DIT IS EN OMMELANDS, s Van alles wat Op Zaterdag, 17c,ori Juni 1899. centimen 't blad. 34sU: jaar. Talmerk i679. Prins Aalbrecht en de socialisten 't Getal 9 Engeland en Transvaal Philippijnsche Eilanden I Jongelingscongregatie van Sinte Pieters Te trekken bij den UitgeverTh 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, 011 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaaL. Alles moet vracht vrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, K fr. 't honderd. Ieder bock, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence IIavas, te Brussel, Tk,32,in de Magdalena strate, en te Parijs, n" 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. milTï'RM tëlPHUK I Ministerieele krisis. - Maandag I ingenomen, döch verkeeren even well p m m m fOfi J loi^ Z00als de thans bestaande, die zich IDUliriNuA^iJMjtl lr.'UW.i Lerdenin de Fransche Kamer ver- in zeer neteligen toestand, daar zij\r u m m I O K l. f A Ienkelijk bepaalt met van de herbergiers te Frankrijk schillige ondervragingen gedaan ovér 'door verschillige ziekten hevig geteis- De Onvermoeibaren ^ktlen han66"eXemplarenhunne Zaak Dreyfus. Nu dat Dreyfus de gebeurtenissen te Autueil, en de jterd worden en omtrent al den grond Wij nemen de vrijheid aan Mijnheer Sus, 1° Da^mer^de oorzaken te keer ga, die op het punt staat vrijgesproken IeJulgemeene politiek van het landsbe-lvveder verloren hebben, die zij inot|den groolen vriend der Onvermoeibaren,Ielkeen naar den drank geleiden en trachte worden, verklaart de gewezen voor-jstuur. llit de stemming der dagorden Izooveel moeite op de Philippijneu Lenige vraagskens te stellen. Iden lust naar den drank bij het volk te ver- zitter der boetstraffelijke kamer, M. viel het niet moeilijk te bestatigen, dat hadden veroverd. De Onvermoeibaren hebben Zondag laatsi minderen, en het overtollig getal herbeigen de Beaurepaire, in de Echo de Paris, meer afgeveerdigden tegen dan voorl een uitstapje gedaan naar Kemmel. Is het waar dal zij in 't park van 't Kasteel I g< drongen zijn zonder toelating Is bet waar dat zij daar schoone bloeme-| dat hij in dit dagblad de bewijzen zalljvj. Dupuy waren en daarop ging deze, aanhalen, die de plichtigheid van vergezeld van de andere ministers, Dreylus vaststellen. Het is ongehoord hun ontslag indienen aan M. Loubet, hoe kostelijk zulkdanig proces aan del voorzitter der republiek, die het aan- Fransche regeering valt en het aan- vaardde. Op het oogenblik dat wij, Imng gaan bijwonen der Provinciale Ten Ihun gezeid hebbende daaruit te gaan, zij ge zien en de macht van Frankrijk spoe- schrijven, is noc sreen nieuw kabinetl B„. I u.ui.,.. Donderdag 1 Juni 11., is Zijne Koninklijke! kens en weelderig groen geplukt hebben? Hoogheid Prins Aalbrecht de plechtige ope Is het waar dat de zoon van den poortier zal van zelf verdwijnen. Waren er geen atkoopers, er zouden geene dieven zijn, zegt het spreekwoord maar waren er geen drinkers, er zouden ook geene herbergen zijn. Gazvan Rousselaere is nog geen nieuw dig vermindert. De terughaling vanIsamengesteld, doch men zegt dat M.l Dreyfus uit het Duivelseiland en zijn Loubet desaangaande reeds een besluit toonstelling van Gent. Iweigerd hebben, met hem gespot hebben, Na de groeteriissen en huldebewijzen ont jen zelfs gedreigd hebben hem eene ...stree vangen te hebben van wege de geestelijke. ling te geven? overtocht naar Frankrijk zullen aan Jgenomen heeft vóór den val van burgerlijke, rechterlijke en krijgskundigeJ Is het waar dat de poortier alsdan bijge- de Frausche regeering niet min dan kabinet Dupuy. De heeren Casimir-1 overheidis de Prins een bezoek gaan doen komen is, en dat zij rog niet wilden voorl- 90 duizend franks kosten. Périer, Poincaré en Deschanel, voor-1 aan de verschillige uitstellingen. gaan Naar men vertelt heeft Me DreyfusLj^er der Kamer van Afgeveerdigden Onder die uitstellingen was deze vanj Is het waar dat de poortier en zijn zoon een getal bekomen waarvan de cijfers samen- eenen eigendom te Antwerpen ge- Lui[en waarschijnlijk deel maken van den Vooruit. I elk eenen Onvermoeibaren bij den krage gesteld een getal maken dat 9 is of een veel- kocht, om er zich met haren man teLet nieuw ministerie. Als zorgers waren daar aangesteld de gevat hebben, en hunnen name gevraagd |voud van 9. Bij voorbeeld: komen vestigen, indien deze vrijge- citoyen* Hardyns, Foucaert en Van Biese-jen dat die Onvermoeibaren geweigerd beb- sproken wordt. n broeck, die, een weinig buiten iedereens| ben hunnen name te zeggen M. Vienier, bestuurder der open- Holland .erw.chting, den Prins geheel beleefd en bare veiligheid, is Woensdng te Rennes Vredesconferentie. lil de vredes- vriendelijk onmngen^hebben. oonrrohnmen Dm de noodiee maatre- conferentie worden tot nu toe maar aangekomen, om r g nnnrnart riiowonl Het schijnt dat citoyen Vandervelde in t gelen te nemen voor het proces Drey- weinig maatregelen genomendie van I J fus. De gendarmerie zal versterkt aard zijn om de vijandelijkheden en worden met 100 manschappen, eende gruweldaden in oorlogstijd te ver- Is het waar dat de dochter van den poor-j tier binst de wijle om den veldwachter ge- loopen is? Dat getal heeft verscheidene eigenschap pen die waarlijk aardig zijn. Vermenigvuldig het getal 9 door f, door 2,enz., en gij zult altijd voor uitkomste 8 maal 9 is 72 7 2 9; 9 9 is 81 8 1 9; 11 9 is 99 9 9 18; Nog eene andere zeldzaamheid van dat getal Neemt een getal van twee cijfers en ver- Is het waar dat op dien oogenblik bij ge jeheel niet tevreden is van die beleefdheid val de Burgemeester en één der Schepen wisselt die cijfers van plaatse. Men bekomt zijner gezellen. dit geware wierden, een onderzoek begon- aldus 2 verschillige getallen. Trekt het Volgens hem hadden zij van die gelegen jnen, en de twee Onvermoeibaren gedwon- j minste van het meeste af en telkens zult gij schadron ruiterijen talrijke agenten! minderen. Het voorstel der Hollan -|b(ld m0eten gebruik maken om te toogen I gen bebben naam en thuiswijs te geven bet getal 9 of een veelvoud van 9 bekomen, der parijzer policie. In de verhoorzaal sche afgeveerdigden, om gedurendeE t de soejaijsten onverzoenelijke vijanden! Is het waar dat alsdan de Voorzitter der Bij voorbeeld van den krijgsraad is men reeds bezig I vijf jaar geen nieuw geweer aan t,l|vun bel koningdom zijn. k;j badman aan 1 Onvermoeibaren tusschen gekomen is, en! 25 omgeke ijgsraac u i - - i -« £J i tall in gereedheid te brengen nemen, is verworpen evenals de voor- prjn8 Aalbrecht vierkante den rugge moeten schoone gesproken beeft, en beloofd aan hTde voorbehouden omheioing zullen stellen van andere gezanten strekken-Ikeereii. de„ heer Burgemees..,- die twee |Ute»| I nderdtal personen liunnenldetot de aanvaarding van een sohetds-| Maar oilojen Auseele en is van dn ge-1 voorbeeld,g te str.Ben een onschendbaarheid der dacht niet. Hij springt zelve uit zijne schoen, Iteintg'échtrsVa" m! °Pl'nbar1folpvt!;r^ehepen eu der schepen^».^1 gekeerd 52. 52 min 25 27 veelvoud van 9. Dat getal 9 heeft nog andere zonderlinge eigenschappen doch deze behooren tot de hoogere wiskunde. Er wordt in de dagbladen dikwijls ge vraagd dat er meer wagons aan dezen of genen trein zouden gehaakt worden, wan- Wie zijn die twee fraaie jongens Wij zouden willen een woordeken anl- Hut"dossierTfèr laak is .reedsdoorIvan* bijzonderen. Een voorstel vanpedaan Mtbe.tr.» een.oudigwegbeleefdlwoord daarover bebben van Sus die alles Het dossier acr ziiHh. is i4au "J te zijn. weet, en zoo geerne vragen stelt. den minister van oorlog aan den re-|M. Beernaert, stre eut e o e t I ^yat aardige toeren I Doch wij hebben vele redens om te pei- geeringskommissaris bij den krijgs- minderen van de rechten der verove- Vanderveldei de miijoenrijke advokaat. zen, dat Sus hem nog eenen keer in eeneI neei het gebeurt dat er veel reizigers zijn raad gestuurd. De burgemeester van vaars op vreemd grondgebied, zal Let fljne handsChoetjes aan, en gouden nij-1fransche koleere zal stellen en ons toesnau-1 Wordt daaraan niet voldaan, dan bescbul- Rennes heefteen oproep doen aan.- waarschijnlijk aanvaard worden. Onze I z..neD neugi die vmdt dat de socia plakken, waarin hij de bevolking aan- Belgische afgevaardigden staan in listen botteriks moeten zijn zet tot rust en kalmte, en zegt dat Groot aanzien bij de gezanten der I En Anseele, de razende propagandist, die zoowel het leger als het gerecht doorI vreemde mogendheden, bij wie zij om Legl datze moeten beleefd zijn alle ware vaderlanders moeten geëer-jde loflelijkheid hunner voorstellen [geprezen worden. De Peuple, de groote socialistische ga 1 wen Vandommel Cherchezlen biedigd worden. Het is te Brest dat de kruiser bfax kapitein Dreyfus aan wal zal zetten Zaak de Christiani. De baron de Christiani, die op het koersenplein zette,tracht Vandervelde er. Anseelet'akkoord te stellen. De socialisten, zegt zij, kunnen ook be jleefd zijn waar dat het noodig is. Maar gij en moet daarom niet peizen dat ze ophou den van socialisten dweers door te zijn. En digt men het bestier algauw van moedwil ligheid of kortzichtigheid. Het vormen van treinen is geene wille keurige zaak hunne lengte wordt berekend en bepaald volgens de wisselingen die zij onderwegen te doen hebben en om andere Vrijdag aanslaande zal M. Vandenpeere-Dreinen [e kunnen mijden. Een enkele wagon te veel kan die wis- boom zijnen vijftienden verjaardag als mini ster mogen vieren. Hij is de eerste ministei Iseliri^en beletten en dus ongelukken ver in Belgie, die zoolang onafgebroken aan hel I oorzaken bewind is gebleven. I Wanneer het bestuur dus weigert meer Waar zijn, zucht de liberale Gazette. I wag0ris aan zekere treinen te hechten, dan omdat" hare lezers daarover'geenen!wafU' de muzieken> die hem op eene|gebeurl dat geenszins uit moedwilligheid, treurmarsch het einde van zijn ministerie jmaar we] omdaj Zulks niet mag of kan zijn. aankondigden Ja, waar zijn ze? Ze zijn zelf reeds langJ plat-Duitsche dichter Klaus Groth, den dieperik in. wiens 80ste verjaardag onlangs in Duitsch- land gevierd is, heeft zijn feest niet lang Er wordt nu in de gazetten nog al veleI overleefd. Uit Kiel komt bericht, dat hij getaterd over een wetsontwerp door den overleden is, na slechts kort ziek te zijn gewezen minister Le Jeune in de Kamers!geweest. De bijeenkomst te Bloemfontein van Autueil den Imogen hoed van den Ivan M. Krüger, voorzitter der Trans- voorzitter der fransche republiek had vaalsche Boers en Sir Milner, kom- afgeslagen, is tot vier jaar gevang ver missaris der Engelsche Kaapkolonie,! zouden hebben, valt zij hevig uit te oordeeld. Voor de boetstraffelijke Ka-1 heeft geenen uitslag opgeleverd. Sirl gn priDg Aa|brecht Zij geeft dien «jongen» mer beweerde hij dat zijn aanval nietj Milner weigert de voorstellen van M -1 (ze^t zij) voorraad zijne kroone naar de voorberaamd wasen dat hij gehandeld Krüger, betreffende de inburgering mane te zenden socialist te worden resii had onder eene hevige opgewonden-der vreemdeliugeu, te aanvaarden. I tutie te doen van't geld dat zijn vaderde hpid Diezelfde voorstellen zijn niettemin graaf van Vlaanderen, uit de staatskisie Loopstrijden van Longchamps. door de Transvaalsche regeering goed- krijgt; z:jne epauletten in de stove te steken, Zondag laatst hadden nogmaals poei-l gekeurd. De Fngelsche regtei irinje tre een proper staalde van de (neérgelegd, waarbij de negen tienden der I Klaus Groth was eerst onderwijzer, later denkoersen plaats, maar ditmaal te schijnt genegen de zaak aan einj P makkers van de| herbergen zouden gesloten worden. bestudeerde bij het plat-Duitscb, waarin hij Longchamps Daar ook had de voor- scheidsgerecht te onderwerpen, de makkers de| men moet daaraan al ni zitter der republiek, M. Loubet, be-|maakt van nu af reeds hare oorlogs- sloten deel aan te nemen en zekerlijk toebereidselen. In Egypte wordt een zouden nogmn&ls groote betoogingenjleger vnri 45 duizend mnn le beenlj^tjjd YpGT viGrïlGGntCF83.(l Openbare zitting Zaterdag 17 Juni 1899, om 5 ure 's avonds. DAGORDE plaatsgegrepen hebben, zoo niet de I gebracht, dat op het eersle teeken strengste voorzorgen genomen waren I naar Natal of naar de Delagoabaai zal geweest. Ditmaal waren er al zooveel vertrekken, policieagenten te veel, als er acht dagen tevoren tekort waren. Men rekent. Ontfpnriik-Honearië op 30 duizend het getal soldaten en UOStenriJK-HOIlgdne veiligheidsbeambten, die op het koer- dc Oostenrijksche en Hongaarsche11. Mededeelingen. senplein van Longchamps dienst de— I regeeringen zijn er eindelijk in gelukt 12. Verslag der aanbesteding voor het ma den Ook zijn de loopstrijden betrek- Jeene overeenkomst tot stand te bren-1 ken van vier nieuwe kiamen in hel keliik kalm afgeloopen. Eenige hon- gen om hunne gemeenschappelijke derden socialisten die werkstakers belangen te regelen. De overeenkomst j3- Stadseigendommen verpac in® van e |sohermir)g van -t |and, vermenigvuldigen, die nooit moede zijn als er spraak is za) geldig zijn voor 8 jaar en moet van oproer en revolutie -- hebben ll0g door de Hongaarsche Kamer goed- ziich door hunne woeligheid ondei-Jgekeurd worden. niet veel|7jjn meeste gedichten heeft geschreven, belang hechten, trouwens dat gaat zoo ge-jZOo grondig, dat hij tot doctor honoris makkelijk niet als sommige menschen het causa werd benoemd en doceerde te Kiel hun inbeelden, des te min dat men de afge-l eerst als privaat-docent, later als professor stelde herbergiers op geen wachtgeld kan I zijne geliefkoosde taal. Als verteller, ook in stéllen I het plat Duitsch, heeft Groth bijna even Dat M. Le Jeune gezworen vijand is van I ^rooten naam gemaakt als met zijn Quick- den alkooien van de drinkhuizen, dat ish)0rH en andere dichtbundels. Zijne geza- niet af te keuren maar dat M. Le Jeune in jmentlijke werken verschenen in 1893 in de zoete hoop verkeert dat, met het sluitenl vjer deelen. Een Westvlaming verstaat van een deel herbergen, de menschen in eerjslgpootendeels zijne werken, geenen dorst meer zullen hebben en nietj Klaus Groth was in kennis met orizen meer zullen drinken, dat is belachelijk. meester Guido Gezelle. Een getal herbergen doen sluiten en sto-j Hij is op kosten van de stad Kiel be- kcrijen en brouwerijen, onder de hooge be- j graven. scheiden, met enkele personen ann tej randen, eenen generaal van zijn peerd te doen werpen, en de glazen rotonde van het pavillioen voor een koffiehuis I gedeeltelijk te vernielen. In de laatste dagen hebben de Ame rikaan sche troepen de stad Las Pinarl jachtrecht. 4 ld giasverkoopingen te Dickebusch. 5. Disch aanwerving van actiën der sa menwerkende maatschappij Eigen] Heerd 6. Buurtspoorweg Yper-Gheluwe. 7. Tuindag feestwijzer. is dat geen onzin Men brouwt en men stookt niet om den drank in te greppen, maar wel om hem door de keelgaten tej gieten. J Feeste ter gelegenheid van den Naamdag Dat onze wettenmakers dan eerst beginnen van den Eerw. Heer Delameilleure, Besté r- mel eene wet te maken op den dronken der dor Congregatie, opZondag toekomende, schap, die de drinkebroêrs in eens allen lust J 's avonds ten 6 i/2 ure stipt, in het lokaal, ontneemt om overdaad le doen, en geene I Rijke Klarestraat. l m YPER m .J

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1