DIT IS EN OMME LANDS, Nieuwjaargiften aan den Paus BUITFJL DSCH NIEUWS PL M TS E Op Zaterdag, fc13stfin Maart 1899. 5 c 34st' jaar.Talmerk lb67. If TOOK YPM! FN 'T MMMSHW Mad per ALGEMEENE ZENDING Onze katholieke scholen Frankrijk Spanje In Armenië China Serieus Maar Vragen en antwoorden Stout gesproken De lïjfrentkas onder waarborg van den Slaat entiiiHMi *t blad mim i Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Hoteratratete Yper, m bij 's lands boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. tiet blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en twoid op voorhand betaal-- Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boikrstraie, Tk 36. te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch ïn, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.15 de reke binnen't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De lieeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- ik Westvlanderen wonen. Oproep v«n de Eerw. Hewn Pastors der Stad tot de Geloovigen In onze bezorgdheid voor bel eeuwig ge luk uwer onsterfelijke zielen, voor dewelkt wij eens rekening moeten geven aan den op persten Rechter, hebben wij besloten U. dit jaar, eerie buitengewone Zending te doen prediken door de eerw. Paters Redemplo risten. Die Zending zal beginnen deri Zondag, 26° in Maai te 1899, wezendePalmen Z^nda Wij komen U d-ingend opwekken de oe feningen der Zending met allen ijver te volgen Ouders en kinderen, meesters en onder danen, gij allen die christenen zijl door uw doopsel, die opgebracht zijt door de Heilige Kerk, 't zij gij in de weelde leeft ot om uw Uoj;cllJb ooIj iiroofl moet |\vcric»i, «m i. i christelijk leeft of den goeden weg hebt ver laten gij allen die, in den grond van uw herte begeert eene zalige dood te sterven, weest uwe Eerste Communie indachtig, en komtd. plichten herdenken die gij hebt tot God, tot uwen evennaaste ert tot u zelven. Komt uwe ziel zuiveren van alle zonden komt uw eeuwig geluk verzekeren bet zij dagen van Gods oneindige bermhertigheid die aankomen. Geve de eoede God dat gij allen, als vrucht der Zending, of tot God en uwe plichten wederkeeret, of in de oefening van het christelijk leven versterkt wordet Wij verzoeken alle godvruchtige mtnscben vierige gebeden te storten voor den goeden uitslag dei' Zending het g bed immers is de sleutel des Hemels; cn wij vragen drin gend aan alle ouders, meesters en oversten hunne schikkingen te willen nemen opdai deze die onder hen staan, ten minste d< avonds. rnmenen zouden bijwonen. Oefeningen der Zending <l' muziekschool, hcblten in gemelde school, Woensdag ;.i Maar', van 11 (of 12 ure. \a Hezen daluni znlien goene bons meer aanveerd worden. Er zijn weinig steden in ons klein Belgenland waar de katholieke scho len zoo bloeiende zijn als iu Yper. Daten is geene van die waarheden die diepe redeneering vragen of langen uitleg gij kunt ze zien en tasten alle dage zoo veel als 't u belieft. Om maar één voorbeeld te geven in Sint-Michiels- en Sint-Aloysius- schole te zamen zijn 750 knechten dal is omtrent vier maal zooveel als in ile stadsschool een klaar bewijs dal onze scholen het vertrouwen der ou- Die scholen hebben eenen grooten "oem verworven in de officiëele kon- kersen of wedstrijden waarin zij de stadsscholen keer voor keer plat sloe gen. Daarom, voor onze katholieke scho en van Yper, is het jammer dat die wedstrijden afgeschaft zijn. Want die wedstrijden waren ieder aar voor ons een zegepraal, en dat leed ons deugd en voor de liberalen, eene duchtige ranseling, en....zij en ïadden daar ook geen kwaad van Daarom waren de liberalen toch zoo Rijde da' die wedstrijden afgeschaft aren 'i Was lijk eene zwarte onweêrs- -'olke die gedurig boven hun hoofd ling. Nu, dat, die wolko verdwenen is, ademen zij met meer vrijheid en zijn r op gezind om, ware 't mogelijk, >nze scholen in den modder van bun- ,e lastertale te versmachten. Die doenwijze brengt mij eene klei ne historie te binnen. 'k Was nog een jongen en 'k ging ter chole. Op zekeren dag speelde ik eene tw&perte aan eenen schoolm at, die rooter was dan ik, on 'k wierd be aald met eene klinkende en welver- iende oorvege. Ik was gloeiende ovaa l, maar ik en dierf liet niet le vele longen om geene tweedestree- ing le krijgen. Ik stelde 'topeen loo- pen, en als ik alzoo een einde verreet) voorzeker buiten seheuto was, begon ik maar te roepen Slaat nog et keer, als gij durftgij hier, gij daai en 'k zal dit....en 'k zal dat...! (jij ziet, 'k had dan juist de manie ren van ouze Yperscbe liberalen, En deugen ze niet Ie Hijsel, al deze die hun van verre e ,-.n bij gelijken, priesters en nonnen, deugen ook niet te Yper. Daar is geheel de liberal weten schap van den beroemden Sus Mii kan niet vevsfaan, zegt bij, •i óat onf liberal* gerij hart kin- de (n toevertrouwt aan priesters en het Gouvernement, aangeboden om li' pralen ooi kinderen gee>n zien, en ze.ooi- le maar ik heb mij daarvan gebeierd me serieus te komen. Van deze weke nog schreeuwt d geleerde Sus van ifk eekblad tegen on zt scholen. Urn le bewijzen dat zij niet goed kunnen zijn, gaat hij naar....Hijsel. Broeder Flamidiaan, al zijn er lol nu toe geene bewijzen, moet plichtig zijn voor Sus. Is hij plichtig, al de andere en kun neu niet deugen. ■a m nr YVr hunne lU'lukkig willen o daarom, als zij li mie goeste durven doen, ze naar onze scholen zendei», wetende dat zi e besle zijn, én voo het onderwijs én voor de opvoeding f' r kinderen. Baad eens, lezer, waarop geheel dien artikel van Sus uitkomt? Op den kreet «Tan het ougediert der papen, verlost ;ms vaderland Op dieu kreet waarvan de liberale Chroniouein haar nummer van 19 Juli 1883 zegt dat ge moei een., .stommerik zijn om dat te roepen Sus, de complimenten aan Chronique y""h n- r/' De vereeni*/d iamers van het Ver- 1 irigsftol, gelast met het oordeel ove den grond van de aanvraag tot herziening van het aroces Dreyfus, hn ft Dinsdag eene vraag onderzocht vin Mr Mornard, strekkende tot uitsluiting der raads- ïeeren Petit, CrepPn en Lepelletier in het beoordeelen der zaak. De pro- cu reu r-generaal ondersteuut die vraag, waarover heden Vriylagzal uitspraak gedaan worden. Volgens verklaring van M. Manau, eerste voorzitter van bef Verbrekings hof, zal de zaak Dreyfus nog vóór Mei aanstaande vereffend zijn. Afschuwelijke misdaad te Rijsel. - ■dert t h dagen vat hier is het on derzoek der zaak uog om zoo te zeg gen niefs gevorderd 'en weef dal he! ijk van het ongelukkig kind Fovaux vei'borgen is geweest in eene kist, di>' geteekend was O. '2. en dat men verklaarde, dat nergens anders dan in het gesticht der Muntstraat dergelijk geteekende kisten te vinden waren. Welnu, sedert de misdaad heefl men reeds verschillige zulke kisten gevon den, onder andere «ene bij M. Faure, photograaf van hef parket. Nog verschillige andere bewijzen bevestigen dat de moord buiten de school moet gepleegd geweest zijn. Er wordt verleid, dat eeri gewezen Broe der van Hijsel, 14 dagen vóór de mis daad, zou gezegd hebben Ik ga de zer dagen eenen waden slag doen, en dan zal men mij niét. meer zien. En inderdaad, sedert enige dagen is de- Zelfde gewezen Broeder spoorloos ver dwenen. ISieuw oorlogschip. Het nieuw fransch oorlogschip, waarmede, on- angs te Toulon en te Marseille welge lukte proefnemingen gedaan werden, is zoodanig gerna;-kf, dat het onder vater de vijandelijke schepen kan na- !"ren en met zekerheid kan treffen. Tot nu toe was de solde der Spaan sche soldaten, die aan den oorlog tegen de Amerikanen det i genomen hebben, nog niet volop betaald. De markgraaf Urquijo heeft 90 mülioen franks aan die achterstalligesölde te betalen. De minister Polaveija is persoonlijk lol den markgraaf gegaan om hem, in naam van het Spaansch Gouverne ment, le bedanken voor die milde gifl, die het Slants bestuur in zijnen nete- ligeii toestand wel van pas komt. is de ellende schrikkelijk. De Turk- elte vervolging duurt er nog altijd voort. Meer dan 80 duizend vrouwen, kinderenen grijzaards zijn verplicht le leven van aalmoezen, die grooten- deels door de missiën uitgedeeld wor den. De armoede is zoo groot, dat op vele plaatsen langs den openharen weg li jken gevonden worden van menscheu die van honger zijn omgekomen. In de plaats van die ongelukkiger) ter hulp te komen, heeft de Turksche overheid tien weezenhuizen doen slni- 'en, die door Europeesche zendelingen bestuurd werden en waarin binders opgenomen werden van vermoorde Armeniërs. Die harteloosheid verwekt algemeene verontweerdiging. Engeland, dat reeds 1.500 kilome ters ijzer weg bezif op Chineesch ge- gendbeden kwam over eenige we ken op tegen eene aanvraag van Bel gië om te Hanhow eenen nieuwen, spoorweg te mogen aanleggen. L)e vergunning werd door het Chineesch bestuur toegestaan. Thans wordt er gezegd dat de Engelsche regeering nu de vraag van België bij de Chineezen ondersteunt. Sprekende van d> rekeningen van inkom sten en uitgaven gedaan ter gelegenheid van feesten, zegt Sus Wanneer de liberalen feesten geven, spelen zij kaart op tafel, en laten aan de in schrijvers of belanghebbenden in de weekbla den. den uilslag van hunne feesten kennen Als de Yperlingen deze reken Zaterdag in o Nieuwsblad zullen lezen, zullen zij voorzeker allen in eenen luiden lach schieten Dit woord: ke maar is bet geliefde kind van de.liberalen. Hel gaat overal mré met papa Miskontent. Het portret, van Mijnheer Surmont is een meesterstuk een gewrocht dat eere doel aan Jufvrouw L. Dehem; maar... onze Bur •remeester heeft ongelijk hem niet te laten schilderen in offieiëele kostuum. Het Concert was uitermate wel maar....de dag en de plaats waren slecht .oznn En dit maakt (bemerkt het wel) dat die feesto niet eene liefdadigheidsfeest® was, maar eene politieke feeste. Welnu, iedereen weet dat de liberalen en de katholieken te zamen die feeste beleid en geschikt hebben. Eu alzoo zou alhs wel zijn in Yper nar't zijn de kaloten die het doeu, en dus en mag het niet wel zijn. Sedert eenen raerkelijkeri lijd. van hier ip.bben de liberalen ons nog al dikwijls 'teen en Y ander gevraagd waarop wij hun geantwoord hebben. Als wij integendeel vragen stellen, geba ren zij v; n geen ee Allocs, vriendjes, gij die zoo geern (zegt Sus) kaart op al 1 speelt, antwoordt ons eeiiou keer kort weg op de volgende vragen 1° Waar den bliksem is Alpha Wij den hem lijk riiet meer geware zit hij iissckiien al in de moerbuize van 't water- kasteel 2° Waar is het Tuindagprogramma van Jan en Sus 3° Waar is de uitleg die wij vroegen over de koopwaren,die zoolange in tmagazijn der Godshuizen liggen Wij hebben nog eene tamelijke verzame- iii van vragen in dien zin. Zij zullen ons 1 -te te passé komen. Maar wij houden ons vandage met deze drie tevreden. Wij verwachten uwe antwoorden. is half gevochten, zegt hei spreekwoord. De liberalen zijn bijzonderlijk sterk om dit in 't werk te leggen. 't B alzoo dat het Progrés durft beweeren Hospicenen Disch den dwang zooverre icht hebben, dat geen een hunner onder steunde huisgezinnen zijne kinderen naar de stadsscholen meer en zendt. Het Procrês beroept zelve de katholieke d, nlsderi hem te durven logenstraffen en 1 enkelen name van een kind te geven dat onderstand geriiel, en nogtans naar de stadsscholen gaat. Dit is vooreerst een dwaze leugen. as, omdat het zoo gemakkelijk is om lig n dat vele kindtien in dit gevü zijn. is bovendien eene handelwijze Rie riool-'-a. a;. J r. Gev wij geene namen, de leugen va het Progrés beeft eenen zekeren schijn van waarheid. Geven wij integendeel namen, het Progrés - (1 schuld dat de eergierigheid van sommi ge huisgezinnen gekwetst wordt. Wij zijn van gedacht dat dit gevoelen van werkman moet geëerbiedigd worden. Indien nogtans het Progrés bij zijn ge dacht wilde blijven, zijn wij gereed namen te noemen mits twee voorwaarden De eerste dat het Progrés de verbintenis aanneme zijn schrijven te herroepen. De tweede dat het bereid zij het hatelijke u dragen van het kwetsen van dit eerge voelen. Wij zijn nieuwsgierig te weten wat het Progrés zal weten te zeggen. Verleden Zondag gaf M. G. Werbrouck, scinijver van het beschermingscomiteit van Yper, eene voordracht in St Sebasliaan te u Zillebeke. Hij heeft er, op die eigenaar- Li.. wijze die zijne aanspraken kenmerken, de samenleving afgeschilderd. Zoo ze zijn zal oinrien eene halve eeuw, als niet eenen werk man meer zal te vinden zijn waarvan den ouden dag niet verzekerd is. Hij stelde tegen- ovei elkander den werkman, die oud gewor den en versleten, onder lange jaren arbeid gekromd, een last wordt voor zich zelven en voor zijne kinderen, en de werkman die, ge durende zijne jonge jaren eenige centen op kant stak waarmede hij den grondsteen van zijn pension legde, en die, oud geworden, onder kommerendank zijne voorzienigheid, zijnen ouden dag zal beleven. Deze aansprake miek op de talrijke toe- loorders den besten indruk, en vele dezer lieten zich dadelijk inschrijven in de pas ge boren maatschappij Eikels worden hoo rnen De pensioengilde van Zillebeke is de ne- nste, die in de laatste vijf maanden in het urondissement tot stand kwam. Wutou slichlie de eerste onder naam Sieun inde Toekomst Proven volgde dadelijk onder de zen- spreuk De Voorzorg Daarna kwam Woesten op onder de ken- spi uk D Toekomst Voormezeele volgde onder tijtelPen- sio gilde St-Michiel Daarna kwam Zonnebeke op ondereenen tijtel dien wij nog niet en kennen, en vervol- «H ''V"7 Nieuwsblad van Ypkr verschijn! 's Vrijdags, en 's Zaterdags na W 4rnm. «f» 51 )mm lvrachlloon buiten Mp**. Vorige lijsten 1' !8<n3 72 Uit Vls-ro- imgbn 00 Ee.ne «ro e w s ft' d v Z H d P o- - 't I 00| Allen avonde, binst de zending, zal de Zon- daarsklokke luiden ten 9 u.,om al de geloovigen te vermanen dat zy moeten vijfmaal Onze Vader en Wees gegroet bidden voor de bekeoring der zondaars. IN St- MA A RTENSKERK Op de wekedagen, 's namiddags, ten 5 u Lof en Fransch Sermoen Op den Hoogdag van Pascben, Fransch Sermoen in de mis ten tt 1/2 Vidi, Brvgis, u Martii 1899. E. i'EMDRY. Vie. Gen. Hi Coitirti S<i' gf>P' mU t d d EERYVEERDE PATERS REDEMPTORISTEN in de vier parochiekerken der stad Zaterdag«5° Maartewordt de zending 's avonds ten 8 u., aangekondigd door het alg> meen geluid der kokken. Zondag tl". Palmen Zondag, Aanbeveling der Zending door de eerw Paters in al de missen 's Namiddags, tusschen Vespers en Lol, Ope ningssermoen. Maandag, 27" en Dinsdag, 28", 5 1/2 en 8 u Sermoen 11 u-, Onderrichting in de kerk voor de kin deren boven de Eerste Communie, 's Avonds, 1/4 vóór den 8Paternoster, Gezang. Sermoen, Paree Domine en Benedictie met het Hoog weerdigste Sacrament. Woensdag, 29», 5 1/2 en 8 u., mis, waarna Sermoen. in u.. (in St Maartenskerke, ten 10 1/2 u On derrichting voor de kinderen boven de Eerste Communie, waarna de meisjes hunne biecht zullen spreken. 's Namiddags; ten 2 u., wordt er biecht ge hoord tot ten 7 1/2 u voor de Geloovigen en bijzonderlijk voor de knechten boven de Eerste Communie 's Avonds, 1/4 vóór den achten Pater noster, Gezang, Sermoen, Paree Domine en Bene dictie met het Hoogweerdigste Sacrament. Witten-Donderdag6u. Sermoen. De Goddelijke Dienst, op de gowone uur, waaronder Sermoen 's Avonds,ten 8u.Sermoen, waarna Processie tot wegstelling van het Hoogweerdigste. Goeden Vrijdag, 6u. Sermoen, waarna Processie tot uitstellen van het allerheiligste Sacrament 8 u. Dienst en aanbidding van het H. Kruis, 's Namiddags, 3 u. Plechtige Kruiswog. 8 u. Sermoen, gevolgd door 't gezang van den Paree Domine en den Miserere. PaaschAvond, 1" April, 7 u. Dienst, Vonte- Wuding en Eerste Paaschmis. Daar wordt biecht gehoord, 's namiddags, van ten 2 u. Op Paasch avond wordt er niet gepredikt Eoogdag van Paschen. Sermoen door de eerw I aters, in al de Missen 's Namiddags, Sermoen tusschen Vespers ou Lof. Tweeden Paaschdag, Sermoen inde mis ten6u en in de Hoogmis. 's Namiddags, Sermoen tusschen Vespers en Lof. Dinsdag4" April en volgende dagen, 5 1/2 en 8 u mis, waarna Sermoen. 's Namiddags wordt er biecht gehoord van ten 2 1/2 u. 1/4 vóór den achten Pater noster, Gezang Sermoen, Paree Domine en Benedictie met het Hoogweerdigste Sacrament. k ti'-te !u»?a i pt i iUi ;i i| III C IIC 1 /lil p'.lHlS LoLL.» nicai --'Sjkr - irrtrt» uiGv-i «i.,i n .LI V I

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1