c ■V Ssmamê Zusters borst-tabletten uzsas» STOVEN. CU. VEftCRUYSSE-GM YSELEJ as G.ANGLÖÖ-MASIIEl BOÜWIWFm en KOLEN S-STAELENS I u mm H.JffiELS?EREENI(HNO i ii m aiaia SERROELS -BUSSGHASRT m MEIER V A N WÏN S E N TE PACHTEN H. \nlony-Permeke, YPRES. m. H t:t~i 1. tsr~ir~¥r VOiMCK CLEMENT J. Boot-Philippe en A. Therry - "-mmmsm mamntm. lm saf,g gg M om»L Si Suffe. 1 i. hl Muis LOUIS VANHOÜTTE YPER, Kijselstraal, 98 <0 72. mm ki S vaïjëtte en laine. Co fft es forts IN HET WAAR SA AI JETTEN WIJVEKEN (Alles aan zeer genadige prijzen,) j ui non a Gebitumeerd Karton RMEASCHE ijzeren redden, eesi6)(p»-' ->•■ imm;*, PER, Koeimarkt. N° 3, YPER. Ij M yvmf ELVÊRDINGHESTRAAT, 44, YPER. Magazijnen en werkplaatsen: Bij het slachthuis 17 en op de Kaai Handel in kolen, aduinsteen, manneren alle slach van bouwstoffen, Rank en Wisselkantoor KATBASWOL, PLllÜ 110ASBS G. Vandc Casteele, zoon g L A f si I Agentschap der Antwerpsche hypolheekkas Spaarkas Ku^iltak, A-.i'oskroeïk8t?haat, 2. EQRTïV. 15. bij Mevr. W VAiV fLEMMEL, Groote Markt, 8, YPEREN Kunsttanden te heginnenvan S/K~ VoU^yebvjtmvcm afAWffr enhooger, yetvuarboryd voor het. leven. hg Men, «ed. Va» Kemmel,i,rooit 8, e«< TOT PHItRIUHl en tot PIS 'V' t°f> welde, (I uardhoek, m'die D, N8 468c, groot 3 hec ian f 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den I October 1898. 2" Landen, gelegen hij de kalsijdc van Yper, gebruikt doorOrbie en G mwy tot (>c tober 1898, grootte 2 hectaren 21) ren 61 centiaren. 8" I.and te pachten ofte koo pt- tot Proven, Canadahoek, soctif 0, N" 343, grootte 14e. '0 e Oo dat land mag er ge- i.wd worden. Geeadiglijke v> - v\f j di Inlichtingen te komen hij mevrouw Van der o«-ck, 50, Jonekerstraat, St-Gi- >es bij Brussel, met gezege de brief. KUE AU BEÏ ItRE NU VOLKSINTITÜÜT zeke»1 ii is beste en ■-."Kerst,! gen. csuiidfiel legen al de TZEEE MEUK W-V KOOPT DE fijne 0,40 50 GHAMYIEN aan 0,20 0,30 -■ i00 GRAMMEN aan 0,40 ,000 80 Alleen te verkrijgen hij MONCAREy-CRIEIS, Groom Markt, YPER MERCER FEN -jtoH&Vjbf pattn Gr oote «Korteering1 van [Jeerdgarnitarc u fEi Magazijn van aiercerien Fabriek van allerhande ge breide goederen zooa.s Baais, Koussen, Zokkec. Neusdoekken, Echarpen, Rokken, kinderk leedjes, lai ne Capelinen en mutsen Groote Keus van Normale Baais enCalgons voor mans vrouwen en kinders,alsook flanelle hemden,normale en witte. Specialiteit van Gefouieerde handschoenen, van't beste leèr, van 2 fr. tot 3 fr. en balt bet n ;ir fT rseys en corsets, wotjen, zijden en leeren Hor-dscbi e- ;n. ii.in alle kleuren,vol:.ens begeerte, foulards,Plastrons en Cravatten, Cols in lijn- ,waad en Caoutchouc. Altijd hebben wij er aan g - houden op den eerst- a ram te staan voor hetgeen cl- pieuwigbeden voor hetwin ter- en zomerseizoen be treft. BAUCHE andere Gil i NOEIEItS RH AAM DRA AS) Maaimachionen Twee maal te week inkomst van vevsah kalk, ciment en plaaster. Groote handel van zuiveren ge waarborgden franschen ciment van Boulogne a; ti zee. Magazijnen op do. Koeimarkt, foute Stage e pp de Kaai 3L Handel ia Monsche .tPreine-,Braise(têi: Bijzondere .-oorten van Anthr -citen Rrabandsch goed t atisch -n. J Strooiveurisen, -- Roóde en bl^wê7^ir®^^»ÏÏchi' M ,ll_ hv grootten. Rnpesteene klhckaart*. bri- 1} ketten stekesteenen. - Specialiteit van dikke en dunne -o m oventegels. - Engelsche ea andere Schaliën en schalie fe veursten. ASK' slach van grezen buizen en ellebogen, Iv; pot,goten, Po «tel oergsche en fra r. sclie par-nen en veursten in rood en verlot. Draineerbulzen. Doornijk,sch-Ecaussines- en wit steen \'i ■H-.» /"tillen, kribben en bakken, watersteenen deksels voor k 'i Citeerns en aalputten, barrierepinanten, kocislieten schor - ren en dallen. - RefracUne brijken en spieën. Sterren, leeuwen en gk ische levels voor scbouwrauren EngeSsche filters pp glaze: pannen. II Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerken Pa vemen ten in ciment-, ceramieke Basèeles en mar meren tegels. Het huis is in betrekking met eöne bijzondere firma voor P het leggen van Mosaique pavementen. Standbeelden voor S hovingenen kerken.-Arduio on marnierwerk voorgebou- wen. --Garnituren in marmer v00r rn aibels - Reiniging en herstelling in t nieuw van oude grafzerken 4Hes in ;A eerste klas en ten gmadigste. Be bestellingen worden optvangen ten huize op de KOEIMARKT en ten bureele van het magazijn AAN Be STATIE. 24 Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment ,*n plaaster. Monopool van den verkoop van fransche ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch goed. Zullen en injssijnen op alle grottten. Kceislieteii, bakken, 'A watersteenen, enz. Tegels in Basèeles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en i,j Xcératnieke tegels Verlotte tegels voor binnen-en buitenmuren. Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels voor bakïersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in giés, in béton en in ciment en ijzer. Siphous,bogen en dobbele bogen in grès Engelscbe. fransche en inlaodsche schaliën. Aanneming v;mi wérkèfi in ciment en ijzer, zooals gewelven, ri den. waterputten, enz. 4i- Grafzerken op keus en volgens teekemng. B or de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeeliga h prijzen- verhoopt het ruis het vertrouwen en de gunst van eeniedei G M te winnen. $2 Zekerste hulpmiddel 1 ft-. :5<> enezen Aangenaam van smaak, zij ver.f ikkelijken bet uit. der Mlifruen en den ©i-K«t©n ÏA AE 1877. l)e magazijnen werkwinkels zijn gelegen lVprrp.n bij de Statie en op de Aaai. Monsche en freine kolen, braiseiten, franscbeen engelsche kolen. An- thrucieten voor am ikaansche stoven, cokes, brirketó n en droog kolen Doormjksch kalk van O" en klas, cimeru en plaaster. Vrkoop v«n den vermaarden fransehm ciment U van (Roulogne-sur-rner). Gewaarborgd Zillen, truppe bakkrn, pee-deoa-.ken deksteenc s,-f v watersteenen, paalsieen in d ornijnsob s> rt Zillen. hakken, wat- rs,«e,,. m ocssie. su-,m, in haze clment I ten groot getal me uwe mmiell-n m gi after ken, tleenen kruisen en 5 ^hauwen in dien stijl t.vi toon gesteld in de magazijnen Overgroote keus van vloertegels in ciment,iu ceramiek,'in raozajk - bazek en marmer rehakta.r, br.eken en tegels voor vieringen en bakkersovens Verlotte buizen voor waterloopeo en schouwen drai- 3 'vs "eerbuizen van allo grootte, volledige keus van brabandsche en Deulemonsche goederen. Beelden voor kerken, kapellen, uovingeri, in gebakken aarde, rimenl en plaaster. j Uitvoering van steen en mat merwerkopkommatnU voor gevels,meubelen V. vensiers, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren enx' Kantoorb1, M» VV« A Vonck-ClTO De Hae: nestraat, 4. (voor dezen Sterrestraat 4) Vperen. De kommanden worden aanveerd De Haernestraat n' 4 en in het Magazijn bij de statie. '3 Kantoor en magazijnen zijn verbonden per telefoon De magazijnen zijn vereonigd met den ijzeren wee H: ij VOORDEELIGE PRIJZEN ZORGVULDIGE UITVOERING De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij rmd y del van telepboon. Vertegenwoordiger: M. CH. VAN HAVERBEK.E ut v<; \/,s.i\ van in T groot YPER. 17, Lomhaardstraat, THIELT, Tramstraat. G E N A l> I G E PRIJZEN S'ijpstraat. 71 GENT PAAROSHAAR. grin vegetal, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. R K £'5 k\\\ HOFBOUWGI STICHT IngangenDiksmuid- en Cartonstratr Hofbo wku'.dige. Groente-, voed. e G mzaden. AMe lach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling var. rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groensels. Kamersieraad planten, palmen, varen. enz. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, nz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. AankooD en verkoon vim B<.is;0oi,o aan 1.25 alle onkosten medebegrepen Kostelooze inschrijving 0p alle uitgaven van aktien en obligatien. Leeningen op hypotheek uitkcerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. t itgave aan Pari en zonder onkosten van obligatien aan den intrest van 3 25 Deze obliga ien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurs iet onuei'worpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan 3.25 0/. gelijk met den intrest der obligatien. De stortingen Ie beginnet* vari een frank worden aanveerd. Het reglement der spaaikas en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aait tie personen die er do aanvraag van doen aan de agenten j. POOT PHILIPPE en A. THERRY. Gevangstraat, n' 6, bij de Groote Markt, Yper Het, zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in't groot n in 't klein 7eer ceringe prijzen. Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE. GEBREVETEf RD BIJ KÜNINGLIJK 'tgSLUIÏ VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. m m. ^eye.r kan geraadpleeg d worden drie keeren. ter week, zi j alk Maandag. o«n- derdia^ en-atevdag, van» ure 'g morgens tor ure namiddag. Gemting vro alle pijnlijke tanden, plombeering der holle tanden, rechtZottcn oer ongeregelde tanden van den ouderdom; het plaatsen van Kunsttanden fe wordef)Z°t K m,n pyD 60 de oude .tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken i?HdDA>" l'if"6'' fKIER ka mUi ,!r hardste ipijzen knabbelen en de spraak ver ,nk niet ïf,:,, '()5 t j /Anm'f P|ai zwder haken en /.onder veeren; men kar jok. niet 1'-a' ö-° der vorn oocrj d>. r> .dausmst tiet kunsttanden zijn. W M- Mm 1 dt» iet it ivok de hei stel In g va IE mislukte gebijten er» vermaakt ze volger s Z5jn pteuv -. aa arvt.-oi hij.gebeevaeord is Te 4'tHi ter w t, il, r S, S l f, Küi *•-"»•»«. U»..derdnK en y.«ler.laB, V 4° Jfsïoht te pichteo op al dn ia: den ei nog andere in dezelfde plaatsen. Rcjiioductions, fu'ra idisscnent-j au „i. h groupes, instardanées portraits anrè^'dó r^n 'nal,érables, tous genres. u s> l)0rlraits apres deces. Encadrements en /VH1 Tr«rtTJ$0 58 j°"rS -1 Par t0US ,es temï)s' l{™ Beurre, IY 11, a ïpres. On opere k domicile sans frais. zainelUX por*,rai's cartc"de-visite a commencer de 8 fr. la dou- La maison tient aussi les albums, les paravants les eaha« Kapelmeester van Sint-Maar tens. Een-prij» van het Lemtncns gesticht, onder 't bestier van M Edgar T 1 N E L Lessen van Muziek leze u, Piano, H.e 'ooniuiD, Harmer i, cti begeleiding vas Kerkzang 6. Diksmaidslrate6, tc YPER 36 BRUSSEL j :xujewj.w»emi mx HUIDAAN:0EN1NGEN 4mJ„ QT~ wl* Dartre!-:, Herpes. ISixassic&s, Zonas,: v v»iii-f> P"wts:'V Prurigo. Pityriasis, ictyose, 'sh-iasi Sycosis, Lupu.-. -tarujtv d-ing Klierziekten, ?,ei!s auerspa jcnd- Wonden en ■-■1,1 .handeling die gedaan is p veest in tie nosnitalnn en voorgedregen a.tn ij,.; Academie van geneeskunde ven tv trijs, i-werkzaamheden in 't vavQfihóftl'ii ao' D3I'"'kderk j ,.rz- v d.m tweeden dag af «offiaiïS™ VOSIfJ0?! P verb«tojPing. zich c.. wc-,.; -n n ,:r LE-,oaMAND,i - 9, rue de Turin, 31 LD i ammmvi ex.*** aNBMQMNM borstziekten - verkoudheden ziekten - hoest - eu kitteling in de koel influenza. ionyr- snor?,»eonegevoelI ;:e verbetering. ziet? w n .n vt. LB drctoo-, OU'! aid" major der mvo j, fkw» h 9, r. UJ ^wce). Ko ielooze raadplegingen pep brit wi -teling'. voor 2!) ;fip<0 VA!ipKiïin j Y i^iact ijtj fgsm/V XT -O öeen grijs haar meer, fr. 25 do flesoh. sietse Ceg jivanis^et d ItÊSbv'-'Kk'.iSA' r ^.ti£ i*A r:. -Jsr. mS ■pttllUVn, 1 v.eïr otv! i)gfk' K, iGlr*iT- ij) tjiwuc!' v„h buu-rr .vrcs«[i in wit en blauw steen en iu marmer. - Leggen van vloeren,in ciment en cérarniek] tegels en in mosaique. Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. yi A8< hlttfl dit! d^OW .oor namboi-istig'heitl ofn*tlumade beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert'*. j| Algemeen dépót by H. STANoaERt* Steonstraat, 53,Brugge. Ook ver krijgbaar te Yper by Douck Rijsselstraat «n in ii-i.E gokbu iroTHi!k«pr. J i n 1HL UAADnr?!?! ion nnii-rn», M On s'rrorw d J1.11 l3 Vï «s 38 Voor geheel zuivere MATRASWOL, als- C ook PLUIMEN en LONSEN, zich te bevra- :"/!gen bij afly 28 Drukk. GALLEWAERT-DE MëULENAERE, Boterstraat, 36, YperT ._K.I pioioiEirHB muira W» 1 67.Malibranstraat, (Naamschopoort) GEN EZING zondei operatie v»n Vrou w"iiziokten en der waterorganen vloeiingen, vernauwingen, scherpe v-rriau wineen, enz. HUIDZIEKTEN uitslag, eczómas, klieren, onzuiverbe- j oen van het bloed, gezwellen, enz. Maag en zenuwaandoeningen. Behandeling per bezoeken alledagen van 10 lot H ure) of verblijf Rasdple- Ringen per briefwisseling. (Uitvoeri- KO vraaglyst franco gezonden).

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 4