D i IS EN OMM ELANDS, m STUTKUSDIGS OMSCHOUW PLAATSELIJK] On Zaterdae,30 Rn Maart 1901. centimen 't blad. 36ste inar. Talmerk 3409. Het budjet van oorlog verworpen] Een duur boekje Amerikaanse!) Familiegeest GEMEENTERAAD Een complimentje voor de heeren Officieren Frankrijk De onsterfelijkheid en de Strijkers O Te trekken bij den UitgeverT* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodscha p we ze n ofte posttegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags,;en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het Mad «n is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. lies moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk lo, TE YPER. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekenthnakinfen kosten 0,fr.lS de rake; binnen't blad is't 41 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAS,te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlanderen wonen. Mislukte krijgsverrichtingen. Ondanks de officieele depecbenl der engelsche regeering, die alle De middenafdeeling der Kamer, I gevechten als zooveel overwinningen gelast met het onderzoek van het bud- voor hare troepen wildoen doorgaan, jet van oorlog, heeft donderdag dit js het thans zeker dat de krijgsver- budjet verworpenzoo iels is sedert richtingen van de generaals French 1830 nog niet gebeurd. Hel verslag en Smith Doricn, in het oosten van M. Deivaux werd krachtdadig Transvaal, mislukt zijn. De negen ze!:ere M. Guérrier, voorzitter van I gehouden hebben mat de fl sschen Iambic, een socialistisch syndikaat, versche nen donderdag morgend voor de boetstraffelijke rechtbank van Mar seille, beschuldigd van aanslagen tegen den vrijheid van den arbeid. M. Quilici verklaarde socialist-revolu tionnair te zijn; hij zegde dat M. j in de verwarring verloren geraakt, bijeen te brengen. van beknibbeld door MM. Woeste en Core tienden van de strijdmacht der Boe- Eene zeer godvruchtige spaansche dame, vurige bewonderaarster van den Paus, heeft aarrZ H. een zeer kostbaar boek, aange Millerand, minis er van handel, hem I boden. Het bestaat uit 250 bladen, zeer aangezet had tusschen te komen in del smaakvol gebonden, die alle volkomen aan I .werkstakingen van Creasot en van|elkander gelijk zijn; het zijn gewone bil- maus. Men 1 ^ersa„ o ren, die zij aan de grens van Zwazi-| q0U|jS> Die verklaring heeft eene jetten van duizend pesetas (franks), neerleggen, doch M. Lorand verzette land hoopten te verpletteren, zijnLr00(e opschuddi„ verweklj want' er zich tegen. De stemming werd hun ontsnapt, en bevinden zich thans, L niet a,8 vcrzoener dat Qailici gevraagd cn het budjotwerd verwor- t zij tusschen Standerion cn Heidel Lic|, mel dl# werstaklnge„ bcm01)jd pen met 3 stemmen (MM. Uoremaas, berg, 't zij tusschen Machadodorp enhieeft Rosseeuw en Lorand) tegen 3 (MM. Pretoria, 't zij zelfs in Natal. Generaal Scbollaert, Francotte en Deivaux) en De Wet is naar Transvaal weerge- 1 onthouding (M. Woeste.) keerd, om daar op zijne beurt de Tengevolge dezer stemming ver- engelschen lastig te vallen, en de klaarde M. Deivaux zijn ontslag te Boeren, die zich in de Kaapkolonie] geven als verslaggever der midden- bevonden, trekken de Oranjerivier afdeeling. M. Schollaerl, voorzitter over, om de engelsche garnizoenen in der afdeeling, verklaarde, dat, gezien den Oranje Staat te gaan aanranden het geval, zonder voorgaande, de zit- en despoorwegen op te breken. j Alle b(men kunnen geen paleizen WJD| ting van de afdeeling moest opge- jn het oosten der Ka&pkolome fnaar de genngsie, de kleinste woning kan schorst worden tot na de Paaschva-1 wordt er nog altijd gevochten. De door orde eu netheid aantrekkelijk gemaaki kantie en de regeering moest geraad- Boeren hebben de achterhoede der wo.den. pleegd worden. De verworping van J legerafdeelirig Bruce-Hamilton ver Opdat zulks geschiede moet de man dej Het grootste genot moet voor den vader des huisgezins aan den familieheerd te vin den zijn. Het vrouwije moet daartoe meêhelpen door hare li.'de. Een firma in Canada kondigde het vol gende aan Tegen inzending van 1 dollar zenden wij, goed vei pakt een fraai gebon den boek van 400 blz. vol goede dingen. Een ieder dienl zich dit aan te schaffen Het mooiste boek dat ooit het licht zag (n het fransch en engelsch vertaald. In sommige landen verboden Zend dadelijk postwissel De policie, meende met oplichting te doen te hebben, zond een dollar en ontving een bijbel, ter weerde van 15 amerikaan- sche cents woord, door zijnen liefhebbenden handel en j j wandel opwekken. 't Is al stille waar het nooit en waait, z- g11 tiet spreekwoord. Aile dagen zijn niet gelij's, voegt men erbij. Maar indien eens, betgeen God verhoede, eene kleine wolk de heldere lucht van het huisgezin mor-st benevtlen,| onweer niet doen losb; e Openbare zitting van den op Zaterdag 30 Maart 1901, ten S u. 's avonds. i. 2 DAGORDE Mededeelingen. Stadsboekerij Rekening 1900 aan uwe sinders ten minste een goeden naam en een goed voorbeeld na. 3 Museum 4. Bewaarscholen 5 Keukenschole 6. Muziekschool 7. Nijverbeidschool 8. Burgerwacht 9. Vrije Bewaarscholen nieuwe klassen. id. id. id. id. id. id. aanneming van Wij zullen maar Goliath bij zijnen spijt laten die natuurlijk is voor eeneri razenden geuschen pedagoog zooals Goliath. Immers welk genot zou 't zijn voor eenen Goliath pastors, paters en nonnen te water en te broode te zetten Daar is 't dat Goliath zou willen komen, dat is de droom van zijn leven. En dat is de reden, de eenige reden waarom Goliath zoo geerne zulke artikels schrijft. het budjet van oorlog verwekte in de plicht De Wetsdorp te ontruimen, en |vrouw aanmoedigen, haar door zijn goed wandelgangen der Kamer eene groote Zjjn eerst teruggetrokken, na daar opschudding. hennen voorraad opgedaan te heb De stemming der middenafdeeling bon. Te Thabanchu heeft een gevecht is eene waarschuwing voor de re- plaats gehad, waarin vier Boeren ge geering ei voor de militaristen, die vangen genomen werden. Te Ilen- geene rekenschap willen houden van jn'ngfontein werden daarentegen de de rechtmatige verlangens der bel- engelschen geklopt en zij verloren I ^kèrij mag het gische bevolking. Al te lang werden een luitenant en drie soldaten, zon- Lea en bestendigen, de wenschen van het land, dat eenojder de rest te tellen, die eerst later! Peizeu op hetgeen men voor het altaar in vermindering van krijgslasten vraagt, Ual bekend gemaakt worden. Een Gods tegenwoordigheid plechtig aan mal over het hoofd gezien. De Kamerleden detachement van 450 Boeren rukt kander beloofde beginnen te begrijpen dat de kiezers!uit het Zuiden naar Middelburg op. I En peizen op dien band lusschen beiden ook tellen, en de stemming der mid- het kind. Voor hem is de familiegeest, het denafdeeling zal door de overgroote In den Oranje-Vrijstaat voorbeeld aan den huiskring ontvangen, meerderheid der bevolki. g met De engelsche legerafdeeling van eene kostelijke erfeDis. Zijn de voorbeelden vreugde.onthaald worden. Bruce Hamilton, Munro en White,Noed.'t blijf bij, gansch het leven door 10. Gezondheid riool der Dixmudeslraal Zij zal inderdaad een grooten weer- die razzias doen in het Zuid-Oosten maar Z1in ze slecht-- verslag van aanbesteding klank hebben aan hoogerhand, en va» den Oranje-Vrijstaat om del Ouders, vergeet het niet. Laat aan uwe|41. Aanwerving van grond voor t vergroo misschien zal men er eindelijk begrij- Boerencommandos uit te hongeren, pen dat het gevaarlijk wordt de mili- worden voortdurend bestookt door taristen nog langer in te volgen. Al deze laatsten, die de geweeren, vroe- te lang. hebben de vet betaalde sabel- ger weggedolven, nu opgegraven sleepers het hcoge woord gevoerd hebben en zich bedienen van kar Vergelijkende Studie OVer de|44 Wegenislaan tusschen het minneplein en den weg naar Veurne rechtlijning. 15. Wegenis verbreeden van 'l voorland en beplanting in dc Nieuwe Houtmarkt. Godshuizen rekening 1899 e i begroo- ling 1901. grond verkoop! n sectie St Nfllaais verkoop van sparren, taillie en boomen. verpachting van landgoe deren. ten van het gemeentekerkhof. 12. Ge neenu ëigendommen maken van nieuwe kramen op het vleeschhuis. Stadseigendommen verpachting van gras te Dickebusch, 13 thaus zal men er ook het woordldoezen op de engelschen buit ge-1 internationale plunderaars moeten hooreav vacu degenen die bed maakt. Daaronder zijn ontplofbare' talen. Nieuws van den dag kogels, en 't zijn nu de engelschen zelf die de slachtoffers dier barbaar |sche moordtuigen worden Dat had [de engelsche regeering niet voorzien, toen zij dum-dum-kogels naar Zuid- Afrika zond. De Wet in Transvaal Geen voorrechten Woensdag werd er in het Lagerhuis aan de engelsche regeering gevraagd; de officiers, die thans deel nemen aan 1 V" "j" 1 bevindt on den oorlog in Zuid-Afrika, te ontslaan zich met 4UU man bevindt op J j ,„i„mQn no So mijlen van Standerton. van de belasting op het inkomen. De minister van financies heeft gewei- Het gezantschap der Hollanders gerd en verklaard dat hij zulke voor De engelsche regeering heeft be rechten nooit zou toestaan. sloten er zich tegen te verzetten dat Het gerecht te Vaalbank het hollandsch gezantschap uit de Het gevecht te Vaalbank, lusschen Kaapkolonie, MM. Merriman-Sauer de legerafdeeling Bablngton en deP* den toestand m Zuid-Afnka zou- Een jipaansch bhd beoordeelt ais volgt het karakter van de soldaten der bondgenoo ten, naar hunne wijze van plunderen in China Do Engtlschman beijvert zich om meu beien weg te nemen, welke te zwaar om dra gen zijn De Italiaan handelt als liefhebber bij den Uit Durban wordt gemeld dat De|eerslen 00gslag valt hit °P ffiuziekinslrumen en. In vollen dag dragen vier Italiaansche matrozen eene piano weg. De Russen bekommeren zich niet om snuisterijen Zij werpende met verachtingj op den gronden vermaken zich met vrouwen en kinderen te mishandelen. De Amerikanen moeten hebben wat zij willen zij vechten er voor. Geeft men het hun, dan trakteeren zij. De Franschman handelt heel anders 16 17. 18. 19. id id id Maar, in 't schrijven van die artikels zijn er nog al dikwijls maaren die Goliath zouden moeten aanzetten om meer te peizen voor aleer te schrijven, indien Goliath kon en wilde peizen. Zekerlijk als wij den gewonen trant van 't Weeke blad nagaan, moeten wij veron derstellen dat verre 't meeste deel zijner lezers eenvoudige lieden zijn die, door hunne liberale gedachten verblind, gereed zijn om alles te gelooven wat het Evangelie van Kareltje en G" hun voorhoudt. Doch, daar moeten ook hier eu daar lezers zijn die wat geleerdheid hebben, die be- Kwaam zijn om te peizen, die den gang der ziken volgen; en wat moeten deze laatsten dikwijls denken van sommige artikels van Goliath en Gonsoorten Daar komt in den laatsten nummer van 't Weeke blad eenen artikel van Goliath der den titel van Zn zitten nog niet weinig in den Kaas Bij 'i zien van dien titel had men misschien kunnen peizen dat er ging sprake zijn van de liberalen die van 1878 tot 1884, 'tis te zeggen in zes jaar tijd, zoodanig in onzen belgischen Geldkaas zaten en vraten, dat er maar de pele meer van overbleef. Maar, hola daar is sprake van de pastors die volgens 't zeggen van Goliath het land met huid en schorse opeten. Eu hoe zoo dat Laat ons eenen oogenblik veronderstellen dat de cijferingen van Goliath juiste zijn, en dal het geestelijk budget van Land, Provintie en Gemeente alles te zaaien genomen, waar lijk de somme bedragen van veertien miljoen. Als men nu in acht neemt Dat er in Belgie zes miljoen katholieken Dat het geheele budget van 't Land alleen 1800 miljoen bedraagt Dat bijna al de jaarwedden waarvan Goliath spreekt, eenvoudige en gedeeltelijke restitutiën zijn van het geestelijk goed dat gerooid is geweest in den tijd der fransche omwenteling Moet men niet bekennen dat dit geestelijk budget uitnemende matig en gezapig is Eu is het dan te verwonderen dat vele liberalen, ja socialisten zelve bekend hebben 11 nog bekennen dat de matige verhooging (waarop Goliath zóó dondert) maar recht en redelijk was? Dat ons liberaal Weeke blad alle weke bij geheele eemers slijk werpt op pastors, v.v, .wmw. -o- Tepaters en nonnen, daaraan zijn wij zoodanig commandos van generaal Delarey, is|^en willen uitleggen, door het Lager-1TientSin draagt een soldaat, onder den lastLewend dat dit bijna ongemerkt voorbijgaat op verre na voor de Boeren ZOO ver I Huis gehoord wordt. Izweetende, eene zeer groote kas weg. On I Maar zietvan deze weke krijgen ook de schrikkelijk niet geweest als de en- I Het commando Kruitzinger derweg geeft hij ze voor eenen schoenenI officieren hun deel. n<> nnnol I o 1 halsdoek, die hij eene Chineesche dame| Onder den titel van «Geestelijke gelschen eerst beweerden. De engel-1 De COmmandos Schepers en Van' 1 schen schatten hunne eigene verlie- Reenen hebben zich bij het comman- zen op 2 dooden en 7 gekwetsten en do Krujtz-mger aangeslotenen de die der Boeren op 22 dooden en 60 vereenigde strijdmachten rukken nu gekwetsten, doch zij moeten bekennen Lp naar de Oranjerivier langs Ven dat zij in hunne beweging iïdslukt|terstad. zijn. De Boeren zijn met hun konvooi kunaen ontsnappen en de engelschen hebben hunne achtervolging moeten staken omdat hunne peerden uitge put waren. van aanbiedt, die hem toelacht, en gaat metIspreekwoorden staat er onder andere in ledige handen weg. t't laatste Weeke blad te lezen De prachtiscbe Japanees houdt zich nietl Houdt pastoors en officieren uil uw huis bezig met kunstvoorwerpen, en zoekt slechts I zoo gij vrouw of dochters hebt. naar zilverstaven, om ze naar huis te zen Advies aan de heeren Officieren, den. En de soldaten van het Belgisch-Chineescb I p legioen, zoo men ze niet belet hadde verder! uOllHtl) CD de pftStOTS te gaan dan Beverloo, wal zouden die ge-I Goliath en kan het niet verkroppen dal De socialist Quilici, de aanvoerder!daan hebben? Zij zouden, zegt een confra-lhet staatsbeslier de jaarwedde der geeste der werkstaking te Marseille, en ter, ongetwijfeld eerst en vooral zich bezig jlijkheid in België verhoogd heeft Groot nieuws in Yper Van nu af zijn al de Strijkers onsterfelijk. Wie heeft er dat gezeid Een Strijkersbaas, en dus 't moet waar Immers op het graf van eenen zijner onderhoorigen heeft die baas verklaard In hem verliezen wij nog eenen vriend die de groep is gaan volledigen van al dezen die ons ontnomen zijn geweest. Een groep die volledigd is, is een groep waar niemand meer en kan noch en zal aanveerd worden. Dus streng verbod aan al de Strijkers van dcod te gaan. Die wilt blijven leven, worde Strijker. Leven de Strijkers NIEUW v VAN YPER zijn zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1901 | | pagina 1