G HANDELSHUIS GASPARD BEDDELEEM W. ciMICHl A. DE BROUOKERE i r§1 MELROSE HOUTMAGAZIJN. ill Zuiversade Pita! VOORZIENIGHEID der KLEINEN! HAAR HERSTELLER, HUI LBS HINÉR ALES ROSSES II. GIIYSEL-IHLLKS IVIE VRAAGT gen steenkapper*. Ambtelijke besluiten Apotheek DE WALVISCH ©©r U» M«S I VASELINES VELOS, STOVÜ, MACHINES, ENZ, MARCEL GAT-STEKER Noordsch, Zweedsch en Amerikaansch Kosteloos vervoer peerdenvracht W ntWbn.t Winter /s/ïaasSSfl^XlzNoodzakaiiJkheidl kerk van den lï. Antonius, A rtoisstraat, Brussel Bij koninklijke besluiten van 4 Juni 1899 worden benoemd De heer H. Dumortier, rechter in den rechtbank van eersten aanleg te Doornik, tot rechter in den rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Kortrijk in vervanging van dan heer Bethu ie, ontslaggever De heer T. Wylleman, boventallig toe gevoegd griffier bij den rechtbank van eersten aanleg zi-ting houdende te Yper, tot toege voegd griffier bij dien rechtbank, in vervan ging van den heer Bouquet, tot een ander ambt geroepen. Huwelijksafkondigingen BURGERSTAND VAN YPER BURGERSTAND der STAD POPERINGHI DE MAAG BEREIDT het voedsel voor gi heel het lichaam. Indien zij niet kloek en zuiver gehouden wordt is de gezondheid poedig gekrenkt. De pillen Depratere zijn zei der weerga ombloed, maag en lichaam ie zuiveren. Dus al wie klaagt van hoofdpijn, mdigestien, galle, maagzuur, slijmen, moei lij-en stoelgang, moeten pillen Depratere in ten. Zij zijn onmisbaar voor ieder huis- gc in. Prijs 1 fr. S0 de doos. Fabriek te Oostende apotheek Depratere. Te verkrijgen Yper bij Socquette Rousselacre bi Vi ys te Diksmuide bij Gbyssaert. tfAHKTPllIJ/EIV. per. 10 Juni Bot >r 8 Juni 3 Juni 2 Juni 13 40 9 75 8 75 6 50 1 Juni Voupne. 7 Juni 31 Mei i ar we oonon oo oo Javer ïrweten Aardappelen oo i u ■sotar 6 Juni 30 Mei ï'arwe Boonen aver Erweten Aardappelen Siot'trljk 5 Juni 29 Mei Tarwe Rogge Boonen Haver Hrweieu Aardappelen Ie. 5 Juni 29 Mei i'arwe Boonen Haver Erweten Boter itrugge. 3 Juni 27 Mei Tarwe Boonen Haver Er weten Fr. 1,25 tie pot De Nieuwe Lc rri £hiUp: Leest do geschiedenis van Karei de illuuivei» van Kousbru^e. loor li. H Julius Leroy Een zworen hoek van 344 hl., groot 8°, kloek papier, vooi* 1 fr. 50. Te koop bij den uitgever, Callewaert-De Meulenaere, te Yper, en te Rousbruggc bij Allaert-Carron, drukker, en De Honghere- Verviers, handelaar MEEST SEZOCHTE zeiier en radicaai Bij CALLEWAERT E MEULENAERE, ter drukkerij v ui 't Nieuwsblad, vindt men: Lerste keus van Spel werkpapier. Rekenboeken per i'rs en centiemen. Rekenboeken per stuivers. Lirr len om naar Vrankrijk te gaan werken. Passavants. Boterpapier, enz. enz, Spelwerkpapier eerste keus, i blauw en glad, te verkrijgen ten bureele dezer gazet. TE HUREN schoon wel gelegen Plaats Va»den Peereboom, n' 47. Zichtbaar alle Maandagen. 80 Zich te wenden Mondstraat, 22, Yper. IMDOKTATION DES Peinture Artistique el Décors tive. Travaux do Décors en tors styles pour Eglises, ^alon.A Theatres, Vérandas, etc. Entreprises de peintures. Imitation de bois cl mas bre,\ tres soigné. Dom re et bru nissage. Grand choix de modèle pom décor a I dis, osition des clienis. Emaillen hjjgiénique pour stil les d1 bains, riópitaux, écoles, d'üt.e go!idité toute éprouve. Nouveau marché an bois, 23, YPRES. 43 Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS brevetée dros Détail HUE DE CASSEL, 38 POP ER IMGIIE Huile Minerale Russe AA Iluile Pieds de Boeuf Suif li ui Ie de noisson de Bergen Moellon-dégras, Mastic Serbat Cylindrines, Graisse consistar.te Essences MinéralesBenzine, Naphte Hnile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. Vropriètairesentrepreneurs ou gens qui bdtissez Si vous Tc bekomen bij CALLEWAERT-DE MEULENAERE, drukker, Botkrstraat, verschillige soorten van allerbeste keiikonboeken voor bet bereiden van spijzen en confituren. Nieuwe gebreveteerde Hij gelast zich ook met bet maken van nieuwe brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. 7e KALK en OIYIKNT, VAART rechter kant ROUSSELARE. Battens, Drieduimers, Balken, Kuiters, Persen voor leeren en schippers, Planehers, Pianken in alle afmetingen, aan prijzen be nedei alle concurrentie. voor eenen Kalk in brokken per wagon. Ciment romainen portland. Produkten van het syndikaat. ■GENT vari het lichtstelsel WASHINGTON met den petrool, goedkoopste en meest verlich tend kracbtstelsel. 52 Ö:;j Mm WHO* Ter drukkerij van dit blad groote soortee- ring in speelkaarten. Eb iiaaicax Hoe-- mi n Depot iyotheek Eoaoró STA1ÏDASET, Steenstraat, BRUGGE. zenuwziekten, de algemeene zw.kheid, de bloedeloosheid der hersenen en de engrlsche ziekte bij de kinderen. Koopbaar in aide apo theken en ter voornaamste stapelplaats voor België, bij M. A. Derneville, 66, Waterloolaan, te Brussel, 3 fr. 50 per doos of 17 fr. 50 per 6 dozen, franco, tegen eenen postwissel. De Pink Pillen zijn ook te koop Ie Yper bij M. Socquet. UIT LEUTEGHEM. Mevrouw: Wat i1» dat, waarom g ut gij de keuken versieren De werkmeid: Wel, mevrouw,'t is voor de nieuwe keukenmeid het is dit jaar reeds de vijf en twintigste. VRFESELIJK DRAMA. De wijk Salamanca te Madrid,is verledene week, zoo wordt aan een Brusselsch blad geschreven, het tooneelgewees van een vreeselijk drama. Rond 6 ure 's avonds, toen het publiek, dat het stierengevecht had bijgewoond, de arena verliet, vernam men dal in de Claudio Ccello- straat een woedende zinnelooze met een kara bijn op de voorbijgangers schoot en reeds ver scheidene slachtoffers gemaakt had. Een groot aantal personen snelden naar de aangeduide plaats. Daar was inderdaad eene misdaad ge pleegd. Een jongeling van-25 jaar, Pedro Cu tillas, had met een geweerschot de 22jarige Gelestina Cano gedood, op het oogenblik dat deze met eene kruik melk over de straat ging Eenige personen, die getuige geweest ware van de misdaad, wilden den moordenaar aan houden, maar hij slak een nieuwe kardoes in zijn geweer en nam de vlucht Een agent te peerd, Luis Garcia, kwam op het hulpgeroep toegesneld en vervolgde den vluchteling. D agent, ging hem aanhouden, toen de booswicht zich eensklaps omkeerde en 't peerd neêr schoot. De agent wilde niettemin de vervolging voor zetten, maar Cutillas had den tijd grhad weèi zijnen karabijn te laden, want hij had veel kar doezen, en op hel oogenblik dat de agent hen ging bereiken schoot hij wefir. Garcia werd oj den slag gedood. De booswicht vluchtte voort na weêr zijnen karabijn guladen te hebben. In de Ayalastraat schoot hij tweemaal op eenen uitenant der artil lerie, die hem metden sabel inde hand vervolg de. De luitenant werd niet gekwetst. Opeen agent schoot hij driemaal, gelukkig ook zonder hem te treffen. Een ander agent Antonio Gerezo, ging den misdadiger bij den nek grijpen, toen deze zich omkeerde en den ongelukkige het been der bil met een geweer schot verbrijzelde. Na deze drievoudige misdaad gepleegd te heb ben, zette Cutillas zijnen weg voort, gevolgd door 400 personen, die evenwel op afstand ble ven, want nu en dan keerde hij zich om en legde zijn geweer aan. In de Villanuevastraat sloop hij eensklaps in nr 31 binnrn. De portier van dit huis is gendarm; 't verwarde gelaad van Cutillas ziende en buiten de kreten hoorende wilde hij hem aanhouden, tnaar Cutillas legde op hem aan, zoo dat de man verschrikt achter uitsprong. Op de eerste verdieping woont de procureur Oc.i Koiiiugs. ivi Serrano, wiens meid cu tillas goed kende, daar hij dikwils bij haren meester was gekomen voor jachtzaken. Hei meisje dat Cutillasdoor eene opening in de deur gezien had deed open, zonder iets te vermoeden Binnentredende zegde Cutillas: —Ik heb ene vrouw en twee policieagenten g dood, en daarbuiten is eene hecle bende die mij wil verscheuren. Verschrikt zetlede meid den misdadiger aan om toch heen te gaan. Zij deed dedeur op^n voor de vervolg rs van den moor denaar, en toen deze binnenstormden boorde men ren schot en den val van een lichaam. P dro Cutillas had zich door 't hoofd geschoten Spoedig was het parket ter plaats, dat onmid delijk het lijk deed wegnemen. Cutillas was dienstknecht in eene rijkemans woning en zijne meesters waren zeer tevreden over hem, omdat hij zich voorbeeldig gedroeg Zijn meester was een ieverig jager en hield zooveel te meer van zijnen knecht, omdat deze een behendig schutter was. Sedert eenigen tijd nam Cutillas zijne maal tijden in het huis van een onlangs getrouwden vriend en werd verliefd op dezes jonge vrouw Zij weigerde evenwel naar hem te luisteren. Op den dag der misdaad ontmoette hij de vrouw en viel haar weêr lastig. Toen zij hem bepaald af wees, werd hij woedend en schoot haar dood Kort na den moord op den eersten agent kwam daar een rijtuig voorbij. Devolksmass: ziende, sprong een kleine groom naar beneden drong door de menigte en herkende het lijk., zijns vaders. Met een scherpen schreeuw ver loor de knaap zijn bewustzijn. De toestand van den agent Cerezois hopeloos; men heeft hem het been tot boven aan de bi moeten afzetten. Schielijke sterfgevallen. Groote onrust gis teren in een der koffiehuizen der plaats. Op het oogenbliit. dat Mijnheer X. een man in den vollen bloei der jaren, opstond om huiswaatste keeron is hij in eens gevallen. Men liep toe. Men haalde den geneesheer. Deze gebruikte al do middels die do wotenschapter zijnor beschikking stelt, vergeefsche moeite Mijnheer X. was dood. Ziedaar hot loopend maar droevig nieuwsi dat de dagbladen maar te dikwijls, eiken win ter, ons melden. Slagaderbreuk, zegt de eene geraaktheid, zegt de andere hertziekte, roept een derde om te doen zien dat hy sterk is in geneeskunde Zeker is het dat de schielijke dood het gevolg is eener hartaandoening, die de rheumatiek voor oorzaak heeft. De rheumatiek of het flerecqn, alhoewel we roldrond gekend, is eene ziekte waarvan de kiemen nog onbekend zijn deze mengen zich met hot bloed en bereiden voor de toekomst ziekten, die ons vroegtijdig medealepen. Heden, dank aan het uitmuntend met planten voorbereid Elixir Vincentapotheker. Grens- straat, te Brussel, kan men in k.rten tijd deze besmettende kiemen vernietigen. In tegenover stelling met de toepassing vari plaasters of pap °I> den zetel der kwaal, of het gebruik van sali cyliseh zuur ol ander middels, dio enkel oogen- blikkeijjit de pijn stillen maar niet genezen, zal bot Elixir Vincent in den beginne genomen, in •>drio 01 v'or dagen de rheumatiek en het fierecpn egeuhouden, u het bloed zuiveren, dus u eeue volkomeno gezondheid schenken. Depot te Yper, apotheek Libotte. Prijs de flescti. 3 fr. Dinsdag 13 Juni, Patroonfeest van de Kerk cn van het Broederschap, om 5 l/2ure uitstelling van het vllerbeiligste Sakrament tot na de Mis van iO ure. Gelezen Missen van 5 t/2 lot 8 ure. om 7 1/2 ure, gelezen Mis door Zjjne Excellentie Monseigneur Akistide Rinaldini, Aartsbisschop van Heraclea en Pauselijken Nuntius, die voor de Mis begint de H. Communie aan de ge- loovigen zal uitreikenom 10 ure, plechtige Mis waaronder FRaNSi.IIE FEESTREDE. Na di Mis van 10 ure. Pauselijken zegen voor <1 de leden van het Brooder,schap die tegenwoor dig zijn 's Namiddags om 5 ure, Lof en VLAAMSCHE FEESTREDE Aide dagen der octaaf, gelezen Mis van 5 1/2 ure te beginnen, om 8 ure, de Hoogmis; om 10 ure de laatste Mis. 's Avonds om 5 ure, Lof en fransch Sermoen om 8 ure, Lof on vlaamsch Seimoen. Zondag \SJuni, gelezen Missen om 5 1/2, 6 1/2 7 1/2, 8 1/2 en 11 1/2 ureom 10 ure de Hoogmis s Namiddags om 3 1/2 ure, fransch Sermoen, Lof en processie voor het Broederschap van het Koordje van den H. Franciscusom 6 1/2 ure, Lof en vlaamsch Sermoen. Dinsdag 20 Junioctaafdag van het feest, de Missen en Sermoenen als op de andere dagen.Na het Lof van 5 en 8 ure, Pauselijken zegen en Te Deum om de octaaf te sluiten Dinsdag 13 en Zondag 18/wnt',zal de Hoogmi gezongen worden voor de geestelijke en tijde lijke belangen van al de leden van het Broeder schap van den H. Antonius. De Sermoenen zullen door den Eerw. Pater Van Keebbbkohen, S. J., gepreekt worden. Renó Vanspranghe, klakkenmaker,met Sophie Go bé, zonder beroep, beide te Yper. Joseph Clareboudt, langzager, met Pharaïlde Tlioma, dagloonster, beide te Yper. Emile Gi u wez, handelaar, met Louisa Lapierre zonder beroep, beide te Yper. AlphonS'! Delvoye, slachter, te Yper, met Rachelle Ampen, zonder beroep, te Poperinghe van den 2" tot den 9D Juni 1899. Gbboorti n Mannelijk geslacht 10 Vrouwelijk 8 HUWELIJKEN Vermeulen Theodoor, dienstknecht en Thee te;i Julienne, dienstmeid. Vandenbussche Henri, daglooner en Vandamme Emerence dienstmeid. STERFGEVALLEN Messiaen Mathilde, 51 jaar, zonder beroep ei htgenoote van Wulleman Emiel, Vandenpee- rc boom plaats. Plancqueel Engel, 71 jaar kleermaker, echtgenoot van Salomez Jeanne R Uewaerdstraat. - Morisse Nathalie, 67 jaar kloosterlinge, Bollingstraat. Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk 4 Vrouwelijk 1 Van den 28 Mei tot den8 dezer maand. Geboorten Mannelijk 4 Vrouwelijk 3 Sterfgevallen Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk 2 Vrouwelijk 0 Tarwe 100 kil. 00 00 Rogge 00 00 Haver qo oo Roonen oü 00 Erwten 00 00 Aardappelen o 00 Boter o 00 Eiers 0 00 operinglie. 9 Juni Tarwe Rogge Haver Aardappelen Boter Hop Tïilelt. Tai we Rogge foonen Haver 'Irweten tsMiappeleri p. heet. 13 30 9 50 8 50 100 kil. 6 00 2 40 50 kil. 135 00 p. heet. 13 50 9 75 CO 00 IO'1 kil. 16 25 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6 00 2 47 1 75 2 2( 140 00 13 25 10 7 00 00 17 00 100 kli. 00 00 00 00 3 Oggé 00 00 00 00 00 00 00 00 )0 00 40 - 'II 100 k 1 0.00 P. krt2 15 2 25 -0 Bit. 17 25 17 25 Rogge 00 co 00 0e 18 00 00 00 17 50 18 00 100 kil. 5 00 5 50 Boter p Kilo 2 20 2 40 p heet. 16 75 17 00 12 00 00 00 00 00 00 00 16 00 oo 00 00 00 100 kil. 0 00 5 00 Ho ter de kil. 1 22 1 18 bikxiiiiH p. h. 17 00 18 00 Rogge 00 00 00 Oü 00 00 00 00 00 00 -- 00 0 Aardappelen too kil. 7 00 7 00 p. kil. 2 59 2 46 100 kil. 00 00 17 00 Rogge 00 00 14 75 00 00 19 00 00 00 18 00 00-00 00 Oo Aardappels- 100 kil. 6 00 0 00 Boter per kd 2 25 0 00 75 30 4 (utennarde 8 Juni afwe p. heet. 00 00 logge oo 00 Boo o en 00 00 Haver 00 00 Erweten oo oo Aardappelen 4 75 Boter 2 28 5 50 1 60 Juni 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4 87 2 22 Het is inderdaad wonderbaar te bestatigen hoe de kinderen in vleesch en krachten toene men met Scott's Emulsie, wanneer geen enkele andere behandeling hen ten goede komt. Hoevele kinderen ziet men, die zwak blijven ondanks de verkleefde zorgen der moeder of der voedster I Altijd moet de oorzaak dezer verzwakking gezocht worden in eene onvolmaakte verwerking in het bloed der spijzen, en, in dit geval, is de beste remedie Scott's Emulsie, bevattende de zoo voedzame traan, in eenen weismaken den vorm, gemak kelijk te verteren, verbonden met de hypophosphieten die de beenderen versterken, den eetlust opwekken, de hersenen ophou den en het zenuw stelsel nieuwe krachten geven. Scott's Emulsie heefteenezoogesui- kerde smaak, dat de kinderen haar als lekkernij inne men. wat zeer gemakkelijk is. Scott's Emulsie overwint alle neiging tot eene verzwakte gezondheid, en schenkt den kinderen kracht, vleesch- en leefbaarheid. Beschouwt het hier nevenstaande portret en leest den volgenden brief. Gourdon (Lot), Frankrijk, 3 April 1897. Mijnheer, mijn kind van 17 maanden was bleek en zwak, weigerde alle voedsel en was in eenen staat van zwakte die ons zeer bekommerde. Op het aanraden van den geneesheer deed ik het kind uwe Scott's Emulsie nemen en deze bereiding had eenen wondervollen uitslag. Dank zij deze remedie geniet mijn kind thans eene bloeiende gezondheid die iedereen verwondert. Het heeft vroegtijdig kunnen loopcn en de tandjes kwamen spoedig uit; het is krachtig en flink, en dat alles zijn wij verschuldigd aan uwe weldoende Scott's Emulsie, die het kind zóó gaarne nam, dat heter no6 eiken dag om vraagt. Het is een werk van menschlieveudheid uwe ber^i; zienigheid der Kleinen. Aanvaardt mijnen vurigsten dank. (Geteekend), J. Auricoste, onderwijzer. Scott's Emulsie is te vinden in alle goede apotheken. Algemeen dépót: Ch. Delacre en O, Apothekers, Brussel. Voor allen die lijden aan wonden hijzonder voor deze voortkomende van geberste aders aan de beenen en meestal voor ongeneesbaar ge houden. Twijf.lt niet moer; «:mt met de SOUVE- REREINE ZAI.F he komt mi n eene z tchte en volkomene genezing. De kwade gevolgen die men soms vreest worden ver meden met ons speciaal BLOEDZUIVEREND MIDDEL Aleen te bekomen in do DIEPESTRAAT, 10, ANTWERPEN Aldaar ook te bekomen de Wonderzalf voor degenen die aangedaan zijn van huid ziekten, puisten, droog en nat zilt, ka- triewiel, baardziekten, lier pellen en vervellen der uid, haarworm, rappen, Onz., enz., \v;r ee genezing is zeker als men !c WONDERZALF en bet BLOEDZUI VEREND MIDC T'L ip nikt er: petheek D IC WA. fV 184 I I, Die/ieslraat, 10, Antwerpen, aan 75 centiemen klein pot ■n fr. 1 25 <1 moto; het bloedzuiverend middel fr. 1.25. (Mot opleg van 10 cent. bekomt m- n zo f)v :.-•■> t' huis. tk iSESSSKStS&L =1 doet de grijze haren bum; u i, kele dagen verdwijnen, nr.mk- het haar glanzend en zacht, i let het uitvallen en meml polletjes vun het hoofd weg. -.irkï'IJgbaar ln Flacons van fr. i.bo an fr. s.Bu l _;:,cho Baardtinotuur aan fr. a.oo per Flacon Depot te Yper bfi W° Ommeslagh Podavyr, te Poperinghe bfi Theeten-Lefever. <o If! 'IflPï ?}ÜP 17 jaar, middelbare studiën J t'suf iLju»O gedaan, zoekt plaatsin bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. «7 herstelt grijg, wi .irk naar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvullen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in beele halve flesschen, door Coiffeurs en Parf Hoofd Dépöt -26 Rue Etienne Marcel, ParijsLondon en New Yor) 2.50 fr. de fiesoh te Yper, bij den heer Raymond Ommeslagh, parf., 55, Groote Markt. is Hm van alle HUIDAANDOENINGEN Dartres, Herpes, Exzemas, Zonas, Acnés, Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psirïasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haar uitval ling. Klierziekten, euz zolh; van aderspattende Wonden en Zweren. De behandeling die gedaan is geweest, in de hospitalen en voorgedregen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in't geheel nietzi.j is ouder het bereik der kleine beurzon en van den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. - Zich to wenden aan M. LE NORM AND, specialisten doctoor, oud aide major der militaire Hospitalen, 9, rue de lurin, I aris, (France). Kostelooze raadplegingen per briefwisseling. 31 IfjWiO v wel ter tale, hebbende dtf'HJSjiLil ii tamelijk goedegeleerd- heid. kan zich aanbieden in een welbekend handelshuis, om te reizen. Schrijven naar 't bureel van 't Nieuws blad onder letters T-E. 65 i a graisser doloirs wantedns ateliers cui sines efe a tros hnn m.-.relw» et mui, ..«iiuiscs ue ionic prcuiicic quail- te. Prix défiant (oute concurrence. avez bt soin de beaux et solides can eaux blaf.es ei n irs en cimeui liès vieux, trés secs, :drusse, vous h la maisort ALFRED DEVOS a Touniai qui vous les tou'iiira pur ire mè res carrés £i fr. 1 00 Ie n>. c et les plint hes k 0.36 le mètre courant. 84 jfebeol ïn koper Groote Markt, le Watou. Aanstonds winste.Zich te bevragen ten bu reele van dit blad. 89 i;.- 'pi: ill dé f«, al de Zicktan, al cu <rr.fst-'ltihedentvoort- i van een ontui- ver Hoed, 'oorden onmt.d- gene ten doorf fjni *ebr,,i ^an Btantiaft'rfc'-i* PUlon. Ba Boos,Fr. S.EO annt stch meester var, aiijmen, s»U, en a)! oteetite ▼oebten.cij voorkotucu en «tokten. TegeD •IIOH'V''1 SSATtSMIIE ls '.r geen beter middel I Uj.it 'i«üj of of OOk EtiöTioctaaf Zelfde Gebruik van itr tei Zelfde tajde Oehrutt van: a fr. LBO i-irw QviinTuicsn o® standacrits-tabletten om dan Boosi te oht'.r», öc arr*Kl.*wa tn de Keel to stillen er. den aubm !o herstellen. 'T Ét Aanwasrdt gnoïift rtïdere oozen dan doze OHiriayd yen oeu Uooitii' :.w S k f napier dot. het Fabriekmerk oïi de naïx.o draagt van i; Wh»lm rnm l m Mrè SrANOAGR T, A.pothokcr, Btaanatrant, BFtlöGB. OOK VCMKHIJCiBAAH IN At.IK GOtOT APOTMKEKKN.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 3