAIRE Comines. A LUNDI NOVEMBRE 1881. a midi précis, a la ferme occupée par Delsalle, Basse Flanclfe, ii WERYICQ, Vente publique de très-beaux don! plusicursonl S'/jrn.de pourlour. B JKUDf 8 DEGE.MBRE 1881 a 1 1 heitres du matin, a la ferme Désiré Vantliuyne après la veuve Deseure, tl ZILLEBEKE, prés du moulin britlé, vente publique Fabrique de Linges de table, damassés et ouvrés en tous genres, spécialité de Nappes d'autel, tiup LÉ0P0LD VAN* DER GHINSTE, Fabricant de Toiles, a COURTR AI. Mnison Criem^Ghesquière, me au Beurre, N° 20, YPRES. Exposition et mise en vente Nouveautés d'hiver. Retour de Paris avee un beau choix de Confections, Visites et Waterproofs Entrée li.bre. HUIS TE HUREN, in «le Meenenstraat, dienende voor roedsmelterie, keers- makerie, wasmakerie, en kruideniers winkel, om met 1 December in ge bruik te treden, zich te bevragen in de Roozestraat, N" 13, te Yperen. MAILLARD-ALLEWAERT, rnarchand tailleur ci-devant rue de Lille, N" 3, A. Werbrouck-Vynckier, 38, Rue St-Jacques a Ypre». AVIS. jfjire tuinier et Charpentier Rue de Lille, 12I Choix considerable de Mcubles, tels que Armoires, Commodes, Tables, Bois de Lit, Lavabos, Tables de Nuit, etc. Prix très-modérés Verzekering tegen de Milicie, gezien hebbende het te kort van 1069 plaats vervangers die door 't departement van oor log niet heeft kunnen vervuld worden, en waardoor er dees jaar vele lotelingen zullen verplicht zijn zelf voor soldaat op te trekken; uit deze reden neemt PITTELLIOEN-CLEMENT, Thouroutpoort39, te Yperen, de vrijheid alle ouders of voogden wiens zo nen door het departement van oorlog niet vervangen zijn, zich belast hun van de milicie- dienst vrij te maken, bij middel van een plaatsvervanger le stellen, en geene betaling voor dat het definitief verlof in hand gesteld is, hij raad de ouders of voogden in hun voordeel niet lang te wachten, want er zal dees jaar geen verlang gegeven worden. Hij hoopt door zijne lange jaren en getrouwe manier van handelen, het vertrouwen van eenieder te verdienen. M. Deepen Docteur-Oculiste a Cour- tel d(f h11^-if des consultations it Ypres, Hó- tel de la Tele d'Or, ,.updo Dille, le premier Samedi de chaque mois. Kor n-^eeren' doctor in - Koi ti 'jk2aj den eersten Zaturdag van ïen maand ti,..(adpleegd worden in Oogkundige le urdag van iede- runnen gëraadpleeftd worden in het Hotel liet Gouden HoofdRijsselstraat, te 1 "ui «en eersti ren maand kunnen ger lote'- Yperen. Groot assortiment in alle slach van nieuwigheden, alsook eerste kwaliteit van BUSKItUI». aan de genadigste prijzen te bekomen bij D ES R A i\I A (J LT - POOT, in de groote Schuur, Rijsselstraat l\° 7, te Yperen. WARE STA&L)A£RTS - PILLEK. R F. It IC IIT AiiriiicsHcr. MlKT schrijnwerker en timmerman Rijsselstraat, N° 121. Groote keus van Meubelen, Bedbak- ken, Kleerkassen, Commoden, Lava- qos. Tafels, Stoelen, enz. Gematigde prijzen. L'Agence Har as, 89. MARCHÉ-AUX-HERBES, BRUSSEL, L'Agence Haras, L'Agence Ilavas, TLA fence ïïuvas, M\ROHÉ-AUX-HERBF.S, BRUSSEL. DE NETHEID, die het lijnwaad onverbeterlijk wascht, liet zelve eene schitterende witheid geeft, zon der het ooit te bederven, kuiseht wonderlijk de paneelwerken, de ingelegde vloeren, het tafelgerief, het zilverwerk. Zorg dragen den naam van Hudson te eis- schen, want er bestaan in den handel na maaksels zonder waarde, waarin men geen vertrouwen stellen rnoet. Eens gebruikt eeuwig gebruikt!!!! Wordt in pakjes van 100 grammen aan 15 centiemen verkocht. DE GOEDE LUCHT, stankverdrijvend poeder op liet phenict- zuur als grondsamenstellen bewerkt, van een zeer aangenaam zonder gevaar en on misbaar gebruik. Vernietigt stellig alle slechten geur, vui le dampen, oorzaken van ziekten, enz. Wordt gebruikt in de kamers, zieken-ka- mors, stallen, peerden-stallenhouden hek ken. voorhoven, iimangpn van riolen, beer putten, enz., eriz. Zeker behoedmiddel tegen besmettelijke ziekten. In blikken donzen van G kilogrammen, aan 75 centiemen. KOPERSLAGER EN YZERWERKER OUDE KLEÊRMAKKT, IN°2cr',6 der pry zen van de BASCULRN en andere \YFF.GTlTGlvX, alsook van (Je STOVEN, Assortiment van Kranen en Pompen Yzeren Aelpompcn Maten, Gcwigten en Yzeren'Meubels vtiii 7 ure ttiurxrim tol 9 ure 'w label der vertrekuren der briefwisselingen. FRANSCHE POSTKANTOREN, WELKERS AFSTAND VAN HET KANTOOR VAN YPEREN Vertrekuren der dagelijksche Malie-Posten. o a jyiragngrj pour cause (le départ van de genaamd Abeele-molen, met Woonhuis, Schuur, Stallingen en bebouwde Weide de Seaus HUE SAINT - GEORGES, N° 11, des actuellement RUE RE DIXMUDE. N» 33. Fonds publics, Ordres de Bourse, Echange de coupons. Vente de Fonds Publics par petits versements mensuels avec participation aux tirages dès le lr versement. Débit et échange des bons d'escompte de l'as- surance finaneière pour le remboursement inté- gral de toutes les dépenses. lilltl'CIH'CHCIir, voor de lichting van 1881, tot het afdrukken tfnHM?c^HdenEen teekenin gen is zeer dienstig VOor administration, ge tBrf nd'not,arisSQn. en/ Hetzelfde geschrift kan tot 100 maal afgetrokken worden in min dan IS te gemaakt. *achWe wordt op alle Groot van sclioono goedgekeurde gezeid Deze pillen, alom gekend, zijn het zachtste en zekerste purgeermiddel onder al de medecijnen, zij veroorzaken niet het minste ongemak, 011 mogen op alle tijden en met eene goede maaltijd genomen worden. Zij voorkomen al do ziekten, omdat zij uit het lichaam drijven al do slechte vochten, oorsprong van alle kwalen. Hen gematig doch regelmatig gebruik dezer pillen is de waarborg ceiier kloeke gezondheid. De jaarlijksehe verkoop van tien duizend doe zen dezer pillen in de Vlaanders, bovenal langs den zeekant, waar de mouseii zoovele voorzor gen moet gebruiken om de gezondheid te bewa ren, toont genoegzaam de populariteit en de goede uitval van deze remedie. Voor verdere uitleggingen, raadpleegt den omzendbrief bij elke doos gevoegd. Prijs: Fr. 1-50 c. de doos. Bij den eigenaar H. STANDAERT, Steenstraat, 51te Brugge, en in alle Apotliekerpon. DEPOTS Yperen, M. Veys, Rijsselstraat. 13. Rousse- laore, M. Houtens, Veurne, M. Duelos. Dix- mude, M. Verwaarde. PfïTfüjtT Verzekerde en volkomene XiUIiUii. genezing np 3 maanden tijd, bewezen door 12,000 certeticatan. De moeilijkste breuken worden teruggehouden met het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzakking der baarmoeder, enzgenezen zonder ring (pes- saire.) Onmiddeljjke verlichting. Eene ge diplomeerde dame is aan het gesticht gehecht. WAERSEGERS, breukmeester der hospita len en van het leger, commandeur en ridder van verscheide orders voor diensten van het mensch- dom bewezen, Groenplaats, 35 Antwkrpbn. heeft het uitsluitende recht van aankondigingen in "0 van do voornaamste gazetten van het land, waaronder zich de gewichtigste bladen van Brus sel bevinden. heeft het uitsluitende recht van aankondigingen in 30o dor voornaamste fransche gazetten. bezorgt aankondigingen in gazetten van gansch de wereld. Een aanzienlijk rabat zal worden toegestaan voor belangrijke orders. Bezuinigend stelsel voor reeksen van aankon digingen. De lijsten der gazetten en berekeningen der kosten zullen op aanvraag, kosteloos worden toegezonden door Het beste naaigaren, zoo voor het handwerk als Vihr het machien. LE MEILLEUR MARCHEDES PUBLICATIONS ILLUSTREES EST qui parait deux fois par mois et qui ne coüte, franco pour toute la Bclgique, que fr. 4,20 par au. Un emboitage gracieux en toile anglaise, pres- sée et doroe, destinée a relier les années écou- lées se vend fr. 1,25 it l'Adininistration du jour nal a Bruxelles et chez tous sos correspondants en province. On s'abonne au bureau du journal, a l'Adminis- tration a Bruxelles, chtv. tous les libraires et aux bureaux de poste. MET GEMAK EN SPAARZAAMHEID VERKREGEN DOOR DE RZAAMHE1D VIS :m DE OVERAL EN GEMAKKELIJK TK BEKOMEN DOOR DEN ft® ten 6 u. 00 ra. ten 7 u. 23 m. ten 7 u. 45 ra. ten 9 u. 07 m. ten 9 u. 52 m. ten 11 u. 20 m. ten 12 u. 07 m. 's avond' ten 12 u. 22 m. ten 12 u. 20 m. ten 12 u. 30 m. ten 2 u. 40 m. ten 3 u. 55 rn. ten 3 u. 00 ra. ten 2 u. 30 m. ten 5 n. 25 m. ten 5 u. 10 ra ten 6 u. 27 ra. ten 6 u. 30 ra. ten 6 u 27 m. ten 9 u. 50 m. u. 34 m. s morg. i Wegen van Yperen naar Comon, Worvick, Meenen, Kortrvk, Gont, Brus j ael, Leuven, Verviers, Duitschland, Antwerpen en Holland. Waesten, Meessen, Wytschaete, Ploegsteert, Moskroen, Doornyk. Frank- rylc en Engeland. Elverdinghe, Oostvleteren, Alveringhem, Veurne, Merekom, Dixmude, Loo, Wouinon, Dranoutre, Nieuwlcerke, Vlamertinghe, Kemmel. I.angemarck, Thourout, Ostende, Staden, Cortemarck. Rousselaere-Brugge, Moorslede, Passchendaele en Zonnebeke. Poperinghe, Rousbrugge, Proven, Watou. Kortryk, Brussel, Antwerpen en Holland. Wegen van Kortryk, Moskroen, Ryssol, Bergen, Frankryk en Duitschland Wegen van Yporen naar Kortryk, Gent, Brussel. Meessen. Wegen van Brussel naar Charleroi, naer Jurbiso en naar Antwerpen Rvs sol, Robaoys, Tourcougne. Poperinghe, Rousbrugge, Proven, Watou. Langemarck, Staden, Thourout, Ostende en Engeland. Passchendaele, Moorslede, (1) Rousselaero, Brugge-Dixmude, Veurne. West-Nieuwkerke, Kemmel. Kortryk, Brussel.—Weg van Brussel. Leuven. Verviers en Duitschland Weg van Brussel naar Jurbise. Gomen, (1) Waesten, Moenen. Poperinghe. Dixmude, Merckem. Oostvleteren, Veurne, Alveringhem. Elverdinghe. Wegen van Yperen naar Kortryk, Gent, Bruss., Leuv. Verviers en Duitschl Wegen van Gomon, Wervick, Meenen, Kortryk en Frankryk. Meessen, Wytschaete, Ploegsteert. Langemarck, Staden, Thourout, Ostende, Gctemarck. Moorslede, Passchendaele, Zonnebeke, Lirlitervolde, Rousselaere, Brug ge, Dixmude, Veurne, Kortryk. Frankryk en Engeland, langs Kales (1 Brussel, Gent. Antwerpen, Mechelen, Leuven en Duitschland. Poperinghe, Vlamertinghe, Poperinghe, Watou, Ronsbrugge-Haringlie. (X De brief bus is gelig t 35 minuien voor elke verzending en 10 mi nuten voor eiken uitgang der brievendragers. BIJGEVOEGDE BUSSEN IN STAD. Bussen. Uren der t.igting. Vleëschhouwerstraat. i 4.15 7.45 9.50 1.00 3.30 8.00 Botermarkt. 1 4.20 7.50 9.55 1.05 3.35 8.05 Rysselstraat. 4.30 8.00 10.05 1.15 3.45 8.15 St-Jacobskerkhof. 1 4.35 8.05 10.10 1.20 3.50 8.20 Meenenpoort. 1 1.40 8.10 10.15 1,25 3.55 8.25 Dixmudepoort. 1 4.45 8.15 10.20 1.30 4.00 K.30 Groote Markt. 1 5.00 8.30 10.35 1.45 4.15 8.45 DE UITDEELINGEN IN STAP WORDEN GEDAAN: 1° ten 7 ure 'g morgens 2" ten 10 ure 10 m. 3° ten 12 ure 35 m.'s avonds.(I) 4° ten 4 ure 30 m. 5° ten 7 ure 30 m. (i) Het vertrek der brievendra gers te lande heelt plaats: i" ten 6 ure 's morgeus, 2° ten 12,30 Ypor-buiten en 3" ten 4 ure na middag voor oene tweede uit deel! ng van St-Jan en Voor buiten. POST-KAARTEN. Die Kaarten, doorliet Bestuur uitgegeven, mogen geschrevene inededeeliugen behelzen, maar al op den averechtsche zijde alleen. Zij dragen een frankeertimber van 5 centiemen. En mogen door gansch het rijk in omloop gebragt worden. Er bestaan overigens dubbele kaarten met betaalde ant woord aen 10 centiemen. Kr bestaan ook Post-kaarten voor Frankrijk, Holland, Duitschland, enz., aan 10 centiem* 't stuk Idem. (antwoord betaald) 20 centiemen ieder. POSTKANTON VAN YPEREN. Boosinghe, Brieion, Dickebusch, Glieluvelt, St-Jan, Voormozeele en Zlllebeke. Haze- Ronck, brouck Robaeis (1) Den Zondag uitgezonderd.(2) Den Zaturdag uitgezonderd. 'S MORGENS ten 6 uren, Kemmel, West-Nieuwkerke. Léon Merlier. Zilver Hoofd.) ten 6 uren, Boesingbe, Steenstraat, Merckem, Woumen, Dixmude (Jules Devos. Drij Koningen. 'S NAMIDDAGS. ten 12 ure 30 min. Kemmel, West-Nieuwkerke. {Léon Merlier. Zilver Hoofd.) ten 4 uren. Boesinghe, Woumen, Merckem, Dixmude. (Jules Devos. Drij Koningen.) ten 2 uren 30 minut. Elverdinghe, Oostvleteren, Loo, Alveringhem en Veurne Vandenberghe. Pats-Bas. ten 5 uren 10 minut. Wytschaete, Meessen, Ploegsteert. {Léon Vandamme. Bronzen Hoofd.) MODICITÉ DF. PRIX. a. - s N -a T E. 8. g 8 a. 2.= 2Ü -o "V 2 m 2 rn 3J 30 x m -V-VW CHEMINS DE PER. Ypres - Poperinghe. 6 20, 9 07, 10 00, 12 07, 50, 3 57, 6 27, 8 45, 9 50. Poperinghe - Ypres. - 5 15, 7 15, 9 33, 11 00,11 35, 2 20. 5 05, 5 30, 9 30. Poperinghe - Hazebrouck. 6 40, 12 25. 0 47. - Hazebrouck - Poperinghe. 8 25. 3 50, 8 25. Ypres - Haulers - Bruges. 7 45, 12 20, 6 30. Bruges - Roulers - Ypres. 7 40, 12 40, 6 42. Ingelmunster - Gand. 6 05, 9 07, l 52, 7 10, Gand-Ingelmunster. 5 15, 9 34,1 28, 4 14, 7,21 Lichtervelde - Dixmude- Fumes-Dunkcrque. 6 56, 9 0111 36, 1 44, 7 45, 8 58. Dunkerque- Furnes-Dixmude- ÏJckterveldc. 5 54, 11 00, 3 08, 6 08. Dixmude-Nieuport. 7 48, 951, 12 15, 2 40, 4 53 8 22 9 38. Nieuport Dixmude. 7 05, 9 00, 11 23, 2 05, 4 47, 5 52, 7 18, 7 07. iomVdsnviMbi. H-ti-8 b Ypres - Langemarck- Ostende. 7 23, 12 22, 3 52, 6 28. Ostende - Langemarck - Ypres 6 02, 8 06, 12 18, 3 43,6 09. Ypres - Courtrai. 5 349 5611 20, 2 41, 5 25. Cowtrai-Ypres. 8 08, 11 05, 2 56 5 23, 8 49. Comines - Wamêton - Armentiéres6 00, 11 45, 3 35. Armentiéres- Warnëton-Comines'. 7 25, 2 05, 4 45. Comines-Wamêton. 8 45, (6 30, ie Lundi, 9 25. Wamêton - Comines. 5 40, 11 10, (6 60 !o Lundi.) Comines-Lille. 7 11, u 45, 3 02, 6 43, 9 30 - Lille - Comines. --- 5 52, 10 35, 1 53. 4 37, 8 15. Imp. Van der Ghinsto-Fossé. Ypres.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1881 | | pagina 4