D I T I EN OMMELANDS, AAN DE OUDE NIEUWE INTEEKENAARS PLMA Op Zaterdag, 17dPn December 1898. 5 centimen t blad. 33ste jaar. Talmerk 165^. Om het werk der postbe dienden en briefdragers te vergemakkelijken en de re gelmatigheid in den dienst met het einde des jaars te verzekeren, zullen de brief dragers binnen eenige dagen de kwijtbriefjes voor de nieuwe inschrijving van 1899 aanbieden. Wij durven verhopen dat alle onze inschrijvers het kwijtbriefje goed zullen ont halen en hunne inschrijving op het Nieuwsblad vernieu wen. De nieuwe inschrijvers krijgen het blad gratis van nu tot Nieuwjaar. Slad Yper Gemeenteraad PILLEN en BELASTINGEN Het Antwoord van Sokraa Wat is wel het domste Oostenrijk Een prachtig werk Ter gelegenheid van de aanstaande loting Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yperpn ':lj s lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Vper. Echt en recht, 't oud volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, fr. 't honderd, teder boek, waarvan óns twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. Do Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdaleiiu- slrate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. Vertooning in 't Volkshuis Zondag 18 en Maandag 1!) Decern ber toekomende,zal de Tooneelafdee ling in 't Volkshuis eene vertooning geven voor eere-, bescherm- en wer kende leden der katholieke wacht. Eer boven rij kdom zoo heet het drama dat zal gespeet worden, en zal, wij durven het op voorhand verzekeren, de vrienden van het deftig en boeiend tooueel ten volle voldoen. Een kluchtstuk zal ook, gewoonte, voorgedregen worden De geneesheer tegen dank Het zal de toehoorders hertelijk doen lachen, daar het waar lijk fijn is van kluchte, en verstandig van opvatting en draad. Die er naartoe gaat is zeker oenen aangeuamen avondstond te genieten Voorbehoude plaatsen zijn te ver krijgen, mits 50 centimen per plaatse, bij heer Callewaert-De Meulenaere. Het is den Staat niet mogelijk te zorgen Izelfde uitwerkselen te verschaffen, - maai vuor kanalen en wegen, voorde zekerheid 1 daar zit het poeier der ophemeling niet en de veiligheid zijner inwoners, en honderd Iachter het klatergoud der kwakzalver zaken mepr, zonder de middelen bij de hand jontbreekt er aan. te hebben om hel alles te betalen. Er moeten dus belastingen zijn. I Welnu, wij vragen hel, mag het bestuu De kwestie is maar ze op een redelijke dien handel zoo maar laten voortgaan zon manier op onze schouders te leggen, of lie- j der hem te belasten vei uit onze beurs te halen. J fjjj benadeelt de doctoors, de apothekers Tegen woordig is tiet nog altoos de grond jsoms ook al de zieken, en maar al te dik die ie zeer belast is. I wijls de beurzen, en dat zonder tiet min Die belasting is eene plaag voor den land-1 ste rechtje aan den Staat te betalen, bouw in het bijzonder. Zij is zelfs onrecht-! Een merisch die lijdt is i'chtgeloovig, streeks eene broodbelasting. I zou van alles beproeven om maar te En nochtans de arme boer heeft het zool zen wanneer hij zoo een ronkende annonce bi eed niet; zijne \erdiensten zijn zoo klein I leest, dan voelt hij zich aangetrokken om het b gene zijne misrekeningen zoo talrijk. 't Is niet genoeg van te zeggen; «de grond moei minder belast zijn, men moei ook nog eene andere, eene betere belasting in de plaats aanwijzen. Dat is waar. En dat is de knoop 't Is ook niet ééne belasting die hier d n doorhak zal geven, neen, men zou er moi- ten verschillige aanwijzen, reebtveerdige en doeltreffende. leder brenge zijn steentje bij, ter optim- meriiig van een verbeteid belasting systeem. Ziehier in het vooi bijgaan, een steentje van ons. Oh het is heel belangloos gegeven, want hei werpt onze eigene ruiten in. volgens Zaterdag 17 December 1898 om 8 ure 's avonds Dagorde 1. Mededeelingen. 2. Neerlegging van't verslag over den toe stand en 't bestier der stadszaken in 1897. 3. Stadsrekening 1897. 4. Neerlegging dei stadsbegrooting voor 1899. 8. Disch verbeterde begrooting van 1898. 6. Hospicen verkoop van boomen. 7. Stadseigendommen verpachting van 't vischrecht in den Zillebeekvij ver 8. idemverpachting der grazingen van den omweg rond de stad. 9. idem vraag tot pachten voor een langen termijn van den hof gebruikt door M. Moncarey. Belastingen 1 Leelijk woord, dat als een weerklank is voor het oor. En nochtans zij moeten er zijn. Het is niet mogelijk een ordentelijke soep gereed te krijgen zonder vleesch of zonder boter. Volgens de aankondigingen zijn er geene doctoors meer noodig op de wereld. Alle ziekten verdwijnen van zelfs. 't Is maar kwestie zich een goed aantal fleschjes en doosjes aan te schaffen. 't Is een wedstrijd in de kwakzalverij. En, kwakzalvers is een aardig volkje die beloven u van alles. Zij hebben hunne zakken, hunne mouwen zelts vol beloften. Zij liegen, die kerels, dat zij er zwart van worden. O verre van ons te beweren, dat er bij die aangekondigde dingetjes geene goede zijn Zeker niet. Er zijn er zelfs die door de geneesheeren gerust worden aanbevolen. Maar hoe duur dat alles En 't kan niet anders. Als men bedenkt dal zekere van die pillen- lanceurs, in hun budget, een derde plaats IA1 wiehet ging aanschouwen, geven aan de kosten hunner bekendmakiii-1 Wist iets te zeggen op den trant, gee I dat zij van een anderen kant, nog lof op bjjzonderheên van plan of wand. 50 en meer per honderd afstaan aan de j Daar onze Filozoof geen zalen apothekers die zich met den verkoop van I Had aangelegd voor feestemalen, huo goedje gelasten en, dat zij met het I v°nd elk. bfjzonderlik, dat'thuis overige fortuin, en soms kolossaal fortuin Iöeleek- aan eene> kleine kluis maken,—dan vraagt men zich af hoeveel Sokraat zou wel dio zaak verklaren de koopsrs wel voor hun geld mogen heb-l" Hetzoume veel verwondring baran, ben ontvangen. Wat aan de fabriekanten misschien 25 centiemen kost, wordt wie weet, hier vijf, daar tienmaal duurder betaald door de ver bruikers. [opgehemelde te koopen 't is toch een hoop [die hem tegenlacht. Dat gevoel dat den zieke eigen is wordt maar al te gemakkelijk geëxploiteerd. En, 't zijn nog dikwijls vreemde hand laars, die op die wijze hier komen munt slaan, die het belgisch geld zóó gemakke lijk over de grenzen lokken, en dat onder het goedzakkig oog van het gouver nement. Er moeten belastingen zijn. Dat staat zoo vast als een paal. Maar, dat men toch de arme landbouwer er niet onder' verdrukke, die in het zweet huns aanschijns de zwarte korst brood vm dienen, maar de kwakzalverij die in d weelde baadt, zonder and ere moeite, da Hoe nu het gemakkelijkst en het doelmn tigst die belasting zou worden dit weten wij niet, dit laten wi_ aan ons belastingbestier over. Maar, wat zeker is, eene wet in dien zin zou alle verstandige menschen voldoening schenken. Wij geven dit recept, met zooveel te meer overtuiging, dat wij het tegen onzen intrest aan het land opdienen. Immers, een dagblad moet grootendeels bestaan van zijne aankondigingen, en wi doen aan de onze te kort, door deze gedachte vooruit te zetten. Voor ons gaat echter het algemeen be belang vóór alles. Uit het gunstig gekend week blad Algemeen Belang van Tongeren Sokraat, de groote Filozoof, Wiens wijsheid ik hier loof, Begon, naar zijn gedacht, een huis te bouwen. Sprak hij, zoo eens dit huisje mijn Met ware vrienden vol mocht zijn Sokraat sprak diepe waarheid Een trouwe vriend is eene raarheid Hoe verder men door't leven treedt, Als deza et nog bij genazen, was het nog J jjoe beter men die waarheid weet zoo een groot verlies niet. Maar, dat is de minste der bekommernis sen bij eenigen dier pilllen ontginners. De groote kwestie voor de mersten is maar van hun goedje aan den man te bren gen. Vele wilden beprikken zich de huid met figuren, of verwen ze met allerlei kleuren. Men vormt eene kleine vereeniging van ISommigen dragen stokjes in hunne oorbel- xapitalisten, men legt bijeen zooveel dui-1ie[1 en een ring in hunnen neus. Onder onze zend franken, men zoekt een ronkenden |zwarte broeders uit Congo, zijn er die haar- titel.de eene of andere aardigheid die indruk ties uit hunne oogleden trekken, en anderen kan maken op het groot publiek, en raen|d'e door eene langdurige prikkeling op hun betaalt voor eenige duizende franks armon-|vool'hoofd eenen uitwas krijgen, niet orige- cen in de gazetten, om de zaak maar voor-|'Ü'c aan eene haoekam. uit te zetten. I De Plathoofden in Amerika leggen hunne Wat de pil al zoo zal moeten inhouden, I kleine kinderen onder een toestel, dat het dat komt er niet op aan, als men ze maar I voorhoofd achterwaarts drukten er eenen slikken wil. I platten vorm aan geeft. De eerste de beste apotheker heeft tormu- Bij de chineesche vrouwen is een kleine en genoeg, om voor eenige centiemen de- voet de uiterste schoonheid de jonge meis jes dragen schoenen die hare voeten zooda- Die verordeningen van eenen minisiei ,die nig drukken dat deze zich niet kunnen ont- gekend is als voor eenen harden en strengen wikkelen en altijd kindervoeijes blijven, ambtenaar, zullen welkom heeten bij alle Ook kunnen de chineesche vrouwen raoeie- weldenkende lieden, lijk gaan zonder zich op iets te steunen. Een 't Is immers meer dan tijd dat er een einde goede kant van dat gebruik is dat de chi- gesteld worde aan de beweenelijke wanor- neesche vrouwen gemakkelijk zijn t'huis te ders die op zulke dagen gewoonlijk plaats houden. I grijpen. En al die menschen doen die zottigheden,! om zich schooner te maken dan moeder na-l PGnsiOGH tuur die hen gemaakt heeft Onze beschaafde damen lachen er om,j ^r wordt alle dagen in België voor maar wat.doen ze zelve om schooner teI-410,000 fr. gedronken, dat is 250 miljoen schijnen dan ze zijn I per jaar. Zij prangen zich in een keurslijf zoodanig Met zulke som zou men aan alle de Belgen dat zij zich eene wespenlijf maken, oneven- van 50 jaar een pensioen kunnen geven van redig met het geheele lichaam, dus eene een frank daags, mismaaktheid. En uit dat zot gebruik volgen niet alleen ongemak en misvorming, maar volgens het oordeel dor geneesheeren, soms sleepende ziekte, soms schielijke dood, a toos bloedarmoede. Wat is nu wel het domsie Verleden Vrijdagen Zaterdag, 2 en 3 December, vierde de keizer van Het berek der burgerlijke godshuizen heeft besloten een werk te verrichten dat van groot nut zal zijn Iedereen,die het werk van nabij zal kennen, zal het moeten goedkeuren. Er is sprake eene brugge te leggen over de stadswatering om het kleen zothuis te Oostenrijk zijnen jubilé van 50 jaar verbinden met den hof van dit gesticht, regeering. Te Weenenen in de andere Op die wijze zullen de arme* krank?,inni- steden en dorpen, werd nogal ge- gen niet gedwongen zijn eene tamelijke vierd doch de keizer had verlangd\groote ronde te doen onder de oogen van lat de onkosten voor bet vieren en wandelaars en voorbijgangers, hetgeen al- sieren, in de plaats aan werken vanjuJd én voor hen zeiven én voor de aan- iefdadigheid zouden besieed worden. I^houwers eenen onaangenamen, ja pijniij- In alle kerken werden goddelijke fiten indl uk maakt- diensten gehouden, om voor den kei zer te bidden, en daar naartoe wasl Mijnheer Alpha Van Ooreghem heeft van groote toeloop. Frans Joseph zelf had die brugge hooren spreken, en daar dit werk zijne hoofdstad verlaten en verbleef!ven'cdt wordt op beslissing en bevel der op het kasteel Wallsee, met zijne hospicen' is dit' voor A1Pha. eene katho- kindereu de aartshertoginnen Gisela j 6D8 bru".ge' Maria en Valeria, en zijne sch°on" deugmi Z'J en kan noch en ma9 niet dochter de kroonprins weduwe E„. zonder er een woord ,a„ t« kennen, 7' a.ni8' zonder inlichtingen te nemen om te weten In den morgeud naderden de kei- wie of wat, valt Alpha op die brugge lijk zer en de aartshertoginnen ter H. stoffel op zijn katte. Tafel, en in den dag bleven zij ook Maar het zal zijn zieltje nog eens gedenken, lang bidden in de kerk. Frans Jo- want heer Alpha riskeert maar stout en seph zoekt, tegen zijn wee en zijne bout eenige cijfers bij te halen, en mei die smert, troost en sterkte in het gebed. cÜ*ers slaat er geheel... nevens. Immers te Wallsee, de keizerlijke verblijfplaats, ontbrak de geliefde moeder, die nog onlangs op wreede wijze viel onder den dolk van eenen sluipmoordenaar. Daar ontbrak de eenige zoon en opvolger Rudolf, die in den bloei des levens de poorten Moesten wij dat doen, Alpha zou zeggen ge liegt Die brugge komt op twintig meters af- stand van de kalsei, zegt Alpha. Welnu in plaats van 20, zijn er ten min ste *40. 't En is maar vier keeren zoovele Die brugge zal wel 8000 franken kos der dood inging, en dat wel op zoo zegt hij verder. een treurige en dramatische wijze. Dat is eene voorzegging. Daar ontbraken 's keizers broeder,! Wij zullen ook eens riskeeren er eene te aartshertog Maximiliaan, en diens!doen. krankzinnig geworden weduwe, diebuister, heer Alpha zelfs niet vermoedt dat het, in de oostenrijksche monarchie, een ge- denkweerdige verjaardag is. Rouw langt over den keizer en over zijn, PL I Willen wij eens daarop eene wedding huis, CU daarom heeft trans-JosephU^ ,oor <lie d. „m» nu 4. „WJ| zich, met de zijnen, in stille eenzaam Die brugge en zal nog geene SOOO franken kosten. Dit is nog den helft niet van 't gene gij beweert. leid afgezonderd. zijn zal Indien wij verliezen, schenken wij u eene splinternagelnieuwe zage om het iisch te zagen van den Diekebusch vijver, wa-d 't schijnt dat de oude versleten is. Maar verliest gij, dan hebben wij 't recht heeft de minister van oorlog eenige strenge ju eene duchtige oorrekking te geven, maatregelen genomen. i Aanveerdt gijy Er wordt aan de gemeentebesturen opge- eid eene waakzame ooge te houden op de drankhuizen Den dag der loting moeten die huizen des avonds vroeg gesloten zijn. Dat werk zal zonder eenig nut zijn, zegt Alpha nog. 't Is genoeg de eerste reken van dezen artikel te lezen, en een weinig met de ligging Als de lotelingen van andere gemeenten van gesticht en hof bekend te zijn, om de komen, moeten zij vergezeld zijn, niet alleen dwaasheid van die woorden te tasten, van hunnen veldwachter, maar ook nogl Wij zullen niet zeggen lijk Alpha dat het van een lid van hun gemeentebestier en dezes Iten prachtig werkis; maar dat hui een secretaris. I allernuttigst werk is, goedgekeurd door al Er wordt ook opgeleid, aan wien het aan-1 deze die de zake wat van nabij kennen. Taat, tan strengste de wet op de openbare! Vera;* dronkenschap toe te passen. OPENBARE ZITTING Men kan tegenwoordig geen dagblad open slaan, of met: leest er aankondigingen van allerlei pillen en poeders, de eene al meer belovende dan de andere. var» wmi uitvjnHs'aJ v?rt P. P. D.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1898 | | pagina 1