GENEZING G. ANGLOO-MAHIEU SAUS Broeders Zusters mw X) MELKAFHOOMERS BOUWSTOFFEN en KOLEN 3 CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN YPERSCHE HANDELSV2REEN1GING 1 SERROELS - BUSSCHAERT MR J. Poot-Philippe en A. Therry TANDEN. M"1 M. MEIER. TE PACHTEN H. Antony-Permeke, YPRES. a; pw® ns «sanjMPO «mom ©hm Huis A. VO MCK-CLEMENT, 1I211S m g GEBRSYETEERE IJZEREN s\alm rn: en BORST-TABLETTEN h fl L A N G R 1J B E R I C X O YPfiR, Koeimarkt. Nu 3, YPER. Ymt, Hijselstreat, 28 72. Hofmolens EN BA N K EN. II IN HET WAAK SAAIJETTEN WEIVEREN GROOTE MARKT, 17, asarxaaT xar »t jaar i877, Handel in kolen, aduinsteen, marmeren alle slach van bouwstoffen. I YPER, ËLVERDINGHfiSTRAAT, 44, YPER. Magazijnen en werkplaatsen: Bij het slachthuis 17 en op de Kaai. Huis van vertrouwen. Vaste prijzen. a 1 'i f' «WRHSWOt, PLÏSIMEN1WBS G. VandeCasteele,zoon Bank en Wisselkantoor Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Spaarkas bij Mevr. W VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, YPEREN Kunsttanden te beginnen van 5 fr\— Volledige gebijten van af 100/r en hooger gewaarborgd voor het leven ij Mevr. wed. Van Kemmel, Groote Markt5 Yperen RUE AU BEIJRRE N»11, Lu e e IsÉja zeker- en radieaai Twee maal te week inkomst van versch kalk, ciment en plaaster. Groote handel van zuiveren ge waarborgden franschen ciment van Boulogne aan zee. Magazijnen op de Koeimarkt, aan de Statie t op de Kaai. Handel in Monsche ,Freine-,Braisettenon FranscheKolen. Bijzondere soorten van Anthraciten en Droogkoltn. Brabandsch goed Roode en blauwe pannen, veursten, noordboomen en Strooiveurtsen. Roode en blauwe ordinaire en machi netegels in alle grootten. Papesteenen, klinckaarts, bri ketten, stckesteenen. Specialiteit van dikke en dunne oventegels. Engelsche en andere Schaliën en schalie veursten. Alle slach van grezen buizen en ellebogen, potgoten.— Pottelbergscheen fransche pannen en veursten in rood en verlot. Draineerbuizen. Doornijksch-, Ecaussines- en witsteen Zullen, kribben en bakken, waters!eenen, deksels voor citeerns en aalputten, barrierepinanten, koeislieten, schor ren en dallen. Refractaire brijken en spieën. Sterren, leeuwen en gleische tegels voor schouwmuren - Engelsche filters en glazen pannen. Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerken. Pavementen in ciment-, cerarnieke-, Basècles en mar meren tegels. Het huis is in betrekking met eene bijzondere firma voor het leggen van Mosaïque pavementen. Standbeelden voor hovingenen kerken.—Arduin-enmarmerwerkvoorgebou wen. Garnituren in marmer voor meubels - - Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Alles in eerste klas en ten genadigste. De bestellingen worden ontvangen ten huize op de KOEIMARKT, en ten bureele van het magazijn AAN DE STATIE. #4 MERCERfEN. YZERE MEUBELEN. zekerste fen-' s Het beste en LAINE. Ki n de rrij t ui gen ,V' Vopr suu boste liulpmiddi 1 V' Tattlott In. - A i*i '^steensthaat, ó3,Hruggc. RnsselstraatBN Haverplettirs Meel molens fjf Strooismjdbrs met hand en stoom |j| 4/ i 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, 100 tot 150 fr. profijt per koe. ÉS KOOPT DE FIJNE 50 GRAMMEN aan 0,20 0,30 0,40 0,50 100 GRAMMEN aan 0,40 0,60 0,80 1,00 Alleen te verkrijgen bij MONCAREY-CRIEM, Groote Markt, YPER. PEK IJzerdraad! Zekerste hulpniidd Astlinia de doos /-''van smaak, zij ver- 1 ft*. Z CL gemakkelijke» het uit brengen der «lijmen en genezen den ergste» lioest. inborHitigrheld of uathinade ddel bestaat in 3 of 4 StimdacrtV Algemeen dópót by H. STANDAERT, Ook verkrijgbaar te Yper bjj Donck, gonzk AeoTiihiaaN. t< Ue magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te peren bij de Statie en op de Kaai. Monsche en freine kolen, brniseiten. franscbeenengelsche kolen. An- thfacietenvoor amerikaansche stoven,cokes,briekettun en droogkolen. Dooi-nijksch kalk van \,u en V klas, ciment en plaaster. Specialiteit van katoenen, zijden en leeren handschoenen in alle kleuren;wilte en gekleur- rokken; foulards, lavaliè res;groole keus van plastrons en strekken;flanellen en witte mans- en vrouwhemden; cols, manchetten, doop mantels en kinderhoedjes; normale baais, jerseis, hemden en vareusen voor cyclisten; koussen, zokken en allerhande gebreide artikelen; groot assortiment van doublé en rouwartikelen zoo als. oorringen, brochen, monterketens, garnituren voor hemdens enz. Geen grijs liaar meer, 1 fr de fiedel). Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. 1,'J Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monnpoul van den verkoop van fransche fï ciment [Boulogne sur mer)Volledige soorteering van brabancisch goed. Zullen eu kassijnen op alle gro tteri. Koeislieten, bakken, watersteenen, enz. Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnr en buitenmuren, f Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderh d van tegels voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béion en in M ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in rès W Engelsche, fransche en inlandsche schaliën. V4 V-. Aanneming van werken in ciment en ijzer, zooals gewelven, >;v4 riolen, waterputten, enz. E'. Uitvoer van allo bouwwerken in wit en blauw sreen en in marmer, f Leggen van vloeren,in ciment en céramieke tegels en in mosaïque. Schouwen in inlandsche en vreemde marmers Grafzerken op keus en volgens teekerung. Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige f, prijzen, verhoopt Int buis het vertrouwen en de gunst van eeniedei te winnen. De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij mid- H AVER BEK E. i». MAGAZIJM van ui 'l groot YPER, 17, Lombaardstraat, THIELT, Tramstraat. GENADIGE PRIJZEN. Slijpstraat, 71GENT PAARQSHAAR, CR1N VÉGÉTAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz. k t\ Verkoop van den vermaarden franschen ciment jg van Boulognc-sur-mer)Gewaarborgd. Zilleii, trappen, bakken, peerdebakken, dekstoencri, schorren, waLersteenen, paalsteene koeish ten in doornijksch steen. Zillen, bakken, watersteenen in ecossiensteen, in hazes en ciment. Een groot getal nieuwe modellen van grafzerken, steetien kruisen en marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen. ,S Overgrooto keus van vloertegels in ciment,in ceramiek, in mozaik, bazek en marmer, retrakiiure brinken en tegels voor vieringen en bakkersovens Verlotte buizen vo u watei'loopen en scbouwen, drai- |f§ neerbuizen van alle grootte volledige keus van brabandsche en '6 Deulemonsche goederen Beelden voor kerken, kapellen, hovingen, in gebakken aarde, ziment en plaaster "5 Uitvoering van steen en marmerwerk op kommande voor gevels,meubelen, vensters, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, enz. fa Kantoorbij Mm" \V" A.Vonck Glkmënt, De Hae: nestraat, 4. (voor dezen Sterrestraal 4) Yperen. De kommanden worden tanveerd De Haernestraat n' 4 en in het a magazijn bij de statie. Kantoor en magazijnen zijn verh.inden per telefoon. *i 5 De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg. VOORDEELIGE PRIJZEN ZORGVULDIGE UITVOERING, n Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden aan f.25 alle onkosten medebegrepen. iKostelooze inschrijving op alle uitgaven van aktien en obligalien. Leerlingen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari m zonder onkosten van obligatien aan den intrest van 3.25 Deze obliga ien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan dc wisselvalligheden der Beurs r.iet onuerworpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan 3.25°/, VAN WINSFN geli'k met (,en in,rest der obli8a,ien' Pb stortingen le beginnen Hofbouwkundig" VaI! fn frank worden aanveerd« r - Het reglement der spaarkas en alle verdere inlicht ineen wor- e"'4?to sSct'vaSfmZad0n-de" gegeVen aan "e personen "ie er de Y»n doen aan boom-en struikgewassen. de a^enton POOT-PHILIPPE en A. THERRY, Bloembol ien. Gevangstraat, n° 6, bij de Groote Markt, Verzameling van Yper Fruit en vervroegde"^ ^et zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van Kamersieraad planten, Kolen, granen en bloeme, in't groot en in 't klein. Zeer palmen, varen, enz. geringe prijzen. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, nz. Tafelvcrsiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. HOFBOUWGRSTICHT Ingangen: Diksmuid en GirUjnstrate Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS COMMISSIE, GEBREVETE" RD BIJ KONINGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. K Oï^TRiJk, Moskroenstraat, 2, K.OI\Tï\I JK01 inr M Meyc'.r kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Don- derdag en zaterdag, van O ure 's morgens tot 4t ure namiddag. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der hoüe tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdomhet plaatsen van Kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de Kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver klaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is. Te raadplegen drie koeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Xatertlag;, van 9 ure 's morgens tot t re namiddag. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. Drukk. CALLEWAERT-DE MEULENAERB, Boterstraat, Sfl, Yper. TOT IWERlMiHfi, EN TOT f"Eenewèicle, EdiuardhÓek, sectie D, N° 46Sc, groot 3 hee laren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den f October 1898. 2" Landen, gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt dooi'Orbie en Gouwy tot Oc tober 1898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. 3" Land te nachten of te koo- pen tot Proven, Canadahoek sectie C, N" 343, grootte 14 a! 70 c. Op dat land no?g er ge bouwd worden. Genadiglijke voorwaarden. Inlichtingen te komen bij mevrouw Van der Heek, 50, Jonckerslraat, St-Gil- les bij Brussel, met, gezegelden brief. 4° JTaclit te pachten op ai die landen en nog andere in dezelfde plaatsen. Etablissement spécial pour peintares direet ment sur toilo sans aucutt procédé de phofegraphie (d'anrès nature) Reproductions, agra idissements au' charbon inalterable» tous genrés décès. Encadromcn?s en Orlopère tousles jours et par tousles temps, Hue au Bewre, /V 11, a Ypres. On opere k domicile sans frais. Beaux portraits carte-de-visite a commencer de 8 fr. la dou- zaine, ticnt aussi 'es albums, les paravants, les cabas, es et necessaires rJe voyage, ainsi que les cadoaux pour fete les c O O ■C C -*-» E as - *r c e 01 St o o O <t co O CL. o C5C !.vU 'S L,U a. a c 'n O c 1 c. c ~Z -f-» ■V N-J a «5 a g s o o S 2 g -a s •3 SJ2 2 S 00 S èi 03aas 8-"-«2.8 3 fl|3ss|aa vau allo HUIDAANDOENINGEN i aitós B *8 Dartres, Herpes. Exreraas, Zona», Acnés, Roode puisten, Prarlgo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitvallingf, Klierziekten. enz zei Is van adorspattendft "Wonden on J - Zweren De behandeling die gedaan is goweest in de hosnitalen en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoor! de werkzaamheden in 't geheel niet; zij is onder het bereik der kloine beurzon en van den tweeden dag af verichaftzij eene gevoelige verbetering. - Zich to wenden aan M. LENORMAND, specialisten doctoor, oud aide-major der militaire Ho-ipitalen. 9, rue de Turin, Pc - - Vii, (France). Kosteloome raadplegingen per brief wisseling. vurkoudhode borstziekten «lekten - hoost - en kïtt lcoel influenza. löifen oiiyr m s/dGV bibhai's mmim 29 .t>ssv i sëys-sïaelëns i }:L> Hol won tolonhnrtn 23 28 Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij 27 v'' VPER 26 ML* I PlflTOBBiPp ilnSTli 11 o 00 ai O) C ce ■r 0(1 Pn cti C U) O CV) 3 I J) cl <X *r C-, Q_ Zj O CO I— CC —1 IX 6.: t- cö c cö cö cr3 s- <D O) <0 eö OJ ts CT3 03 0 O) •N (?1 CS L. O T30Q R m a otj S Ut-1 *-* tm t>j co P „bc<t> v 2-cj a <0 u £?E N-g Q.ï f-4 j0 SpaHaó +A -H m 'Z? p P J0 O M PQ

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 4