D T p II Éi# EN OMMELANDS, m m CONCERT m m plaatJelté X BUITENUNDSGH NIEUWS On Zaterdag, 1Rl"n Juli 1899. S centimen 't blad. 34ite jaar. Talmerk 1681. Frankrijk Engeland Holland Spanje Transvaal Philippijnsche eilanden Onze Kamers Mieroo.... en Sus! i ïi Hf.1 »x '1? pw Te trekken bij den Uitgeverr* 36, w ofe Boterstrate, te Yper, en bij 's lands boodschap we zen ofte post, tegen 3 frank 't s jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 'l wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Zondag 2 Juli 'S MIDDAGS op den kiosk der Groote Markt door de GROOTE FANFARE PROGRAMMA 4. Le drapeau de la liberté, pas-redoublé, Nowowieski 2. Louiseouverture, Canivez 3Joie Printanière, aubade, J. E. Strauwen 4. Fantaisie sur l'opéra Les Mousquetaires au Couvent, arrangée par Steenebruggen o. Marche Jubilaire, par notre concitoyen Emile Siroux is 't Ieder De bekendmakingen kosten O.fr.45 de reke binnen 't blad o,t.30 van 's Rechters wegen f. toverdruk, 5 fr. 't honderd. )oek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Hoeren van de Agencb IIavas, te Brussel, Tk .32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor t Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. Zaak Dreyfus. Volgons sommige berichten zou Dreyfus reeds te Reunes in het gevang opgesloten zijn. Dil nieuws wordt echter alras gelogen straft en nu zegt men dat er slechfs weinig personen in Frankrijk zijn, die weten waar en hoe Dreyfus zal aankomen en dat hij zich waarschijn lijk niet vóór 1 Jtui in Frankrijk zal bevinden. Nieuw ministerie. Het nieuw fransch ministerie, waarvan het iMieuwsoiaa m zijn loaw» num mer de samenstelling deed kennen, telt 6 progressisten, 2 gematigde raii- kalen, 1 radikaal-socialist en 1 socia list. De reeds genomen maatregelen toonen klaar, dat het Dreyfusgezind is, en zich door het Dreyfussyndikaat laat geleiden. De procureur-generaal, M. Bertrand, die zelelde in het proces Deroulède, alsook de generalen llof- schmidt en Roget, de kolonel de Saxcé en de luitenant-kolonel de Caubertin, die allen antidreyfusgeziud zijn, wor den allen verplaatst naar kleinere steden. In de woelige zitting van Maandag, heeft do voorzitter van den minister raad, M. Waldeck-Rousseau, zijn programma uiteen gedaan. Het doel van hot nieuw ministerie is, de open bare orde te verzekeren, do renublic- keinsche instellingen to den van oen wetboek recht. van scheidsge- In het Engelsch Lagerhuis (Kamers) was onlangs eene wet gestemd, waar door de vrouwen kiesbaar verklaard werden voor den gemeenteraad. In de Londskamer (Senaat) is die wet met 182 stemmen tegen 6S verworpen. De transvaal kwestie is nog altijd oven ver. De minister van koloniën, M. Chamberlain verklaart dat Enge land den oorlog aan Transvaal niet wil, doch hem daarom niet vreest en at hij hoopt, dat het zijnen toevlucht niet zal moeten nemen tot het geweld. de lessenaars gebuist bij 't zingeu der Mar seillaise, bij 't roepen van Leve de Repu bleke bij het declameeren van alles wat door bet hoofd passeerde. De citoyen Vandervelde, een schatrijk beertje,met nijper op den neus en gele hand schoeljes aan, heeft papierbollen gemaak en lijk een gemeene schoelje van oenen straatjongen, daarmede naar den Voorzitter gesmeten. Men heeft de vuisten gebald en zelve is ui en tot bet vechten overgegaan. In een woord al dat proper was groote finan- nieuw de, rechtuitspraken digen, de belangen verdedigen te doen eerbie- vau het leger te behertigen en errde tucht le verzeke ren, en aan de nuttelooze redetwisten en de woelingen tegen de republiek gericht, een einde te stellen. De leden van het ministerie VVal- deck-Rousseau verschillen van mee ning op talrijke politieke en huishoud kundige punten, en het is slechts met eeue kleine meerderheid van 2G stem men, dat het dagorde van vertrouwen in het nieuw ministerie, door de kamerleden aanveerd werd. t Is dank aan M. Brisson, die de republiekanen aanspoorde om voor het nieuw minis terie te stemmen, dat het zich eene meerderheid heeft kunnen vormen. Iu het Senaat werden de minisle- riëele verklaringen goed onthaald en het dagorde van vertrouwen werd er met 127 stemmen tegen 33 aange nomen. Vredesconferentie. Het voorstel der Russische afgeveerdigden om de getalsterkte der legers te lande, gedu rende een tijdverloop van 5 jaar, niet te vermeerderen, wordt door de Duitsche afgeveerdigden hevig bestre den. Men gelakt er ook niet in, het gebruik van ontplofflngstuigen, onder- zeesche torpedobooten, spoorschepeu enz. te beperken. Een voorstel strek kende tot het verbieden van bommen te gebruiken, die verstikkende of ver pestende dampen verspreiden, is in de onderafdeeliug der eerste kommis sie aanveerd. Heden Vrijdag zal men definitief stemmen over het aanveer- In Spanje ontstaat er eene opschudding ten gevolge der iele maatregelen door het ministerie Silvela genomen. In som mige steden is de oproer zoo groot, dat zij in staat van beleg verklaard zijn. De voorzitter M. Silvela heeft verklaard, dat strenge maatregelen zullen genomen worden om de wan ordelijkheden te beteugelen en dat des noods gansch het land in slaat van beleg zal verklaard worden indien de openbare orde en rust zulks ver- eischt. Fen gevolge van de moeilijkheden met Engeland zijn de handelsbetrek kingen lusschen Bloemfontein, Johan nesburg en Kaapstad, gedeeltelijk onderbroken. De daar verblijvende Duitschers vragen dat Duitschland zou tusschenkomon om de Trausvaal- sche belangen te verdedigen. De Oranje-Vrijstaat spant ook mede met zijne gehuren en verslerktzijne leger macht in 't vooruitzicht van eenen mogelijken oorlog met Engeland. De Transvaalsche Boers bereiden zich moedig lot den tegenstand. Zij leggen uit op welke wijze de Uitlanders, die daar gevestigd zijn, handléékens ver zameld hebben voor hun vertoog schrift naar de Engelscho regeering sommige dragers der lijsten boden tot 25 fr. per honderd handteekens daarom schreven sommige onder- leekenaars tien, twaalf verschillige namen. Daaronder vindt men namen van kinders, van vrouwen en zelfs van dooden, en het vertoogschrift, aldus onderteekend, werd naar de Engelsche regeering gestuurd. De Amerikaansche regeering heeft besloten wekelijks rond de 5000 sol daten te laten vertrekken, om hunne legerstcrkte op de Philippijnsche eilanden te vermeerderen. en Onze lezers moeten alreeds in andere dag bladen verslag gelezen nebben over de woe lige zittingen der Kamers, Dinsdag Woensdag laatst. Dio zittingen zijn eene schande voor het Land, en een schreeuwende aanslag op den goeden naam die ons beschaafde Belgie bij de vreemdelingen verworven heeft. Onze Kamers, waar de dierbaarste belan gen van een geheel Land moeten betracht worden, zouden moeten een heiligdom zijn van orde en welvoegelijkheid, van kaïn e be sprekingen, van rijpe beraadslagingen, van heilzame beslissingen. Ehweldiezelfde Kamers zijn dezer dagen erger geweest dan de gemeenste kroegen waar bet schuim der maatschappij zijne dadigheden den vrijen teugel viert. Daar heeft men de ministers en andere namerheeren uitgescholden voor schurken, dieven en moordenaars; daar heeft men uren lang geschuifeld, gehuild en getierd, op kin- derirompelten geblazen, als bezetenen op En wie waren de helden van die betoo T'ng Een handvol razende socialisten, die gloeiende kwaad zijn omdat het land zoo kalm blijft niettegenstaande al hunne ophil singe u. Het is nu maanden en maanden dat zij vruchtelooze pogingen aanwenden om bet volk te doen gelooven dat de nieuwe kies wet, door de katholieken voorgesteld, eene eerloosheid is, een aanslag op de vrijheid, en wat weet ik nog al. Daarom hebben zij werkstakingen ver wekt die mislukt zijn, meetingen gedaan vaar het volk gerust in was, woelingen be gonnen die belachelijk waren, Binst de wijle is het land zoo stille ge bleven als of er geene sp'-ake ware van eene nieuwe kieswet. kwaadheid gelegen. reden van hunne Te midden al dat gewoel hebben onze katholieke Kamerheeren en de ministers eene houding gehad die allen lot en eere weerdig is, en ons de volle zekerheid geeft dat de plannen der omwentelaars geen de minste kans hebben van te lukken. Tegenover den vloed van scheldwoorden en bedreigingen zijn zij kalm en onbewege lijk gebleven, onberispelijk in houding en woorden, aan de politieke schurken al de verantwoordelijkheid latende van hunne heldendaden, en vastberaden hunnen plicht tol het einde toe te kwijten. Welke zijn de maatregels die het katho ick staatsbestuur schikt le nemen tegenover le woelmakers Wij weten het niet. Maar wij kennen onze mannen, en wij zijn overtuigd dal zij, onder steund door de openbare denkwijze die zulke schandalen laakt en veroordeelt, de noodige middels zullen aanwenden oin eene wet te doen doorgaan die noodig en recht veerdig is, volgens de getuigeriisse van poli tieke vijanden zelve. Mij dunkt dat wij, katholieken, ons eerder mogen verheugen dan bekommeren over die gebcurtenisse. Trouwens alle ware Belgen, die de instel lingen van hun Land genegen zijn, en des- zelfs stoffelijke en zedelijke welvaart willen en betrachten, moeten meer en meer over tuigd zijn dat de partij van deze die hen socialisten noemen, geene ware politieke partij en is, maar een bijeenraapsel van hooveerdige en baatzuchtige mannen die noch God, noch wel, noch gezag, noch orde en willen voor wie alle middels goed zijn en die van hunne zoogèzeide volksliefde eene wipplanke maken om bun persoonlijk doel le bereiken. Ja, wij durven mot den Rien Public zeggen dal het schandaal onzer Kamers aan de ka tholieken te Brussel zelve nog twintig ten honderd liberale stemmen zal doen aan winnen. Wij zeegen dus aan ons katholiek staats beslier Bekommer u niet met een handvol woel makers Het Land is met u Wij roepen dbijzondere aandacht van onze lezers op de woorden die Mijnheer ba ronSurmont ter die je legen beid uitgespro ien heeft. Die redevoeriu - Mijnheer baron Surmont de Vols berghe, en de wet op de jacht In de laatste zittingen van het Senaat is de wet op de jacht nog al breedvoerig be sproken geweest. g hooft met recht eenen diepen indruk gemaakt, en zal ongetwijfeld krachldadiglijk medehelpen om in de wet op de jacht zekere veranderingen te bremzen die door geheel h t land zullen welgekomen zijn. M. baron Surmont de Volsberghe. Ver mits men zoo breedvoerig over de jacht gespro ken heelt, zou ik er eenige woorden willen over zeggen.... De achtbare heer Finet, zijne gedachten uit een doende over de jacht, zoekt eenen nieuwen weg. Ik heb de vrijheid genomen hem te onder breken om le zeggen dat de veranderingen welke men aan de wel zou doen, dezelve slech ter zouden maken dan de tegenwoordige wet zelve.Dat en wilt niet zeggen dat er niets moet gedaan worden. Volgens de tegenwoordige wet, mag het par ket afkomen of huiszoek doen. Het achtbaar lid kiaagt dal dit te weinig gedaan wordt. Het schijnt mij integendeel dat wij met recht mogen klagen omdat men misbruik maakt van die huiszoekingen. M. Finet. Dit is 't geval niet voor de pro- incie Namen. M. baron Surmont de Volsberghe. - In mijn arrondissement heeft men, verleden jaar, ik weet niet hoevele honderden huiszoekingen gedaan. Het is wreed M. finet. Dit bewijst dat uwe parketten rachtdadiger te werke gaan. M. baron Surmont de Volsberghe. Zij han delen dikwijls ten ontijde, want weinige van ïvii ouniay. uat vu 10 gw» .e v huiszoekingen te doen. M. baron Surmont de Volsberghe. Het schijnt mij nutteloos strenger te werke te gaan in zake van jacht dan in zake van andere mis drijven Men moet het getal der huiszoekingen niet overdrijven. De jacht is eene geheele bij zondere zake, en ofschoon ik zelve eigenaar ben, en kan ik de handelwijze van z.ekere eige naars niet goedkeuren. Zij worden razende als men hun een jachtmisdrijf bekend maakt. Het is zeker dat het wild aan de landpachters groote schade doet. De verwoestingen, bij voor beeld door de konijnen gedaan, zijn onbegrij pelijk. M. Finet. Dat men de schadeloosstelling verdubbele. M. baron Surmont de Volsberghe. De ko nijnen zullen daarom niet ophouden te bestaan. Wat de schade betreft, de eigenaar doorgaans en betaalt ze niet.... (Verzet) Doch ik zie dat ik tosschen doorns en distels begin le wandelen. Ook zal ik trachten uil te laten hetgeen mijnen weg zou kunnen belem meren. Ik heb gezeid dal het wild schrikkelijke schade veroorzaakt, en dat men daar geene re kening van houdt. Zelve moest men het cijfer der schadeloosstellingen verdubbelen, daar zouden nog altijd overeenkomsten gesloten worden. En dan hoevele pachters;zal men vin den die een proces tot schade en onkosten zul len inspannen De pachter hangt min of meer af van zijnen eigenaar.... M. Finet. De eigenaar hangt ook af van den pachter M. baron Surmont de Volsberghe. en hij zal aarzelen een proces aan te doen. Daar zijn stelsels die zeer schoone zijn, maar nooit toegepast worden. Geloof mij dat ik de zake kenne. Ik weet zeer wel hetgeen in mijn arrondissement en elders gebeurt. Ehwel I ik zeg dat de pachter zoodanig van zijnen eigenaar afhangt, dat het hem zeer moeilijk valt een proces in te spannen lot schade en onkosten. Indien men voor goed een einde wilt stellen aan de schade wolke dc konijnen veroorzaken, men moet aan dc pachters de toelating geven die vuiligheid te vernielen. M Finet. Ik ben geheel en gansch van uw gedacht M. baron Surmont dc Volsberghe. Ziedaar al één punt waarop wij t'akkoord zijnwij zullen er misschien nog andere vinden. Met dio oplossing zal men lusschen pachter en eigenaar die processen niet meer zien opko men, die zulk groot ongemak bijbrengen. Ik ga over lot een ander punt nopens de wel op de jacht en ik zal ueen voorbeeld aanhalen om u te toonen wat dit punt weerd is. Een landbouwer van eene hofstede van rond de veertig hectaren, peis ik, in de streke waar ik woon, had eenen knecht die pensejagei' was. De zake kwam aan de ooren van den eigenaar en deze gebood aan zijnen pachter den knecht weg te zenden. Dc knecht wierd afgedankt. Maar die pensejager van dien knecht had een pachthoeve laten zeker getal stroppen op de staan. Wat doet hij Om hem over zijnen meester te wreken, hij gaat bij de gendarmerie en klaagt den pachter aan. De gendarmen komen af, zij vinden de strop pen, en de pachter wordt vervolgd. M. Lammens. En hij is voorzeker vrijge sproken geweest ten gerechtshove M. baron Surmont de Volsberghe. Gij zijt mis hij is wel en deugdelijk veroordeeld ge weest. M. Lammens. - Zelve in beroep? M. baron Surmont de Volsberghe. Ik zal u zelve zeggen dat de pachter blind was, en hij is kort weg veroordeeld geworden. M. Tournay. 't is het gerecht dat blind is m dat geval. (Gelach) M. baron Surmont de Volsberghe. Ik en vragenict of hetgerecht blind was. Maar ik zeg dat uwe wet blind is, en dat zulk eene wet moet veranderen. (Onderbreking rechts) Dc wet en liet aan het gerecht niet toe anders [te werke te gaan. De wet straft het feit van stroppen te hebben of ander pensejagersgerief. Met der daad was de pachter verantwoordelijk gesteld voor het misdrijf begaan door eenen anderen. Is hij ook verantwoordelijk voor de daden van zijnen knecht die eene moord bedrijft' Neen Ziedaar hoe men redeneert. Welnu zulke dingen zijn noodlottig voor de openbare denkwijze. Het zijn die dingen die moeten veranderd worden. Dat is hetgeen waarnaar ik uit den grond van mijn herte verlang. Ik hoop wel dat men andere schikkingen zal nemen, en dat men wat meer eenieders rechten zal eerbiedigen. om te jagen. De eigenaar behoudt zijn recht tot jagen hij verpacht het niet met zijne hofstede dit is, ten andere, voorzien in het Burgerlijk Wetboek de jacht moet uitgesloten zijn van den pacht. De eigenaar behoudt dus zijnen jacht, en doet er mede wat hij wilt. Maar ik vrage of dit met alle recht geschiedt, in algemeenen regel. Wat mij aangaat, ik peize van neen. Mijn gedacht is dat zoo een stelsel niet en mag blijven bestaan, en ik roep, op dit punt, de aandacht van de achtbare leden van het Se naat die van de jacht gesproken hebben. Het is daar dat de moeilijkheid ligt, '1 is daal de oorzake van die verbitteringen en die aan vallen der leegere klassen, der landpachters en der klecne boerewerklieden legen de eigenaars. Ik herhaal hetik roep de ernslige aandacht van het Senaat op dit punt, en ik hoop dat men niet wachten zal, in de Kamers, eene wel op de jacht to bespreken ter gelegenheid van het ont werp die voorgesteld is geweest. Indien gij er geen ongemak bij ziet, mijne heeren, zal ik vragen morgen mijne redevoering te mogen voortzetten. (Bijtreding) (Vervolgt) Wij geloofden bijna onze oogen niet wanneer wij over eenige dagen, in het Progrès, Mijnheer Gorissen zagen uitgeven voor eenen Mieroo. Maar, peisteenen keer: de vermaarde Sus van 't Weeke blad, zegt nu ook dat Mijnheer Gorissen een Mieroo is 't Is wat wreed voor Mijnheer Gorissen dit van Sus te moeten hooren. Daar komt'ons, als van zelts een fabeltje te binnen van onze kinderjaren. Daar was een leeuw, die, oud van dagen zijnde, ziek werd, bij zooverre dat hij niet meer en kon verroeren. De andere dieren, dit hooreride, kwamen toeni loepen, en daar zij nu niets meer te vreezon hadden, begonnen zij Sire Leeuw uit te lachen en zelve te mishandelen. Het peerd gaf hem eenen slag de osse eenen stootde wulf eene bete, hetgeen de leeuw alternate verduldig verdroeg. Maar ziet daar kwam de ezel ook bij, die aau Sire Leeuw de prente van zijne oudverslelene ijzers op den neuze zette. Dat was te vele voor den leeuw! Van u moeten gestegen zijn,zei hij tot den ezel, dut is mij eene dubbele dood steiven. Wij en zeggen niet dat Mijnheer Gorissen die leeuw is. Maar 't dunkt ons dat dien anderen daar nog al wel aan Sus gelijkt. RMUtti^-. -ani m h te u

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1