DIT IS EN OMMELANDS, m m KATHOLIEKE WACHT Zondag 27 Oogst 1899 GROOTE zonder inleg I rn BUITENL4NDSCH NIEUWS IA MTS EL IJ K Op Zaterdag ^6' n Oogst 1899. r> centimeiï 't blad. 34ste jaar. Talmerk 1689. in het Katholiek Volkshuis. Frankrijk Portugal In Oosten rijk-Ho ngarië Soedan Transvaal Het Festival Een oudversleten vooisje mm era» jm Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Vperen hij 's lands hoodsckapwezen ofte pont, tegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal ti- De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0f30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken De Hoeren van de Agence IIavas, te Brussel, Tk,32,in de Mag :u!»na- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die guiten O Westvlanderen wonen. Inschrijving van 11 tot 12 ure en van 1 1/2 tot 2 1/2 ure. De tombola zal in ééns zijn ten 5 ure juist. Zaak Dreyfus. Deze week zijn de openbare verhooren in het proces Dreyfus voortgezet geworden. Daar er een groot getal getuigen opgeroepen worden, zullen de zittingen tot in September duren. Daarna komen de pleidooien voor vier of vijf dagen, zoodat het proces niet vóór 10 of 1 September zal gedaan zijn. Slechts dan zal men met zekerheid kunnen zeggen of Dreyfus zal veroordeeld of vrijgesproken worden. Men is echter algemeen van gevoelen, dat het tegen woordig ministerie Waldeek-Rousseau zich vooral de vrijspraak van Dreyfus ten doel stelt. In dc zittingen van den krijgsraad pleiten de meeste getuigen tegen Dreyfus andere, zooals Picquart zijn gansch ten gunste van den betichte. Na de getuigenissen der vijf gewe zen ministers van oorlog, komen deze van verschillige generalen, kolonels, kommandanten, oüicieren en eeuige bijzondere personen. M. Labori, een der advokateu van Dreyfus, is volkomen hersteld en heeft sedert Maandag, zijne plaats aan de balie hernomen. Verschillige per sonen zijn aangehouden geweest, als verdacht van den moordaanslag op M. Labori. Allen zijn weder in vrijheid gesteld. Een ander, die aan twee breu ken lijdt, heeft per brief laten weten dat men hem mag aanhouden omdat hij de aanvaller geweest is. Doch voor het gerecht gelooft men niets van zijne verklaringen, daar het hem on mogelijk zou zijn zoo snel te vluchten als de laffe dader. Het lokaal der antisemieten in de Chabrolstraat, waar de anarchiest Ghérin zich verschanst, wordt van langs om strenger door de republie- keinsche wacht en door de veiligheids- policie bewaakt. Reeds verschillige personen hebben bij Ghériu voor bij zondere zaken mogen gaan en verkla ren bij hunne terugkomst dat Ghérin en zijne gezellen vast besloten zijn liever te sterven dan zich over te geven. De overgaaf zal evenwel niet lang kunnen uitgesteld blijven, daar er bijna geen voedsel in het lokaal meer aanwezig is. Men verzekert dat Ghérin het niet langer dan tot Zondag zal kunnen uithouden. Het zon ons niet verwonderen, indien er in deze twee laatste dagen der week erge on lusten te Parijs plaats grepen. Men mag zich in de eerste weken aan de rampzaligste gebeurtenissen verwach ten. De grootste dagbladen melden dat de burgeroorlog onvermijdelijk schijnt. Vierleden Zondag stond de revolutie op het punt uit te breken. De anar chisten en socialisten hadden eene manifestatie belegd op de Republiek plaats, doch in het vooruitzicht van groote wanordelijkheden, waren daar bijna zooveel soldaten, gendarmen en policieagenten aanwezig, als betoo- gers. Dank aan den krachtdadigen tegenstand der gewapende inachl, konden de manifestanten hunne ver schillige groepen niet bijeen krijgen en liepen naar eene andere plaats en van daar in verschiliige kwartieren der stad. Door hunne baldadigheden en gruweldaden verspreiden zij den schrik onder de bevolking en werden op verschillige plaatsen handgemeen met de soldaten. De ruiten van twee kloosters werden ingesmeten. De be toogers waren op het punt een oud mannenhuis binnen te rukken toen zij door de republiekeinsche wacht uiteen gedreven werden. I)e plundering der Joscfskerk deed de baldadigheid der revolutionnairen ten top stijgen. Rond 5 ure, een wei nig na het lof, kwamen rond de 200 betoogers al huilen en tieren bij de Sint Jozefskerk aan,braken hij middel van ijzeren staven het ijzeren hekken op en beukten de paneelen in den zware eiken kerkdeur.In een oogwenk werd de kerk door de woeste bende bestormd. De kostbare schilderijen werden gescheiird, de beelden werden in gruis geslagen de kommunieban- ken, de biechtstoelen, de wijwater vaten, de doopvont, de tabernakels, de vazen, de kandelabers, de relikwie- kassen werden afgerukt en verblijzeld; de offerblokken werden opengebroken en geledigd; de ciborie werd uit het tabernakel van den hoogaltaar geno men en met hamerslagen vernield de stoelen, de tapijten, de kussens, de boeken werden op eenen hoop voor de kerkdeur geworpen en in brand gestoken. Intusschen had de koster, die zich gelukkiglijk uit de handen der af schuwelijke beeldstormers had kunnen losrukken, de policie verwittigd.Eene afdeeling der republiekeinsche wacht kwam een einde stellen aan de heilig schennis. De onteerder,s der kerk wa ren gewapend met revolvers, en met lange messen,die zij in eenen ijzerwin kel gestolen hadden, zoodat eene ijse- lijke vechtpartij tusschen policie en anarchisten plaats greep. Rond de 25 aanhoudingen werden gedaan. De voornaamste deugnieten ontsnapten en gingen elders hunne losbandigheid tot laat in den nacht voortzetten Op verschillige tijdstippen van den avond was het geharrewar zoo alge meen dat men geloofde dat het begin der revolutie losgeborsten was. In den namiddag waren er in het geheel 15(1 personen aangehoudfci. 71 policie- genten werden gekweist. M. Goulier, policiekommissaris ea M. Dosimini, inspecteur der policie zijn doodelijk gewond. Meer dan 100 andere perso nen zijn ook gekwetst. Het al te kort vebhaal van dien schandelijken aanslag geeft ons een klein gedacht van het doelwit dat socialisten en anarchisten beoogenae bestaande instellingen omver werpen en alle gezag, macht en waardigheid over het hoofd zien, om aldus bij middel van dit rechtstreeksch doel des te beter hun onrechtstreeksch te be reiken, namelijk, het ondermijnen van het Roomsch Katholiek Geloof, het aestrijden der Roomsch Katholieke ierk en het onrechtveerdig inpalmen der kerkelijke goederen. Onze katholieke Vlamingen dienen nut te trekken uit die les en een oog in t zeil te houden voor het opkomend en dreigend gevaar der socialisten in ons land. De pest die over drie jaar in China en in het Zuiden van Azië begonnen is en sedert dien zooveel slachtoffers gemaakt heeft niet alleen in Azië, maar ook in Noord-Afrika, is nu ook bestatigd geworden in Portugal. Deze week hebben 3 gevallen van pest te Oporto voorgedaan. Het schijnt dat die hoogst besmettelijke ziekte het zeerst verspreid wordt door de vliegen, de ratten en de vlooien. zijn eenige onlusten, vooral in Bohe- mi.ë, losgebarsten, om te manifestee ren legen het Staatsbestuur en tegen de lasten. In Soedan (Noord-Afrika) zijn twee fransche officieren, luitenant-kolonel Klobb en luitenant Meynier door twee andere fransche officieren, kapitein Voulet en Chanoine, doodgeschoten. M. Klobb was door het fransch Staats bestuur naar Soedan gezonden om een onderzoek te doen over wreedheden die er door Vonlet en Chanoine be gaan werden. Zij werden er door deze twee laatsten op geweerschoten ont- onthaald. Zondag laatst zijn in 'al dc kerken van Transvaal missen gezongen ge weest voor het behoud van den vrede of den goeden uitval van den moge lijken oorlog met Engeland. De Boers bereiden zich om naar do grenzen op te trekken. Deze feeste heeft op de ypersche bevol king reuen goeden indruk gemaakt ten voor- deele van onzen katholieken gemeenteraad. Daaraan immers hebben de yperlingen eens te meer kunnen zien dal,"wanneer er sprake is deftige en winstgevende feesten in te richten, de katholieken geene moeite spa ren om de belangen van ons volk met herte en ziele voor te staan, Daarom juist is het dat de liberalen met handen en voeten werken om, onderandere, het Festival van 18 Oegst zoo kle,ene mo gelijk te maken. 't Ware om er compassie mede te hebben, wisten wij niet welke venijnige afgunstig heid er daar onder zit. Wij verstaan dat er menschen gevonden worden die, Yper niet kennende, die prul len voor klinkende munte aanveerderi. Maar diezelfde prullen durven opdisscben aan de yperlingen die met eigene oogen alles gezien hebben van vroeger en nu, dat heet ik met uwe lezers den aap houden. De liberalen spreken, ja zelve stoften met hun fameus Festival van 1890, waar, (zeg gen zij) 93 maatschappijen deel aan namen. Wij zeggen het rechtuit hadden zij eene ce verstand en eergierigheid te zamen, zij zouden van dit Festival geen gebenijd woord reppen. Het Festival van 1890, waarvoor zij de kolossale somme van ACHTTIEN DUIZEND FRANKEN naar der bliksem hielpen Dank u voor zul se Festivals Dat slacht mij alzoo het oude wijveken dat koeke bakte om 't brood te sparen. ACHTTIEN DUIZEND franks voor één Festival Maar hoe in de wereld hebt gij het aan boord geleid om zulk eene somme in eenen keer te ver teeren Wij bekennen eenvoudig weg dat wij daar mede geenen weg en zouden weten. Achttien dazend franks in stukken van éénen frank de eene na de andere geleid, dat ware mij een zilveren koordeken van 354 meters lang Vermits gij spreekt van cijfers, laat ons eeneri keer eene andere cijfering doen. Gij boft zoo met uw Festival van 93 mu- zieken. Achttien duizend franks voor 93 muzieken dat komt aan 193,55 frs per muziek, Voor ons Festival van 49 muzieken beta len wij 3000 frs, dat is rond de 60 frs per muziek. Is 't klaar Nog wat anders. Bofslag voor bofslag, en katje mij, katje weêre Veronderstelt nu eenen keer dat de katho lieken zoo onnoozel zouden geweest zijn, gelijk gij, volstrekt ook te willen achttien duizend fianks hangen aan hun Festival. Maar veronderstelt ook dat ze dat geld op hunne mode zouden verleerd hebben, 't is te zeggen aan 60 frs per muziek. Ehwelrekent en teltin plaats van 93 muzieken, lijk gij, zij hadden er drie hon derd gehad. Het bad zeker dan wel geweest voor u 't En doet I Weet gij wat dat gij zoudt gedaan hebben Gezwegen van de 300 muzieken, en ge schreeuwd op de ACHTTIEN DUIZEND FRANKS! De liberalen en kunnen 't niet verkroppen dat ons Festival zoo buitengewoon gelukt heeft. Daar is een oudversleten liberaal liedje, waarvan wij meer dan eens gewag gemaakt hebben. De refrein of tussehenzang is de volgende: De liberblen kennen alles de katholie- ken kennen niets. Dat liedje heeft een groot getal klauwse- kes of koeplaten of strofen, veel meer dan het liedje van de moord van Tliierien die er noglans72 telt. van de willen niets in den hunne hunne Zoo hooren wij de liberalen zingen De liberalen zijn geleerde mannen; r k >o- lieken zijn dompers. De liberale scholen alleen zijn red; de katholieke en beteekenen niets. De liberalen zijn de vrienden vrijheid de katholieken en anders dan slaven. De liberalen alléén zijn bekw am het Land, de Provincie, de Gemeente te be- stieren; de katholieken en kenner d 't eerste woord niet van. En nog yele andere koepletten zelfden trant. En alzoo, volgens gelegenheid, boeken, in hunne tijdschriften, in dagbladeren, in hunne vei'gaderinge zi ;en zij één of meer koepietjes, altijd de refrein herhalende De liberalen kennen allesde katholie ke en kennen niets. Dat liedje is een oud liedje, ontstaan ten tijde van Voitaire en consoorten, hevige vijanden van al wat katholiek was. Hel is van den eersten keer niet voltrok ken geweestmaar daar is, nu en dan, in den loop der tijden, een koepietje bij voegd Tot over eenige jaren was dit liedje nog n aanzien. Het was uitnemende gegeerd in het kamp der geletterde liberale politiekers, he een gemakkelijk is om verstaan. Het was ook welkom bij de sukkelaars die altijd gereed zijn om alles te aanveetden voor klinkende munte. Maar zoodanig wierd het gezongenen herzongen, dat er zelve hier en daar be gaafde menschen waren die ter goeder trouwe meenden dat de liberalen alléén ver stand hadden. Ik heb zoo eenen man gekend hier in Yper, die eene tamelijke geleerdheid bezat, en bij wien die overtuiging zóó diepe inge worteld was, dat hij rechtzinniglijk pcisde dat de val van het liberaal stadsbestier in 891, voor zijne moederstad eene ra rope ging zijn. Hij las nooit anders dari liberale zep i. Ook wanneer hij later bij eigene onder vinding kon bestatigen dat het katholiek be stier der stad juiste zoo slecht nieten w s, integendeel: dan was er lijk een doei die van voor zijne oogen viel. Doch hedendaags wordt het moeilijk menschen te vinden die eenig verstarden geleerdheid bezitten, en ernstig meenen dat de liberalen het monopolium of den alle u- handel hebben van de geleerdheid. Immers de boom van het katholiek onder wijs, van de katholieke wetenschap, staat daar, machtig en grootsch.in zijne g ooie en mindere takken van hoog, middelbaar n lager onderwijs, zoo weelderig te gr< cien en te bloeien en vruchten te geven, dat nn vrijwillig zijne oogen moei sluiten wilt «urn hem niet zien. De vruchten die hij gedregen heeft en nog voortdurende draagt, het zijn onzr katho- ieke mannen, de roem van Belgie. Het zijn die mannen, onder and re, die iet bestier van het land in handen hebben, en wier begaafdheden en iever en edele ge voelens zoo hooge geschat worden, dat onze ijandea zelve moeten bekennen dat die man nen hedendaags alleene mogelijk zijn en .be stieren kunnen. 1 's betgeen de socialist Vandevold over torten tijd in de Kamers openbaaiüj ver klaarde. t Is dus met volle recht dat wij hooger zeiden dat dit liberaal liedje oudversleten is. Doch en besluit daar niet uit dat het vol strekt niet meer gezongen wordt. In 't geheele niet. ■BKNnrattseNani 'St; •••««saavx.Tï A V A A

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1