MENGELMAREN is tin mijn r* EERLIJKHEID ZONDER GODSDIENST Indrukwekkende betooging te Roubaix Uitroeiïng van distels Zilver kuischen Katholieke Wacht 17 ellenden'e"in ""i™» i»»'»'»" '«"»>- De katholieken toegejuicht Niettegenstaande 't verbod van den socialis- tischen gemeenteraad van Roubaix, hebben de katholieken verleden Zondag tal l ijk het H, Sacrament vergezeld. De processie was schoon en treffend zij geleek, eene grootsche betooging. Om 101/2 ure is in den Hippodroom eene volksvergadering gehouden, waarop de heer Eugeen Duthoit. eene gloedvolle rede uitsprak Eene dagorde is gestemd bij dewelke aan den gemeenteraad de inrichting van een referendum werd gevraagd. Men herinnert zieh dat, in 1807 een vertoog schrift naar den mnnieipalen raad werd gezon den, hekleed met 2.1,000 andteekens. De raad heeft dit vertoogschrift niet eens behandeld. Na de vergadering, die in den grootsten geestdrift werd geheven, werd een stoet ge vormd die zieh naar de plaee de la Lihertó begaf. De hetoogers werden door de werk- vronwen toegejuichtuit sommige huizen werden bloemen geworpen, terwijl men me' zakdoeken wuifde. De anarchist Sauvage, willende botsingen uitlokken, werd aan de hureelen van het Journal de Roubaix door vrrontweerdigd katholieken omvergeworpen en moest door de politie beschermd worden. Langs de rue Fossé-au-Chêne en rue du College kwam de stoet, overal toegejuicht naar de place Notre-Dame, waar de deken van Notre-Dame. na hetaanhefïen van den Tantum Ergo. de zegening gaf met het Allerheiligst Sacrament. Daarna ging de betooging uiteen. Bravo, katholieken van Roubaix, g' hebt u fier en moedig gedregen, g' hebt het recht der straat veroverd, gij beoogt de herstelling der H. Sacramentsprocessie eu de vereering, de erkenning van Jesus-Christus. Alle eigenaars, pachters, huurders vruchtgebruikers of andere gebruikers, zijn gehouden, te beginnen van 1 Juni en tot 1 October 1899, derwijze den bloei te doei verhinderen, de distels uit te roeien of t doen uitsteken, voorkomende op gronde waarvan zij eigenaars zijn, of die zij in ge bruik hebben. Indien de belanghebbenden in gebreke blijven die maatregelen ten uitvoer te bren gen, zal, bij bevel van den burgemeester, er toe van ambtswege overgegaan worden op de kosten der overtreders, en dezen zullen bovendien worden gestraft met eene boete van 5 tot 15 frank. Zilver dat geplekt is door eiers krijgt ter stond zijnen glans terug als men bet kuisch met bitter of, zooals men 't elders zegt roet of zoet. De wind doet de molens draaien. De ruchtbaarheid door aankondigingen doel den handel draaien. De winden blaast niet altijd een verstandige handelaar doet de ruchtbaarheid in de gazetten blazen als hij wilt. Morgen,Zondag 11 Juni,ten 8 ure 's avonds, algemeene vergadering in het Volkshuis. VELOCOURSEN te Yper Zondag 18 Juni. Rond het plein zal 't werkvolk vrijen toe gang hebben. Voorbehoudene plaatse 1 fr. Familiekaarten 3 fr. Wie begeert in te schrij ven voor 't buffet, mig schrijven naar 't lokaal van den Rapid-Club in de Kasselrij tol Maandag avond ten ure. (12 Juni). Kaarten ijn te verkrijgen bij de leden vari len Rapid-Club. Z1LLEBEKE-HOOGIIE. Schieting op Sint Pielersdag. 100 Fr. vooruit. Inleg 7 fr lerug 6 fr. - Vrijen ingang in 't Park van heer Baron de Vinck. DROEVIG AFSCHEID. Woensdag gebeur de op de Maas, Ie Kinkempois, een ijselijk dra na. Een 18-jarige meid uit een der nabijgele gen koffiehuizen ging water putten uit de Maar Haar verloofde kwam, op den overkant voorbij en zij deed hem teekens. Het meisje stuikte i 't water. Haar verloofde sprong in den stroom en zwom de ongelukkige ter hulp. Toen de jongeling uitgeput op de plaats kwam waar het meisje in '1 water gevallen was, zag hij haar niet meer. De stroom had het slachtoffer mede gevoerd. Het lijk werd vier uren later opge vischt. SCHRIKKELIJKE BRAND OP DE FOORE TE ANTWERPEN. Maandag morgen is de cir Guillaume die met de Paaschfoore te Kor i rijkop de Veemarkt stond doorbrand ver nield geweest. De cirk stond nu te Antwerpen, t'einden de Zuiderlei, vlak voor de kerk van SS. Michiel en Petrus. Het was rond i ure dat het eerste vuur bemerkt wierd en in tien minuten tijd stond geheel het gebouw in lichtlaaie vlam. Drij stalknechlen, die in het gebouw verblij ven, werden gewekt door de hitte en hel knet (eren des vuurs, en konden ontsnappen. De jongens deden wat ze konden om de peer den te redden, en gelukten erin er 12 uit te halen, doch 11 bleven erin. Het vuur sloeg over tot den hippodrome van MM. Theunissen, van Hasselt, en wierd ook geheel vernield. Gelukkig stonden hier geene peerden in en loopt de schade niet verder dan het afbranden van het prachtig gebouw. De brand bepaalde hem niet met den cirk en den hippodroom. Het vuur tastte ook de Taverne Cosmopolite, hoek der Zuiderlei en Pacificatie straat, aan. De vlammen liepen rond het dak de vensters vlogen in stukken en de vlammen vatten de meubels aan. De inwoners en d< logeergasten hadden nauwelijks den tijd om te vluchten. Maar het bleef niet bij Taverne Cosmopolite ook langs den voorkant van de cirk hadden de vlammen zeven huizen aangetast, die staan in de Kasteelstraat, tusschen de Zuiderlei en de Boisotstraat. Ruiten, ramen en verscheidene meubelen der inwoners werden de prooi der vlammen. Het gebouw van den cirk heeft ten hoogste een half uur gebrand, dan lag het geheel ver nield. De brand in de andere gebouwen was rond 6 ure bemeesterd. Het is akelig de puinen van den cirk te zien iggen, met de verbrande rompen der peerden. Duizenden en duizenden menschea zijn naar J" f/wv;.<»Asnel(i. En hoe verder in den dag hoe meer die stroom aangroeiaae. Eene rijderes, Mej. Nancy, die Maandag avond haren debut moest doen, heeft bij den brand haar peerd, kleederen en juweelen ver loren. Het peerd had eene weerde van 10,000 fr.; de overige schade bedraagt 20,000 fr. De trio Lepic, die pas een paar dagen werkte, verliest 25,000 fr. Andere artisten zijn er aan voor 5,000, 3,000, 1.000 fr, enz., enz. Er is in den hippodroom een orchestrion ver brand, eene weerde hebbende van 8,000 fr. Het houten gebouw van den cirk alleen is verzekerd, zoo ook dit van den hippodroom. Van die laatste onderneming is ook de woon wagen gansch vernield. Hel is droevig het beproefd personeel van den •irk te zien dwalen rond de puinen, waar hun have en goed verbrand ligt. Maandag, rond 11 ure, zijn door den Open baren Reinigheidsdienst de rompen der ver brande peerden-■ die begonnen te rieken en waarvan men de honden niet kon afhouden weggehaald. De dagbladschrijvers der verschillende bla den, op de plaats der ramp tegenwoordig, heb ben de inrichting besloten van een groot liefda digheidsfeest ten voordeele dier beproefde cirk- en foorlieden. Een bescherniingscomiteit, met de heeren Berré, procureur des konings en baron von Üblendorf aan 't hoofd, wordt gevormd. Inteekenlijslen zullen in omloop gebrachl worden. Hel schijnt dat het balken der ezels de drij bedienden van den cirk uit hunnen slaap deed opschrikken. Een der twee langooren bekocht bel echter met zijn leven. Men kent de oorzaak der ramp niet, maa men weet stellig dat het onder een afdak is waar het stoommactiien stond dat het electrisch licht voortbracht. AANHOUDING TE ROUSSELARE VAN DEN HOOFDMAN DER WESTVLAAMSCHE IN BRAAK- EN DIEVENBENDE. - Do policie van Rousselare komt op eene behendige wijze df aanhouding te doen van den hoofdman der dó venbende, die sedert eenigen lijd angst en vra in de huisgezinnen verspreidde. Ziehier hoe die aanhouding heeft plaats gehad Deze hoofdman, Gyriel Seynaeve, wonende te Meenen, had kennis meteen kerel van Moors de, die deel miék van zijne bende, en had voor genomen eenen grooten slag te wagen, in een bakkerij, gelegen op de plaats, te Slyps Mooi slede, en gingen er ook den coilre-fort nemen zoo zulks mogelijk was. Hij stelde eene bijeen komst vast voor Vrijd g avond in de herberg DeRelle, in de Motestraat alhier. Dezen, om d. eene of de ander reden, gaf kennis van dit ont werp aan de policie van Moorslede, die van dt zaak kennis gaf aan deze van Rousselare, de persoon aanwakkerende de policie van Rousse lare ervan te verwittigen. Hij kwam dus te Rous selare aan, en gaf al de noodige inlichtingen Zij hadden eerst eene herberg aangeduid niei verre van de statie, maar de policie alhier dh plaats niet gunstig vindende, raadde hem aan den hoofdman in te willigen de bovengenoemde herberg in de Motestraat te verkiezen. Zij rad den hem aan de voorstellen van Seynaeve in te willigen en te aanveerden mede te helpen om dien slag te wagen, dat er insgelijks verkleedde policie zou zijn. Zoo overeengekomen, bevonden zij zich allen op het gestelde uur ter dezer her berg. Daar zat een policie-agent die een dron kaard verbeeldde en half in slaap lag, en di ondercommissaris Hoet, die verborgen zat van waar hij alles kon hooren zonder gezien te zijn. Om den slag te wagen, zegde de verklikker,moe ten wij met drien zijn, en daar zit een die ook begeert deel te maken van onze bende en den slag zal helpen wagen die in den nacht van Za terdag moest plaats hebben. Ja, ja, zegde d vermonde policie-agent, ik ga deel makken van de bende en dien slag helpen meêdöen. Men dronk nogal eene goede pinte, en de hoofdman "^nde, begon te vertellen welke slagen hij reeds-,hap gedaan en van zinne was nog te wagen met zijne Dende onder andere was er een slag bereid te Zarren voor een dei nachten dezer loopende week.Maar on den duur achterdocht krijgende dat hij bedrogen was, begon hij teeken te geven van te willen ver trekken genoeg uitgeiangd hebbende, sprong de ondercommissaris Iloet te voorschijn uit den schuilhoek waar hij zich tot hiertoe verborgen had gehouden, en hield hem in de naam der wet gevangen, terwijl de andere agent die zich dronken gebaard had hem ter hulp snelde. De booswicht wilde met geweld ontsnappen, en de baas die zich aan de voordeur had geplaatst, kreeg eene kleine kwetsuur door het geweld dal de hoofdman der dievenbende deed om te ont vluchten. Twee andere policie-agenten die op traat wachtende waren sprongen hunne mak kers ter hulp, en alle vier geleiden den hoofd man der dieven naar het gevang. Zaterdag namiddag is deze, onder goed ge leidde, naar Kortrijk overgebracht om ter be schikking gesteld ie worden van den heer pro cureur des konings. De Mooislcdenaar heeft aan de policie eenige leden bekend gemaakt die van die bende deel maken, waaronder er acht zijn die Mi-enen be wonen, een van Hooglede, een van Moorslede, enz. Onmiddeiijk werd eene draadrnare naai Meenen gezonden om deze personen te doen aanhouden indien het mogelijk is Dus men mag zeggen dat bijna al de leden dezer bende gekend zijn, en weldra allen in (I handen van het gerecht zullen vallen. Seynaeve wilde niets verklaren op al de vra gen welke hem door de policie gedaan werden Hij stond onder de waakzaamheid der policie en verbleef dikwijls Ie Kortrijk. Hulde aan de policie van Rousselaere vooi den goeden slag welken zij komen te doen KORTRIJK. - Welbesteed. - Eenknaaj van 15 jaar, van langs de Dam kaai, had geern een vogelnest geroofd, en was in eenen boom van 't park gekropen. Op eene hoogte van 10 meters gekomen verloor hij hot evenwicht en kwam naar beneden gedonderd... zonder vo gels, maar huilende van de pijn. Den heer D' Ghyoot wierd er bij geroepen en bevond dat d< stoute vogelroover alleenlijk gekwetst was aan de linkerhand. Dat het hem tot lesse diene. SLECHTE ZOON. Zondag namiddag werd do pluimstraul in rep en roer gebracht door een ergelijk tooneel. Een dronken kerel kwam bij zijnen vader, een herbergier, geld vragen Daar het hem geweigerd werd, mishandelde hij zijnen vader en zijne zuster en sloeg de ven sterruiten in stukken. De policie heeft den on taardeii zoon opgeleid en proces-verbaal len zijnen laste opgesteld. LEDEGHEM. Henri Duloit, bijgenaamd de wonderdoktor, wonende op het grondgebied van Ledeghem, en wiens vrouw sedert korte dagen begraven is, werd Donderdag morgen op het bevel van het parket en van de medicate commissie, in zijne woning aangehouden door de veldwachters van Ledeghem en Dadizeeele bijgestaan door twee gendarmen. De wonderdoktor werd in rijtuig overgevoerd naar Kortrijk en van daar, Donderdag namid dag, per ijzerweg naar Selzaete naar 't zinne- loosgesticht der Broeders van Liefde. De vrede rechter van Meenen heeft Donderdag namiddag de zegels gelegd in de woning van Dutoit, die van verre en van nabij als een vermaarde man aanzien was. De zaak heeft in geheel de streek eene groote opschudding verwekt. Henri Dutoit, drukker-uitgever, oud 31 jaar, had alhier sedert eenigen tijd eene soort van ge neeskundig gesticht geopend, waaraan een apotheker M. Pilate en een geneesheer M. De gezelle gehecht waren. Dit gesticht had een grooten bijval bekomen. Het is verleden Maandag dat de vrouw van Dutoit, Adrienne Kerkhof, begraven werd. Zij was gestorven aan de gevolgen van een hévigen influenza. Zij was 21 jaar oud en moeder van drie kinderen. (weeveldwachters, vergezeld van twee gendar men, bij den wonderdoktor Duioit binnentrok ken. Deze lag nog te bed; die ongenoodigde gas- lèn zegden hem dat hij moest medegaan met hen naar Kortrijk. Dutoit, zonder verderen uitleg te vragen, zegde: 't Is wel kleedde zich spoe dig en nam plaats in het rijtuig dat vóór de deui te wachten stond. Onderweg vroeg hij aan zijne geleiders nergens te willen stilhouden, om ge. n gerucht nog opspraak te verwekken. Alzoo reed het rijtuig echt naar de statie van Kortrijk, waar men den eersten trein voor Genl nam, om aizoo verderaf Ie Selz.ete in het ge ticht van den H. Jan-Baptist te landen. Voor zichtigheidshalve, vooraleer in het rijtuig slappen,deed men Dutoit het dwanglijf aan.De zegels zijn gelegd op al de meubels van Dutoit. zelfsop de deuren en vensters zijner woning! uilgenomen op de apothekerij die aan eenen bij MENGELWERK 8 door HONORÉ STAES De stonden die Marcel bij de beide vrouwen door- Kracht, gingen voor het drietal recht aangenaam voorbij. Tante sprak over haren tijd, Lena over het leven in de kostschool en hare goede meesteressen, en de klerk, die vele kennissen bezat en daarbij eene zeer welluidende stent had,vertelde roerende of kluchtige ge schiedenissen welke tiij in boeken gelezen had, of zong het een of ander liedje. Dan, er kwam een dag waarop de oude moei vaar wel ging zeggen aan het leven op deze aarde, en vóór zij hare ziel teruggaf aan haren Schepper, smeekte zij Marcel, wanneer zij dó4r niet meer zou zijn om voor haar nichtje te zorgen, de beschermer van het lieve kind te zijn. Deze bede was hartelijk welkom bij den kantoor bediende en verheugde niet min alhoewel zij het niet dierf bekennen het godvruchtig t en liefderijke meisje, en toen de rouwdagen over tante 's verscheiden voorbij waren, reikten Marcel en Lena elkander de hand om tezamen de baan des levens te betreden. Heil, en niets dan heil, hadden de echtelingen tot hiertoe op hunnen weg ontmoet. Op rozen hadden zij gestadig mogen wandelen, en nog geen enkele maal had een doorritje dier rozen hunne voelen gewond Lijden was hun onbekend gebleven. Van Hoeck was een voorbeeldig bediende die de zaken van zijnen patroon behartigde alsof het de tijiie waren geweest. Zijne jaarwedde werd meermalen ver hoogd, en eindelijk schonk Gunnaart, die een volkomei vertrouwen in hem stelde, en uit hoofde van een wrkwistend en losbandig leven, zich weinig met zijne zaken kon bekommeren,hem het bestuur vanzijne fabriek. Marcel leefde alleen voor zijne vrouw en kindertjes met welke de Heer zijn huwelijk achtervolgens zegende Hij vond geen beter heil dan dit welk hij te midden derzijnen kon smaken en hadden de nijverheidsbelan gen hem niet gedwongen des avonds de voornaamste hotels van het stadje te bezoeken, voorzeker zou hij, na het volbrengen zijner dagtaak, nooit zijne Lena en zijne geliefde kleinen verlaten hebben. In Heuchenbreck was hij algemeen geacht, algemeen aanzien als een deftig man op wiens naam geen bel minste vlekje kleefde en zijne minzaamheid en zijn vroolijk karakter hadden hem de vriendschap van al zijne medeburgers doen winnen. Had de fabriekbe stuurder nog ouders, broeders of zusters Hij was wees, en aan zijne echtgenooiealleen had bij gezegd óai bij eenen broeder had Lena zou gaarne inlichtingen gewonnen hebben over dien broeder wien zij nooit had gezien, van wien zij nooit nieuwstijdingen ontving doch telkens zij met haren man over hem sprak, bemerkte zij dat Marcels gelaat eene uitdrukking van ontevredenheid kreeg, en het eenige antwoordt dat zij alsdan op hare vragen van Van Hoeck ontving, was dat bij niet wist waar zijn broeder zich bevond, aangezien bij van over vele jaren naar den vreemde was gereisd en niets meer van zich had laten hooren. Verduisterde dan geen enkel wolkje Lena 's geluk Ja, doch de brave vrouw ontstelde er zich niet in omdat zij moed veel moed bezat, en zij het onwankelbaai vertrouwen had, dat God vroeg of laat hare gebeden om bet verdwijnen van dit wolkje, zou verhooren. En wat beletteae er haar zioh volmaakt gelukkig te mogen heeten Zij was eene vurige christene, en hij. haar bemind echtgenoot, geloofde niet in den God wien zij haar bestaan en haar heil dankte Marcel was de vrucht van een zoogenaamd onzijdig onderwijs. Vele weteuschappen waren er in zijnet geest geprent geweest, maar van de voornaamste, dez van den Godsdienst,had men hem nooit gesproken,tenzij om er mede te spotten en het te beschouwen als een zondere toebehoort. verouderd bijgeloof. Hij hield het voor zeker dat er een Opperwezen moest zijn dat al het bestaande uit het ietzijn getrokken had, maar nooit had hij het beproefd meer kennissen te winnen over dit Opperwezen nooit had hij aan willen nemen dat het de daden der men- schen nagaat, de deugd zal loonen en het kwaad za, straffen. Zijne zedenleer was eene menschelijke. Volgens hem moest de raenscli enkel zijne driften bedwingen en eerlijk zijn om de orde der samenleving niet te storen. Menigvuldige malen reeds had Lena het beproefd lem tot de ware kennis van God te brengen, doch elkens waren bare pogingen vruchteloos geweest. Tot hiertoe was zijn geest verduisterd door dwaalbegripper, gesloten gebleven voor het licht der waarheid. Immer had hij haar geantwoord Meri kan eerlijk man zijn ZOnder in God te gelooven. Eerbiedig mijne overtuiging zooals ik"de uwe eerbiedig IJe moedige vrouw echter wanhoopte niet. Zij zou bidden, blijven bidden, den Hemel geweld aandoen eu, eens, hoopte zij. zou de teerbeminde echtgenoot het hoofd en de knieën buigen voor den God zijner echt- genoote. De familie van Dutoit is naar Gent vertrok ken,naar den procureur-generaal,en vervolgens naar Selzaete. De zaak van den wonderdoktor van Ledeghem wordt fel besproken. De wondere man had vierdagen per week waarop hij voor de ziekten te raadplegen was. 't Is ongelooflijk welken grooten toeloop van mensehen van uren verre, van het noorden van Vrankrijk bijzonderlijk, op die dagen plaats had: het huis van den dok- lor was letterlijk bestormd. Om in die benden volk wat orde te stellen, kreeg iedereen een volgnummer gesneden in een stuksken metaal, en mocht dan eenige uren later ieder op zijne beurt bij den wonderman verschijnen. De laat ste was groote liefhebber van lijklakens, bloed laten en vooral van purgeeren; hij diende, zegde men, jelap en aloës in overvloed toe. De nering doeners van Ledeghem zuilen veel lijden door hel vertrekken van den wonderdokter, want geheel den dag voor do raadplegingen was er volk in overvloed, die eet-en drankwaren kocht op de gemeente. LUIE MAAG. Verhaal van eenen Gemeente onderwijzer. Deze uitdrukking is zoo dikwijls gebruikt om de moeielijko spijsverteringen te noeiuen, dat het niet onnoodig zal zijn hier uitte leggen wat eene luie maag is, de oorzaken op te zoeken en hetgeneesmidde1 aan te duiden. Inderdaad, hel is in de maag dat zicli eene der belangrijkste verrichtingen der spijsvertering gebeurt. Drze verrichtingen bestaan uit werktuigelijke bewegingen en uit scheikundige veranderingen. De bewegingen der maagwanden hebben voor enkel uitwerksel de spijzen ie mengelen en ze in aanraking te brengen met het maagsap, welk volledig moetzijn.en hiervoorsommige elemen ten moet iiigeslorpt hebben die zich in pepsin zullen veranderen in bijzondere klieren. Het bloed speelt hier eenen grooten rol en het is dus volstrekt noodzakelijk dat het bloed gezond en krachtvol zij, anders gebeuren de verrichtingen der maag niet op regelmatige wijze: da spijsver teringen zijn traag, soms pijnlijk, en hebben, als gevolg, eene terugkaatsing op de darmen, en de ontsteking dezer organen wordt dan de oorzaak van de geheele ontsteltenis van hetorganismus. Dus zal het ook alleen in de hernieuwing van het bloed zijn dat het eenig middel bestaat om dezen toestand Ie bestrijden. Men moet hiervoor den krachtigsien bloedlier vormer gebruikende Pink Pillen zijn volstrekt aan te prijzen, daar zij de beste gevolgen gegeven hebben. M. V. Rolland, gemeenteonderwijzer te Obi- Ik kan niet nalaten U mijne oprechte erken telijkheid te komen uitdrukken voor de geluk- kig»' werkzaamheid die de Pink Pillen op mij jehad hebben. Sedert meer dan twee jaren was mijne maaglui geworden op het punt om zoo te zeggen al voedsel te weigeren. Ik gevoelde pijnen in de borst, in den rug en in de darmen n kou geen werk verrichten zonder door eene onweèrstaanbare slaaplust te worden aange- vallen. Niels kon mij helpen, de Pink Pillen alleen waren mij deugdzaam en hebben mij eene volstrekte gezondheid leruggeschoiiken. k beveel ze tot iedereen aan. i Terwijl de Pink 'illen het bloed hervormen jagen zij sommige ziekten weg, die uit de bloedarmoede voort komen, zooals het bloedgebrek, de bleekzucht, de maagpijnen, de uit luitirigdie van natuurlijke of geestelijke overdrevenheid voortkomt en de Lang blijft Lena in den gang harer woning staan. Haar wee moet gestelpt worden door vele, vele tranen, en naarmate het nat der smarte uit hare oogen over bare wangen vloeit, gevoelt zij dat het lichtor wordt aari haar hart. Eindelijk heeft zij eenigzins hare krachten herwonnen Zij treedt tot op den dorpel van het huis, blikt in de straat waar alles doodsch en duister is, sluit dan de deur, en neigt het oor luisterend naar de kinderkamer. Zij slapen nog zoo gerust ds engelkens, mur melt zij na eene poos, met weemoed, zij weten nor.» niet dat hun vader als een moordenaar naar bei gevang is geleid. Moch eu zij blijven sluimeren totdat de onschuld van den braven man aart bet licht zal ge komen zijn en wij ons weder met opgeheven hoofd op de straat zullen mogen vertoonen Daarna keert zij terug in de huiskamer waar de wutermooi nog altijd zijn liedje vroeger een gezel- ig vi eugdedeuntje, thans een rouwzang zingt. Zij blijft er eene poos, als niet wetende wat zij moet ver lichten, te midden van den vloer staan en blikt met smartvolle blikken in het ronde. Weldra blijven hare oogen op een Christusbeeld eene poos later verschijnt lone uitdiukking van hoop op hare natgeweende wan den zij vouwt de handen, zinkt op de Knieën eu hidi Heerverschrikkeiijk en duister is het raadsel dat ons levensgeluk op dit oogenblik benevelt. Mis schien staat ons veel. veel lijden in de toekomst te wachten, en dit lijden zal ons zooveel te meer smart aandoen omdat bet tot hiertoe enkel voorspoed was weken wij uit uwe nand ontvingen. Uw heilige wil geschiede echter. Ik ben bereid te lijden. Schenk mij de krachten om de beproevingen, welke het U behaagt VeJr1tVhtrhte.Zend',n' me' m°ed 611 gGduld te d00rst^- Verlicht lie wee van mijnen rampzaligen echtgenoot, die zoo gelukkig niet is te weten dat er bij U vertroo sting voor alle smarten te vinden is. En, bovenal o Heer laat de rampen die over ons hoofd gaan neder- storten, strekken als geneesmiddelen voorde ziel van mijnen duurbareu Marcel l),n ,„i raarcei- Ran zal mijne ziele jubelen 2 J! r™1 "aam «W «oor het heilzame b^ifUg™ mii U™° ba,'m"a«i*M<i taebl IV Marcel Van Hoeck aan zijne echtgenootc den 26" November 18.. Duurbare Lena, ■Oh»en «eo.% Jen™ tanellêl?'En"' beeft weetrxsixma j. i-eieflen dat men nnj van u eL'den (in 'n °D dien njd heb ik reeds meer iieeft verricht N,f.' Z lanR slavena, t)eid no<r r-ern o» iz i u0£ 'let) ,l( Kunnen luiken, enkb-eld °C^ mogen genieten waarop het n 1 de akeli^e loomst, die mij en i a l J1 e" (Hlze kinderen tegengrijnst, pgehouden heeft vóór mijnen geest te spoken. (t Vervalft) f-ö. riet vydalii Uen Yrur^t-n II]urgt:ri On de provinci" Horx-ffouwon (België), hoeft 'O gebruikt en hij drukt in de volgende woorden zijne tevredenheid uit

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 2