GEZONDHEID! PINK PILLEN VOOR BLEEKE LIEDEN PinJe Pillen ooor bleeke Zieden Melrose IborstlijdersI n it n r azrttrn m CHAMBARt graisse a chariots GASPARD BEDDELEEM OPGELET AANGENAME VEllllASSING VAN EEN EN REPORTER SURETÊ! BERICHT EMMERYPOLLEY, II. GHYSEL-GALLES HAAR HERSTELLER, üe BEENDEREN tuit SPIEREN W. HUILES MINÉRALES RUSSES HUILES BUKCHËs"VASELINES r Kerkelijke Kronijk Meei?!!! fiolerstraat, N" VI, Yper. «YÓMBLAINB-MAkCT Warmem* Winter islltsiïsiïi èfö&^ZNooüzakeiijkhüiti! is aan jonge lieden, ouderlingen, aan mannen en vrouwen door da 1JMD1KN Gld ZIEK ZldT ep ipdfep gij plet gepezep i^üpt, indien <jij als ongeneesbaar aanzien wordt, DAN SGHRIzJF ONSI Wij züiiep U rpet gepoegep aptWoordep. Wij Verk;oopep opze piiiep aileep aap de ziefe;ep die door t)üt) gebruik K^ppep gepezep Wordep. Adres GAB LI N Gie, APOTHEKERS, 3. CITÊ TRÉVISE, PARIJS Lijdende personen, won tgl ons raad. dant9deUS de klaarbliikeliiB>»i'i UaarbHj- van Dr. Williams ftw uSSI M ARKTPRIJ/,E IV. Yper. 15 April 22 April Tarwe oo 00 Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter 0 13 20 12 HEEST GEZOCHTE BORSTBALSEM Te verkrijgen ten bureele van 't Nieuwsblad, boterstaat 36 Te bekomen bij CALLEWAERT-DE MEULENAERE, drukker, Roterstraat, verschillitic soorten van allerbeste keukenboeken voor bet bereiden van spijzen en confituren. Het aangenaamste purgeermiddel Het beste middel tegen verstopping Huwelijksafkondigingen §1 De Nieuwe London Vooraleer u een schoon PARASOL, PARAPLUIE of WAN DELSTOK te koopen, gaat, zien naar het groot en schoon maga zijn ROTERSTRAAT, N° 22, YPer, waar men ze maakt en \ermaakt. Let wel op nummer en straat Peinture Artistique et Décora tive. Travaux de Décors en tons styles pour Eglises, Salons, Theatres, Vérandas, etc. Entreprises de peintures. Imitation de bois et marbres, trés soignée. Dorure et brunissage. Grand choix de modèles pour décors a la disposition des clients. hmaillure hygiénique pour sal- les de bains, hópitaux, écoles d une soliaité h toute épreuve. Nouveau marchè au bois, 23, YPRES. IMPORTATION DES Spécialité de fluile Minérale Russe AA Huile Pieds de Boeuf— Suif lluile de poisson de Bergen Moellon-dégras, Mastic Serbat Cylindrines, Graisse consistante Essences MinéralesBenzine Naphte Huile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. ^(hri-ÓMK d'Honnbur Bhuxbllku 1897 En indieii gy f N':>- Apttkeek Hoaoró STANDASET, Stoensiraat W wA - WWHMH »*operingli«. 14 Apr Vai) Op. Wiliiaiqf hersclionken. Gelichtteekend zonder het te weten Uit het Petit Journal Parijs. Wat mij voorgevallen is, is aardig. Mijn portret is genomen geworden zonder ik het wist. Ik was door mijne courant bij den welbekenden lichtteekenaar M. Pierre Petit gezonden om hem sommige uitleggingen te vragen aangaande eenen door hem geschreven brief. Sedert vier jaren gevoelde M, Pierre Petit, die ik altoos aan 't werk gezien heb, zijne krachten verminderen. Zijnen iever om zijne kunst te verhoogen en te verbeteren, daalde zienbaar, hij gevoelde zich ziek. Eene langdurige ontsteking der luchtpijptakken nam hem zijne krachten en zijnen moed weg, elk jaar met de terugkomst van het slecht weêr. Zwaarte aan de maag, versmachtingen die stellig uit den onlust die hem zijnen toestand gaf, voortkwamen, verergerden zijne gesteltenis. Zinkingspijnen waren in den kniën aanwezig en hielden hem uit zijn laboratorium. Hij gebruikte al de gekende geneesmiddels en kon zelfs geene tijde er "ike verbetering bekomen. 7nn^n!t0IkImg f\ le^? Petit een bundeltje met een kunstig uitzien dat kiïnïï I? aa"lokte- Hij las en hoopte op eens weêr ter gezondheid te kunnen komen. Dit bundeltje gaf voorbeelden b van ongelooflijke gevallen van genezing door de rink Pil en voor bleeke personen van Dr. Wil liams bekomen. Hij aarzelde niet een oogenblik en begon dadelijk eene verpleging met dit wei- geprezen geneesmiddel. Eenige dagen waren pas over en hij ondervond eene oneindige ver zachting in zijn geheel stelsel, de ontsteking zijner luchtpijptakken verminderde, de maag- zwaarte was verdwenen en de pijnen bleven weg alsi bij tooverslag Na eenige doozen genomen te- hebben, was M Pierre Petit volkomen genezen. Lit erkentelijkheid schreef hij een getuigschrift dat de grootste erkentenis uitdrukt. Hij zegt, als slot, dat hij hoopt lang nog zelf te kunnen werken. M. Pieire Petit heeft mij lang over zijne ziekte gesproken en gezegd hoe hij genezen werd hij blijft verwonderd en dankbaar. Pierre PETIT nn hjf W3-S uP d'1 °°Se,nblIk van het gesprek dat zijn zoon de vreugde cn den mt^rvielerI T °,n.tdekte en ons beiden, den lichtteekenaar interviews de afbeelding aam. Yves (r*Mrt*r) DE VOLGENDE ZIEKTEN GE NEZEN: Bloctfgebrck, zinkin. -, heup-en zenuwpij nen, tamheidonregelmatigheid der voortbeweging, St. Veilsdanshoofd pijnen zenuwkwalen, klicgezwellen, citz. Zij geren de mooie kleuren aan de bleeke personen terugv>erken in al de gevallen van verzwakking bij de vrouwen en crwek- De Pinkpillen zijn verkrijgbaar te 35, Groote Marktte Poperinghe bij ken bij de mannen eenen krachligen strijd legen al de ziekten die door overdrevenheid der natuur of des geestes veroorzaakt zijn. Koopbaar bij al ae apothekers en ook ter stapelplaats in België, bij A. Deriteville. apt dicker66, Walerloolaati, te Brussel voor j Jr. eo per doos of ip fr. 50 per 6 doozenfranco legen postmandaat. Yper bij M. Socquet-Terrière, apotheker, M. Monteyne, apotheker. SCHRIKKELIJK ONGELUK TE HOUTVEN- NE BIJ WESTERLOO. 't Is schrikkelijk het getal kinderen die ten gevolge van een of ander toeval zich verbranden. In deze gemeente is er weeral zulk geval. Een Ajarig knaapje, Franske Huysmans, was aan 't spelen in de kamer der ouderlijke woning. Hoe het gekomen is weet men niet, maar de gensters van het heerdvuur kwamen op des knaaps kleederen en veroor zaakten brand. Het ongelukkig kind werd erg de beenen en onderbuik verbrand, zoodat wan neer de geneesheer kwam, hij nog enkel de dood kon bestatigen. IN ONS LAND bestaan er 7 Staatsnormaal scholen voor jongens, 3 voor onderwijzeressen. Tevens treft men er nog aan: 12 aangenomen normaalscholen voor onderwijzers en 26 voor juffrouwen. De studietijd is bepaald op vier jaar. Dees jaar echter is er wellicht korteresse aan leeraars? mag een gedeelte der leerlingen de vormschool verlaten na slechts 3 jaren studie I AFLOOP DER KALVERS.Ik waarborg de genezing der schrikkelijke afloop van kalvers en veulens in acht uren door het gebruik van het Amerikaansch Poeder. Dit poeder is een schat voor de kwee kers. Deze die het gebruiken zijn zeker van geen een dier meer te verliezen door deze schrikkelijke plaag. Prijs voor eene ioos amerikaansch poeder, 1 fr Te ver krijgen in alle groote apotheken en bij den abrikant Depratere apotÉieker.Louisastraat, 5, Oostende, die het kosteloos opzendt egen een frank in postzegels te Yper bij Socquet; te Rousselaere bij Veys; te Dix- nude bij Ghyssaert. BRUSSEL. Een policieagent van dienst in len omtrek van het Park, zag Woensdag nacht peens vlammen komen uit de open riggels van en elektrieken tram. De agent wilde naderbij omen,toen opeens eene ontploffing plaats had; 'c vlammen verdwenen als bij tooverslag. Het onderlingste van de zaak is dat men niet de ainste beschadiging gevonden heeft. Het be tuur d#r brusselsche trams werd oogenblik- 6'ijk verwittigd. DE ONDERVINDING leert dal al deze die siroop Depratere gebruiken om hunne verkoudheid of hoest te genezen, seffens ge nezen zijn. Inderdaad na eenige uren ge voelt men beternis, na eenige dagen volko mene genezing. Wat kan men meer eischen want beter borsiremedie bestaat er niet Te bekomen aan 2 fnanken de flesch te Yper bij Socquette Rousselare bij Veys te Dixmude bij Ghyssaert. Sedert eenigen tijd werden talrijke diefstallen van lijnwaad en andere voorwerpen gepleegd op de zolders der huizen van den Broeder scbapgaug (Miniemenstraat) te Brussel, zonder dat men de daders kon ontdekken. Woensdag namiddag bemerkten vrouw Devos en haar zoon, die in den gang wonen, toen zij thuis kwamen een kerel die over het dak van hun huis liep en langs hetzoldervenster binnen sloop. De zoon Devos snelde naar den zolder en greep er den indringer bij den kraag. Het is een dief van beroep. Naar het policie- bureel der Regenciestraat gebracht en door den Uulpkommissaris ondervraagd, bekende hij tal rijke diefstallen gepleegd te hebben op dezelfde wijze. Hij verklaarde de aanleider te zijn eenei dievenbende, en deed vijftien zijner medeplich tigen kennen. Er worden verscheidene aanhou dingen verwacht. Kerk van den H.Martinus Zondag, 23'1"1 April, feestdag der bescher ming van den H.Joseph. Solemneele Mis ten 8 ure. 100 kil. 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5 50 0 00 2 50 0 00 Biers 1 55 0 0 ii p. heet. 13 80 9 75 8 50 100 kil. 6 50 2 20 50 Uil. 129 00 I' heet. Tarwe Rogge Haver Aardappelen Rotor Hop Tliiolt. ar we Roggo Boonen Haver Erweten Aardappelen Boter Audenaarde. 13 April too kil April 12 50 9 25 co oo 15 50 5 00 2 36 I Tarwe I Rogge 1 Bootian Haver I Erwotec I Aardappelen 1 Boter I Veuriie. I Tarwe Rogge Boonon 1 Haver Erweten Aardappelen Boter p. beet. 00 00 00 00 00 00 16 75 00 00 4 00 2 40 April 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 0 00 2 45 100 kil 100 kil. p. kil. Roetselare. 11 April 100 kil. 17 00 00 00 17 50 16 50 Tarwo Rogge Boonen iiaver Erweten Aardappelen Boter 21 Aprii 13 75 9 75 8 50 7 0< 2 10 13.i 00 Api i 9 06 II 75 00 00 16 00 5 00 1 50 20 April oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 4 75 2 80 19 April 00 00 00 00 00 00 00 oo 00 00 00 00 2 35 18 April 17 50 16 50 18 00 16 50 2.50 fr. do fleseh te Yper herstelt grijs, wl verkleum naar bepaaldelijk tot xijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin an deelt er leven, groeikracht, glans en achoonheid aan mede. Verkocht in heele aa haive flesschen, door Coiffeurs en Parf Hoofd Dépót—26 Kue htianne Marcel, Parijs; London en New York bij den heer Raymond Ommeslagh, parf., 55, Groote Markt. 100 kil. p. Kilo I liorti-ïjk. 10 I Tarwe p heet. Rogge Boonen Haver Erweten Aardappelen 100 kil Boter de kil. IMkMmude. 10 5 50 2 60 April 17 00 12 00 00 00 16 00 Verkrijgbaar ln Flacons van fr. ï.so en fr. a oo Bngelaehe Bnardtlnetuur aan fr. a.oo per Flacon Depot te Yper bfj \V° Ommoslagh Podevyn ta Poperinghe bfjTheeten-Uofever. 40 17 Tarwe Rogge 1 Boonen Haver I Krweten I Aardappelen Boter «rugge. I f'arwe I Rogge Boonen Haver Erweten Aardappelen Boter p. h. 5 50 1 31 April 17 00 00 00 00 00 00 00 5C 72 100 kil. 7 p. kil. 2 8 April 100 kil. 16 00 13 50 19 00 16 50 00 00 0 00 0 00 100 kil per kil De kindertjes hebben een voedsel noodig, dat medehelpt tot de ontwikke ling der beenderen en terzelfder tijd tot de vorming van gezond vleesch. Scott's Emulsie vereenigt deze twee boedanig heden en is tevens een versterker der zenuwen en van het zenuwstelsel. Wan neer gij nadenkt over de groote doelma tigheid van de traan veree- nigd met de hypophosphieten van kalk en soda, ('zult gij al gauw de voordeelen erkennen ver bonden aan liet gebruik tan Scott's Kmulsltv VUiuiiM.ui; .*>pijS is terzelfder lijd Ur? aangenaam van smaak, gemak- Aucirc laeuu kei ij k leverteren, n men en in het bloed te verwerken. Veel doelmatiger dan welkdanigc andere bereiding met traan, wordt, door den aangenamer smaak, het gebruik gemak kelijk. De moeders spreken met den hoogsten lof van Scott's Emulsie, bewijs daarvan ligt in den volgenden brief. Balbigny (Loire), Frankrijk, 25 Maai t 1897. Mijnheer, ik heb uwen Emulsie Scott gebruikt voor mijn jongetje, 20 maanden oud. Het was ziekelijk, leed aan zwakte der beenderen, en de geheesheeren hadden de bi-phosphate van kalk aangeraden. Wij lieten er hem nemen, man- zoodanig stak dit geneesmiddel hein tegen, dat hij het dikwijls uitbraakte, en dat men Srolt's Emulsie voorschreef. Het kind nam uwe berei ding met genoegen, en de uitslag was wonder baar; thans bebben wij de vreugde ons kind vrolijk, sterk en welstellend te zien, en wij hebben ook niet meer de vroegere vrees voor zijne gezondheid. (Gcteekend): Mevr. Giraud, onderwijzeres. Scott's Emulsie is te vinden in alle goede apotheken. Algemeen depöt Gh. Delacre en Cu, Apothekers, Brussel, REDDENDE ENGEL TOOR lom hen te hel- Ipon van 't he- Ivig hoesten, Ibenauwdhe- [den, het pie- Ipen en ver- I slijmen der llongen, I heeschheid Jen kreveling der [koel, enz. Wanneer Janderemiddelen niet Jhelpen, neemt dan [in vertrouwen den DER |AP0THBEK DE WALVISCH Diepestraat, iO ANTWERPEN Het doet de fluimen gemakkelijk lossen! en spoedig verminderen s het voorkomt onl geneest alzoo de onsteking der longen! ^(genaamd de tering); het is ook hij onder-a SE vinding het beste middel om kinkhoest inl «weinige dagen te genezen. Prijs fr. t.25 de halve en 2 franken del fiS'oate flesch. (Met opleg van 50 centiemen,! «bekomt men ze franco t' huis laan *<£0 centiemen el© kilo. BOTERPAPIER, WIT PAPIER, EMBAL LAGE, PAPIER in riemen en rollen aan genadige prijzen I O fT£'S 17 -'aar> middelbare studiën IU U u Ij gedaan, zoekt plaats in bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. «7 Arthur Leupe, wagenmaker,met Marie Morel, naaister, beide te Yper. Charlei Cambier, koetsier, te Voormezeele, met Marie Verfaillie, keukenmeid, te Yper. Jacobus Van Pottelsberghe, metser, te Gent, met Philomène Joseph, dienstmeid, te Yper. Alois Dael, bakker, te Yper, met Felicie Ameel, modenwerkster, te Brielen. Jules De Groote, schilder, met Hélène Devos, kleermaakster, te Yper. Achiel Roscamp, rondleurder, met Irma Rotn- mens, naaister, beide te Yper. tlLRGERSTAND VAN YPER Van den 14" tot den 21" April 1899 GkboortiF Mannelijk geslacht 9 Vrouwelijk 3 huwblijmn Spilliaert Henri, glaswerker en Vanspranghe Emma, naaister. Cuvelier Augustin, koetsier en Vanspranghe Victorine, dienstmeid. Ver- loure Erangois, vischverkooper on Hubert Ma rie, dagloonster. - Van Ooteghem Aimé, fabrie- kant on Vandoorne Marie, zonder beroep. BTSKFOBVALLïH Hecht Marie, 79 jaar, zonder beroep, echtgo- nooto van Verleure Charles, Meonsnstraat. Van Iseghem Rosalie, 73 jaar, zonder beroep, weduwe van Simoens Isidoor, Meenenstraat. Nolleï Alfons, 17 jaar, korporaal b(j het 4" linie regiment, Statiestraat. - Balmakers Albert, 72 jaar, muziekleeraar, echtgenoot van Vander- scholden Marie, Kalfvaart. - Mulle Pms, 51jaar, laglooner, echtgenoot van Borreman Celine, Meenenstraat. Ramon Julie, 64 jaar, zonder beroep, weduwe van Bossaert Henri, Groote Markt, Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk 2 Vrouwelijk 0 BURGERSTAND der STAD POPERINGHE Van den 13 tot den20 dezer maand Gbhoortkn Mannelijk 6 Vrouwelijk 4 Stzrfgivallbn Jules Hennaert,52 jaar, schaliedekker, wedu-1 waarvan Emma Priem, Casselstraat. Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk 4 Vrouwelijk i Vous tous qui dé- sirez avoir Vheure exacterCachetez que la montre Sü- retémarque déposée PT r- m- w H z O a rr rr,j Réplage ga- ranti par le fabricant,prix modique voila ses qualités ■Uxiger la marque deposée /"V'c/Wrr V\ pour émter les contrefagons. VV1.l,"1-'t -A/ En vento chez les principaux horlogers. 41 doet do grljüo haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, be- let het uitvallen en neemt do spelletjes van het hoofd weg, i Eischt op den hals Doofheid, Oorsuizing, Rheumatism Jicht, Zwaarlijvigheid, Indigestie, Bron chiet, aschmaninking. Zenuwzwakten Verlamming enz. genezen in huis door Módico-Electrische toestellen. Brochuur gratis en franco. Módico-Electrische Institnut, L(jst i2t Brussel. ye' tale, hebbende Li Lil tl u, tamelijk goede geleerd heid, kan zich aanbieden in een welbekend handelshuis, om te reizen. Schrijven naar 't bureel van 't Nieuws blad onder letters T-E. 65 J sines, pic.,, a trés hnn march a et 43 a graisser brevetée Gros Détail KUE DE CASSEL, 38 '®OP ER IIV Q II E Marchandises de toute première quali- tc. Prix déliant toute concurrence. 37 Sagou Blochl Fécule Bloch3 Ma/son fan dis 1«4 4 8I'Julienne Bloch T Tapioca Crécy Bloch Créme d'0pBe Bloch i WCrême de Rlz Bloch PILLI'IV.. N l««i,fr. I.BO V Al de Awtja», al 4* Ziek la-,, ,r|. rmzui j; ster \Ui94l, toot-tlt*, or.n\\<i~ dslijk f'frifi donr f t, - j' febr* PiU© Doxe MOM mxk«n rich meestar Tin «lijmen, »*1. cn al'4 eieonte Vochten.ril vnorirnm<« doaeten xlxoo alle win ter «lekten, t^i fl/*ATISMUS 18 c "geenS^SM lafllflD (lj Ujdt aan Aankontlilictl of W «ama r of ook blaraul Kaakt tor ZolMo tljdo Gebruik van i IflMTB OVMKTRMBDd. •T*MÜASIIT'n.T..Vb™_ L U 7 erxaohten, da UTTUm In da Itecl te OTn a* tB stillen an dan Aökjvï t>« ftooa 1.50 ilan HecBt te »o hcretttllaii. 1 FÓ"r1efcmedrak ".T rr'°nd Wto «TAWPAKBT, Ap$SS£, I Algemeen Depot O.K -nil nil "-L" OOIn« »w>THnm K VIRKNUaiAAN nu bbvogb. BRIIGGU.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 4