MENGELiWAREN Spoorwegramp bij Yper («eesteiijke Benoemingen Wettelijke besluiten Sterfgeval Schets naak het leven getf.ekend door als gens St Jan ittet dezelfde kenspreuke Voormezeele, Becelare zag het licht onder kenspreuke De dageraad Elverdinghe onder naam De Voorzie nigheid Naar wij vernemen geeft de schrijver van het beschermingscomiteit van Yper, Zondag 26 Maart, eeno soortgelijke voordracht te Wervicq. Wij wensoiien dat al de gemeenten van ons arrondissement, vóór het jaar om is, eene pensioengüde zouden bezitten. Overi gens, wij zijn geoorloofd om ie zeggen dat het beschetiniingscomiteit van Yper aan geene inrichters zijne medewerking zal ont zeggen en dai uWerbrouck bereid is voor drachten te jjeven, al waar hij er toe genoo digd is. Het zoo moeilijk vraagstuk der werkmans pensioenen kan, dank de milde tusschen- komst van Staat en Provincie, eene voldoen de oplossing ontvangen, en degene die door hun woord of door hunne werking het a" beidende volk op den weg van hun pensioen zullen gezet lebben, mogen gerust op d, dankbaarheid van dit volk rekenen. Gisieren Woensdag avond, is de trein uit Koririjk, die ten 9 ure 35 in Yper moet aan komen, rechtover den Zillebeekvijver op eenen karaion. geraden met drie peerden bespannen, toebehoorende aan M Rob', rt Froidure Duniortier, handelaar te Yper De kamiotiis gansch verbrijzeld, een der peerden is dood en de voerman is zeer gekwetst aan zijn been en aari het hoofd. De mecanicien van den trein heeft eenen stuik in dé zijde gekregen, die, 't is te hopen geene erge i nvolgen zal hebben. Van de personen, die op den trein zaten heeft niemand eenig letsel bekomen. Plan van de plaatse der ramp. .ra over den vijver, w. Zil'ebeke kruist d- kal- sijdn den ijzerweg. De bareelen open vin dende. reed hij door. als al met eens de ka m ion door dm trein van Kortiijk gegrepen en verbrijzeld werd. De stukken van een dn achterwielen zijn wel 100 meters verre ge slingerd geweest. De knecht lag ten gronde met gebroken been en zeer erge wonden aan het hoofd. Naaf wij vernemen, lag de ba reel wachter in zijn wachthuisje ie slapen en is slechts ontwaakt, wanneer de stukken van den kamion en van de banken, die langs de wa gons van dpn trek) loopen, op zijn W3chi. huisje vlogen. De machien van den trein is nog al f I leschadigd, evenals den bagagewagen. In de vooreriste rijtuigen is geene enkel*- ruit meer geheel gebleven. 't Is waarlijk te verwonderen boe niemand op den trein gekwetst geweest is d or di glasscherven. De trein heeft natuurlijk seffens gesiop' I en alleman is afgesprongen om hulpe t. j bieden waar bet hadde kunnen noodig zijn Slechts i?n 10 35 is de trein d statie va,. Yper binnen gereden. Doctoi Bossaert heeft den gekwetsten voer man de eerste zorgen toegediend en vol et s wij vernemen, zou deze vandaag, Donderdag, te Yper, in 't gasthuis aan zijne wonden overleden zijn Daar de kalsijde daar een eind verrt omtrent gelijk loopt met den ijzerweg, zooals men zien kan door ;r ndegaande teekenirig was het voor den knecht onmogelijk dei trein te zien of te hooren opkomen. En van eenen anderen kant hebben de mecanicien en de stoker van den trein maai bet gevaar gezien als bet reeds te laat was en er geen middel meer bestond om di ramp te ontgaan. Honderd m Yperlingen zijn Donderdag d- plaatse der rampe gaan bezichtigen, 't Was ene ware processie van aan de Rijselpooi te tot aan den vijver. 't Parket is in den namiddag ook te plaatse geweest en beeft een onderzoek ge opend. Leest de geschiedenis van Karei d« kauvver van Kousbrugge, I .oor E H Julius Leroy Een zwaren boe van 344 bl.groot 8°, kloek papier, voo 1 f 50. Te koop bij den uitgever, Callewaen-D I Meulenaere, te Yper, en te Rousbrugge hij Allaert-Carron, drukker, en DeHongber 1 Verriers. handelaar linnen te gaan. Vandenabeele bracht Lac ia bier eene gevaarlijke messteek toe. Op noodgeschreeuw vau d. n gekwetste kwam' haastig de geburen toegesneld die, den dac11 eene geduchte en welverdiende ranseling toe brachten zij hielden hem aan,liepen de polier verwittigen van 't gebuurte die hem in den ja stak. Lachat ligt te bed ten gevolge zijner bekome- ne wonde. Hel parket is ter plaats geweest. Vandenabeele is bij zijn slachtoffer gebi.n i geweest en heeft bekend de steek te hehbi toegebracht. In den namiddag is hij gebonden ,e„ engelse naar het gevang van Yper overgevoerd. i enniviiie, nnndenma er >1 Joseph Somvii" te Auvelais, schrijft Mijnbeer Vincent, apotheker, J de la Limito, 33, Brussel, Ik heb het genoegen u te doen weten da. i J" zen ben van het flerecjjn, dat mij smris v,er H.vn deed lijden, 't Is te danken aan nw "itmun tend rheumatiek en flerecijnbestnj wl hlimi Ik acid het mij een plicht het aan te bevele aan allen die aangetast zgu door deze ziekte. Joseph Somvillk. Dr Robertson. GROOTE l'.RAND TE KOMEN. Zondag avond heeft een lievige brand de prachtige hoe ve van M. Charles Delepent in assehe gelegd Ondanks de spoedige aangebrachte hulp, kon het vernielend element niet meer tegenge ,-n den worden, en werden de woning, de Mailen en schuren totaal door den brand vernield. Vijftien melkkoeien, van eerste ras en aan zienlijke weerde, vier werk peerden, vier slo ren, talrijke verkeus, en rond de honderd h-ii den, kiekens enz. zijn de vlammen ter prooi geworden. Ongelukkiglijk is dat alles maar gedeeltelijk verzekerd. Tot hierloe kent men nog de oorzaak dei- ramp niet. m Er wordt echter stil gefluisterd dat eeni dadige hand hier wellicht in het spel is. - mis BELGISCHE MARTELAAR. geneesheer, is uit China te Victo ria (B. C.) aangekomen. Ondervraagd overde behandeling van vreem de missionnarissen in China, zegde hij Ik heb bet lijk onderzocht van I». Victoria- nus.den belgischen priester, die werd vermoord e Hwei-fei. ik begrijp niet hoe de mogendheden met China willen omgaan als beschaafde natie. li l)e moordenaars bonden den pater aan ceue staak, tegenover zijn huis,sneden stukken vleesch uit het lichaam, kookten ze en aten ze op in zijne tegenwoordigheid. Dan scholen zij kogels in de met gevaar opleverende lichaamsdeelen, waarna zij den martelaar de oogen uitbrandden, hem rad- Draakten en daarna onthoofden. De ongelukkige was slechts 30 jaar. indien deze inlichtingen van D a I z i e 1 juist zijn, vragen wij nogmaals dringend dat ons ment strenge straffen ei$che voor de Mijn zoon, zei de vader en hij meende het, [die worm en hadde in 'Igeheele naar bei.de niet [geweest,hij was nog maar in 't naar huis gaan AFLOOP I ER KALVERS D waarbof. c i) scbi i «-lijke aPoop van ivi-is e v'-ulens m rekt men door het «ebruik van het Amerikaanse!) Poeder. Dit poeder is een schat voor de, kwee- ers D'-ze ai- bet gebruiken zijn zeker e n een dier meer te verliezen door de?e schrikkelijke plaag. Prijs voor eene ;oos anerikaai sch poeder. 1 fr Te ver- vrij in alle groOte apotheken et! hij den Ijjant Depraiere apotheker, Louisastraat. ion Oostende, die het kosteloos opzendt (-tien een frank in postzegels te Yper bij S cquet; t - Rousselaere bij Veys; te Dix- mudo bij Ghyssaert. Z H de Bisschop van Brugge heeft be noemd Pastor te Meulebeke. den E H. De Boudt, pas O! teSte Kruis bij Brugge. Pastor te ste Kruis bij Biugge, den E. H. Van den Driessche, pastor te OuStkerke (arrondissement Brugge) Pastor ie Oostkerke (arr. Brugge), den E H. Vermeersch onderpastor te Ingel- m unster. Onderpastor te Ingelmuiister, M Ghilk- gouverne barbaren, die zich vergrepen aan deze gruwel haert. onderpastor te Wielsbeke. daad. BRAND TE GHELUVELT. - Zaterdag avond ontstond er brand in de herberg De Volks vriend, op den Poezel hoek, bewoond door Karei Malfaiten toebehoorende aan M. Onraedl van Yper. Ganseh den inboedel is in de vlam men omgekomen. De oorzaak van den brand is| volgt onbekend. Er bestaat verzekering. NOOD DWINGT. - Voor eene kerk in Lon den stond een bedelaar die een opschrift op de bors om •st droeg vermeldende de titels welke hij had i almoesen te vragen het opschrift luidde als Ter drukkerij van dit blad groote soortee ring in speel*aarten. Veldslagen 4, Wonden 6, Kinders 10, Totaal 20. Dit is bijna zoo goed als hetgeen van een 1 r DIEFTE TE HARELBEKE. -- In den nacht schen bedelaar verteld werd, die smeekte tot Zaterdag zijn stoutmoedige Om de liefde Gods (.Wacht- Qf 2 hui zeken <D >- Later. - De knecht van M. Froidure kwam met zijnen kamion, geladen met petrolvaten an Komen naar Yper Recht DROEVIGE ZEDEN. Men schrijft ons uit Vlamertinghe Zondag laatst, was zekeren G. Vandenabeele, Ivan Brielen, met de dochter van K. Lachat, werkman, alhier, buiten de wete der ouders vau deze, naar Brussel gereisd, 's Avonds goed j bedronken, zijn zij met den trein van 10 ui> teruggekeerd, maar vooraleer naar huis te gaan hebben zij nog eerst eenige glaasjes gaan ledi gen. Het was eerst rond 11 1/2 ure toen de rei zigers samen bij Lachat binnen stapten.Natuur lijk waren zij daar niet welgekomen, en mei recht werd de dochter nog al fel bekeven van hare moeder. Vandenabeele ziende dat zijnen haring daar niet braadde, begon de vrouw uit te schelden en zelfs te stootenLachat kwam ter hulp en sloeg hem met geweld naar builen De dochter liep haren vrijer achterna, maa Lachat kwam ze achterna en dwong ze weder van Vrijdag dieven in den kelder gedrongen van het oude manhuis, na bij middel van een hefboom hel ijzeren kelderdeksol afgenomen en de deui opengebroken le hebben. Zij namen verschei dene potten boter, ingelegd verkenvleesch.lijn waden s!aaplake,ns, het spaargeld der oude mannekens, enz. Een streng onderzoek is dooi de policiekommissaris, Camiel Nolf, geopend en men is op het spoor der daders. BLOEDIG GEVECHT TE MEENEN. - Zon dag is er in de herberg Au Rouge Gorge, Moorseelestraat, waar er gedanst werd, (wisi ontstaan tusschen zekeren Theophiel Volk an 23 jaar oud, en Jules Dejaegher. tb I schijnt dat de eerste onvrijwillig bij het dansen den tweede gestompt heeft. Dejaegher, in woede ontstoken, haalde een mes uit zijnen zak en bracht Vol kaert een steek toe op het hoofd; hel blo»o stroomde, doch het mes was gelukkig op d* n schedel afgeschampt, anders zou de wonde doo deLj-kjeweestjijn^ ^Grpe,; greep Dejat gher bij Tien arm, doch de woestaard gaf hei mevrouw, geef mij een stuk brood, wantik heb zulken dorst dat ik niet weet waar ik dezen nacht zal kunnen apeD Spelwerkpwpier eiste keus auw en g [dezer gazet. Onderpastor te Wielsbeke, M Callemeyn, gewezen leeraar in het geslicht der doof stommen te Brugge. burgerlijke dekoratie. Het kruis van 1' klus ;s veilf< d aan MM Alleman, gemeente- hooldonderwijzer te Clercken Tilemans, id. t( Areudonck. en mej. Torfs, hoofdonderwij zers dn aangenomene lagere school te Deur-DB. Verleden Woensdag werd le Zonnebeke be dauw en glad, te verkrijgen ten hureeh I graven de heer Emeric Pariet, ontvanger se dert 30 jaar van gemeente en disch. Van alle ook twee steken, een in den schouder en een in den linkerarm. Volkaert, alhoewel veel bloed verliezend, was ondertusschen in de richting van berg gezet, achtervolgde hem ongeveer 500 me tersverenhem niet kunnende inhalen, ging hij naar de herberg Vauderhaeghen, Brugscbe straat. De policie, van het gebeurde verwittigd, had aanstonds een onderzoek geopend, en toen hij. kanten waren vrienden en kenniss'-n bijgeko men om eenen laalsten blijk van genegenheid te geven aan den diepbetreurden overledene. Van de gemeente zelve en was er omtrent geen een huisgezin, dat niet vertegenwoordigd was. De kerk was opgepropt niet volkal de raads leden van kerke, gemeente en disch, alle wel stellende ingezetenen, de landbouwers zoowel aK de werklieden, en dan de arme en oude menschen, benevens de maatschappijen en gil den, waarvan hij deel maakte, hadden er aan gehouden de lijkplechtigbeid bij te wonen van den voorbeeldigen ambtenaar, den menschlie- venden voor-taander der beboeftigen en den waren volksvriend. r.miel I'll, honldonnerwijzer oer ge meente, beeft bij het graf de volgende treffende lijkrede uitgesproken, die op alle gemoederen den dicpsten indruk gemaakt heeft Mijne Hreren. Hetzij m(j toegelaten, inden naam v»n den maar door hel heimwee gekweld is hij naar [gemeenteraad enden disehraad, inden naam B kië weergekeerd, en Vrijdag morgen kwan onzer lyfrentgilde - De'p u zeiven, zoo helpe u liJod - en in den naam van eenetalruke vrienden hij zich bij het parket van Luik gevangei 1 geven. GEEN VLA A MSG II. 't Schijnt dat in een.' vergadering zekere leden van het officiers- korps der afdeeling artillerie der burgerwacht van Gent beslist hebben hun ontslag te zenden aaD den generaal majoor der burgerwacht. Zij geven als reden het invoeren der bevelen in de vlaamsche taal. EEN DIE BEROUW HEF.FT. In Augusti 1898 was de geiant van de luiksche sukkursaa1 |der bank Botiheur van Brussel, zekere L Lebrun, naar Griekenland vertrokken met eene jonge vrouw, Elvira N eenesoui van 20 000 frank en voor 110 000 titels meenemend. H. -enijni dat dij gmort niet lang gelukkig was en weldra gewetenswroegingen kreeg, want hij zond aan M. Bonheur voor 60.000 frank tiiel- weer, erbij voegende dat hij de overig»- op den spoorweg verloren had. Hij was onderlussehen Moorseele gevlucht. Dejaegher uil de her-1 bediende geworden in eene bank te Alben»', -chaar, eene laatste hulde te bewijzen en eenen laalsten vaai w el toe te sturen aan eenen hoogst v« rdienstelfiken ambtenaar, wiens vroegtijdig afsierven wij allen diep beti vuren. UIT LELT EGHEM. Een vader was bezigj heer Emeric-Hendrik Parret, wiens stoffe- kortnatl ure in de hofstede Vauderhaeghen. I met zijnen zoon te vermanen tegen het laai I lijk.- overblgfi-els heden ter aarde besteld wor- Brugsche straat, wuar hij in dienst is, weer I uitzitten 's avonds en T laat opslaan 's morgen- Iwer(* J'' 'nnpebeke, den 2 Juni 1845, uit morH hii a0i,m.i,n„/i,.„ I I I chnsten en treflelnke ouders geboren, van zyne J aang houden. De kerel is g.' INooit en zult gij lukkin, zei hij. als gij uw. Iteedeiate jeug»! afliet hij de kiemen ontwareD boortig te Moorseele, en heeft reeds voor mes [doening niet en verandert. Onthoudt,dal bet d--|v'811 'Ie go.de hoedanigheden, die hem later oïdeLT^rTsirtir/, Va" 18 ,onlwpktJvo8ft,i8'die worm vind. ondergaan. Hij is naai het gevang van Kortnjklom zich le voeden. trok de vei-lhelovende jongeli-g de aandacht gebracht. De wonde van Volkaert is niet) vaariijk. Vandorpe toestand is gelukkig niet onrustwekkend. J I I I I l\ uc 1 III'-IWM I'll' J' M 'H' I I U. uc oniiuouut inde van Volkaert is niet gr En wat zegt gij van de worm vader vroeg|'-ti">r medeburgers o zich. en den 26 Januari ligheidzoo vroeg uitte kruipen? der toenmalige gemeenteen dischraden gezeid MENGELWERK 6 zVlioiiH Seven» (Verboden Nadruk) Madeleemje nam haar versleten halsdoekje, wikkelde het rond dep hals en trok henen. Waarom zou zij voor de eerste maai van haar leven vader niet gehoorzamen Sarei woont in een ander steegje Hij werkt in de fabriek, en daar zijne vrouw nog geene kinderen heeft, gaat zij ook in de fabriek werken. Zoo verdienen ze veel geld. Maar hij drinkt, en zijn wijf drinkt. Natuurlijk wordt er dus niet veel gespaard. Zij zijn juist teruggekomen van de fabriek De stoof is ontstoken, en de aardappels worden ver warmd. Madeleentje treedt binnen. e Goedenavond, Sareigoeden avond, Philome ne, stamelt het buitekind. Geen antwoord. Sarei, wij hebben geen brood meer, zegt Madeleentje bedeesd. Als gij hier maar komt om te bedelen, leeiijke bult, dan kunt gij op straat blijven, roept Philomene hevig uit. Of denkt gij misschien, dat wij werken en slaven om u te eten te geven, terwijl gij gansche dagen zit te luierikken «Sarei,vervolgt Madeleentje. Als bet ubelieft, een stuksV.ce brood. Vader zal sterven van honger, zoo gij hem niet helpt.» Sarei weet niet waar kijken. Antwoorden durft hi; ook niet. Ik zeg, dat gij' er moet van onder trekken, lee lijke bult, roept Philomene nog luider, cn te zelfder tiiiL wiLst_ai.i mfit .ion rmrrehflVfin vinger naar da deur Het buliekind heeften trilt. Zij slaat gretige blikken naar de gloeiende stoof, waar d aardappelen staan op te dampen. Wat zou ze gelukkig zijn, mocht ze eenige oogenblik ken bij de stoof staan, om haar lij f wat te v rwarmen mocht ze eenige stukjes van die aardappels medenemén, om vaders honger wat te stillen Sarei, gij zegt niets, weent Madeleentje. «Ik kan u niet helpen, antwoordt eindelijk Sarei benauwd en laf. Wij hebben zelf niet over. «Een stukje brood, Sarei, een klein stukje,» smeekt Madeleemje. Philomene werpt gloeiende blikken op haren man, Deze durft niet meer spreken. Nu schreeuwt de heks van eene Philomene Vervloekte bult, dat duurt te lang. Met eenen loopt ze naar bet ongelukkig meisje, neemt het bij den arm, trekt hetdeurken open, en sluit het kind op straat. Verduiveld, huilt, de duivelin tegen harer man, gij hebt propere familie Sarei opent den mond niet. Sedert bij getrouwd is, heeft hij reeds meer tegen gekomen, dan binst al het overige van zijn leven. XI Madeleentje stond buiten, buiten in de sneeuw. Neen, zij kon hare tranen niet weerhouden. Verstoo ten door haren broeder Er bleef haar dus niets anders meer over dan te sterven, ofwel, bij de goede menschen gaan schooien. Schooien zij zou moeten gaan schooien Nooit nokte Madeleentje. Zoo dat, gij vader zuil laten d odgaan van honger klonk de stem van haar geweten. Neen, neen zuchtte Madeleentje. He wel, dan moei gij schooien, herhaalde tie stem in haar binnenste. Och God, spaar mij van die schande, bad hel eerlijke buitekind. y;, vr^rhii rla Q. n'. IJ I. I. De ingangpoort stond nog open. Daar zou zij krach en iroost vinden. Zij trad binnen. Er heerschte eene bijna volledige duisternis De groote kerk scheen verlaten. De kloefkens van het meisje kletterden op de steer en Daar stond bel beeld van Onze Lieve Vrouw van dr Zeven Weedommen. Madeleentje knielde. Zij liet haar hoofdje in hare handen zakken, en ween de, en snikte. Ginds achter de pilaar, gedoken in de schaduw, zat eene rijke juffrouw te bidden Zij bemerkte het bulie kind. Toen Madeleentje buiten kwam, hoorde zij bare naam noemen. Zij verschoot. De juffrouw, die daar zooeven het meisje in de kerk bemerkt had, stond daar in haren rijken fluweden mantel gewikkeld Zij sprak zacht Dag Madeleentje, mijn kind Dag juffiouw Angeline, lispelde Madeleenlj Zij had in de juffrouw ééne der juffrouwen herkend, die. 's zondags in de Godelicfkens zijn, Madeleentje evenals aide deugdzame arme meisjes ging 'szonda- s n. ar de Godelicfkens, om zoo op eene eerlijke wijn baren zondag door te brengen,, en zich goed ie verz» 'en. Het is reeds twee zondagen, dat ik u in di Godelicfkens niet meer gezien heb, mompelde de juffiouw hemelszoet. - «Juffrouw Angeline, ik kon niet komen, ant woo'dde het meisje bedeesd. Vader was zoo ziek. «Is vader ziek Madeleentje? Daar wist ik niet v- n. En hoe lang duui i hei „1 Drie weken, juffrouw Angeline Maar nu beter "ij snel. En wip heel er dan g< ld gewonnen, binst d 'Lie w- ken dat vader ziek was wie heefter geld g» wonnt n om eten te knopen lit, juffrouw Angeline, stamdde het meisje. Zij voelde hare borst plotseling met droefheid eklemmen want zij vreesde het kind te goed te ver staan. Zij bleef een oogenblik sprakeloos, en zegde dan zacht Mag ik eens medegaan naar uw huis, Madeleen- e Het buliekind keek de juffrouw verbaasd aan, en lispelde Wel zeker, juffrouw, als gij zoo goed wilt zijn. Beiden vervolgden bunnen weg door de krakende srie- uw. De maan smeet er hare stralen op, en deed de sneeuw linsu ren met duizenden diamanten. Waren het diamanten voor de kroon van juffrouw Angeline of van Madeleentje? En vader moet zeker kloekte nemen om zich te Herstellen? vror.' juffrouw Angeline zoet. Ja. jont» vrouw Angeline, murmelde het bulte- md, en de woorden stikten haar bijna in de keel. En wat geeft gij alzoo aan vader M» Ik Eieren Vleeschsap Niets van dit alles, zuchtte Madeleentje. Twee lianen rolden uit de schoone oogen der jonk vrouw. Da.rw. s het huisje Madeleentje stak hetdeurken open. Een klein lampken verlichtte met eenige schaarsche stralen nut buisje Bij liet binnenkomen leeds schroefde bet hart der juffrouw roe. Zij ging recht naar vader Lodeel, die wilde iechslaan, en sprak, met eenen he- melscben lach om de lippen Blijf zitten, brave man. De jont vrouw ging nu naar de kast, en trok ze open: Geen kru mel brood was er nog te vinden. Zij guu; naar d slo- fn hefte het deksel op E»nige s&nn gebak ken asschen lagen er te smeulen. Zij hee naar den koolbak Een twe dalschuppen isschen lagen er rog in. «B-andt gij geene kolen dan, Madeleentje?» yioerr uiffrnnw Aj->uaim.> mu, a..

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 2