eerlijkheid PL MM TS E UK ZONDER GODSDIENST Stad Yper Gemeenteraad De Onvermoeibaren Wreede moord te Heule Aan de heeren Officieren Rum s bis de weg var ftpn paus, van kardinaal pol lavan kardinaal Goossens, van de schoppen, de pastoors, in een woord dezen die van God aangesteld zijn om ons te leeren, te geleiden en te besturen, en de weg der groene schismatieken, die regelrecht ten strijde voert tegen de katho lieke Kerk en hare vertegenwoordigers, te^en den Paus en tegen Christus zelf. Welken weg kiest gij, vlaamsche lezers Wie heeft de pastoors en onderpastoors aangesteld De bisschoppen. Wie heeft de bisschoppen en de kardiria leh aangesteld De paus. Wie heeft den Paus aangesteld om Gods holde te hoeden? Christus zelf, die God is E0 wie heeft Daens aangesteld Wit heeft bo® heiast katholieken, priesters, pastoors, bisschoppen en den paus zelf tt versmaden en te bevechten Hij zelf, en hij alleen, en niemand anders. Wie juicht hem toe Wie helpt hem VV-r tooit hem in meetingen en manifestaties yyrie trekt voordeel uit zijne werking, zijn spreken en schrijven De vrijmetselaars en de socialisten, het is te zeggen de ergste vijanden van onze Kerk, ons geloof en onzen God. Wat ons betreft, wij walgen ertegen in de kaart te spelen dier vijanden van de katho lieke Kerk, en scharen ons liever met den paus, de bisschoppen, de pastoors, dan met de scbismatieken, de vrijmetselaarsloges en de socialisten, liever met Christus dan tegen Christus. En gij, lezers? Ver lag der /jtting van Zaterdag 6" in Meimaand, 1899 De zitting, gesteld op ten vijven,begint 5 minuten na vijf en half en duurt tot vijf mmu ten na ten zessen. Al de raadsheeren en de heer Secretaris zijn aanwezig. M. de Burgemeester zit vooi M. Boone. Vooraleer aan't dagorde te beginnen begeer ik denheer Voorzitter en den Schepenraad te ondervragen nopens de ver lichting van stad. Bij 't Waterkasteel en al de buizen van den wijk der Steenen Brugge zijn er ten boogste twee gazbekken. Over de Steenen Brugge en is er geen licht meer, en daar de tram aldaar loopt,is dat een gedurig gevaar. Ik dring aan bij den Schepenraad opdat er maatregels genomen worden om dien toe stand te verbeteren. M. de Voorzitter. Ik en heb hier ondei de hand al de schikkingen niet die nopens de verlichting dier plaats genomen werden, maar denk dat er daar een lariteern moet zijn over de brugge, natuurlijk met eerie petrool lamp, wa[lt d® gaz eD ligt aldaar niet. In alle .-eval'k zal de zaak onderzoeken en de noodige maatregels nemen. De heer Voorzitter heeft in eene verkoo ping te Brussel eene schilderij doen koopen van De Schampfelaire «Overstroomingen van Yzer en Yperlee» voor 178 fr. Goedge keurd. Vleeschhuis De plans voor de veranderingen aan t Vleeschhuis al binnen, hangen rond in de blauwe zale. Er zullen 32 kramen zijn. Naar de plans te oordeelen, zal de vernieuwde vieeschhalle een heel lief uitzichi hebben, t Bestek is 2000 fr. M. Iwenis d'Eeckhoutte vraagt dat de muren ook zouden hersteld worden. M. de Voorzitter. Ja, maar ineen vol gende dienstjaar Nu hebben wij geen krediei genoeg. Er is ten anderen beslist geheel h werk te doen in verschillige dienstjaren Riolen M. Roose Dael is aanbesteder voor de iolen in de Oude Houtmarkt en de Fieis strate. M. D'Huvettere vraagt wanneer men zal kunnen beginnen verbinden aan de riole in de Cartonstrate. M. de Voorzitter.— Daar zijn eenige mofi- lijkheden die wij zullen trachten te overko men. Hel maken van eene nieuwe riole ver vangt al de oude riolen. De eigenaars zullen verzocht zijn zich te verbinden, 't geen het voorzichtigste zal zijn. Verbinden zij zich niet, ze zullen in gevaar zijn, eens de oude riole doorgesteken, van met hunne kelder vol water te staan. En de stad heeft een on betwistbaar recht at de oude riolen af te schaffen als zij eene nieuwe maakt. M. Colaert is ook van dat gedacht. M. de Voorzitter. Orize maniere van riolen maken is in sommige bladen hevig beknibbeld geweest, 'k Had alreeds geant woord in den gemeenteraad op sommigi bemerkingen. Men zou namelijk willen dat riole, waterleiding en gaz in de zelfde gracht worden geleid. Ik hebbe bewezen dat dit noch mogelijk noch nuttig en was. Veron Jersiel dat er eerie breuke is in de waterlei ding, 't water zou in de riole loopen en we /ouden 't niet geware zijn. 't Zelfde voor de gaz. Nu. die gazetten beknibbelen alles wat wij verrichten. bankoop van grond Eene nieuwe aanvraag ïsgedaan. Het on derzoek zal begonnen worden. M. D'Huvettere vraagt dat uien niet zou wachten tot dat de gemeenteraad vergadert om dit onderzoek te doen. Dat is nutteloos tijdverlies. M. de Voorzitter. Wij beginnen altijd seffens na de aanvraag. Velofeesten De Rapid Club en de Velo Club vragen beide eene toelage tot het inrichten van eene velo feeste. De Schepenraad zal 't onder zoeken. Hofbouw De Vereenigde bofbouwliefhebbers krijgen een hulpgeld van 300 fr. tot het inrichten van eene tentoonstelling in September. V oerman De heer Vandenberghe vraagt de bemach tiging om eenen regelmatigen vervoerdienst in te richten tusschen Poperinghe, Vlamer tinghe en Yper. Toegestaan. Boekerij De rekening der stadsboekerij wordt goedgekeurd. Er is 268 fr. te kort, die d stad zal toevoegen. Burgerwacht liet inrichten van lokalen voor de burgei wacht in de middelbaie school zal 500 b kosten De klassen zijn in andere plaatsen heringericht. Wegeltje voor de wielrijders 'l Wegeltje langs de kalsijde naar Komen is gemaakt, maar de hooptjes zullen moeten weggedaan zijn Zij en dienen ten anderen tol niets anders dan tot gevaar, 't Wegdoen der hooptjes zal 188 fr. kosten. Goedge keurd. M. Iweinsd'Eeckhoutte klaagt dat opsom n ige van die wegeltjes 't water blijft staan, onder andere op die naar Zonnebekc. M. de Voorzitter. Dat van Komen za t waier gemakkelijk laten afloopen. Feestberek De Schepenraad wordt gemachtigd een berek te noemen voor de Tuindagfeesten, tert wat e.zegt de heer Voorzitter al lachende dal gij liever bij geheime stemming zelt die leden noemen zoudt. Op 't einde der zitting wordt hel verslag der voorlaatste zitting goedgekeurd en dii der laatste zitting ter inzage der leden op hel bureel neergelegd. verdienen algelijk eenigzins hunnen naam Toe, lieve jeugd, zegt hij, danst maar in eer en deugd Een pastor zou't niet schoonde, zeggen Wij. wij zeggen ook als het in eer t» deugd is, jongens, danst maar helder op Waarom wordt er op zekere predikstor, n tegen 't dansen gedonderd 1 vraagt dowa. Maar jongen toch omdat ze n.et en dan sen in eer en deugd, gelijk gij het zoowel zegt, en zelve zoudt willen. Redowa vraagt vérder Waarom men in sommige omstandigheden als bij 't sluiten eener tentoonstelling, hoog geplaatste geestelijken ziel in de danszaal vóór dol den don» begint V Dat is mij eerie vrage Redawalje, zijt gij dan in den Congo ge boren om niet to verstaan dat liet daar erifc< een teeken van beleefdheid is, dat niets en bewijst noch voor noch tegen den dans? Een Kannonik heeft,in 't jaar 1588. eenen boek geschreven om het dansen aan Ie leeien zegt Redowa. 't Kan geheel wel zijn, en d3ar is niets op te zeggen als zij dien boek volgen en dansei in eer en deugd. Wilt gij nog sterker weten David, de groote Koning en danste voor de Arke des Heeren Schrifture zelve spreekt er lof van. Gij ziel dal de zake geheel eenvoudig ii Het verwondert ons een beetje, heer R( dowa, dat gij nu van dansen spreekt. Want, bijna geheel 't land door zijn dt Profeet, de H Vooreerst ze zijn onvermoeibaar om alsan vergaderingszalen uwer vrienden nu dans te herbeginnen. Daarbij, volgens bunnen feestwijzer of programma, nadat zij allerhande oefeningei en zangen uitgevoerd hebben, gaan zij. ten 10 ure en half, over tot eene groote dans partij Elk zijn gedacht. Als onze Sint Michielsturners, gelijk op zalen geworden. 't Is een plezier lijk de fiere en vrijzinnige iberalen er op los gaan en dansen... lijk de socialisten schuifelen. Of dat een dans is in eer en deugd dat is wat anders 23 April 11.deftig gewrocht hebben, zijn Een man bij middel van zij moede, en gaan dan... eenen hertelijken tuk slapen. En ze hebben er toch zulkert deugd van, naar ziele en naar lichaam Wij en welen niet of de Onvermoeibare juiste 't zelfde ondervinden na hunne feeste. In de uitnoodiging tot de feeste der On verraoeibaren staat er hamerslagen gedood De jaarlijksche St-Job's ommegang, te Heule, komt een bloedig drama voor naspel te hebben. De misdaad is zooveel te afschuwelijker daar zij schijnt met eene moedwilligheid en eene voor bedaehtheid gepleegd te zijn die alle gedacht te boven gaat. Eene bruiloft Maandag was de genaamde Jules Vanmarcke I van Dadizeele, met eene bruiloft naar Heule ge a Geen twijfel of de zaal zal als gewoonte I komen, waar zijne zuster en verscheidem als ze van eigen niet te klein zijn. 'k Geloove 't wel grooi en is Die Sus is soms kluchtig andere familiegenooten wonen. De bruiloftvierders waren blijgeestig en allen om ter best gestemd. Niets en deed zoorzien dat die feeste een akelig einde zou nemen, en dat na de kermisklokke de doodsklokke zou luiden. 'tWierd 5 1/2 ure van den achternoene t gezelschap kwam blijgemoed, lachende en .klappende de plaats af, waarvan verscheidene de gemeente gingen verlaten om te Gulleghent Ineen artikelije waarop wij later schik ljen tram te nemen naar Dadizeele. De eene ken eens weder te keeren omdat het won-1 gingen vooren, de andere kwamen achter, en .londer deze laatste waren Jules Vanmarcke met derwei bewijst wat deliberate zedelijkheid |zijnen sch00nbr0eder, Gustaf Joye, bijgenaamd is, zegt heer Goliath Prus Is het niet bijna altijd, wanneer een\ De doodslag Toen de laatsten gekomen waren vóór de her- berge (i DeGou den Kroon» kwamen plotse I lings drij gasten vooruitgeschoten. Een van hen Dat is een schoon compliment voor d» I trok vau onder zijne veste eenen hamer te voor „,..j I schijn en zonder zeggen of spreken gaf hij ei heeren officieren onzer stad vanmarc^e eenen slag raeêop hel hoofd, onmid delijk gevolgd door eenen tweeden slag. Honcon I Vanmarcke struikelde wat achterwaarts, liet LMIlscIl je.pn kreet waaruit men nog het woord «Prus» Terwijl Alpha .evers op verlof ia hoord. .n viel moradood ten gronde Redowa de penne opeenomen. Bloedhonden Dat en was niet genoeg 1 Htj discht ons een arti e tje op over t| gen van (je aanvallers, het slachtoffer dansen. 1 reeds bloedende op den grond zien liggen, had nog den moed I te zeggen stampt hem maar geheel dood, en inderdaad, op dal ordewoord, begonnen zij op het lijk te stampen, daarbij nog de omstaanders bedreigende. Dat gebeurde al in min tijd dan noodig is om het te schrijven. Seffens kwam geheel de Plaatse uit en was er een groote toeloop van volk. Men stelde alle middels te werke om het slachtoffer te helpen en tol het leven terug te roepen, maar vruchte loos Vanmarcke was op den slag dood. Hij was getroffen op den linkerkant van het voorhoofd, en het bloed spatte niet de hersens uit eene overgroote wonde. De dader uioet met een duivelse!) geweld te werke gegaan zijn om zijnen slag toe te brengen. Het slachtoffer Het lijk wierd opgenomen en naar den Kra keel hoek ged regen Ier herberg A u Lion d'Or, bewoond door Guslaf Joye.- Vanmarcke fPrus), die de schoonbroeder is van hel slachtoffer. Het wierd daar op een legerstede geplaatst, in eene achterplaaatse palende aan de herbergplaats#. Jules Vanmarcke is een groote struische kerel van 26 jaar hij is geboortig van Moorslede en heeft een tijdeken op Heule gewoond. Nauwe lijks twee jaar geleden is hij getrouwd met Urbanie Vandevelde en ging Dadizeele bewonen waar hij hem plaatste als plafonneur en zijne zaken deed vooruitgaan. Alle dagen waren de jeugdige echtelingen Vanmarcke-Vandevelde de blijde koniste van een borelingsken verwachtende. Men begrijpt hoe schrikkelijk die treurige mare in de ooren van de aanstaande moeder moet geklonken heb ben. De daders Van de eerste verwarring en den toeloop die rond het slachtoffer ontstond, maakten de hel den van dit schelmstuk gebruik om de plate te poetsen. Niettemin waren zij gekend. Het wa ren drij broedersConstant Demeyere, timmer man, oud Ï3 jaar, werkende in Vrankrijk, Hen drik Demeyere, oud 25 jaar, en Ivo, oud 29 jaar, de twee laatste zwingelaars van beroep. Volgens de getuigenissen, is het Constant die gebruik gemaakt heeft van den hamer om den doodslag toe te brengen. Het onderzoek Eene aanhouding De veldwachter der gemeente, P. Deprez, opende het eerste onderzoek en verwittigde per spreekdraad de gendarmerie van Kortrijk. Eene halve ure na de misdaad gelukte Deprez er in Ivo Demeyere aan te houden. Hij wierd nog den zelfden avond naar Kortrijk gebracht en gevankelijk opgesloten. Men denkt dat de twee andere de grenzen tus schen hen en 't gerecht zullen gesteld hebben, daar Constant, ae bijzonderste aader, in Vrank rijk werkt. De voorbedachtheid Er en is get n twijfelen aan, de misdaad moet met voorbcdaclitigneid begaan zijn geweest. De dader is moedwillig naar zijn slachtoffer gegaan en zonder eenigen twist, zonder een enkel woord sprekens gal hij het den slag. Volgens de geruchten bestaat er nogtans sedert eenige jaren eene zekere veete tusscben de Vanniarcke's en de Demeyer's ter oorzake dat een Demeyere de zuster van het slachtoffer zou verleid hebben. In alle geval, niets en wet tigd dien wreeden manslag. Het o/Jicier trouwt, een huwelijk uit berekening. dal hij sluit parket Het parket van Kortrijk, vertegenwoordigd door M. Wouters, procureur des konings, M. Dujardin, onderzoeksrechter. M. David, greffier, is Dijsendag namiddag, ten 3 ure, te Hrule toe- gekomen om de getuigen te onderhooren. ru magistraten zijn len 6 terug vertrokken. Heden namiddag keeren zij met de wetsdoc- lors terug om tot de lijkschouwing ov#r te gaan. Do begraving van het slachtoffer zal waar schijnlijk Vrijdag plaats hebben. Dezen morgen is de aangehoudene Ivo De meyere vóór den heer onderzoeksrechter Du jardin gebracht geweest om ouderboord te wor den. MAAGZIEKTEN. Zeldzaam is eene maag ziekte niet door eene andere ziekte vergezeld. De maag heeft zulke betrekkingen met de andere organen dat ze zelden alleen aangetast is. In de maagziekten ondervind men, na het in nemen der spijzen, huivering, duizeligheden, neiging om in onmacht te vallen en soms braak sels die met gas vergezeld zijn. De darmen wor den natuurlijk door de gevolgen dezer moeilijke spijsverteringen gestoord. Nierpijnen komen soms vervolgens en men lijdt aan hevige buik- MENGELWERK 4 door HONORÉ STAES Deze woorden doen een waas van hoogmoed op het gelaat van Van Hoeck verschijnen, en hij zegt, meer tot zichzelven dan lot zijne echtgenoote En al dat heil is mijn werk. Lena neemt zijne hand zachtjes vast en fluistert hem stil, heel stil, als vreesde zij hem door haar gezegde te mishagen, toe Marcel, mijn geluk is uw werk, maar het is de goede God die u de krachten schonk zeo braaf te zijn voor uwe vrouw. Een lichte spotlach plooit de lippen van den man cn hij spreekt schertsend Lieve, ik geloof dal uw God heel weinig aanspraak mag maken op de verdienste welke gij hem teekent. Ik, ten minste, heb hem nooit geraadpleegd voor wat mij te doen stond en ik herinner mij niet dal hij mij oojt eenigen raad of eenige sterkte heeft gegeven. Eene uitdrukking van treurnis bewolkt het gelaat der vrouw, en zij zegt eenigszins weemoedig Marcel, wanneer ik u daarstraks zegde dat iw ter wereld niets te wenschen had, dacht ik niet dat er mij soms een droevig denkbeeld komt kwellen. Lachend antwoordt Van Hoeck lk kan wel denken wat er van tijd tot tijd uwe blijdschap benevelt, Lena. Het is de gedachte aan de toekomst onzer kinderen. Gij vreest dat het erfdeel welk wij hun zuilen kunnen nalaten, niet genoegzaam zal zijn om hen te laten schitteren in de wereld, o Heb vertrouwen in mij wanneer ik u verzeker dat ons kroost plaats zal nemen tusschen de hooge standen. Zie eens hoe verre ik het reeds gebracht heb gedurende de negen jaardatwij gehuwd ziju.Toen wij in den echt traden, be zaten wij niets dan uw bruidschat van tienduizend frank en de mijne, die slechts half zoo groot was. Ik was te dien tijde een eenvoudige klerk, thans ben ik bestuurder eener groote fabriek, met een jaarwedde van vier dui zend frank. Door spaarzaamheid zijn wij er toe geko men onze woning weelderig te versieren en daaren boven twintig duizend frank te vergaderen. Mijn pa iroon, mijnheer Gunnaart, heeft mij hartelijk lief. Hij wordt oud en begint er aan te denken vaartwel aan zijne zaken te zeggen. Ik twijfel er niet aart of hij zal mij zijne fabriek overlaten, en dan, lieve, dan zal ik goud winnen in overvloed dan rijden wij in eene koets, en bij ons sterven laten wij aan elk onzer kinde ren eene fortuin na dm jgnovt genoeg zal zijn om hen aun lem tang wj^ekinb te laten genieten. Met zulke /.wane ^^'chieó u niet meer bezighouden, hoort ge, of ik zal u bestraffen. En hij tikt met den vinger zachtjes op hare wang. Even weemoedig als te voren, vervolgt Lena Marcel, gij denkt dat degenen die inde weelde leven, niet ongelukkig wezen kunnen en, uit liefde tot ons, met het inzicht ons heil nog te doen aangroeien, kent gij geen ander streven dan onze fortuin meer en meer te vergrooten. Ik deel hierin uwe gevoelens niet. Lieden die veel geld bezitten, kunnen diep rampzalig zijn, en ik zou mij niet min gelukkig rekenen, zoo wij min weelde genoten en zuiniger aan tafel en in kleeding moesten zijri dan nu. Neen, duurbare vriend, het is de vrees niet dat orize kinderen na onze dood niet rijk zullen zijn, die mij soms eens doet ik zal het woord maar uitspieken zuchten. Van Hoeck beziet zijne echtgenoote met verwonde ring. Deze gaat voort Marcel, ik bemin u zooveel als een vrouwen- harte beminnen kan. Mijne liefde tot u strekt zich uit tot het oneindige het is te zeggen dat ik u immer zou willen beminnen, onverpoosd, gedurende eene gansclie eeuwigheid. En telkens ik dien zoeten droom koester, komt mij het pijnlijke denkbeeld te binnen dat er na korte jaren misschien, een dag zal komen waarop de. dood tusschen u en mij eenen onoverschrijdbaren af grond zal delven en dit denkbeeld is b' "'at mij doet treuren. De fabriekbestuurder is eensklaps ernstig geworden De glans van blijdschap is van zijns trekken verdwenen en hij staart peinzend naar de roode tichelen van den vloer. Na eenige stonden echter tracht hij zich op te beuien, en om zijne ecbigonoote insgelijks opgeruimd te maken, zegt hij Inderdaad, lieve, wij zullen eens gescheiden worden omdat de onverbiddelijke wet der natuur wil, dat het leven van den mensch niet blijve duren. Hopen wij echter dat het pijnlijke scheidingsuur voor ons, nog verre, nog zeer verre verwijderd is, en smaken wij in tusschen met vroolijk gemoed al het heil dal onze wederzijdsche liefde ons kan schenken. Lena schudt treurig het hoofd en herneemt Eene liefde die eindigt, kan niot genoegzaam zijn voor mij ik zou willen dat wij, nadat ons beslaan op aarde geëindigd is, elkander nog konden beminnen. «Ik ook zou dit willen, Lena, maar het denk beeld ervan, is eene hersenschim. «Ik benzoo gelukkig te gelooven dat er mij aart de overzijde van het graf een ander leven wacht dat im mer duren zal. Ik geloof dit vastelijk, en mijn echtge noot die goed is voor mij, laat toe dal ik onze kinderen opvoede in dit zalige geloof maar hij die duurbaarder is dan mijne kinderen het mij zijn, deelt mijne overtui ging niethij wil den God niet kennen die ons na den dood opnieuw kan vereenigen, en hem zal dus noon het heil geschonken worden dat zijne echtgenoote en zijn kroost in het latere leven ten deele zal vallen. Hij verstoot de liefde welke ik hem aan genen kant van het blauwe firmament aanbied Marcel, heb ik dan geene reden om te zeggen dat mijn geluk vergald is Eenigszins ontevreden zegt Vau Hoeck Lena, gij hebt ons gesprek weer over die stol gebracht welke gij zoo dikwijls aanraakt, en waarovei wij het nooit ééns zullen worden, lk smeek het u laat het thans de laatste maal zijn dal wij erover handelen Gij hebt uwe overtuiging, ik eerbiedig ze, en laat u. misschien uit teverregaande liefde, toe dat gij uwe denkwijze aan onze kindereu mededeelet. Wat mij be treft, ik ben een man van onzen tijd die het geloof in eene Godheid als verouderd beschouw. Hadde ik dezelf deopvoeding ontvangen als gij, ik zou gewis ook een geloovige zijn doch mijn vader heeft zijne kinderen van in hunne teederste jeugd leermeesters gegeven, die alle dwaalbegrippen verloochenden de geschiedenis heeft mij verklaard dat het bestaan van eenen God een uitvindsel is van slimme diplomaten die het volk waar over zij heerschten, niet meer in bedwang konden hou- drn de wetenschap vet toont ons duidelijk dat de grondbeginselen van uw gi-lool met haar strijdig zijn. Hoe wilt gij dat uw e chtgenoot in zich de slem der rede verdoove om zich vast te klemmen aan leerstelsels die nij weet niet echt te zijn Lena was beginnen te weenen en murmelde, terwijl zij de oogen ophief naar een kruisbeeld dat op de schouwplaat prijkte Heer, vergeef hem hij weet immers niet dat hij gedronken heeft aan de bron der valsche weten schap. Het gezicht der tranen zijner vrouw ontstelt Van Hoeck. Hij legt zijnen arm op haren schouder en spreekt zoo teeder als hel hem mogelijk is Raken wij dit punt niet meer aan, geliefde Lena. Eerbiedig insgelijks mijne overtuiging. Gij ziet aan mij dat men eerlijk man kan zijn zonder godsdienst te bezitten, en de ondervinding leert ons dat men niet moet hopen in een ander leven om gelukkig te kunnen wrzon. Trachten wij dit welk wij nu bezitten, zoo aan genaam mogelijk te maken en bekommeren wij ons niet met wat er later volgen zal Zie, ik ben heden zoo vroeg naar huis gekomen om mij met u en de kleinen harte lijk te vermaken; waarom wilt gij mij dan bedroeven?» Lena vaagt hare lianen af en bidt inwendig Heer, de tijd is nog niet gekomen, strek uw0 barmhartigheid nog verder over hem uit. Daarna poogt zij er andermaal gelukkig uit te zien, en zij luistert met een lachend gelaat naar hot klucht- liedje dat Marcel, om haar en de kinderen te verheugen, begint te zingen. ('t Vtrvêlft) \a? et ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 2