HOOIGRAZEN HANDELSHUIS f C N C11N P "eker ,,radlc*a* Gr,SPIED BEDDELEEM (I. GIIYSEL-GALLES MAAIGRAZEN MAISONS ET FERME HOUTMAGAZIJN, BAANBOLLING SCHIFTING AAK DE PMS HUILt'SlISÉRALES RDSSES 80 hectaren maaigras. 60 hectaren maaigras. maaigras. 25 hectaren maaigras. TERMS k LABOUR Katholieke Wacht L00PSÏK1JD VOOR WIELRIJDERS Priesterlijke benoemingen Noordsch, Zweedsch en Kosteloos vervoer peerdenvrac/U m YJP: snet" groeiende HUILES RL «CUES VASELI1S GEMEENTE Peinlure Artistiqae etDécora- tive. Travaux de Décors en tons styles pour Eglises, Salons, Théatres, Vérandas, etc. Entreprises de peintures. Imitation de bois et marbres, trés soignée. Dorure et brunissage. Grand choix de modèles pour décors a la disposition des clients. Emaillure hygicnique pour sul les de bains, hópitaux, écoles, dortoirs, magasinsatelierscui sines. Qt,c„ trè-S bon march" et d'une soli'dité a toute épreuve. Nouveau marché au bois23, YPRES. 48 mi Op Zondag 2 Juli Groote schifting aan de pers 3120 fr. prijzen. Op Maandag 3 Juli ÏSO fr. prijzen. Op Woensdag 5 Juli der gemeente Ir. prijzen KOOPDAGEN VAN in MERCKEM en WOUMEN (iot>r den Notaris Ernest BONTE, te Merckem, I Op Dinsdag 20 Juni, om 2 ure namiddag, in Hel Ge meentehuis, te Merckem, II Op Vrijdag 23 Juni, om 2 ure namiddag, ter afspan ning Sidronius Hosschius, te Merckem, III Op Woensdag 28 Juni, om 2 ure namiddag, ter herberg De Plaamsche Leeuw,te Merckem verscheidene koopen IV t'p Donderdag 29 Juni, om 2 ure namiddag, ter herberg De Kippe, te Merckem, K VENDRE a Heuve-Egllse Mieppe. Le Notaire PROSPER THERRY, vendra le LUNDI 26 JUIN, au prétoire de Ia justice de Paix a Messines, les biens de la succes sion Walle-Delbecque k Neuve- Eglise. Pour les détails, voir les affiches. DE ONDERVINDING Inert dut al dezM die siroop üepralere gebruiken om hunne verkoudheid of hoest le genezen, seflhns ge nezen zijn. Inderdaad na eenige uren ge voelt men beternis, na ienige dagen volko- mene genezing. Wat kan men meer eischen want beter borstremedie bestaat er niet. Te bekomen aan 2 fnanken de flesch le Yper bij Socquet te Rousselare bij Veys te Dixmude bij Ghyssaert. Morgen, Zondag 18 Juni, om 9 ure zielmis in St Nikluaiskerke voor zaliger Th Blaecke in leven lid der Katholieke Wacht. Schoone koopdag ZONDAG 18 JUNI I899 ten 3 ure op het Minneplein te Yper. 500 Fr. PRIJZEN Vrijen toegang tot het plein voor de werklieden. Huwelijksafkondiging BURGERSTAND VAN YPER van den 9" tot den 16° Juni 1899. DINSDAG 18 JULI 1899, om 1 1/2 ure, op de hofstede Vercaigne, door 't ambt der No tarissen Vandelanoitte te Vlamertinghe en Bonte te Merckem. Rij CALLEWAERT-DE MEULENAERE, ter drukkerij van 't Nieuwsblad, vindt men: Eerste keus van Spel werkpapier Rekenboeken per l'rs en centiemen. Rekenboeken per stuivers. Livreien om naar Vrankrijk te Siaan werken. Passavants. Boterpapier, enz. enz. Aanzienlijke verkooping Van Mgr de Bisschop heeft benoemd Leeraar van godsdienst in de middelbar» school voor meisjes te Brugge, M. Satnyn, almoezeriier van het Sl Dominicusgesticht ti Brugge Onderpastor van Si-Maartens, te Kortrijh M. Reynaert, leeraar in Sint-Lodewijkscol legie te Brugge. gelegen le NOORDSCHOTE, toebehoorende aan het konink lijk gesticht te Meesen, op Donderdag 29 Juni 1899, het GEMEENTEHUIS, door het ambt van den Notaris GLORIE, te Reninghe. Amprikaansph KALK er Cl WENT, GEMEENTE DICKEBUSCH Op Zondag 30 Juli 1899 BUITENGEWONE GO fr*. prijzen Nclioon VAART rechter kant) ROUSSELARE. wel gelegen Plaats randen Peereboom, n' 17 Zichtbaar alle Maandagen, so Zich te wenden Mondstraat, 22, Yper Battens, Drieduimers, Balken, Kuiters, Persen voor leeren en schippers, Planchers, Planken in alle afmetingen, aan prijzen be neden alle concurrentie. voor eenen Kalk in brokken per wagon. Giment romain en portland. Produkten van het syndikaat. AGENT van het lichtstelsel WASHINGTON met den petrool, goedkoopste en meest verlich tend krachtstelsel. Propriétairesentrepreneurs ou gens qui bdtissex Si vous avez hesoiu de beaux et solides cm t eaux blancs el noirs en ciment trés vieux, trés secs, adressez-vous ia maiion ALFRED DE VOS 4 Toumai qui vous les fournira par treute mèlres carrés fr. 1 60 le m. c. et les plinthes ii 0.36 le métrecourant. 84 Nieuwe gebreveteerde geheel in koper Hij gelast zich ook met, bet maken van nieuwe brouwketels Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. 7e lil 11 I JL I II U HUIDAANDOENINGEN: IMPORTATION DES Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS brevetée Gros Détail RUE DE CASSEL, 38 POP ERIM G II E Huile Minérale Russe AA Huile Pieds de Boeuf Suif lluile de poisson de Bergen Mo. Ilon-dégras, Mastic Serbat Cylindriries, Graisse consistante Essences MinéralesBenzine, Naphte Huile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. Rechtbank van Yper. De Strijd, hetorgaan der liberalen van Meencn. komt door de rechtbank van Yper veroordeeld te worden voor eerlooze en eerroovende be schuldigingen tegen den E. H. Rabaix, pastoi van Viroflay, in Frankrijk, 1* tot 500 fr. schade en intrest. 2° tot inlassching in twee gazetten, volgens keus van den verdediger, tot de som van 500 Ir. 3° tot inlassching in den Strijd. 4° total de kosten van het proces. Schande aan de eerroovende leugenaars ;V""V/ De Nieuwe Lo. Yper. Ij IföDPï 'GS"'1 17 jaar' middelbare studiën tUIuijLiiiHl gedaan, zoekt plaatsin bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. f,7 De Phonu- graaf, voor salon en her berg, met geldonl van ger bekomt overal oen ongelooflij ke bijval. Catalogue opaanvraae. j® Groote keus H van rollen :|J| muziek en zan*,fransch llll', 00 vlaamsch. 5iO fr. prijzen. Op Donderdag 6 Juli Phonograaf O, 24, Priemstraat, Brussel CYCLES BELOT, van 175 franken voort. 24, PriemstraatBRUSSEL. 91 taitflu fji o£ bloedverstekendmid- 4 del dat op ongcloofbare wyzo den mensch zeer IvSfL spoedig versterkt. Het is iiÜÉw I 1 T hij*onder g°ed voor de fej fflyA J 1 fti jonge dochter» in de ont- /ff wikkelingsjaron, voor Ar' ff die aan verslapping van f f J tf bleed, bleehzuht, machteloos- v rTheid, gemakkelijk sweeten, Mz V jf'ylpja daardoor uitgeput van hraehten, pijn aan de maag W* V jfè en in den rug, gedurig 't 11 Xf flauw en geen eetlust, ja, II zelfs afkeer van sterk voed- f \f sel bijzonder van vleesch. Als die ziekte eenigen J& tijd duurt, wordt men a jm kort van adem en heelt Jur men hartkloppingen, ge- makkelijk waar te nemen by gauw gaan of trappen beklimmen in zulke ge- IfcsSa* vallen neemt, zonder uit stel tie LEVENSKRACHT en weldra zal men zicli beter gevoelen. Moeders die ver zwakt zijn door allerlei verliezen zullen er door versterken en opnieuw kloek en gezond worden ook is dit middel geschikt om de krachten weder te geven na gedane ziekten. Dit middel is alleen te verkrijgen in de apotheek DE WALVISCH, Diepestraat, 10, Antwerpen, aan fr. 1.25 K halve en 2 franken de groote flesch. Met opleg van 50 centiemen bekomt men ze franco t' huis. Theodore Buyck, bediende der douanen, te Lommei, te voren ta Yper, met Georgine Decrae- mer, zonder beroep, te Reninghelst. Geboorte» Mannelijk geslacht 3 Vrouwelijk 7 HUWELIJKEN Frantzen Charlos, kleermaker en Gouwy Louise, kantwerkster. Tancré Arthur, werk tuigmaker en Decan Augusta, dienstmeid. Versavel Eugêne, klakkenmaker en Bonduwe Eveline, kleermaakster. STERFGEVALLEN Depikker Marie, 12 jaar, zonder beroep, Sint Jacobs buiten. Degryse Dési-é, 59 jaar, mole naar, echtgenoot van Vantomme Romanie, Sint Jacobs buiten. Courtecuisse Louis, 84 jaar, zonder beroep, weduwaar van Dubameeuw Isa bella, Lange Thouroutstraat. Lenoir Pauline, 60 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Rijselstraat. Neyrinck Alois, 47 jaar, schoenmaker, wedu waar van Devaux Alix, Meenenstraat. Struye Marie, 72 jaar, zondor beroep, ongehuwd, Rijke Klarestraat. Debruyne Désiré, 47jaar, zondor beroep, echtgenoot van Pinte Eugenie, Meenen straat. Titeca Jean, 81 jaar, zonder beroep, weduwaar van Breyne Regina, Rijselstraat. Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk i Vrouwelijk 0 O om 9 nrp namiddag, tor hprhprg Bijna alle kinderziekten zijn het gevolg der onvolmaakte verwerking in het bloed der spijzen, want het leven van het kind hangt enkel af van de voeding. Indien tengevolge eener onregelma tigheid der spijsvertering,eener overerfde zwakheid, of zelfs eener verhaaste groei kracht, het kind meer voedsel noodigheeft dan het wel vindt in de gewone spijzen, heefthetvoorzekerScott'sEmulsienoodig, waarin verbonden zijn de krachtigste voedbestanddeelen, aangeboden onder eenen vorm die hunne opname en hunne verwerking in 'l bloed ver' gemakkelijkt. Buiten de vï® zuiverste traan ■I' bevat Scott's - n-. m? Emulsie Hypo- ajfN-yphosphietenvan ih.rmSkiiwJpfaiieA'.kalk en soda, dewelke onmis- j$w ii baar Zb" voor fepi 1 ,UmÊ' kinderen. MjOv'In plaats van ^^Alllli Wft'/r Scott's Emulsie •i Kind .MmssAtiT als eeneremedie te schuwen, nemen de kleinen hem gaarne, als eene lekkernij,wat voorzeker zeer belangrijk is. Het is eene kostbare remedie die den kinderen levenskracht geeft, hen wel te pas, dik en rond doet worden. Wij verzoeken U den volgenden brief te willen lezen, die komt bevestigen wat wij hooger zeiden. Pantin (Seine), Frankrijk, 13 Maart 1807. Mijnheer, mijn dochtertje leed aan eene bron chitis die chronisch geworden was. Ten einde raad, na alles to hebben beproerd zonder uitslag, besloot ik uwe Scott's Emulsie te beproeven. Ziende dat mijne dochter uwe bereiding met genoegen nam deed Ik haar verder dit middel gebruiken. Thans is zij volkomen hersteld, iiocst hoegenaamd niet meer en heeft den eetlust terug gevonden die haar, helaas! sedert lang onlbrak. (Geteekend),Mussaut, kapper, H.Rue Magenta. Scott's Emulsie is verkrijgbaar in alle goede apotheken. Algemeen depót Ch. Delacre en O, Apothekers, Brussel. Gfroote Markt, te Watou. uaa e W Bbr wm I w Dartrea, Herpe», Bxsemas, Z»na», Acnés. Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitvalilng, Klierziekten, enz zelis van aderspattende Wonden en Zweren' De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedregon aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in't geheel niet; zij is ouder het bereik der kleine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. Zich te wenden aan M LE NORM AND, specialisten doctoor, oud aide-major der militaire Hospitalen. 9, rue de lurin, Paris, (France). Kostelooze raadplegingen per briefwisseling. 31 a graisHcr Marchandises de toule première quali- té. Prix détiant toute concurrence. y'r\\ doet de grijze hr.rom. hu 1 v l|\X kéle dagen verdwijnen. v ,k n\ het haar glanzend c;i zm M het uitvallen en n Spelletjes van het hoofd v, 'URL 1 Eischt op - I - j r den hals 11.J- Vorkrl Iffbaar In Flacons van fr. l.SO en fr. s.5C) Kngeische Baardtlnetuur aan fr. 2.00 per Flacon Depot to Yper bij W' Ommeslagh-Podevyn te Poperingha bij Theetea-Lefever. 4# Tarwe Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 3