roest en ëoü. ziiiy HANDELSHUIS W ASCHMACHINEN G SPIED BEDDELEEM Mi;.\(;i;iJiAKLN PU1CJV mMm II. GIIYSEL-GALLES BERICHT EMËRY-PQLLEY, Zuiverende Pillen! OPGELET! Apotheek DE WALVISCH m V8A1GT lielP Me©!? VELOS, STOVEN, MCHINKN, ESI. MARCEL CAÏSTEKER ÜÜILESHHÉRALEg EÜSSES HUILES M Te koop Boter straat, IS0 *1*1, Yper Zantvoorde d wa tine tn*tWInter ctzake liJKheid! nu** Fr. 1,25 de pot DIE PESTRAAT, 10, ANTWERPEN O© Fl De Nieuwe London Huwelijksafkondigingen TE HUREN wel gelegen Plaats Panden Peercboom, n° 17. Zichtbaar alle Maandagen, so Z oh te wenden Mondstraat, 22, \per. Nieuwe <yebreveleerde gelieel in koper Hij gelast zich ook met het maken van nieuwe brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. 7e I VII'UK I A riOiN DES Sj éci I i fde GRAISSE A CHARIOTS hrevetéc Gros Détail HUE DE CASSEL, 38 I' O EB6 INGI1E lluile Minérale Btisse AA 11 aiItï Pieds de Boeuf Snif lluile de poisson de Bergen Moellon-dégras, Mastic Serbat, Cylindrines, Graisse consistar.te Essences MinéralesBenzine, Naphte lluile superfine pour horlogers Huiles alimentaires, etc. Peinture Artistique et Decora- tive. Travaux de Décors cn tous styles pour Eglises, Salons, Theatres, Vérandas, etc. Entreprises de peintures. Imitation de bois et marbres, trés soignée. Dorure et brunissage. Grand choix dc modèles pour décors a la disposition des clients. Emaillnre hyqiénique pour a-d ies de bains, nópitaux, école.s, dortoirs, magasinsateliers, cui sines ptn a Itps hnn mnruhó f>t d'une solidiré a toute épreuve. Nouveau marchc au bois, 23, YPRES. 43 Vooraleer u een schoon PARASOL, PARAPLUIE of WAN DELSTOK te koopen, gaat zien naar het groot en schoon maga zijn BOTERSTRAAT, N° 22, Yper-, waar men ze maakt en vermaakt. Let wel op nummer en straat fI r* zeker en riidicasn 24 Juni 100 kil. 16 25 00 00 00 00 00 00 00 00 5 50 2 50 Eiers 1 75 l'opcrin^lie 23 Juni Thtwg P* Höct. 13 35 lloeselare. 20 Juni 19 Juni p. heet. 16 oo 12 50 00 00 16 50 CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 1.0 0 00 0 0()| 27 Juml em w, Homo 26 En Indien s?tl Hoest fj MnlCDTip Alc-emeen Depot Apatheek Honoró STANDA2IRT, Steenstraat, BRUGGE. gaven overvloedig ovc die Is dat niel treffelijk?... Ja, stichtend envoi geloove toondet gij u.-d. in de Kerk van St Aimmdsberg, toen oin 8 ure en half aldaar plechtiglijk den hvinnusAdoro te gezon gi n wierdgodv- uchtig e,n ingekeerd waart ge Uugs den weg, naar't vermaarde heiligdom, toen gij in twee groepen verdeeld, walen en I Vlamingen,beurtelings bad den H Roozenkrans aangename en verloor hij zijne brieventesch met gngeveei 750 li-, banknoten e; in 's Anderendaags kwan aldaar gegaan Adolf Rcsloovere, schoenmaker. >p don wijk Biest. De itrnie doch e rlijk werk man, na d. poi o'feuii'c geopend te tiebb dat zij aan M. Decracne mo st oebehooivn. li begaf zich rechtstreeks bij den verin z n n telde hem zijne vondste Ier hand. GEMASKERDE DIEVEN. Zondag tno geud, binst de eerste mts, rond 5 ure, kwann t drie vermomde booswichten iiij de vrouw D> rooze, landbouwster, wijk Spitaal, te Waerc- kinderen zoude nederzendeiiplechtig voorwaar is die aan- roepingDaarna worden de vormelingen een VOoi' een met, het H. Chrisma gezalfd, de knechtjes opgeleid door hunnen peter dm weledelen Heare E. deThibaultde Boesinghc eti de meisjes door hunne achtbare meter, zijne Mevrouw. Na eenige oogenblikken is de plechtigheidIdoorvlochten met pcreien van ten einde en met het kruis voorop en onderlzielopbeürendézang>irofjes den lofzang van Eaudate pueri Dominum Bij en rond de grot, al doende driemaal trekken de gevormde, kinders in twee rijen,Ieen omgang, de kapellen der 7 weeën met gevolgd door Zijne Hoogweerdigheid naar de treurgezang en smeekgebed begroetende, gij Pastorij alwaar de doorluchtige KerkvoogdI wekte de nieuwsgierigheid op der vreemdelin-lgiietn. Zij vroegen eene aalmoes, de vrouw nogmaals den Bisschoppelijken zegen geeft. |gen. I antwoordde Als gij de neusdoeken van vóór Mochten de nieuwgewijde, mochten zij dienI bGspeurdo het aanwijs uwer parochie,en I (lwe aangeziclilen wilt doen, zal ik n elk 5 fr geest van godvruchtigheid, die hen op dezen|(J'kt>en sprak, in stilte en met diep bewogen IgoVt'ndaarop sprongen zij op haar toe, bon dag kenmerkte, mochten zij de gave van sterkteI herte, lol en cere van de kloeke mannen van I den |iaar Viist 0p haren stoe[ en d(>den zich haar hun op dezen dag geschonken, hun loven langI/.antvoordo (bij bomen). Aldus, aan de l)e(le" I gold aanwijzen. De vrouw gehoorzaamde en d bewaren! Ja, mochten zij altijd en overal metjvaarders uit andere gewesten van Vlaanderen I dieven roofden haren spaarpot, ongeveer 125 fr. onverschrokken moed en zonder menschelijk Ien Brabant naar Loonies Dijnsdag laatst toege- lwaarna zy wegliepen. Dc vrouw ontwekte dan opzicht 'lijk op dezen heugelijken dag hun|komen' hebt gij, Zantvoordenaars, het schoone I j)da!, kind yan zeg jaar ()e boorden door- geloove openbairlijk belijden door een leven I v001'beeld gegeVf:'1 vaü christen lever 011 sneed en haar verloste. De daders waren reeds weerdig van een ware discipel en soldaat van I vlaamsetien moed is dat niet tretlelijk 0111 verre en zijn onbekend gebleven. Het parket is Jesus-Christus wel T- Wel ]a 00k de Heer van hier boven ter plaats geweest Ouders, mochtetgij blijven waken op de hal er u voor genadig zijn, geluk en zegen voor schatten die God u toevertrouwd heeften voortJ landbouw en nijverheid zultgtj bekomen, Paus. Ken wein,g st0ti8tiek - Men weet dat do werken hand in hand met de ieverige geesie-|l!" Kerk, huisgezin, Godsdienst en va ei am I miudenoommissie van statistiek van België, af- zullen u dank weten om de vurige gebeden, hangende van het Ministerie van Binnenland slichtende lofzangen en kloeke voorbeelden Ische Zaken en van Openbaar Onderwijs, alle, welke gij langs de baan Comen-Kortrijk-1 wekon een statistiek gezondheidsbulletyn af Deinze-Gent en te Oostacker gegeven hebt. I kondigt met de besmettelijke ziekten en de oor- Zeker,'t was er waarlijk aan verdiend, na Izaken van sterfgevallen in de groote steden en 't sluiten der Bedevaart om t t ure, rustpoozel talrijke gemeenten van België. Iedere groep te, genieten, en dan rond middag met tram I van ziekten heeft er zijue oorzaak. Alles is met naar Gent terug te keeren. Immers de boog, I de stipste zorg gerangschikt door een uitgelezen zelfs in godvruchtige oefeningen,kan noch mag personeel en is het voorwerp eener wekely'-c niet gedurig gespannen zijn. I scbe afkondiging. Daarom zijn de mannen van Zantvoorde zich Men vindt daarin opbeurende bestatigingeD, al le samen gaan verzetten, eene wandeling doende in stad, een bezoek afleggende in den dierentuin, 't zij in de expositie. Ten 5 ure uit Gent vertrokken kwamen ze terug tot Comen rond 7 ure, en dan al langs den weg nogmaals het rozenhoedjen biddende, lofzangen zingende, zijn ze allen in de paro cliiale kerk 's avonds om 8 u. en half,bij bet ge lijkheid dezer gemeente voor het tijdelijk en| geestelijk welzijn uwer kinders. Kwart voor 10 tire is Zijne Hoogweerdigheid I gansch tevreden over het luisterlijk onthaal, dat Hem in Boesinghe ten deele viel, naar Bixschote vertrokken, 't Is de eerste maal dat I hij hier komt en met Gods gratie durven wij hopen dat het de laatste keer niet zal zijn. Hier volgen eenige jaar- en opschriften Hoogweerde Heer, Ik kan niet al te veel pareeren Ziet daarin geen orgeni», Want gij zoudt bier wel passeeren En niet zien dat 't winkel is. Dit vaandel roept door 't pannegat Hoogweerde Heer protlciaat Hoogweerdigheid, Endo omdat ik Vlaming ben Ik eerbiedig, ik erken In mijn Bisschop Gods gezag. Ik ben ook blij te been Omdat ik met eikendeen Hem op vandage groeten mag. God de Schepper van ons bert, Wist toen gij geboren werdt Dat gij verre gingt geraken; Gij waart minzaam, wijs en braaf En God bewrocht U met zijn schaaf Want eens hij wilde U bisschop maken, Uw korte was goed timmerhout En elksndeon, 't zij jong of oud, Moet nu zeggen en verstaan Wat God eens doet is wel gedaan. Gelijk de hand het ijzer dwingt En dreunend op het aanbeeld zingt, Zoo zal uw woord ons herte raken Om het zacht en goed te maken. Hier uit blokken ruw en groef, Komt de fijn gekapte kloef. Zoo vol deugd en wetenschappen Komt gij ook ons herto kappen Om ze eens God aan te biên Licht vernist en schoon om zien. Bafcop versiert hier met wimpels en bloemen. Om 's Bisschops wijsheid en deugden te roemen, HoogweeriliffhfiiH 't is zoo dat men kan zien dat het getal sterfge vallen door organische hartziekten veroorzaakt in Brussel en omgeving vermindert. Waaraan is die uitmuntende zakentoestand toe te schrijven'1 Het is geweten dat de hart kwalen innig in verband zijn met de kronische rheumatieken en er dikwijls de noodlottige afloop van zijn. Sedert, M. Vincent, apotheker te Brussel luid der klokken,binnen gekomen, alwaar in delzjjne kostbare vondst, het jicht- en rheumatiek kerk een laatste vrengdegezang, gevolgd door\bestrijdend elixir ter beschikking van het pu don zegen des priesters,de gansche plechtigheid bliek der hoofdstad gesteld heeft, zien wij dat sloot. X. Ijuist te Brussel het getal der rheumatieklijders aanzienlijk gedaald is. EENE GEDWONGENE RUST. Wij lezen I Is dat geen in't oog springend samengaan? in de Étoile beige. Hetbewijszal daarenboven gemakkelijk daar De overdrevenheid is altoos eene ongelukkige lteste'len zÜn binnen dit en eenige jaren in an ken die soms eenen noodlottigen uitloop I dere plaatsen. M. Vincent inderdaad, dewelia ■den dezer nieuwe, uitsluitend plantaardige ge neeswijze in het land willende verspreiden komt, om het gebruik en de proefneming van zijn kostbaar produkt te vergemakkelijken depots te stellen voor zijn jichten rheu- -lelsel alhoewel zij niet zoo rapte voorschijn I ^atiekbestrijdend elixir in de bijzonderste I komt. De tweede brengt vele ziekten voort dieLpotheken van het land. soms diepe wortels hebben. De bezigheden heb I Depot te Yper, apotbeek Libotte. Prijs: 3 fr ben eenen groolen invloed op de gezondheid, de flesch. I volgens den min of meer krachligen lichaarns zaa I heeft. Zij bestaat onder twee vormen: de geestelijke len de natuurlijke, overdrevenheid. De eerste I beeft noodlottige werkingen op het geheel bouw des persoons. Het ambacht van vracht rijder is altoos bezwaarlijk.Te zware gewichten opheffm, ze op de schouders dragen, dat is wel I pijnlijk voor diegenen die niet eene groote| kracht, bezitten m «-O.,. To^wedeTzTen^e^onthoudt hier de baan, I ai-mcfis'Xórovêrdrevenè vermoeuffièiïên! ïn IM eest na alle mogelijke geneesmitniw»,, is ge zulke omstandigheden is men weldra aan de loos te hebben ^XTme'nsch&d doel aal stekingen in de zijde.de pijnen in de nieren met I inzi^n> is het gevolg eener belofte, koortsen en de hoofdpijnen blootgesteld, die de per brief of postkaart schrijven aan den Heer eal- Pil slaaphistontnemen. M. Jo«f W»rB„ieS,Ljncjnt. voerman, te Gosselies, provincie Henegouwen |d0 gevraag(l0 inlichtingen opsturen zal. so (België), was in deze ellendige omstandigheid gevallen. Ofschoon hij in volle levensjaren zij (hij is 36 jaar oud) en dat hij struisch schijne, erd hij plotselings verplicht zijn werk teJulien Vandemoortel, timmerman, met Maria n*i orpp biedt kosteloos aan. aan allen f fit® itti£ift die aangetast zijn van een huidziekte, haarwormen, eczemas,puistjes,huid utslag. chronische bronchieten, borst- maag en bhasziekten, rheumatism, een onfeilbaar rrd.'Ad«l-l« doen k nnen om zich sooodig te ge itrulfw En kwame het zoo verre met tijd, Dat gij niet te beene meer zijt, Dan zullen de boeren U overal roeren En ik zal de peerden voornieten beslaan VoorU mijn dichtje ook wierd gedrukt 't Is zonder missen en wel gelukt, Met roode boord en wit papier, Men wenscht u vrede en lang bestier. Hoogweerde wil aanschouwen Welk een vreugd ons hert bezielt Daar gij.Bisschop, komt bezoeken 't Volk dat biddend rond U knielt Om te ontvangen uwen zegen, Die aan d'Hemel zelf gebiedt. - Due nos quo tendimusHoogweerde is uw leus I De onze zii isleven naar uwe leer, niet naar I [onze keus Dat de nieuwe Bisschop lange heilvolle jaren I zijne heilige verhevene bediening uitoefene hier in Boesinghe. Hier wenscht Mellon Goppin U, Hoogweerde, lang wijs bestuur. Ik wensch Zijne Hoogweerdigheid, Bisschop WafTelaert, voorspoedig <i heilvol bestier. Mijn wensch is dat God Zijne Hoogweerdigheid vele vredevolle jaren geve. De kinders Vermandere wenschen Uv_D?°g weer Voor allen die lijden aan -wonden bijzonder voor deze voortkomende van geberste aders aan de boenen en meestal voor ongeneesbaar ge houden. Twijfelt niet meer; want met de SOUVE- REREINE ZALF be komt men ei no z'ichte en volkome.no genezing. De kwade gevolgen die men soms vreest worden ver meden met ons speciaal BLOEDZUIVEREND MIDDEL Aleen te bekomen in de Aldaar ook te bekomen de Wonderaalf voor degenen die aangedaan zijn van huid ziekten, puisten, droog en nat zilt, ka- triewiel, baardziekten, bot pellen en vervellen der huid, haarworm, rappen, enz., enz., want de genezing is zeker, als men de WONDERZALF n het BLOEDZUI VEREND MIDDEL g' I'ruikt der apotheek 1>1G WALVIS! Diepestraat, 10, Antwerpen, aan 75 centiemen do kleine pot dl fr. 1.25 do groote; liet bloedzuiverend middel fr. 1.25. (Met opleg van 10 cent. b' komt rm n ze franco t' huis. K 'ft mWPÜI M17 jaar, middelbare studiën JUd'ï»'L' G gedaan, zoekt plaatsin bureel of winkel. Adres in 't bureel van dit blad. 67 doet de grijze huren Luhulh n kele dagen verdwijnen, te. i.t het haar glanzc rid on zurri 1 let het uitvallen en mum -m L; polletjes vuü het i.uolu Kis ebt op den huls !.;Vj:.ar in Fl&i:.van fr. 1.5G on tï'. j r.urdtlneti i r aan fr. s?.op per '.OU %I.a.con Depot te Yper bij We Ommeslagh Podevyr. Poperingbe bij Theeten-Lefever. to De Phono- graaf, voor salon en her berg, met geldontvan ger bekomt overal een ongelooflij ke bijval Catalogue opaanvraae. Groote keus van rollen muziek en zans,fransch eD vlaamsch. Phonograaf O, 24, f riewstruct, Brussel. BRUSSEL. 9t 24. Priemslraat, Men vraagt agenten verlaten door hevige pijnen in de nieren en I Braem, kleermaakster, beide te Yper. stekingen in de zijde, die hem on machtig gemaakt hadden de minste krachtinspanning te verrichten. Se dert iang was hij dooi' deze pijnen verplicht zijn ■iy a werk te staken en, 7/daar hij een huis- „ouis Sclioonheere, fabriekwerker, te Comen (België), metEuphrasie Iïoet, naaister, te Yper. BURGERSTAND VAN YPER van den 23° tot den 30° Juni 1899. Geboorteh Mannelijk geslacht 6 Vrouwelijk 2 HUWELIJK Vanspranghe René, klakkenmaker, en Goubéj Sophie, zonder beroep. 8TKBF0KVALLEN Doussy Virginia, 85 jaar, zonder beroep, we duwe van Margot Pieter, Rijke Clarenstraat. Bouquet Gabriella, 29 jaar, zonder beroep, ongo huwd.Rijselstraat. - Dehollander Julie, 63 jaar, kantwerkster, echtgenoote van Decbeiver \ic gezin, heeft en alleen van zijn werk leven moet, waren deze sta do Prelaat, gelukkig vredevol bestier. I Kingen hem zeer nadeelig. Alhoewel hij veej I tor> Zaalhof. Debusschere Henri, 65 jaar Monseigneur, aanveerd bij uwe aankomst alhier I geid in de handen der doclers en apothekers |schilder, echtgenoot van Delanghe Marie, Mee den eerbiedigsten welkom-huldegroet derlgeja[en had kon hij geene verzachting vinden. |nenstraat. Depuydt Philomene,58 jaar, zonder Boesinghnaren. I Onlangs had hij zes weken op eenen zetel Hoogweerde Bisschop Waffelaert. wiJI m0eten blijven zitten, zonder eenen stap te vragen U eerbiedig! ijlt deapostelieke zegen doen en zijne pijnen waren onver Leef langojaren,lieve Bisschop, dit isdewensch Idragelijk.Hij hoorde van de Pink pillen spreken dien wij nu opwaarts stieren. I [g egn wonderlijk middel en hij probeerde De geachte Bisschop Gustavus-Josephus Watfe-I e De goede werking dezer pillen liet zich snel i"*"'io ,,itoraf '»'Alknm gevoelen. Rap verdwenen de pijnen, de krach len kwamen terug en hij kon zijne bezigheden hernemen zonder pijnen noch vermoeienis. |Vnpli men beternis na eenige dagen volko «lk wilde eenen zekeren tijd laten afloopen den men neterms, na re pi^hen na mijne genezing om mij te verzekeren dat zijl mene genezing. Wat kan men meer e.schen volkomen is, schrijft hij. Nu valt er niet meer aan te twijfelen, het is wonderlijk! Mijne nier- pijnen, mijne stekingen in de zijde zijn verdwe nen, ik slaap en eet wel, en wat nog beter is, ik werk zonder mij te vermoeien. Ik versta ge makkelijk dat deze pillen mijn bloed versterkt Vieepastor «jusque Coadjutor loete gaudent de I hebben en ook de zenuwen, zooals het bundeltje laert is uiterst welkom Victor Van Elslande wenscht Gustaf-Josephus viorig welkom Wees, o Bisschop, welgekomen in ons midden I [nu is t feest Omdat gij tot ons wilt komen, vieren wij allen [om ter meest. Den Hoogweerden Bisschop Gustavus-Jo3eplius WafTelaert wenschen wij wijs bestuur A ge lukkige voorspoedige jaren. Hoogweerde Bisschop WafTelaert, Boesinghe wenscht U hertlijk welkom. beroep, echtgenoote van Haelemeersch August, |St Jansbuiten. Kinders beneden de 7 jaar Mannelijk O Vrouwelijk l DE ONDERVINDING leert dal al deze I I die siroop Depratere gebruiken om hunne verkoudheid of hoest te genezen, seffens ge nezen zijn. Inderdaad na eenige uren ge voelt men mene genezing, want beter borslremedie bestaat er met. Te bekomen aan 2 fnanken de flesch le Yper bij Socquetle Rousselare bij Veys te Dixmude hij Gbyssaert. MAUttTP It 1 .1 li *- sehoon Gfrootc Markt, to Watou. voor Stad leerlin gen steenkappers. Aanstonds winste.Zich te bevragen ten bu- reele van dit blad. 89 a {;rait«8«r Marchandises de tonic jn-emière quali- té. Prix déflant loute concurrence. 37 een luiiiinoit-, eon trekbank, eene balans om goud te wegen, en al ander ollaam ten dienste voor goud smid. Zich te wenden bij VANHEE, broeder en zuster, Casselstraat, l, Yper. 93 lAjupm iftjn wel ter tale, hebbende Jul" Uil Lil lila tamelijk goede geleerd heid, kan zich aanbieden in een welbekend handelshuis, om te reizen. Schrijven naar 't bureel van 't Nieuws blad onder letters T-E. 65 Jio-rvjwiAfnJ fps pn.fr attveneurs avezbesoin de beaux et solidescarreaux blancs et noirs en ciment trés vieux, trés secs, adressez-vous la maison ALFRED DEWS h Toumai qui vous les tournira par trente mètres can és a fr. 1 GO le m. c. et les plinthes h 0.3G Ie mètre couranl. s* 70 Doofheid, Oorsuizing, Rheumatism, Jicht, Zwaarlijvigheid, Indigestie, Bron, chiet, aschmaninking. Zenuwzwakten Verlamming enz. genezen in huis door Módico-Electrischo toestellen. Brochuui' gratis od franco. Módico-Electrischa Instituut, Lijst Brussel. 121 3> van alle HUIDAANDOENINGEN Dartres, Herpes, Exzemas, Zonas, Acaés, Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis, Sycosis, Lupus, Schurft, Haaruitvaliing, Klierziekten, enz., zelfs van aderspattende Wonden en Zweren'. De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedregen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in t goheol nietzij is onder het bereik dor kleine beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. Zich to wenden aan M. LENORMAND, specialisten doctoor, oud aide-major der militaire Hospitalen, 9, rue de lunn, l'aris(France). Kostelooze raadplegingen per briefwisseling. 31 Ëpiscopi Gustavi Josophi ingressu Yper. Tarwe i Rogge Haver uwen Christen spreekt. Men ziet het gemakkelijk, ik prijs uwe pillen overal. De werking heeft inderdaad plaats genomen I goon0n zooals M. Wargnics het beschrijft. Hel her-1 Erwten nieuwd bloed, de versterkte zenuwen zullen dc ga.[drat)r)0len kracht geven zegevierend tegen een aantal ziek ten te strijden: het bloedgèbrek, de zenuw ziekte, de bleekzucht, de zinkingpijnen en al de leners ffèsch7e-16evallen van overdrevenheid aan werken bij man en vrouw. De Pink. pillen zijn heel werk zaam bij de kinderen voor de zenuwziekten, de Sint-Veitsdans,het te zeer groeien.de algemeene zwakheid. Koopbaar in al de apotheken en ter algemeene stapelplaats voor België, bij M. A. Derneville, 66,Waler!oolaan, te Brussel, 3 fr. 50 per doos of 17 fr. 50 per 6 doozen franco, tegen en postwissel. Dc Pink pillen zijn ook te koop Ie Yper bij M. Socquet. Mannen van Zantvoorde, proficiat, gij hebt uwe zaken treffelijk en wel gedaan De dag uwer plechtige bedevaart, Dinsdag laatst, 27 Juni, naar O. L. V. van Oostacker, zal, Ier uwer eei'e en verdiensten, op levensboek, bij God, in gouden ven staan. Boven de vijftig bedevaarders (meest al leden van den bloeienden Boerenbond) waart gij, die ten 3 ure 's morgens in de parochiale kerk 'tH. Misoffer bijwonende, met geveinsde godsvrucht naderdet tot de tafel des Heeren, wel onderricht zijnde dat eene oprechte bede-- vaart met God moet beginnen en mei God moet|ee1enr,?0®l^!?iSh. eindigen. Ten K ure, al biddend en al zingend den Ave Maria, van Lourdes, zijt ge vertrok ken naar de statie van Comen, vanwaar gij om 5 1/5 ure, opden trein naar Kortrijk-Gent in voorbehouden reiswagen gezeten, luid en klaar, vrij en vrank zonder menschelijk opzicht, geheel den rozenkrans gelezen hebt. Rogge 9 |5 Haver 8 25 Aardappelen 100 kil. 6 50 Boter 2 40 Hop 50 kil. 130 00 EENE EERLIJKE DAAD. - Maandag kwam M. A. Decraene, tc Wacreghcrn, met den laat- sten trein naar zijn huis langs den Biestwegel Tarwe Rogge Boonou '-V -r tSrweun Aardappoien Boter Kortrijk. Tarwe Rogge Boonen Haver Erweton Aardappoien Boter (00 kil. 17 00 00 00 18 00 17 50 100 kil. 5 50 p. Kilo 2 40 1 Juli 30 Juni 13 251 9 50 8 501 0 25 2 45 125 00 00 ooi 00 01) I 00 00 18 00 DtOoosJr. I.BO 100 kil. de kil. 5 00 1 31 5 75 2 3u I Juni 17 OU I 11 50 00 00 17 5'i 00 re'; 4 00 1 2 30 At (U al d« Ziêktan, Mi eu orysitcldhtdtntvoort- homles li» van een onxvi- ver kt-aeA, toorden owmtrf- deltfi $>meien door >l#it gebruU. «an fttaixidaef-t^a PllUn. c,oil. en al'ï «leonte Voohton.ilJ voorkomen en mdlen nj lijdt aan Anml»or.tiSliM« of karnat 3 Cl of ook inflaomaf 1 „wKn cT't*"'' Maakt ter zelfde tijde Gebruik van: 5 ra. 1.50 ®*kS»»Sï» HTJüTB OVBHTHSKD de STANQAëRT'S-TABLETTEN om den Hor at te vorxaohten, do XXTTEXXHO In de Hooi te stillen en den ADEM te herstallen. Aanwnardt geana ndcre doren dan dore omringd von een Itoo«r I papier dat hot Fabriekmerk en de name draagt van Ure 8TANDAEA T, Apotheker, Staenatruut, BHUiiUZS. OOK VKNKNIJGIIA AR IN AV.USC QOEOB APOTHCIKKN, Q

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 3