Leveoskraoh! J A. DE BROUCKERE AANBESTEDING WASCHMACHINEN GISPARD BEDDELEEM COFFRES-FORTS S. VANHOUT POELET! oude gazetten HOUTMAGAZIJN, II. Gl!YSHL-GALLES BERICHT EMMERY POLLEY. m. DELEU i C° Maagrersterkewisl 9\ Ambtelijke besluiten Te verkrijgen Noordsch, Zweedsch en Amerikaansch Kosteloos vervoer peerdenvracht. F STöituELHÜIS Boter straat, N" VX, Yper. VELOS, STOVEN, UCHINEN, ENZ. MARCEL GAF,STEKER HUILES 1INÉRALES RBSSES HUILES BLWCëffi A VASELINES i PIII01I Wanneer** Winter iel^&^L^^S^Nooözakdujkheiül 1 fïT' R 'h lï TB N1E Assisenhof van West-Vlaanderen Brandstichting BURGERSTAND der STAD POPERINGHE SNELLE WASDOM Huwelijksafkondigingen BURGERSTAND VAN YPER Van den 28" April tot den 5» Mei 489» Geboorten De Nieuwe Lo Te verkrijgen ten bureele van 't Nieuwsbladbolerstaat 3b k U k en CIMENT, VAART rechter kant) ROUSSELARE. Battens, Drieduimers, Balken, Kuiters, Persen voor loeren en schippers, Planchers, Planken in alle afmetingen, aan prijzen be noden alle concurrentie. voor eenen Kalk in brokken per wagon. Giment romainen portland. Produklen van het syndikaat. AGENT van het lichtstelsol WASHINGTON met dort petrool, goedkoopste en meest verlich tend krachtstelsel. ,2 (*<M»eente Watovi De Baad der kerkfabriek van Watou (SI Bavo) brengt ter ken nis der belanghebbenden, dat er den WOENSDAG 24 MEI 1899, om elf ure's voorniiddags, in het Gemeentehuis zal overgegaan wor den lot tJe openbare der werken tot herstelling van het van Watou, gelijkvormig aan de voorwaarden en plans, bestek en lastenkohier opgemaakt door den lieer bouwkundige Carette, te Kortrijk, en onder nadere goed- I curing der bevoegde overheid. Het bestek beloopt tot 6,770 fr. 82 cn en de te storten borgsom is bepaald op 500 fr. De aanbiedingen zullen bij aanbevolen brief gezonden wor den opbel adres van: «M. Lievin Vandenarrieele, Voorzitter der kerkfabriek (Bavo.in't Gemeen tehuis fe Watou en ten laatste op 22 Mei in den post besteld worden. Plans, bestek enz. liggen ter inzage iu het gemeentesekreta- naat, te Watou, op alle werke- dagen :n 9 ure voormiddag tot 's noens en van 2 tot 5 ure na middag. Peiriture Ai tistique et Décors- live. Travaux de Décors en tot styles pour Eglises, Salor- Théètrcs. Vér '.ndus. r-m Entreprises de peintures. lmit-if:oi) de bois et marbre i res soignée. Dorure et brunissage. Grand choix tie modél e- pour dect/ic a I disposition des clients. hmaiUure hygiéuique pour sul les de bains, nópitaux, écoles, dortoirs, magasins, atelierscui sines oir ft jré-ï hon marphé ft c. cno soüdtté k teute épreuve. Nouveau marchè au bois, 23, YPRES: Vooraleer u een schoon PARASOL, PARAPLU IE ofwAN- DELST0K te koopen, gaat zien naar het groot en schoon maga zijn BOTERSTRAAT, N° 22, Y p4»r, waar men ze maakt en ermaakt. Let wt'l op nummer en straat Nieuwe gebreveteerde Hij gelast zich ook met het maken van nieuwe brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. 76 IMPORTATION DES Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS HUE DE CASSEL, 38 I* O I» E« IIV G II lluile tMinérale Russe AA lluile Pieds de Bceuf Suif Huile de poisson de Bergen Moei Ion-dégras, Mastic Serbat Cylindrines, Graisse consisfarte Essences MinéralesBenzine, Nap h te Huile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. Le Docteur l. dogniaux 32,Rue des Bogards,Bruxelles ncombustihles et incrochetables, solidité N toute épreuve. MAISON DE CON FIANCE Seul constructeur de coffres-forts er\ acier trempé COFFRES-FORTS EN ACIER BESSEMER ET EN FER. 74 :en Depot Apittaek lïoaoró STA'iTDA^BT, SteuPstrcfat BRUGt omkransd, ongetwijfeld roods do oouwigo rnsl geniet, kunnen wij hem niet genoeg beminnen en bewonderen God en God alleen kan Hem naar verdienste beloonen. Vaarwel dan Gourtens dat de aarde uwe s'ofli lijk overblijfselen liedekke, dat uw ge beugen en uwe voorbeelden in onze harten leven. De tijd. die de luisterlijkste gedenk- uilen vernielt, zal de gedachtenis uwer ver- liensten en onze gevoelens van vriendschap niet verduister n. Vaarwel Gourtens Vaarwel 'ot wederzienin den schoonen hemel. Poelcapelle 3 Mei 1899. Maandag morgend is voor hel hof versche nen de genaamde Jozef Leplae, 43 jaar, vlas werker te Meenen, beschuldigd van brand stichting. De beschuldigde leefde in oneenigheid met »-:jne vrouw en zijne aangetrouwde kinderen. Als hij dronken was, was tiij zeer geweldig. Hij dreigde dan dikwijls de leden zijner fami lie (e vermoorden, of in hun vet te doen verbranden. Op Woensdag 122 Februari laatstleden ont stond er ruzie tusschen hern en zijnen schoon zoon, Alf. Bourgeois. Beiden waren in staat van dronkenschap. Leplae nam het broodmes tn ging om er mede testekeu; de vrouw Leplae, geholpen door hare dóchter Celina, greep hem vast en stak hem in het waschhuis. Leplae verliet het huis en kwam niet meer terug. In den nacht van Woensdag 22 en Donderdag 23 Februari ontstond er brand aan het huis, door de vrouw Laplaeenhare kinderen be woond. Het vuur was gestoken geweest aan hout schavelingen, die op den zolder lagen en die men van buiten kon aanraken. Met de hulp van de aanwezige personen en van de geburen, kon het vuur in «enige oogenblikken gebluscht worden. Eene zekere hoeveelheid houtschave lingen waren sleehls verbrand en enkele pannelatten verkoold. De vermoedens vielen aanstonds op dim beschuldigde. Er werd be vonden dat iemand gedurende denzelfden nacht in hel zwingelkot van den gebuur Vanneste geslapen had en dat de persoon die daar gelegen had, eenen baalzak meegenomen had. s Anderendaags werd de beschuldigde aan gehouden. Hij was in bezit var. eenen baalzak, die stellig herkend is door Vanneste als den- gene zijnde, die hem in den nacht van den brand ontstolen geweest was. Leplae loochent de dader van den brand te zijn hij beweert den nacht doorgebracht te hebben in het karrekot van de weduwe Dael, waar hij den baalzak in kwestie zou gevonden hebben. De weduwe Dael verklaart dat deze baalzak haar niet toebehoort. Het broodmes, waarmeê Leplae uit zijn huis vertrokken is den Woensdag, is aan gezegd karrekot gevonden, in het dak gestoken. Daar Leplae met dit wapen verscheidene dagen is blijven loopen, is het dus bestatigd dat de nacht, dat hij in gezegd wagenkot zou kunnen geweest zijn, de nacht niet is van Donderdag tot Vrijdag, maar wel de nacht nadat hij zijn huis verlaten had, het is te zeggen den nacht van Woensdag tot Donderdag. In den avond van den Woens dag, had hij nog aan Therese Verhaeghe, zijne schoonzuster, gezegd dat hij zijn huis in brand ging steken. De beschuldigde wordt verdedigd door MCr Lambrechts van Kortrijk. Jozef Leplae is vrijgesproken. Bij koni: klijk l>< siui v,n 22 April 1899. wordt het kruis van irlas verleend aan M. Pouchfile, secretaris der gemeente Leyseledo medalie van klas aan M Van neste, veldwachter te Ingelmunst. r. Lest aoghü Emiliana, 66 jaar, zonder beroep, weduwe van Burggraeve Franciscus, St-Jans lospitaalstraat. Becquaert Marie, 45 jaar, dienstmeid, ongehuwd, Meenenstraat. Beer- i aert Rosa io, 66 jaar, zonder beroep, weduwe van Dumolein Pieter, St-Jaeobsbuiten. Einders beueden de 7 jaar Mannelijk 0 Vrouwelijk l Van den 27 April tot den 4 deze. .naand. Gkboortik annelijk 5 Vrouwelijk 5 Huwblijkun René Tileca, smidsgast, en Maria Blanokaerl, kantwerkster-. -- Cyrille David, lattensplijter, n Georgine Beddeleem, zonder beroep. —Char les Wicke, landbouwer, en Juliana Orbie, land- werkster. Stïbbgkvallhn Mijnheer Van MerrisJules, 67jaar, echtge noot van Mevrouw Pauline van Outryve d'Yde- waile, Kleine Markt. Annool Désiré, 87 jaar, weduwaar van Sophia Desnick,overleden t'Yper. - Glnerle Auguste, 50 jaar, weduwaar van Glemence Techel, Wijk A. - Charles Beheyt, 59 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Casselstraat. Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk i Vrouwelijk 0 WAFELS. Van Dond-'rdag af zijn er all: Dopderdage af Is te bekom u in het Gnot doekje, aan 10 a 15 centimen. Zekere kinderen groeien zoo spoedig, dat zij hunne krachten verhezen en in eenen staat van verzwakking vervallen, die aanleiding geven kan tot ziekten. Men moet zich immer herinneren dat de wasdom de levensbestanddeelen van hel voedsel bemeeslert, en soms is de vereenzelvi ging van het voedsel zoo onvoldoende, dat de noodige deelen voor den wasdom eens genomen, er niets meer van overblijft om levenskracht te bezorgen ot de hersens te ondersteunen. Wat in al deze gevallen noodzakelijk wordt, is een voedsel dal zich gemakkelijk vereenzelvigen kan en doelmatig tevens is. Zoo is de Scott's Emulsie die de geneeskundige traan, onder zijnen zuiversten vorm is, uitstekend ver- ^z ii-gd, aangenaam .•an smaak en ver- j bonden met hypo- phosphieten van kalk en soda. Deze laatste zijn alge- 'i Kind stF.KVBüXE meen herkende voediugsbestanddeelen, ais dusdanig geprezen in alle geneeskundige scholen en door alle mannen van wetenschap. De traan maakt vleesch en geeft krachten aan gausch het organism, terwijl de hypophosphieten van kalk en soda de hersenen ondersteunen, geven veerkracht aan bet zenuwstelsel,wekken de spijsvertering op en begunstigen de gezonde vorming der beenderen. De Scott's Emulsie voorbeeldige toebereiding, is onontbeerlijk wanneerde kinderen aanonvolmaakten wasdom of uitputting lijden. In den volgenden brief, geschreven na per soonlijke ordervinding, wordt al hetgeen wij komen te zeggen ten volle bevestigd. Port-Su-Marie(Lot-et-Gar.), Frankrijk, 25 Maart (897. Mijriheeren, mijn kind, 7 jaren oud, leed aan algemeene verzwakking ten gevolge van eenen te snellen wasdomtitj har] geen eetlust meer en verzwakte van dag tot dag. Dank aan uwe kostbare Scott's Emulsie, verbetert zijii toestand van dag tot dag en nu is hij volkomen gezond, liet kind nam zoo gaarne uwe toebereiding in, dat hij er naar vroeg wanneer ik het vergat to geven en zijne maag, die den traan niet verdragen kou. v i teerde de Scott's Emulsie zonder de minste moeite. Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering mijner diepe genegenheid. (Geteekend)M* Berville, onderwijzeres. MARKTPRIJT E M. DE ONDERVINDING leert dat ui dezt die siroop Dcpratere gebruiken om hunne verkoudheid of hoest ie genezen, seffens ge nezen zijn. Inderdaad na eetiige uren ge voelt men beternis, na eenige dagen volko mene genezing. Wat kan men t er éischen want beter borstremedie bestaat er nit. Te bekomen aan 2 franken de flesch te Yper bij Socquet te Rousselare bij Veys te Dixmude bij Ghyssaert. Petrus Vancampo, schoenmaker met Marie Vercaraer, kanten werkster, beide te Yper. Edmond Parein, fabriekwerker, te Comen (België), met Maria Lacante, kantenwerkster, te Yper. Camille Balliu, schilder, te Yper, met Louise Hoftack, kantenwerkster, te Wytsehaete. Arthur Wyeland, stuurman, te Yper, met Ma rie De Lausrtay, zonder beroep, te Antwerpen. Jules Vanraes, onderwijzer, te Yper, met Em ma Leroy, landbouwster, te Rousbrugge-Hariti- ghe. Arthur Wouts, timmerman,met Celine Demey zonder beroep, beide te Yper. Mannelfjk geslacht 8 Vrouwelijk 3 HUWBLIJXEN De Grooto Jules, schilder, en Devos Hólène kleermaakster. Roscamp Achiel, rondleurder, en Rommens Irma, naaister. Leupe Arthur, wagenmaker, en Morel Marie, naaister. Cam- bier Charles, koetsier, en Verfaillie Marie. 8TBHFOBVALLKN Depaepe Leopold, 60 jaar, daglooner, onge huwd, Ryselstraat. Gilor Anna, 43 jaar, zon der beroep,Blindeliedenstraat. Hoet Barbara 78 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Meenen straat. -Jacques Pieter, 82 jaar, zonder beroep weduwaar van Veralleman Rosalio, Houtmarkt.' straat. Coflyn Louis, 75 jaar, zonder beroep, echtgenoot van Dehaerne Eudoxie, Zaalhof. Yper. 29 April 6 Mi i Tarwe 100 kil. 46 25 00 00 Rogge 00 00 00 00 Haver 00 00 00 00 Booneu 00 00 00 00 Erwten 00 00 00 00 Aarda ppelen 5 50 0 00 Boter 2 34 0 00 Eiers 1 55 0 00 Poperinghe 28 April 5 Mei Tarwe p. heet. 43 60 13 45 Rogge 9 50 9 80 Haver 8 75 8 50 Aardappelen 400 kil. 7 00 6 50 Boter 2 00 1 8 Hop 50 kil. 134 00 130 00 Xhielt. 27 April 4 Mei Tarwe p. heet. 12 75 13 25 Rogge 9 00 15 50 Boo net) CO 00 00 00 Haver too kil. 15 75 16 00 i-rweten Aitrdappelen 5 00 5 26 Boter 2 48 2 09 Audonaanie 27 April 4 Mti Tai'w< p. heet 00 00 00 00 Rogge 00 00 00 00 Boonen 00 00 00 00 Haver 00 00 00 00 Et weter 00 00 00 00 Aardappelen 4 87 5 13 Boter 2 27 2 17 Veurne. 26 April 3 Mei Tarwe 100 kil. 00 00 00 00 Rogge 00 00 00 00 Boonen 00 00 00 00 H ver 00 00 00 00 Erweten 00 00 00 Aardappelen 100 kil. 0 00 00 co Boter p. kil. 2 10 2 35 BC.t»ewtilare. 25 April 2 Mei larwo 100 ki). 00 00 00 00 Rogge 00 co 00 00 Boonen 17 50 00 00 Haver 16 25 47 50 Erweten Aardappelen 100 kil. 5 00 5 50 Boter p. Kilo 2 20 2 20 Kortrijk. 24 April 1 Mei Tarwe p. heet. 17 oo 00 00 Rogge 12 09 00 00 Boonen Haver 00 00 16 00 00 00 00 00 Erweten 00 00 0 00 0 00 Aardappelen 100 kil. 5 50 Boter de kil. 1 27 Dikttttiude. 24 April 1 Mei Tat'wo p. h. 16 00 00 00 Rogge 00 00 oo oo Boonen 00 00 oq oo 00 Haver 00 00 Erweten 0 Aardappelen 100 kil. 7 OC 0 00 Boter p. kil. 2 33 0 00 Brugge. 22 April 29 April Tarwe 100 kil. 16 50 46 75 Rogge 13 50 44 00 Boonen 19 00 49 00 Haver 16 50 46 75 Erweten 00 00 00 Oo Aardappelen 100 kil. 0 00 0 00 Boter per kil. 0 00 0 00 bij Gnllèvvaert-Üe Mi ulenaerc, Boleis-raat, 36. pi Yper 4an Sctieu! naar %li«l 1* -tfoiagolië, lot er-v luor J. 8INT0 RIN Zwaar boekdeel van 368 hiadz.,versierd met talrijke platen en een portret van den pater Prijs 2,30 fr. IKi vlechelNclie Gatechis inus, in verhand met de gewijde gesehie druis, uitgelegd aan kt: I- ;eddie zich tot de eerste comtnuiue t-,-qeiden, door I.) .Siruw, pastor, gedipt, ouderwijzer. PRIJS I,JiO Fr. 1 astruclio ii eoncernant l'achal d'ÜHgrais Oliimi tjue», traduction du Ibiinand par Edmund Hoivtt, instituteuf u Gumines Ptix Ofr.25 Le UigorïHiiie, la doelt ine du silutei le nombre des élus, prtx 2 fr.,iu 32 de 316 pages. I'eusées et Conseils pat te R. M. Schools curé de Ttlleur. Nouvelle édition, 688 pages. Pt ix 4 fr. Komt te v uschijuen Per lucht ballon naar den Noordpool, dooi Andrée, een ptaohlyyerk in-8° van t one de 206 hl., versierd met talrijke platen,voor doet de grijzo haren Luim n kele dagen verdwijnen. nu het haar glonzt nd en let het uitvallen cn n«t 'Spelletjes van het hoofd u - Eischt op. den hals Verkrijgbaar In Flacons van fr. 1.50 en fr. s.s Engelsehe Baardtinctuur aan fr. s.oo per Flacau Depot te Yper bij W' Ommeslagh Podt vyr. te Poperingho by Theelen-Lef ve: 40 JfUjUEJl p 17 jaar, middelbare studiën U iïlïiiL; - J gedaan, zoekt plaats in bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. 6 of bloedverstekendmid- del dat op ongoloofbare wyze den nit-nsch zeer spoedig versterkt. Het is bijzonder goed voor do jongt» dóchter» in de ont wikkelingsjaren, voor die aan verslapping van bloed, bleekzvktmachteloos heid, gemakkelijk z wee ten, daardoor ui'geput van krachten, pijn aan de maag en in den rug, gedurig flauw en geen eetlust, ja, zelfs afkeer van sterk voed sel bijzonder van vleesch. Ais die ziekte tteuig'-n tijd duurt, wordt men kort van adem en heeft men hartkloppingen, ge makkelijk waar te nemen by gauw gaan of trappen beklimmen in zulkt- ge vallen neemt zonder uit- LE\ EN'SKRACHT en weldra zal men zich beter gevoelen. Moeders die ver zwakt zijn door allerlei verliezen zullen er door versterken en opnieuw kloek en gezond worden ook is dit middel geschikt om de krachten weder te geven na gedan ziekten. Dit middel is alleen te verkrijgen in de ap th k DE WALVISCH, Diepestraat, 10, Antwerpen, aan fr. 1.25 de halve en 2 .rank> n de groote flesch. Met opleg van 50 centiemen bekomt men ze franco t' huis. aan 20 centiemen de kilo. BOTERPAPIER, WIT PAPIER, EMBAL jAGE, PAPIER in riemen en rollen aan genadige prijzen. i Watou den 3 Mei 1899. Namens bet kerkbestuur De Sekretaris, De Voorzitter, F. tiOCKBT L. Vandenameele. 10 -f-' 'i wel ter tals- hebbende i f i y tamelijk goede fteleerd- ïeid. kan zich aanbieden in een welbekend handelshuis, om te reizen. Schrijven naar 't bureel van 't Nieuws- blad onder letters T-E 65 Doofheid, Oorsuizing, Rheumatism Jicht, Zwaarlijvigheid, Indigestie, Bron, chtet. aschmar, taking, Zenuwzwakten Verlamming enz. genezen in buis door Méd-oo Electrische toestellen. Brochuur gr;r - en franco Médico-EloctciscLi.: Instituut, Lust i?i Brussel. gg 70 geheel In koper Groote Markt, te Watou. a graiHger brevetée Gros Détail Marchandises de toule première quali- té. Prix défiant toute concurrence. 87 f'Y-éléVA hénitanY rlo Por>io Qntir»ipljf(5i noup les Maladies des femmes et les Hernies (guérison radicale de toute hernio n quelques jours [tour la vie sans ban dage). Reqoit rue de l'Institut k Jumet fundi, mercredi, vendredi, de 1 a 3 heures de l'aiirès-midi. 19 Fournitures générales pour VÊLOC1PÉDES et AUTOMOBILES Pièces Eadie, 3 fusils (B.S.A.) etc.etc. Machines ELYRIA Garnitures ELYRIA Solides, élégantes,légèr es, bon marché nouveautés américaines Seuls dépositaires du pneumatique de la marque déposée N. B. La maison ue traite qu'avec le commerce. 47 87, rue deLaeken, Bruxelles Successeur de la Maison HOORIGKX Constructeur tSroveté Médailles dor a I Exposition d'Anvers 1894 el a l'Exposition de Bruxelles en 1897. Fournisseur de la Sociétó Générale, de la Gaisse générale de Reports et de Dépots, de la Banque Centrale de la Sambre, Charleroi, de nombreuses maisons de banque et de change, de joaillers, lapidaires, etc. jM-t ju fa al dé Zitkttn, Al de t~. mlt'^tiei4\ede»,vcort^ oiin «et\ onzui ver K. 3.-oorden omnid- Het iji,, genezen doot -vit «in Bf.ftudaoH Bt Bon,fr. 1,80 Deze Tltlen maken rch meester van HSljmea, «fO, cn alk Vochten,zij voorkozueti ca t «tupii sen sUoo alle «rtaTerntekton. Tegen JICHT» '5-ATIS88U8 Ia er geen beter ruiddell i !r.en ctj l'jdt BAH Asitaborstig-llïeKl of S of ook *aflaen-.«« Uuit tór 2oJfde tijde Gebruik van: B eas 'i NIKT» OVTBRTMCWD d* STANDAERTX.vaDi t'i v^aohten, d. irtT«n»S In de Keel te .tillI.® "horaUDen! ,fi c, rLT nf. V rl n dotto otTiringd van aen finoar 811 do draagt van BTAfda-tAEB^T-, Apotheker, S to sua trant, IJliUGOM ft'! j t* t i r. OOK v A A n (N A1.1.K C-.'tr-t tPOrHIKKttt, -

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 3