G. ANGLOO-MliHIEÜ Bi Bi* ÊBOEOEÊS lus mis mm?,mu uum fe iitet .1 COFFRES-FORTS S. VANHOUT 4 I iSVBEENIGINQ i MELKAFROOMERS I f I BOUWSTOFFEN en KOLEN E. SEYS-STAHLENS m I til. VEBCRUYSSE-GHYSELEN i' o rs-tmmmm tammmmmmeÈ J. Póot-Philippe en A. Therry A tliitis S TANDEN. MR BtMME M. MEIER AN WINSEN TE PACHTEN H. Antony-Permeke, ypres. IfglP" fiffe* uis A. VONCK-CLEMENT, 9 B OR S r-TABLETTEN AFSP4:1ïl!^:l b fi pi !fe m I L A NGR1J K O OQ iiïi* YPER, Koeimarkt. N» 8, YPER. YPEB, Rij.se)straal 28 l 7 1» Mofmolens MMMWWiffl, m fi m YPRK, ELVERDÏIVGHlüSTRAAT, 44, YPKR. Magazijnen en werkplaatsen: M Bij het slachthuis 17 en op de Kaai. Handel in kolen, aduinsteeto marineren alle slach van bouwstoffen. IN HET WAAI! SAAIJETTEN WIJVEKEN GliOOTE MARKT, 17. m Bank Wisselkantoor Huis van vertrouwen. Vaste prijzen. YPER, 17, Lombaardstraal, THIELT, Tramstraat. GENADIGE PRIJZEN MATBASWOL, FLUIMEN A II08SBI G. Vande Castcele, zoon HOFBOUWG KSTICHT Agentschap der Antwerpsche hypotheekkas Spaarkas hij MevrW' VAN KEMMEL, Groote Markt5, YPEREN A mdPinden te beginnen van 5 fr,— Volledige gebijten van af 100fr en hooger gewaarborgd voor hei, leven bij Mevrwed. Van Kemmel, Groote Markty 5, Yperen tot POPEIB, EN TOT PRDVi'iA d LÜ a si RUE AU BEURRE N°11 Twee maai te week iakumst van versch kalk,'i.iment en plaaster. Groote handel van zuiveren ge waarborgden Iranschen ciment van Boulogne aan zee. Mmazijneti op de Koemarkt, aan de Stai t. op de Kaai, Handel ia Morische Freine-,Braisetten et FranscheKolen, Bijzondere soorten van Anthraciten en Aroogkokn. K Brabandsch goedIk Roode en blauwe pannen, veursten, r ordboome JMERCERéEN. YZERE MEU8>:LE!\. SAAMKTTl FN Strooiveurt1 sea. Roode en blauwe ord aire Iboomen en hi e en toachi- |j? jkaarts, bri I? leeuwen en Engelsche filters en netegels in alle grootten. Papesteenen, Llincka ketten, stekesteenen. Specialiteit van ikke en dunne if) oven tegels. Engelsche en andere Sch Menen schalie veursten Alle slach van grezen bui; o en ellebogen, potgoten. PotteIbergscheenfransc.be pat en en veursten in rood en verlot. - Draineerbuizen. Doornijksch-, Ecaussines- en v\ 'i steen Zullen, kribben en bakken, watersteéncr:deksels voor citeerns en aalputten, barrierepinanten, koeislieten. schor ren en dallen. Refractaire brijken en spieën. - Sterren, gleische tegels voor schouwmurem glazc-Li pannen. Groote keus van marmeren Schouwen en Grafzerken. Pavementen in ciment-, ceramieke-, Öasèoles en mar- meren tegels. Het huis is in betrekking met èene bijzondere firma voor het leggen van Mosaïquepavemeijten. —Standbeelden voor hovingenen kerken. - Arduin-en marmerwerk voor gebou- wen.Garnituren in marmer voor moubels Reiniging ,:i'" en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Alles in eerste klas en ten genadigste De bestellingen worden ontvangen ten huize op de KOEiMARKT en ten bureele van het magazijn AAN DE STATIE. 24 w-r:\ LA INE. Kinderrijtuigen n zekerste go ie s m i d J e 1 verkoudheden tegen ai de lon;r- beste en ZekersR hulpm'ddfl i tv. öo oor Incombustibles et incrochetables, solidité toute épreuve, O Médailles d'or a, I'Exposition d'Anvers 1894 et a iExposition de Bruxelles en 1897. MAISON DE CON FIANCE Seul constructeur de coffres-forts ei\ acier trempé COFFRES-FORTS EN ACIER BESSEMER ET EN FER. 7 EN BANK. E N Haver plotters Meel molens Strooisnijders met bnnd on sKv m IJzerdraad. Aangciiaa.'ïi van smaak, zij ver- emakkelijkeri het uit- broigen der Mlijim-n en no/.rn den ergMten hoest. BOO liters per ure gevende en werkende met de hand, 100 tot 150 fr. profijl per koe. yf\ m -f VA m Alle slach van Kolen, van eerste keus, aan voordeelige prijzen. 1ISTX0ST t De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te Yperen bij de Statie en op de Kaai. - Monsche en f rei ne kolen bra is fi anscheén engelsche kolei. An- thraoièlan voor aai i> tanscl.» sten,cokes/" kettni en droogkol n. Doornijksch kalk van t,tr ide klas, cim-nt en plaaster. Verkoop van den v< r naarden franschen cimoót t: van (Bonlognc-sur-mer), fiewaarborgd. Zillen, trappen, bakken, peerdebakken, deksteenefi, schorren, waiorsteenen, paalsteener Ifooislietei in doornijksch steen. Zillen, bakken, watersteek o inecossiensteen, in bazek et) ciment. Een groot getal nieuwe modellen van grafzerkensleenen kruisen en marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen. £1 Overgroote keus van vloertegels in ciment,in ceramiek, in raozaik, f|S bazek en marmer, refrakiair.- brn-ken en tegels voor vieringen en bakkersovens VerJotte buizen vo,.r vaterloopén en schouwen, drai- ;|i J neerbuizen van alle grootte ledurn Keus van brabandsche en si ;t*bakkèn aarde, YPEB f Specialiteit van katoenen,, zijden en leeren handschoenen in alle kleuren;witteen gekleur de rokken; foulards, lavallè i Kolen van Bruay vooi bakkers. jjïjj Kalk, ciment en plaaster. Monopool van denverkoop van fransche f-i. ciment (Boulogne sur mer). Volledige soorteering van brabandsch goed. Zullen en kassijnen op alle groi tien. Koeislieten, bakken, watersteenen, enz S* Tegels in Basècles en in marmer. Gewone en gekleurde ciment en i T céramieke tegels. Verlotte tegels voor binnen en buitenmuren. Refractaire Brieken voor alle gebruiken. Bijzonderh .1 van tegels voor bakkersovens en in W» Draineerbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béton ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbel" bogen in Engelsche, frsnsch en inlandsche schaliën f':Aanneming van werken m O" "v-nt v..lvo>«, riolen, waterputten, enz. ;'4r Uitvoer van alle bouwwerken in wit en blauw ste n en in marmer. %j$ Leggen van vloeren,in ciment en céramieke tegels en in mosaïqu- Schouwen in inlandsche en vreemde irarmer? Grafzerken op keus en volgens iceken.ng. Door de goede hoedanigheid zijner waren en zijn- voorde lige prijzen, verhoopt hef. huis liet vertrouwen en de gunst van eenieder te winnen. De magazijnen, werkplaatsen en liet huis, zijn verbonden bij mid- T del van telephoon. Vertegenwoordiger: 'VI, CU VN HAVEHBFKE. Deulemonsche goederen 0 Beelden voor kerken, kapeiien, iiovingen, in iiment en plaaster. S Uitvoering van steen en mat mérwerkopkommande voor gevels,meubelen f vensters, schouwen, altaren, wijwatervatenplaveien van vloeren enz' Kantoorbij tf« W« A.Vonck Clement, Do Haerne.straat, 4, (voor dezen Sterrestraat 4) Yperen. De kommanden worden aanveerd De Haeruestraat nr 4 en in het i magazijn bij de statie. Kantoor en magazijuen zijn verbonden per telefoon. De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg VOORDEELIGE PRIJZEN ZORGVULDIGE UITVOERING Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden an 1.25 °i.„ alle onkosten medehegreoen. op alle uitgaven van aktien en res;groote keus van plastrons en r sfrekken;flanellenen witte mans - en in 't groot vrouwllemden; cols, manchetten, doop- mantels en kinderhoedjes; normale baais, OXxjerseis, hemden en vareusen voor cyclistén; koussen, z ikken en allerhande gebreide artikelen; r s root assortiment van doublé en rouwartikelcn zoo als. oorringen, brochen, monterketens, garnituren voor hemdens enz. Geen Srijs haar meer, 1 fr. 542S «ie fleseli. Slijpstraat, 71GENT. PAARDSHAAR. CR1N VÉGÉTAL, ZEEGRAS, RESSORTS, enz 'A H lij^angen: Diksmuid en Garl instrati Hofbouwkundige. Kostelooze inschrijving obligatien. Leeningen op hypotheek uitkeerbaar bij kleine stortingen of op bepaald tijdstip. Uitgave aan Pari en onder onkosten van obligatien aan den intrest van S.25 Deze obliga ien kunnen altijd ver kocht worden en zijn aan de wisselvalligheden der Beurs iet onuerworpen. Gr I Den intrest, bepaald op de spaargelden is ook aan 3 25 gelijk met den intrest der obligatien. De stortingen te beginnen van een frank worden aanveerd. Het reglement der spaarkas en alle verdere inlichtingen 0C" Aikfslach van6"12* 'Jen gef'Ve" aa" de pcrsonen dle er dl! van doen aan de agenten j. P00T-PHIL1PPE en A. TIIERRY Gevangstraatn" 6, bij de Groote Markt, Yper Het zelfde huis doet ook den koophandel in alle slach van kolen, granen en bloeme, in 't groot en in 't klein. Zeer Bij zonder e Chirurgijns Tandmeesters GEDIPLOMEERD door de BELGISCHE GEZONDHEIDS-COMMISSIE, GEBREVETEFRD BIJ KONINGLIJK BESLUIT VEREERD DOOR DE GEESTELIJKENEN KLOOSTERS. Küï^THiJk, Moskroenstraat, 2, KOF^T^IJK, M' M. M©y«' r kan geraadpleegd worden drie kcoren ter week, zij alle Maandag, Don- derdag en zatei-ti«*s» van ure 's morgens tot ure namiddag. voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeoring der hode tanden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom; het plaatsen van Kunsttanden geschiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de Kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak ver klaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren; men kan ook niët zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvooi hij gebrevcteerd is. Te raadplegen dri< knerén ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, van O Qre's morgens tot i re namiddag. boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groensels. Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloem tooisels: luilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen in alle tijdstippen. De prijs couranten worden franco op aanvraag gezonden. geringe prijzen. Eeru;weide, Edouardhoek, sectie D, N° 468c, groot 3 hec laren 64 aren 66 centiaren, ge bruikt door Henri Rosseel tot den 1 October 1898. 2° Landen, gelegen bij de kalsijde van Yper, gebruikt doorOrbie en G >uwy tot Oc tober 1898, grootte 2 hectaren 20 aren 64 centiaren. 3" I^jind te pachten of te koo pen tot Proven, Canadahoek, sectie C. N° 343, grootte 14 a. 70 c Op dat land mag er ge bouwd worden. Genadiglijke voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij mevrouw Van der Beek, 50, Jonckerstraat, St-Gii- les bij Brussel, met gezegelden brief. 4» Jjiclit te pachten op al die landen en nog andere in dezelfde plaatsen. z .2? 'K E 5 S«-»a '§W a 3 Reproductions, agra idissements au charbon inaltérahlp^ lous genrès.StantaneeS' portraits aprés décès- Encadreraents en Orlopèretouiilesjoursetjjar tousles temps, Rw Bmm A11,0 Ypres. On opere h domicile sans frais. zainoi"X portraits carle-ti<)-visite a commencer de 8 fr. la dou- saraefné0ffisafrt8U,»i,leSalbl,mS' P»r»vant8. les cabas, les sacs et necessaire» do voyage, ainsi que les cadeaus ponr foto?. ---*000- j: borstziekten aslekten - hoert - Ui< t«liii«r in f keel influeusBft. Agtliina de doos 87, rue deLaeken, Bruxelles Successeur de la Maison HOORICKX Conntruoteur Breveté Fournisseur de la Société Générale, de la Caisse générale de Reports et de Dépóts, de la Banque Centrale de la Sambre, Charleroi, de nombreuses maisons de banque et de change, de joaillers, lapidaires, etc. Voor aamborsitisrheid ol' nmtljima. de beste hulpmiddel bestaat in 3 of 4 Tabletteu- - Algiiaaen ilépó't b(j H. STANDAKRT, 'steenstraat, 53,Brugga. Ook v kt'ijgbaar te Ypaf bij Donck, 'RijsselstraatBN in ali.b goede apothekbn. t< t >NP,-c;x; p IAAt 5 p i-'iatlBBi,,.. W» UJ Jij - - V-V»,,-: «B-iWr m-r HO»c ar- jrtcv.-i---3ea \A'. A' Af 1 i MAGVZI.IY van fi. iSAi.Vs'"* 28 Voor geheel zuivere MATRASWOL, als ook PLUIMEN en DONSEN, zich te bevra gen bij 27 1,-1 l O .8, YPER. /•o rt Drukk. CALLBWAERT-DE MEULENAERE, Boteratraat, 36, Yper. c 0 1 C «5 O <r öfc U- 03 O cC c c LU öc O O <u o> ZD JS 1 OL O. C/3 3 CC O O Lad C OJ Ch o> OL O) O O) cö t-. _J SC Z— bij O O A,,/ o co 1 O «t C/5 00 _l —1 «a: LU CC) os Q_ O c N CQ cc r/a O SP m P bc V <v '■daao a o a N "9 O 'Z? P w^a Lflo Q J3 ®'S-0-2'S 1 ►-3 o P* 2 uc cq sür wie

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 4