DIT IS EN OMMELANDS, BERICHT KISI-AANBtVtLlNli Cartel's Ie C;ipi j m m H M MTS EL BUITENLAMCfl Op Zaterdag, 2den December 1899. 5 centimen 't black 34sle jaar. Talmt.. 1703. Zielmis In 't Volkshuis Frankrijk Philippijnsche Eilanden Turkije Oorlog tusschen Engeland en Transvaal Generaal Joubert Een besem, a. u. b. «Eigen lof stinkt» Waar is die viole m mm Cullewaert- De Meulenacre, Dood van Guido Gezclle Nieuwe Aardrijkskunde Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en hij lands boodschap we zen ofte posttegen 3 frank 's jaars. 'r Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten O.ftvlS de reke binnen't blad is 'fc 0f30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd, teder bock, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agënce Havas, te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- ik Mfcstvlanderen wonen. Do nieuwe inschrijvers voor 1000 op het ISieuwsblad van Yper, zullen vau nu tot Nieuwjaar de gazette koste loos ontvangen. S December 1899, ten 9 urn zielmis voor M. Ch. Bruynsteen van wegens de Katholieke Wacht. De tooneelafdeeling «Willen is Kun nen speelt den 10U en 1111 van De cembermaand in t Volkshuis het drama Lodcwijk ofdegje- volgen vi\ii liet spel en de kluchte I>e nag-el van Sint Jansberg. Kamer. De radicalen hadden eene aanvraag gedaan, om het ge zantschap bij het Valikaanaf te schaf fen. De begrootingskommissie had die aanvraag ondersteund, met het noodige krediet te verwerpen. In de zitting van Maandag laatst werd die afschaffing bestreden door den Mini ster M. Delcassé, die deed opmerken dat Frankrijk in groole meerderheid katholiek is, en dat Rusland en Duitschland nog maar juist diploma tieke agentschappen hij het Valikaan hebben ingesteld. Het krediet voor het gezantschap bij het Vatikaan, werd herstemd met 349 stemmen tegen 202. Deziliingeu van het Opptrgerechls- hof waren dezer laatste dagen van weinig belang. De ondervragingen loopen over de reizen vanGuérin naar Brussel en naar Londen in de maand Juli 1.1. Afstelling. De verlcdene week werd M. Julius Japy, nijveraar te Beaucourt, raadsheer voor den bui- tenlandschen handel, doordort socia- listischen Minister van koophandel, M.Millerand,vau zijn ambt ontslagen, omdat deze nijveraar, in het verslag dat de regeering van hem gevraag' had over den toestand zijner nijver heid in hare betrekkingen met den vreemde, gezegd had dat het gouver nement de werklieden laat ophitsen en zelf ophitst en aldus de nijverheii naar den ondergang leidt. Werkstakers. De werkstakers van Audincourt en omliggende, die de verledene week in menigte naar Parijs optrokken om voorde Kamers te manifesteeren,zijn niet verder kun nen geraken dan te Belfort. Daar zij door het leger bewaakt en dat hun doortocht belet werd, zijn zij van ar moede naar Audincourt teruggekeerd. in het Paleis zelelde, tot levenslange verbanning veroordeeld. Volgens de laatste berichten die ge neraal Otis naar Washington seint, moeten de Philippijnen sedert eenige weken groote verliezen ondergaan hebben. De opstundclingen bestaan enkel uog uit twee kleine benden, die zich verschuilen. Hun opperhoofd Aguinaldo is gevlucht en hunne hoofd stad Ilo-Iio is ingenomen. Het meeren- deel der leden van het gouvernement zijn gevangen genomen en generaal O.tis heeft van de Amerikaansche re giering bevel ontvangen, do Chinee- zeu van het Philippijnsch grondgebied e verdrijven. SamenzweeringOver eenige dagen werd te Konstantinopel eene samenzweering ontdekt, die voor doel had den Sultan van Turkije van den troon te werpen.Drie personen waren in het koinplot betrokken Said Bey, voorzitter van de rechterlijke afdeeling van den staatsraad, Firdey Bey, lid van de Burgerlijke afdeeling van den staatsraad en Zia Molla, lid vari den raad van den cheik UI Islam. De drie beschuldigden, werden Maandag door ««nen buitengewonen rechtbank, die De verledene week zijn 10 duizend Engelsche troepen nabij Eastcour! ifingekomen en hebben er zich mei ene afdeeling der Engelsche leger macht kunnen vervoegen. Den Don- Ierdag 23 November heeft het Trans- aalsche leger het vijandelijk leger ontmoet te Beacon 's Hill, niet verre van Easfcourt. Daar de Engelsche overmacht te groot was, hebben de Boris moeten achteruittrekken tot Weeuen. De Engelschen hadden 15 noden, 72 gek weisten en verscheidene rijgsgevaugeucn waaronder kom- maudant Hobs. De Boors ondergingen ook tamelijk groote verliezen. Hun Mchteruiitocht is geen teeken van he il mwdheid maar wel van voorzichtig heid en behendigheid, zooals de ;elschen het reeds verscheidene malen ondervonden hebben. De Boe ren trekken zich lenig, maar verplaat sen zich met zulk gemak en met zulke groote snelheid, dat zij weinigen lijd nadien het vijandelijk leger langs achter weder aanvallen. Men verwach zich thans aan eenen grooten slag rond Coleuso'. In het Zuid-Vesten te Graspan zijn do Boers achteruit gedreven, en door het (Je lanciers der Engelsche troepen achtervolgd geworden. Doch dit 9 lanciers heeft zich zoover gewaagd datmen gevreesd heeft dat het hetzelfde lot zou ondergaan hebben als het 18e huzaren, dat door de Boers omsingeld on gevangen genomen werd, want sedert den slag van Graspan heeft men dit korps verscheidene dagen lang uiet meer gezien. Volgens eene depeche van 27 No vember, zou Lord Methuen zich mee ster gemaakt hebben van Houeyncs Kloop, gelegen tusschen Kimberiey en Graspan, en er 2 millioeu kartou chen gevonden hebben. De Engel schen rukken zegepralend naar Kim beriey op. In Engeland worden de oorlogsloe- bereidselen nog altijd druk voortge zet. De 6e legerafdeeliug, die 10 dui zend man bevat, zal ook te been ge bracht worden. De Engelsche regee ring heeft ook 10 millioeu nieuwe kartouchen besleld, 100 duizend schrapnels, 50 tonnen lyddite en eene hoeveelheid obussen voor de zee kanons. Petrus (Piet) Joubertde boeren-gen? aal, is van eene familie van Sint Pul, uit de otn streken van Duinicerke. De voorouders van Joubert weken van sar uit, toen dit geweste nog aan Vlaan deren behoorde Alzoo is de transvaalsche «vecAgenemD, eigeutlijk genomen, vau vlaaa.scbeii oor prong. Joubert verloor vroeg zijne ouders, en bij werd rondreizend kooptnau en daarna t.-e- si'ndelaar. Hij deed goede zaken, en weldra kon hij zich op zijn eigen vesligua eu werd iaan van aanzien. Da Boers werden door de Engelsche. ui. (aapland verjaagd en trokken de Vaalii.ier over. Joubert en de zijnen gingen roeè met hunne landgenooten en vestigden zich te Wekkerstroom. Daar richtte Joubert eene groole hoeve in, kweekte talrijke beestenen werd een wel hébbend eigenaar. Terwijl hij zijne groote boerd.-rij c pp eed bij zekere studiën in de iiechtsgekei d beid. Weldra was Joubert dc raadsman, $u -'s de advokaatdaar van iedereen, ver eti bij in ronde. Bij de eerste gslcgenbeid, -vérd bij dn r de kiezers van WeL kei stroom in den Voiv s aad gekozen, Daar deed bij zich weldi a a.ts verstandig, èlcerd en welsprekende kennen en alge «'een. aebteu. In 1870, trok de toenmalige president, do heer Burgers, voor staatszaken naar Europa Het was Joubert, reeds -iiram,; Piet bijgenoemd, die iiem aan 's lands beiieoi rviiijf. Op het einde der jaren '70 en in 'i begin der jaren '80, ontstond, n ook me- ilijkbedrn met Engeland. Juuberl was to^n re--ds -en oot rzun e worden, en bij en Paul K'üger kwaoer. aar Engeland. Zij bepleitten er de belanden van hun ho l. m Transvaal ble.T nog e» ne gelieele p os n vrede. Wat latei riep-m Pr -turius, ïiügrr n roubert Transvaal uit als vtij m onatbanke- lijk land. Engeland kon dat niet v«idragen, en de oorlog weid verklaard. Joubert komajau- deerde zijn volk. 't is van toen af dat zijn üauue door geheel Transvaal beroemd werd.» en door all- i geëerd. ft Slimme Piot versloeg de Engelschen te Lang Nek, aan de lughge rivier en op Ma- jubaberg. De europeesche krijgskundigen, hebben deze drij wapenfeiten van Joubei t hoogelijk eroemd. Op den Majubaberg vooral, was de ncêr- Het heeft Zijne Hoogw. den Bisschop van Brugge. Vrijdag, behaagd den Eerw. Heer Dilgftr professor in het Kollegie alhier, Di recteur vüii het Weezenhuis van Yper te be noemen. D« Eerw Heer Bilker genoot in onse st-rt eu omstreken de achting en genegenheid van ui wie met hem in betrekking gekomen was. Vroolijk van aard, aangenaam in zijnen oro- gtjng; milddadig van herten, begaafd «ut kunstgevoel en kunstliefde, verkleefd au zijne vrienden en zijne plichten, was hij iemand, was hij Eerweerde Heer Diiger, d- vriend van geestelijk en wereldlijk, van en rijk, bet leven van bet Kollegie. Twintig jaar besteedde bij zijnen t'ijd er- zijne krachten met uen loffeiijksi.-n iever nar de opvoeding r-ri bet onderwijs dtr j ugd Hij beminde zijne leerlingen en was van hen bemind en altijd geëerbiedigd. Hij was een dier professors, wier werk en handelwijze prente slaan in het geheugen en in 't her te van studenten en ambtgenoo ten en die niet kunnen vergeten worden. In de gewichtige en eervolle bedieningen, die hem iu zijn toevertrouwd, zal hij dat edel werk van opvoeding en onderwijs, in hetwelk hij zich hoogst verdienstelijk maak te en dat hem siitij-j.licf was, kunnen voort zetten. Het deeit ons dat bij onze stad ver last, maar .ij vu-nsehen (ie vveezer; geluk, dit heui vocw ikstim£l..r zullen hebben, Zij rullen in hem meer dan eenen overste eenen vrder vinden. Hij veroot loove ons hem de hulde te bie dt-t» onzer dankbaarheid voor bi t go. d, dat Wij deed sat: de jonkheid onzer stad, en onze beste wensehen voor zijn g. luk cn welvaren. Kar. hje van't Weekt blad vraagt renen bezem om overal at! de kaloten weg te vagen, 't Moet zijn dit bunnen hbeioien pak uit gij neet wel die pak 11 ugens die in de •.ievitijr van 1872 in dc halleStrate tegen het Stadhuis slond. Wat /.ij'i d» tijden veranderd! '.egt Kaïehju, en bij is kwaad omdat Mijn bee Surmuiil in zijne r devoeri 'g van 11 Novem ber 1.1 zijn bestier verdedigt tegen dc dwjiz-' aanvallen der liherab ia. Eigi n b.l' stinkt, zegt bij. Eu ziet, ienige leken veider boti K«ril;je met zijn ztlveu dat het een plezier is. Wai4sprckci.de van de touneelfeesto d. Steircmuwien, zegt Karelije De hecren Karei Deweerdt en Prosper Deyroule hebben tich op meesterlijke wijze gekweten van (le tol van heibertjters Stinkt dat misschien ook, Ka>ritje? Maar!.... daar komt eentwat op het einde Tot over eenige weken stond er in Alpha' - bl-'idje te lezca: OCCASIE Ie koopen E N E A L L E R B E S T V, En ziet, et ii womp v '.ut e v i-s die vioj ,t, Wij hebben o" trokken en zijn gM-m vfkocht hnd «c: ri.i' iv ion ViÜLI En m s1 -1 ns ot—rt'jigi] was it t hij u-, gemeen n aad zou »,-rai <-.•• wederom c-p zijnen poot.... w.i de eerste viole jon iiachts i tc rpehn 't Is wel dat er eene doozc bij was o: zijne viole er in te laten iiij daar z<- gen: 12en bantje! The van wege Boston f Amerika) DE MAATSCHAPPIJ DER CARTERS INKT de machtigste der Vereenigde Staten v .i Amerika, ten einde hare waren in Bel; ië te doen kennen, biedt voor 6 frank de volgende waren Slechts nog een tiental kisijes zijn te ver- i ijuen voor Yper i ri omfnelanrs bij in de Boterstraat, 36. Maandag morgend kwam ons de droevige marc toe van bet ziek zijnen, eepige uren later, va« 't ov lijden van onzen diepbe* in 1 tfijO -•••'• dei vi men man, de t r *d - i toii»;i« diofttorlijiteu :;t - V Morion wij i-;..- weHc o roral h vers!-;,- -( b o w -t,e iroMc j da; ri n (I-ciidi! e. veroorzsa - 1 eten wis en ia nr 'J nag der Engelschen bloedig en tevens vol j van Karclljes utukel over den tlektniumt ,'f komen. jdnt verre is van lof te zijn, en pert Transvaal was das weêr vrij en kon ver Geweldig..,..stinkt. 1 ademen. Er had eene kiezing voor eenenJ Hoort wat Kurelije zegt: »l!fs president plaats. u Een dingen nochtans is te belteuren: hen hinden, zoo ieg Een van de twee zou gekozen worden, dat j y ^ui men ,n rfe derde plants zoovele fi u w ,i sp brooddronken jongelieden aun.nj'; die ziekt tak vviat wist iedereen, of Piet Joubert, of P..ul Krüger. Het was Krüger, die in de jonge republiek eenen grooten naam van yvijs man bad ver worven. Joubert was onder-president en «vecht generaal anders gezeid-; minister van our- log. Joubert's eerste zorge was, de verdediging van bet land op ernstiger, voet in te richten. Hij wist het trouwens wel, die slim/ m Piet dat de Engelsche]) nog zouden opko men. Dat was dan Joubert's eerste bezorgdheid, eti verder keerde hij naai zijne groote boer derij terug. Als er gevaar dreigt, zorgt Joubert voor land en legeranders waakt hij over hoeve en stal. os veroorloven le schreeuwen en te huilen nis bezetenen en alzoo van eene tooneelz- I ein soort van dier eng nar de maken. Sapperlot, Kaïeitjc, dal stinkt! Kareltje vraagt dal de politie daar zou tufschenkomen. Bah! Kareltje, dat en is niet noodig. Pakt uwen besem van hierboven en't zal wel gaan. Eene oude schoolvos, medeschrijver van 't Weekeblad, heeft nu uitgevonden dat de gemeente Kerkheve in Veurne-Ambacbt ligt! Komt dat tegen V en S' i'iij.i va;: voegde Kiaiiii.'ii spreken Gezeild en de hei ten e» de geesten zij/u r vrienden en bewonderaars troosten en ver kwikken door de buide die zij den eroote?; man zullen bieden. Gezelles machtige geest is teruggekeerd tot zijnen almachtigen Schepper dien hij zoo liefdevol gezongen heeftontsnapt aan de aardsche ellende geniet hij reeds, wij ver hopen 't, den eeuwigen loon waarnaar 1 ,j verlangde Gelukkig die gestorven en begraven zijn eu die, den loon verworven r-eeds in de haven zijn HBSSüBSI TO TO" tl'l! 11 'B ILTOTOTO"*?»*» EN DOOZE DAAllB'j j, V'j i i •V'.'S "'Tl 'i' Ao i, VI v- d-.t I O b Zi d -t f; 1 l ti i 2 1.50 6.50 2.00 WEERDE 1 liter allerbeste inkte (bluo-black) Fr. 4. 1 fiesch rooden Inkte (Grimaonj 1 flesch colle en borsteltje 1 prachtige Inktpot v;or twee soorten Tan inkte (vernikeld) (stolsel Victor) 1 fleschje tampon-inkte.een eeuwig durende almanak, colle voor photographien te plakken, enz. 'tZij te zameu Fr. 16.00 «Mat jr wrr;p: - ccjassstttttetwni A?i (J (O V,! (I'M I) 'V. (U'.l /- -l.il llU.il v u

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 1