DIT IS EN OMMELANDS, CONCERT PLAATSELIJK BÜITENLODSCH NIEUWS On Zaterdag, 10''"" Juni 1899, 5 eentimen 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1678. Frankrijk Holiand Transvaal Philippijnsche eilanden Zegels De leugenaars Priester Daens Eene goede lesse Op de koersen Het visschen Onze peerden koersen Beknibbelen om te beknibbelen Zielmisse Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we sen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 'T Nieuwsblad van Yper verschijnt'* Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Bélgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 'I wordt op voorhand betaaL- Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal /ondasi' 11 J uni 'S MIDDAGS op den kiosk der Groote Markt door de GROOTE FANFARE PROGRAMMA 1. En Avant, rnarche militaire, 2. La Princesse Enchantée ouverture, Rossignol et Fauvette, polka pour Bugle et. Piston, La chasse, grande fantaisie pittoresque et descriptive, Valse de concert, 5. Menzel. Langlois. Lanay. P.Gilson. Langlois. Zaak Dreyfus. Zaterdag, 3 Juni, hebben de vereenigde Kamers van het verbrekingshof uitspraak gedaan in de zaak Dreyfus. Het vonnis van 1894, waarbij Dreyfus tot verbanning ver oordeeld werd, is verbroken en het proces verzonden voor den krijgsraad van Hennes, die zal moeten oordeelen over de volgende vraag Is Dreyfus pliohtig, in 1894 in gemeenschap ge weest te zijn met eene vreemde mo gendheid, om haar tol vijandelijk heden met Frankrijk aan te sporen of om die te begunstigen Dit proces zal waarschijnlijk op het einde van Juli plaafs grijpen. Maandag reeds is de stoomboo! Sfax naar het Duivelseiland vertrok ken om Dreyfus af te halen, en hem naar Frankrijk weer te brengen. Hii zal rond den 26en dezer te Saint Malo of te Saint Nazaire aankomen en zal onmiddelijk in het gevaug te Renues worden opgesloten. Esterhazydie thans te Londen verblijft, heeft aan zijnen advokaet, VI. Cabanes verklaard, dat hij inderdaad het berucht horderee Igesch re ven heeft, doch op verzoek van kolonel Stnd- herr, overste van den inlichtings dienst, en met het doel Dreyfus te kunnen vangen op wien vermoedens wogen het geheim van den houwitser Robin aau eene vreemde mogendheid te hebben medegedeeld. De minister van oorlog, M. Kranz, zal een onder zoek openen legen Ësterhazv, die zich een stuk van het geheim dossier aan geschaft en er gebruik van gemaakt heeft. Zaterdag werd M. du Paly de Clam, luitenant-kolonel, die reeds sedert 12 September laatst door den minister van oorlog buiten dienst ge steld werd, aangehouden en in hot gevang opgesloten, onder beschuldi ging van valsche getuigenissen voor het verbrekingshof afgelegd te hebben en valsche dokumenten te hebben geschreven en gebruikt. Maandag las de minister van Justitie in deKamerderAfgeveerdigden eenen brief af, waarbij hij vraagt ol' M. Mercier, gewezen minister van oorlog in 1894, dient gedaagd te wor den voor het hooger gerechtshof, voor de houding die hij genomen heeft tijdens het proces Dreyfus. Zondag laatst hebben te Autuei woelige betoogingen plaats gehad tegen M. Loubet, voorzitter der Fransche republiek. Deze, vergezeld van zijn* vrouw en hunnen zoon, alsook van M. Dupuy en verschillige hooge ofü eieren, begaven zich per rijtuig naar de peerdenloopstrijdeu, die te Autuei De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, S fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. Do Heeren van de Agence IIavas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strale, en te Parijs, n" f!, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. plaatsgrepen. Opgansch den weg van het Elyseum tot aan het koersenplein werd de president eerbiedig gegroet i) toegejuicht, maar hij de tribuun aangekomen werd er op eens gejouwd n gefloten. Men riep Weg met iOubet Panama Ontslag Leve het 'ger! Talrijke stemmen van Leve ..onbet lieten zich ook hooren. Die betooging en tegenbelooginggaf aanleiding tot hevige gevechten onder iet volk. Op het koersenplein sloeg men met alles wat men krijgen kon. Talrijke personen werden gekwetst, inder andere een officier der poli lie n verschillige agenten; de president zelf werd zijnen hoed gebuild en afge worpen door eenen graaf, zekeren Christiani, die tot hem kwam met ipgeheven stok. Een groot getal woel- inakers, waaronder Christiani en drie officiers, werden aangehouden, doch velen werden uit de handen der poli- e gerukt. Deze was onmachtig om fe orde te handhaven. De tribuun van den president werd weldra be- chermd door de republikeinsche wacht, die ook ferm door het volk uitgefloten werd en de grootste moeite ïad om eenen weg te banen door de tegenbetoogers, bij het verlaten van Op zijnen terugkeer naar het Ely seum werd den president nogmaals er bewezen. Verschillige kringen, onder andere Ie Cercle de l'Automobile (dub, waar van de leden de voornaamste tegen- ictoogers waren, zijn op bevel van en ministerraad gesloten. Vredesconferentie. De Engelsche n Amerikaausche Afgeveerdigden iebben voorstellen gedaan, strekken Ie tot de inrichting van een scheids- erecht, maar men is in de conferentie iet kunnen t' akkoord komen over et punt betrekkelijk de nieuwe uit vindingen op oorlogsgebied en de vermindering der wapeningen. In Transvaal vreest men nog altijd voor eenen oorlog met Engeland. In lit geval is de naburige Oranje-Vrij staat besloten de Transvaalsche Boeren )ij te slaan en ter hunner hulp een egcr van 15,000 ruiters te zenden, lie sedert het begin van dees jaar reeds goed voorzien zijn van krijgs voorraad. Daar de Amerikanen er niet in go ukken de moedige Philippijnen 'ansch te overmeesteren, heeft gene raal Otis aan de Amerikaansche re geering laten weten, dat hij nc 30,000 man noodig heeft om de op standelingen te bedwingen. De regee ring heeft echter besloten uit voor zichtiffheid dq, vijandelijkheden gedu rende het regenseizoen te staken. euple heeft ongelijk van te dat de kapitalisten eene Dö Peuple, bet grapte 'dagblad der socia listen,legt dit op de rekening der tegenweer dige maatschappij. Maar do liberale Chronique spelt aan d. socialisten hunne lesse in dezer voege De l) zeggen moord te meer op hunne rekening hebben. Dat is alleenelijk een persoonlijk feit van vreedaardigheid. Indien een der medewerkers van liet Maison du Peuple, of van zijn dag blad, eene diefte of eene moord be ging, zou de Peuple aanveerden dat men die zake op de rekening der so cialisten zou zetteu Daarop geeft het katholiek dagblad Le XXm8 Siècle aan de Chronique eene welver diende lesse, zeggende Dat is zeer wel geredeneerd. De Peuple behandelt de kapitalisten, gelijk de Chronique de Kerke behan delt. De Peuple zet op de rekening der kapitalisten al de schelmeriën vau de lurgers, gelijk de Chronique op de rekening van al de Broeders de verer- geunissen zet van het een of het ander id van hunne Congregatie. Uitdie verergernissen trekt deCHRo- niüjue het besluit dat"-1'' gousmenst liet geweten te niet dnet en dat men, zon- er uitstel, die zedelooze leering moet verbrijzelen. De Peuple besluit juist hetz Ifde tegeu de kapitalisten. Dat is wel besleed En de liberalen zullen nog alge- kastijd worden met de roeden die zij zelve geplant hebben. Men heeft hier gedurende eeni- jareu niet zeer nauwziende geweest voor de zegels die moeten op alle berichten of plakbrieven geplakt worden. Doch onlangs is er eene ver maning verschenen die wij overge drukt hebben en waarbij er te weten gelaten wordt dat de wet met meer nauwkeurigheid moet toegepast wor den. Sommige menschen rneenen en volgens 't gezond verstand zou het moeten alzoo zijn dat ze mogen eenen postzegel daartoe gebruiken. Neen, 't moet een bijzondere plak kaatzegel zijn van vijf centiemen of meer volgens de grootte. De minste is van 5 centiemen en deze kan dienen voor een blad van min als 20 vier kante centimeters. Men moet van 1 centieme opslaan voor elk vijf deci meters meer. Bovendien de zegel moei doordrukt of doorschreven worden opdat hij niet herhaalde malen zou kunnen dienen. Daarom en is 't niet genoeg op den zegel alleen te drukken of te schrijven, maar moet de druk of 't geschrifte ook langs den zegel o| het papier staan. Het Land van Aalst, het blad der groene leugenaars en volksverraders, zegde in een zijner laatste nummers Ik eerbiedig onzen bisschop, maar hij beeft het recht niet zich te stellen tusschen den Paus en het chrislene volk de Ence- kliek is direkt uit Roomen gekomen naar 't Volk. En ziet, wij nemen de Encycliek, Rerum Novarum bij der hand, en lezen aari 't hoofd ervan het volgende adres Aan onze eerweerdige broeders, de pa triarchen, primaten aartsbisschoppen en bisschoppen der katholieke wereld in vrede eri gemeenschap mot den apostolieken Stoel. I.eo XIII, Paus, eerhiedweerde Broeders, heii en apostolieke zegen. Is het alzoo d t de Encycliek van den Paus direkt uit Roomen gekomen is naar 't volk En is 't alzoo dat de bisschoppen bet recht niet hebben zich te stellen tusschen den Paus en het christerie volk zooals de de leugenaar van het Land van Aalst vertelt? Hebt gij ooit ellendiger en laffer weten liegen Maar wie groene demokraat zegt, zegt leugenaar. Veriedene week hehhen «.u r-;— Daens den volgenden brief ontvangen Mijnheer den drukker van t Nieuwsblad van Yper Ik lees in uw blad vau 27en Mei Priester Daeus, sprekende van Kar dinaal Raiupolla, heeft letterlijk ge- zeid Hij is van zijnen eersten leugen niet geborsten. Mijnheer, dat is een ongehoorde en schaamleldoze lengen. Met zulken eerloozen laster doet gij aan onzen heiligen Godsdienst meer kwaad dan al de aanrandingen der tegenstrevers kunnen doen. Wat moeten de eerlijke, menschen Jeuken tenzij dat de katholieke Ga- zettiers huichelaars zijn en Tartuffen? (jij zult deze klinkende logenstraf fing in uw Ypersch Nieuwsblad druk ken. Priester Daens. Een kort woord. In dien brief staat het woord letterlijk onderteekerid. Wat zit er daar onder Dat wilt zeker zeggen dat priester Daens in dm grond gespioken heeft zooals wij schreven En dat houden wij staan. In dien brief toont priester Daens hem bekommerd met onzen heiligen Godsdienst! HIJ. PRIESTER DAENS! En bij maakt de katholieke gazetten uit voorhuichelaars en Tartuffen Nog eeus HIJ, PRIESTER DAENS Meer en moeten wij niet zeggen. In de omstreken van Landen zijn over lijd twee werkmanshuisgezinnen buiiengezet ge worden. Men z* gt dat die arme lieden gedwongen geweest zijn onder deri blauwen hemel te vernachten, n dat eene der buismoeders ter dier gelegenheid zoo onpasselijk gewor den is, dat liet baar het leven zal kosten. In Vrankrijk, waar de wet omtronl de zelfste is als in Belgie, is onlangs iemand tot 120 fr. boete veroordeeld omdat hij een postzegel van 15 centie men gebruikt had in plaats van eenen plakkaatzegel van vijf centiemen die door de grootte van 't blad vereischt was. T vVare toch zoo eenvoudig, verstan dig en gemakkelijk eenen en dezelf- sten zegel le laten gebruiken voor alle stukken die eenen zegel ver- eischen. Maar, zie-je, de openbare beslieren en zijn voor 't eenvoudigejbotermarkt en 't gemakkelijke niet I jzonder weêrga. Gendarmen, policieagenten en pompiers hebben wel huh werk gedaan in de branden de zonne en de stikkende hitte. De pompiers zijn betaald van het stadsbe sluur voor bunnen buitengewonen dienst, en 't schijnt dat de commissie der koersen jaarlijks eene belooning toestaat aan de po licieagenten. 't Is wel verdiend Nievers, zegt hij, is er wanorde gelijk in onze groote botermarkt. Daar zijn noch banken noch tafels, de menschen moeten daar rechte blijven staan, enz., enz. Voor die de zake een weinig wilt onder zoeken, dat is dwaze klap. Vooreerst wie heeft er het reglement van onze botermarkt vaste gesteld? Zijn het de katholieken? Neen. Het zijn de politieke vrienden en de groote beschermers van 't Progrés die reglement in 1884 ingebracht hebben. De katholieken hebben niet anders moeten doei dan zorgen dat er meer orde en meer snelheid geschiedde in 't lossen der wagons van den tram. Bijgevolg, indien de bemerkingen van t Progrès gegrond waren, dat ware eene kaaksmete voor zijne eigene vrienden. Is één. Daar lieerscht niet anders dan wanorde, zegt het Progrés. Laat ons eens zien hoe de zaken gaan in onze botermarkt. Daar worden alle Zaterdage tusschen 14 en 24 duizend kilos boter verkocht. De eerste vei koopers komen rond 6 ure en half, roet omtrent 600 manden van 10 tot 80 kilos. Die eerste manden worden aangebracht uoor Knechten of boden; omtrent.300 anrW* komen per trein, en worden afgelost door bedienden van stad. Van als de manden gelost zijn en geplaatst, trekken de verkooperser van door om hunne zaken te doen in stad. Op slag van 9 ure zijn zij daar weder, en iet) 9 ure en half is alles reeds verkocht, en ten grooten deele medegenomen Dat is wanorde, is 't geen waar Is iwéé. Hot Progrés zou daar banken en tafels willen hebben. Dat zijn mij gedachten Banken en tafels, voor een half uurke, in eene plaats waar het krielt van volk, dat links en rechts dooreen loopt lijk de mieren, en vraagt om hoe eerder hoe beter gedaan te tebben en weg te zijn Peist het Progrés misschien dat al die menschen, koopers en verkoopers, daar op hun gemak hun pintje zitten te drinken, hun pijpkete smooren en hun kouterke te slaan? Het Progrés is de eerste die klaagt hier in Yper. De vreemdelingen integendeel en vinden geen woorden genoeg om te boffen met de goede inrichting onzer markt. Alzoo spraken, onder andere, over veer tien dagen, twee dagbladschrijvers van Ham burg. Is drie. (Vervolgt) Wij vernemen dat, bij pachlbrake, bijna al onze stadswaters ter beschikking zullen komen van de lijnvisschers. Het is een nieuws dat voorzeker zeer wel zal gekomen zijn. vau Zondag laatst, hebben met een over heerlijk weder begunstigd geweest. Een schrik van volk is van alle kanten in onze stad toegestroomd. Verscheidene fransche officieren waren opgekomen, en hebben hunne luide bewon dering uitgedrukt over de wijze waarop onze ypersche ruiters hunne oefeningen uit gevoerd hebben. Moest men het Progrés gelooven, onze is eene plaats van wanorde Morgen, Zondag ten 9 ure, zielmisse in Sint Maartenskerk, voor zaliger heer Con stant Do Meulenaerc, in leven Bestierder der Katholieke Knechtenscholen van Yper. YPER m m -■■■ irl bucraciiplein. ft r v ft ft ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1