D I I S 1 OMMELANDS, T I BUITENLAWDSCH IIEUWS Of> Zaterdag, 13d™ Mei 1899. 5 cent! men 'l blad. 34s jaar. Talmerk 1674. St Michielsschole De nieuwe kieswet en het Land Spanje Transvaal Frankrijk Priester Daens te Yper Philippijnsche eilanden Te trekken blJ den Uitgever, T* 36, in de Boter,trate, te Yper, en bij 's lands boodschap,vezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 t'. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36 te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Het is nu 20 jaar geleden dat Sént Michielsschole gesticht werd. Twintig jaren zijn verloopen sedert dat Mr De Meulenaere zaliger met zijne schole van 13 leerlingen, onder het spotgelach van sommigen, over de Groote Markt trok. Dit kleen getal was het nederig zaadje dat geworpen in den akkel der vrijheid, onder den zegen Gods en door de zorgen van den katholieken iever, weelderig zou opschieten en naderhand een grooten boom worden, die overheerlijke vruchten ging dra gen. Die vruchten genieten wij heden daags. Immers de Sint Michielsschool telt nu bij de 400 kinderen, een klaar be wijs dat zij het volle vertrouwen der ouders verdient. Haar naam is reeds lang gemaakt, daar zij om maar van ééne zaak te spreken in de openbare wedstrijden eenen onbetwistbaren roem verwor ven heeft. Eereen dank aan God, den Gever van alles Eere en dank ook aan de milde weldoeners, die in Gods hand het werktuig zijn geweest van zoovele goed Die heugelijke verjaring dient ge vierd te worden. Daarom worden al de tegenwoordige leerlingen van Sint Michielsschole uit- genoodigd om, op 2en Sinxendag toe komende, zijnde Maandag 22en Mei, ten 9 1/2 ure te vergaderen in Sint Michiebschole, Elverdinghesfraat. Vandaar zullen zij stoetsgewijze, met S' Michiels-Harmonij aan 't hoofd, en de 100 Turners, naar Sint Maar tenskerk optrekken, waar ten 10 ure de solemneele Hoogmis zal gezongen worden door de schoolkinders. Onmiddelijk na de Hoogmis,wijding van het prachtig nieuw vaandel der S' Michielsgilde en gezang van het vaandellied (getoonzet door Mr Van- houtte, kapelmeester in S' Maartens kerk). Daarna zal de stoet de kerk uitko men en langs de 1 .eet,de Elverdinghe straat, de Luikstraat, de deSluers straat, Maloulaan, Statiestraat, Hoter- straat.Hijsselstraat naar Sint Aloysius- schole trekken. s Namiddags ten 4 ure, plechtig lof met Te Deum in de kapel van Sint Aloysiusschole. Alle oud-leerlingen en vrienden der St Michielsschool, die bij vergetend heid geene uitnoodiging zouden ont vangen hebben, worden vriendelijk verzocht het tegenwoordig bericht als dusdanig te aanzien. De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't OJ.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 8 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van do Agënce Havas, te Brussel, Tk,32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n«8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 'r Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderea wonen. Philippijusche legefsL i? 11elk'ndeP l0e^en' da' toch doen, ailS8Chie,n °P St ate; fmaakt spel ,d' het h"n «j moeten het doen, en nooit waarmede ons katholiek Staatsbestier niet nooit, nooit elkander bestrijden, noch ver- "ioe. te -enen. deeldheid in hunne rangen laten komen. Als Vermits zij het met anders willen, zal het Lij u verdeeld, zult gij de nederlaag lijden, ontwerp zonder henen tegen hen gestemd Vereenigt u om den zegepraal van het socia- pergezag op dr wil voeren. Heden zijn wij ooggetuige van oene soorte van de zaak Dreyfus, hoeft zijn ont slag ingediend en is vervangen door M. Krautz, minister van openbare werken, wiens zetel aan den senatenr M. Moneslier is toevertrouwd. Maandag werden in de Fransche Kamers ondervragingen gedaan over de redens van dit ontslag. Gedurende de bespreking grepen zulke hevige redetwisten plaats, dat de censuur toe gepast werd op den volksvertegen woordiger tl. de Lazies, omdat hij zegde dat do binnenlaudsehe politiek van vertoog waaraan de liberalen ons sedert hierin bestond s morgens ja en Ijaren gewend gemaakt hebben s avonds neen te zeggen, en de Moesten wij het meeste deel der liberale biutenlandsche politiek wangen te' hebben, die niet meer blozen onder de kaakslagen. Zaak Fovaux te Rijsel. Nu en dan worden nog getuigen door den onderzoeksrechter M. Delate onder- hoord, doch hunne verklaringen leve ren niets nieuws op. De zaak is nog altijd even ver. I hopige pogingen van liberalen en socialisten M. Dutilleul, gewezen policiekom-l"m 'and in woelinS tfi krijgen, missaris, die de verl,-dene week aan- kieren d«r liberal, mof.en gehouden werd onder beschuldiging 1i(! het over hun herte niet meer en kunnenL,.i'[20" maat van omkooperij van getuigen in de krijgen. en bekennen dat geheel dat spel 6" "e egeriheid ingericht, zaak Fovaux, is nog altijd aangehou- eene kluebte is en bovendien boter aar, de V°T no9^s dat er geene melding den, niet voor omkooperij, het.een galge. igemaukt zij van ingangprijs, inleggeld of ontkend wordt, maar om gebruik ge-L De liberale Chronique zei over korte'welkdaniSe ander<> ^gelding maakt (e hebben van eenen titel dien Lagen ten socialistische dagbladen gelooven, het land stond nu in rep en roer, in vier en vlamme tegen ons katholiek Staatsbestier, Icausüt d'; nieuwe kieswet. En als wij buiten die gazelten kijken, en t Land zelve bezien, wij en worden niets geware tenzij.... eenige zeldzame en wan worden. Zijn vrij van zegelrechtde afflehen der gemeentebesturen handelende als afgeveer- digden der uitvoerende macht, (Zegelwet- boek, art. 63, 1°,) alsook degene die de bijzondere belangen betreffen der gemeen ten als burgerlijke personen aanschouwd. (Ze-elwetboek, art. 63, 3°.) Deze grondregel is door velen slecht be grepen, en wij achten het nuttig de aan- lismus te beletten, want die zegepraal ware voor Belgie eene onmetelijke ramp. Ja, waarlijk, draagt nooit de wapens tegen el kander, katholieke Belgen, maar werpt u met vereenigde krachten en onwrikbaar te lgen de plannen van het socialisms, en belet toch zijne viktorie Dat zijn de woorden van den Paus. Hier hebben wij het antwoord De afgeveerdigden van den liberalen dacht der belanghebbenden op de volgende I b°nd' de" Pro£ressist'sc'ien bond, de socia- inlichtingen te vestigen: I listische partij.de liberale werkliedenpartij, De programma's der feesten door eene de ehnslene volkspartij zijn het eens.... gemeente vastgesteld, mogen vermakelijk- Pm de" S,njd tegen het gouvernement te 1 v°eren met alle de middels die hun de doel treffendste zullen toeschijnen. Geteekend Priester üaens voor de cbris- hij niet bezat, met zich voor van den veiligheidsdienst te doorgaan. agent doen leue volkspartij, Jourdain voor de liberale werkliedenpartij, Neujean voor den liberalen Wanneer feesten, door bijzondere veree |f01,d' Van voor denzelfden bond, Paul iirinrran L. |Janson voor den progressistischen bond, or j i- i 7- I «ïgfingen of maatschappijen ingericht bei I '/S -~V»h'dmd,ev,0,,„Msle voorw-rp uitmaken 2S mnlmgen kei StaaMalter mtpuoheodoordeze maatschappijen .er.eerdind wen, en de sprekers toejuichen. Maar Lp hare kosten gedrukt en in openbarel, Italië DAAR ZIJN ER MAAR EEN handsvol, ENjpl atsen uitgehangen, moeten deze ffichen "S°n Het nieuw Ilaliaattsch ministerie I ltZn ftl/LTTÏ' «*»- W* is samengesteld als volgt - minister 9 le Z'/n er d<* gemeentebestuur, het toekennen van buitenlandsche zaken en voor- belan9 ^llen in de kieswet Onder-Leus hulpgelds of de afwezigheid van alle, zifter van den ministerraad generaal I" vraa9l ze over het kiesstelsel van hel gedacht van profijt, zijn onvoldoende oa I Den April jongstleden zegde kardinaal Pelloux minister van binnenland-1Staatsbestier koevele zijn er he- Dusdanige affichen aan het zegelrecht te doen üü0ssens in het katholiek kongres teNijvel: sche zaken M. Sonino minister van L kwaam u te antwoorden ontsnappen. K Gister no^ sPrak de Paus dit woord uit: Emile Van der Velde voor de socialistische partij. Daens is daar juist op zijne plaats met en Van der Velde. Maar is die plaats 'leze door den Paus aangewezen Neen, integendeel. financiën: M. Salandra minister I Dat noem ik rechtuit gesproken, en den van oorlog M. Mirri en minister der „agel op den kop slaan.' scha!kist M. Prinetti. Het is M. Pel- [jjp i,ftrlp wn.,,H.n i i I e Korte woorden zijn een ronkenden loux, die op order van den koning, LMn.i„„ Aan hel nieuw kabinet samengesteld heeft. 3? g !f eemge d0ZlJ"e", D-lui.spelers, pennelekkers van stiel, die de|zlJn verwaandheid hebben de openbare denk wijze te maken. ontsnappen. De voorschriften der zegelwet zullen I hel toekomende streng toegepast worden In Spanje heerscht er zulke groote droogte, dat, de oogst, van nu reeds, als gansch mislukt mag aanzien wor den. Jn eene zitting van den minister raad, verklaarde de voorzitter M. Silvela aan de koningin-regentes, dat er voorzorgen dienen genomen te worden, om de groote landbouwstre ken togen dergelijke rampen te vrij waren, en dat er nieuwebesproeiïngs- I kanalen zouden moeten aangelegd worden. De zitting eindigde met een lëkreet te teekenen, strekkende tot het vepeenon van 6 millioen pesetas voor.... nieuwe versterkingswerken op de Canarische eilanden. grammen, tn Zaak Dreyfus. Het verslag van den heer Ballot-Beaupré over de zit tingen der vereenigde Kamers van het, verbrekingshof, zal in de eersle dagen neergelegd worden. De Joden, wier geldkas nooit, uitgeput is, ver klaren, dat zij de beweging ten voor- deele van Dreyfus zullen hernemen, indien tot, de herziening van het proces van 1894 niet besloten wordt, zelfs dan wanneer het vonnis zou ver broken worden. Ontslag van eenen minister. De Minister van oorlog, M. de Freycinet, moede van al de tegenkantingen, die bij in de Kamers ontmoet ten gevolge M. Krüger, president der Trans vaalsche Roers, heeft dezen verwit tigd, dat zij zich togen alle gebeurlijk heden moeten gereed houden, omdat bij den oorlog vreest met Engeland, wiens minister van koloniën, M Chamberlain, volgens hem ware oorlogsbedreigingen in zijne redevoe ringen uitspreekt. Maar daar is nog meer. Er zijn liberale, gazetten die percies xód kwaad niet zijn op het stelsel door het Mi nisierie voorgesteld. Zij vinden zelve dat hel beter zou zijn bet I voorstel van het Staatsb<-stier ie aanveerden. Onder andere zegt de Précurseur van Antwerpen Wij hebben liever iets dan niets. IVolnu indien het ontwerp van 't ministerie maar een deel geeft van o de Evenredige Vertegenwoordiging het wil nogtans die hervorming in de wet brengen. Dit is, volgens ons gedacht, eene zake van groote aangelegenheid... D ij zijn kort weg, en dweers door i ts in Vrankrijk dat de briefporten duurst Men betaalt er 0,15 c. per vijftien ons land en moeten wij ook niet boffen met den goêkoop, ten minste voor de zware brieven. Wij betalen 0 10 c. pei vijftien grammen. o Duitschland 0-12 -i/a c. (een penning) Het bestuur van alle de katholieke werken in leen bisdom komt van rechtswege aan de bisschoppen toe. Van den anderen kant loopt pastoor Daens met twee liberale kluchtspelers van Brussel het Maison du Peuple van Brussel bezoeken, de hand drukken der socialisten die het be sturen, hun zeggen en herzeggen dat hij hun vriend, hun bewonderaar en hun helper is. Is de roode Maison du Peuple een kalho- tol vijftien grammen en 0-2S c. tot aan 25| ':K vverk ^6eü> ''et is tegen de katholieken 'gericht. grammen. In Engeland 0-10 c. lot aan 28 gram men; en 0 05 c. daarbij per 57 grammen. Zwitserland: 0 10 c. tol 250 grammen. Een brief van 200 grammen kost dus in Zwitserland 0 10 c in Duitschland 0 25 c.; in EngelB' d, 0 30 c.; in Belgenland, fr.1-40 i ll in Vrankrijk, fr. 2 10 t VVieir reeds meermaals aangekondigt dat in t korte da briefporten i;i ons land zul len afslaan. Zij mogen, zoo men ziet. Scne plakkaart, op de muren onzer partijgangers der Evenredige Ver-1s'ad aavig ovnlakt, tat ons weten dat 'Viestor Daens naar Yper komt. Niettegenstaande het regenseizoen sedert eenige weken op de Philippijn sche eilanden aangebroken is, duurt de oorlog met de Amerikanen nog al tijd voort. In de laatste dagen heb ben deze de steden Balinag en Ma- lolos ingenomen en aanzienlijke hoe veelheden rijst, suiker en andere levensmiddelen buitgemaakt,. Do in boorlingen van het eiland hebben de steden San Francisco en San Thorna gansch vernield en in brand gestoken. Nu en dan ondergaan de Amerikanen kleine verliezen, vooral bij onver wachte aanvallen doch zij behouden het meesterschap en drijven de Pbi- lippijnen gedurig op de vlucht. tegenwoordiging IVij zouden niet verstandig te werke gaan indien wij dat voorstel van de hand moesten wijzen, omdat het de li. V. in zekere mate aan- veerdt. ls bat niet verstandig gesproken Wat rno' t men dan gelooven van al dai Hij komt er in gezelschap van de heeren Jauson en Grimard, twee van de grootste vijanden van Kerk en Staat. Hij komt cv, zegt de plakkaart, spre ken in de stadstooneelzale. Naar wij vernemen zal hij dédr nie gi weld en die zoogezeide verontweerdiging spreken I Des te meer dat het weisontwerp, reke-1 De plakkaarten waren aangeplakt Hing houdende van de tegenwoordige om zonder dat er toelating gevraagd was sl aidighedeo, gereed is een groot gelul ,„u ,1e too,teelzale te gebruiken zijner vrienden te slachtofferen. 1 Zouden liberalen en socialisten, indien zij meester waren, bereid zijn alzoo le han delen Zij zouden hen haasten gelegenheid leggen wij ou- Wij en hebben zeker die bekentenissen onzer vijanden niet noodig om te domi zien hoe rechtveerdig en hoe onpartijdig die nieuwe kieswet is van we ge het ministerie. Maar die bekentenissen doen klaai lijk zien hoe rechtzinnig die liberalen en socialisten er dier ze lezers den volgenden artikel voor oogen.Hij is getrokken uit het Nieuwst van den dag, en schijnt ons bijzonder geschikt voor deze omstandigheid. Leest en oordeelt Is het door de bisschoppen bestuurd (Neen, men vervloekt, haat en bevecht er den godsdienst zooveel men kan. Daens verkiest dus de socialisten boven de bisschoppen en boven de stellige bevelen van den Paus. bi diezelfde redevoering zegde de kardi- oaal-aartsbisschop van Mechelen verder Het is van het opperste gezag des pausen, dat wij oris ordewoord ontvangen. En op het bevel des pausen schrijft kardi naal Rampolla aan M. Verhaegen De H. Vader hoopt de eendracht onder alle de katholieken te zien aangroeien en vaster worden. Daarop antwoordt M. Daens in zijne gazet vVeert u, haast u om zulke heidensche alléeuheersching (de katholieke meerderheid) al le breken. Barbaren zijn 't En te Brussel komt hij op de meetingen van framassons en socialisten bulderen Er is eene wet zoo oud als de wereld die zegt Weest eerlijk, gij zult niet stelen En de katholieke kieswet is eene oneerlijkheid, is een diefstal Alzoo verstaat hij de eendracht onder katholieken en het ordewoord van den H. Vader. fs dat katholiek en geioovig zijn Neen. Kardinaal Rampolla had wel gelijk het te zeggen Zij zijn oneerlijk en te kwader trouwe... Dat is een man die den heiligen vv n Vader veel verdriet aangedaan heeft en nog XIII fm dr°h Iee' hi,CH'"li2? u Leo|dagelijks aandoet. Wat speelt hij eene slechte Xlll lot du belgische dagbladschrijvers, om Irol de macht te hebben het socialismus te keerf te gan den triomf der «volutin te belet- D„ zij„ nu d8 lwee lussc|lell w#|. ten. Alle de katholieken, allen, allen uloeten Ike hot vlaamsche volk te kiezen heelt !B9 yper m m in

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1