u G. AiYGLOO-MAlllEU CO F FR ES-FORTS S. VANHOUT CH. VERCRUYSSE-GHYSELEN 3 A MS Broeders Zuster* ÏPEKSCHE HANDELSVERENIGING MELKAFROOMERS iOrWSTOFFEN en KOLEN a 1E. SEYS SÏAELENS SERROELS-BÜSSCHAERT TANDEN. MR 3t MME M. MEIER VAN WÏNSEN J. Pool-Philippe en A. Therry TE PACHTEN cr PHOIOGRiPSII H. Antony-Permeke, YPRES. BOR S -TABLETTEN A. VONCK-CLEMENT, 8 to ■xw vmBkSMSP® (kmrgmh' GEBRSVETEERE IJZEREN AFSPANN11G N G RIJ K BER I C H T YPER, Koeimark. r. N" 8,YPER. HffiTlET WAARAIjett¥n wijveken GROOTE MARKT, 17, Huis van vertrouwen. Vaste prijzen. YPER, Rijselstraat, 28 72. Hofmolens NAAinAllHIRNEN, Huis Handel in kolen, aduinsteen, marmeren alle slach van bouwstoffen. YPER, ELVERDINGHKSTRAAT, 44, YPER. I 4i Magazijnen en werkplaatsen: j| Bij het slachthui? 17 en op de Kaai. MATRASWOL, FUMES DOSSEN G. Vande Casteele, zoon 1, bij Mevr. We VAN KEMMEL, Groote Markt5, YPEREN Kumttanden te beginnen van 5 fr.— Volledige gebijten van af 100fr en hooger gewaarborgd, voor het leven bij Mevr. wed. Van Kemmel, Groote Markt5, Yper en. Bank en Wisselkantoor Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Spaarkas O ÜJ 00 sa b, iS" I TOT POPERIXGHfi, EN TOT PROVEN. UUE AU BEURKE N°ll, Twae 'ii:.al tc iriKoinsi van versch kalk, ciment en pbia.<u«<\ vp: Groote handel van zuiveren gewaarborgden éj£ K franschen ciment van Boulogne aan zee. Maaazijnen op dt Koeimarkt. aan de Statie t op de Kaai. Handel in Monsche ,Freine-,Braisetten en FranscheKolen. Bijzondere soorten van Anthraciten en Droogkokn. Brabandsch goed Roode en blauwe pannen, veurste noordboomen en Strooiveurtsen. Roode en blauwe ordinaire en machi netegels in die grootten. Papestee no, klinckaarts, bri ketten, stekesteenen. Specialiteit v m dikke en dunne oventegels. Engelsche en andere ïohalien en schalie veursten. Alle slach van grezen Luizen en ellebogen, potgoten. -Pottelbergsche en fransche pannen en veursten in rood en verlot. Draineerbuizen. Doornijksch-, Ecaussines- en witsteen; Zullen, kribben en bakken, waterst< men, deksels voor citeerns en aalputten, barrierepinanten, koeislieten, schor ren en dallen. Refractaire brijken en spieën. Sterren, leeuwen en gleische tegels voor schouwrnuren Engelsche filters en glazen pannen. Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerken. Pa vemen ten in ciment-, cer*amieke-, Basècles en mar meren tegels. Het, huis is in betrekking met eene bijzondere firma voor het leggen van Mosaïquepavemeuten. Standbeelden voor hovingenen kerken.—Arduin en marmerwerk voor gebou wen. Garnituren in marnier voor meubels Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. -- Alles in eerste klas en ten gemdigsie. De bestellingen worden ontvangen ten huize op de KOEIMARKT, en ten bureele van het magazijn AAN DE STATIE. si Incombustibles et incrochetables, solidité k toute épreuve. Médailles d'or d I'Exposition d'Anvers 1894 et d I Exposition de Bruxelles en 4897. MAISON DE CON FIANCE Seul constructeur de coffres-forts er\ acier trempé COFFRES-FORTS EN ACIER BESSEMERET EN FER. -t ypEB jf/C ff Specialiteit van katoenen, zijden en leeren handschoenen in alle kleuren;witteen gekleur de rokken; foulards, lavallè res;groote keus van plastrons en strekken;flanellen en witte mans- en vrouwhemden; cols, manchetten, doop mantels en kinderhoedjes; normale baais, jerseis, hemden en vareusen voor cyclisten; koussen, zokken en allerhande gebreide artikelen; groot assortiment van doublé en rouwartikelen zoo als: oorringen, brochen, monterketens, garnituren voor herodens enz. MEBCEBIEN. YZERE MEUBELEN SAAIJETTE EN LAINE. Rinderrij tuigen Het beste en borstzlektei' ziekten hoest zekerste tjeneosmiddel tegen al tie Zekerste hulpmiddr Asthma do doos 1 fir- SO Aangenaam van smaak, zij ver gemakkelijker! het uit brengen der slijmen en genezen don ergsten hoe»t._ EN BANKEN. Haverpletters Meelmolens Strooisnijders met hand en stoom ka m 300 liters per ure gevende en werkende inet de hand, 100 tot 150 fr. profijt per koe. ciment 'i': Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. ,/j Kolen van Bruay voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van den verkoop van fransche ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch - y goed. Zullen en kassijnen op alle groitten. Koeislieten, bakken, M watersteenen, enz. MK |j| Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en jol céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen- en buitenmuren, r,. W Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderheid van tegels tjj voor bakkersovens. Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béion en in m r ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen in grès. Y-v Engelsche, fransche en inlandsche schaliën. Aanneming van werken in oitueui en Ijzer, zooals gewelven, M riolen, waterputten, enz. Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw sieen en in marmer, r" Leggen van vloeren, in ciment en eéramiek3 tegels en in mosaïque. iïf Schouwen in inlandsche en vreemde marmers. IJ Grafzerken op keus en volgens leekening. (li Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijne voordeelige oï prijzen, verhoopt het huis het vertrouwen en de gunst van eeniedes m te winnen. f De magazijnen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij mid- s del van telephoon. Vertegenwoordiger: M. CH. VAN HAVERBEKE. 11 in '1 groot YPER, 17, Lombaardstraat, THIELT, Tramstraat. GENADIGE PRIJZEN. Slijpstraat, 74. GENT. PAARDSHAAR, CRIN VEGETAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters, GEDIPLOMEERD dook de BELGISCHE GEZONDHEl DS-GOVIMISSIE, GEBREVETE RD BU K0N1NGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. E U^TRUk, Moskroenstraat, 2, K.ÖI^TÏ\1JK= Mr M Meyc r kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Don derdag en zaterdag, van o ure 's morgens tot AL ure namiddag. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der hode tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom; het plaatsen van Kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de Kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver klaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgers zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is. Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van ure's morgens tot ire namiddag. HOFBOUWGESTICHT Ingangen: Diksmuid- en Carionstrate Hofbouwkundige. Groente-, voeder-en bloemzaden. Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groensels. Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te Yperen bij de Statie en op de Kaai. Monsche en freine kolen, braisetten, fransche en engelsche kolen. An- thracieten voor amerikaansohc stoven,cokes,brieketten en droogkolen. Doornijksch kalk van lfte en 3d* klas, ciment en plaaster. k Verkoop van den vermaarden franschen van (Boulognc-sur-mer). Gewaarborgd. Zillen, trappen, bakken, peeidebakken, deksteenen, schorren, watersteenen, paalsteenen, koeislieten in doornijksch steen. j| Zillen, bakken, watersteenen in ecossiensteen, in bazek en ciment. Een groot getal nieuwe modellen van grafzerken, steenen kruisen en x|j marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen. Overgroote keus van vloertegels in ciment,in ceramiek, in mozaik, bazek en marmer, refraktaire brieken en tegels voor vieringen en bakkersovens. Verlotte buizen voor waterloopen en schouwen, drai neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabandsche en Deulemonsche goederen. Beelden voor kerken, kapellen, uovingen, in gebakken aarde, fiment en plaaster. Uitvoering van steen en mar merwerk op kommande voor gevels,meubelen, vensters, schouwen, altarenwijwatervaten, plaveien van vloeren, enz. Kantoorbij M™e VVe A.Vonck-Cleme.nt, De Haernestraat, 4, (voor dezen Sterrestraat 4) Yperen. De kommanden worden aanveerd De Haernestraat nr 4 en in het magazijn bij de statie. Kantoor en magazijnen zijn verbonden per telefoon. De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg. VOORDEELIGE PRIJZEN. ZORGVULDIGE UITVOERING. Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden aan 4.25 alle onkosten medebegrepen. Kostelooze inschrijving op alle uitgaven van aktien en obligatien. eeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en zonder onkosten van obligatien aan den intrest van 3.25 •/.- Deze obligafien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurs r,iet onuerworpen. Den intrest bepaald op de spaargelden is ook aan 3.25 gelijk met den intrest der obligatien. De stortingen Ie beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der spaarkas en alle verdere inlichtingen wor den gegeven aan de personen die er de aanvraag van doen aan de agenten J. POOT-PHILIPPE en A. THERRY, Gevangstraat, n" 6, bij de Groote Markt, Yper Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in 't groot en in 't klein. Zeer geringe prijzen. 5 E 2 a o a_ o. "S -• a. a 2 o laj OS O eq 0) Pi E a> E e s s! Op 2 25-2 2 1.2 O'&S ■x 3 sl ^83 8-^ls.si8 4° Eene weide, Edouardhoek, sectie D, N° 468c, groot 3 hec taren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den 4 October 4898. 2° Landen, gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt doorOrbie en Gouwy tot Oc tober 4898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. 3° Land te nachten of te koo- pen tot Proven, Canadahoek, sectie C, N° 343, grootte 44 a. Etablissement, spécial pour peintnres directnment sur toile 70 c. Op dat land mag er ge-sans aucun procédé de photographic (d'après nature), bouwd worden. Genadiglijke Reproductions, agra idissements au charbon inaltóraliles voorwaarden. Inlichtingen t,e*rouPes,.instantanées, portraitsaprès décès. Encadrements bekomen bij mevrouw Van der!tous genres. Beek, 50, Jonckerstraat, St-Gil- 'es bij Brussel, met gezegelden brief. Jacht te pachten op al die landen en nog andere in dezelfde plaatsen. On opère tousles jours et par tousles temps, Hue au Beurre, I\° 41a Ypres. On opere k domicile sans frais. Beaux portraits carte-de-visite a com meneer de 8 fr. ia dou- zaïne. La maison tient aussi les albums, les paravants, les cabas, les saos et necessaires de voyage, ainsi que les cadeaui pour fêtes. u nwM 87, rue deLaeken, Bruxelles Successejir de la Maison HOORICKX Constructeur Itreveté Fournisseur de la Soeiété Générale, de la Caisse générale de Reports et de Dépöts, de la Banque Centrale de la Sambre, Charleroi, de nombreuses maisons de banque et de change, de joaillers, lapidaires, etc. Geen grijs haar meer, 1 fr, SR d© flesch. keel influenasa. verkoudheden kitteling de Riissi Voor ftamborstijfheld of imthmn de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Standaert's- 'Tablefcten. Algemeen dépét bij H. STANDAERT, 'Steenstraat, i53,Brugge. Ook verkrijgbaar te Yper bij Donck, Rijssolatraat xn in aile ooebb apothkkmn. 'ii ui jmiwrrnmntTnriRiTmrniiin fiiiiiTrri*^'w< -• IJzerdraad TaUTIOUf I* "ff JAAR 1877, MAGAZIJN van Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij 27 Drukk. CALLHWAERT-DE MEULENAERB, Boteratraat, 38, Yper. .Hfr - - Qfl N C O z O +- M «*-> cS O cö C ij w O -j - js v a I O 'J- rl O C CC O OJ «t Q. a> a, - L O O O W h O «t CC —I I UI ÜJ3 <D cS eö c N CM cü cö (V G as aS <z> N G a> (U CO CO v> L Q. O "ÖJ cu O - - a t, t, 9 3 o 3 0Q O iA»a„n i««,2 8 a g N 00 o •fl-ddao •3 ®3 Si"" 2^3 a W "^2 L. a o - -N •p? -J ♦r a P ■*-» XJ 00 o Tl ri rs e«|Ha i Ön aó®.2-s r-9 ÖO (T)

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 4