DIT IS EN OMM ELANDS, PLAATSELIJK >n Zatorctog, 27en April 1901. 5 centimen 't blad. 36,te ianr. Tal <?rV 1^37 Wat mijnheer Bara in den tijd hield staan 't ls aardig Stad Yper Gemeenteraad Te trek/ten bij den Uitgever, T* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap we 3en ofte post, tegen 3 frank 's jaars 't Nieuwsblad van Yper verschijnt's Vrijdags, en's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrati, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAs.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- 2? kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- w Westvlanderen wonen. Iedereen weet dat mijnheer Bars in den tijd een onverzoenlijke vijant was van de Katholieke kerke. Nogtaus in bet begin zijner poli tieke loopbaan heeft die man soms eenige bewijzen gegeven van gema- tigheid en rechtveerdigheid tegenover de katholieken. Dit was het geval wanneer hij in jaar 1859 een proefstuk uitgaf om den graad te bekomen van bijgevoeg de doktor in rechten ter liberale Hoogeschool van Brussel. Vele kostelijke bekentennissen zijn in dit stuk bevat. Wij willen er hier eenige overnemen die nu bijzonderlijk groote weerde hebben. Artikel 16 der Grondwet eischtdai het burgerlijk huwelijk het gods dienstig huwelijk voorenga. Mijnheer Bara bekent dat die arti kel aan de burgerlijke macht het recht van toezicht geeft op gods dienstig gebied, op een sacrament der Kerke. Die schikking der Grondwet, zegt hij, onderwerpt dit sacrament aan eene voorafgaande toelatingzij stelt dus den Godsdienst onder het beheer va-" den Siaat, hetgeen tegenstrijdig n is aan de Scheiding van Kerke en Slaat, en aan de vrijheid van het uitoefenen van den Godsdienst. Verder nog zpgt hij daarover: Artikel 16 is strijdig met de grond- beginselen. De Grondwet en mocht het godsdier stiq huwelijk t och belet- ten noch regelen, vermits het een akt is van den godsdiensten dus geheel vrij moet blijven. Met hel godsdien- stig huwelijk te willen doen voorenaf- gaan van het burgerlijke, heeft de Grondwet aanslag gemaakt op de vrijheid. Het is goed die woorden te ont houden. Zij wettigen ten volle de handel wijze van sommige katholieken die, om verzet te teekenen tegen de in breuk op hunne godsdienstige vrij heid, alle plechtigheden vermijden tijdens hun burgerlijk huwelijk. Wij veroorloven ons ter loops eene bemerking te maken. Volgens 2 van dit artikel 16, mag de wetgevende macht eene bijzondere wet maken waarbij in sommige geval len het godsdienstig huwelijk het bur gerlijke zou mogen voorafgaan. Tot nu toe is die schikking doode letter gebleven. En nogtans hoe noodzakelijk is zulke wet niet? Om maar één geval aan te stippen. Zulke wettelijke schikking zou hoogsi te passé komen voor sommige men- schen die, na een woelig leven, op hun sterfbedde door een godsdienstig huwelijk hunnen toestand voor God en Kerke zouden regelen. Jammer is het dat zulke wet aan het dagorde onzer Kamers niet eri komt die zoovele tijd verslijten in nuttelooze besprekingen. Wat artikel 117 aangaat, die de jaarwedden der geestelijkheid den Staat ten laste legt, mijnheer Bara bekent dat daarom de betaalde kerke lijke ambten geen publiek karakter verkregen hebben, en dat de Staat bijgevolg geen recht heeft op de be zoldigde eerediensteu. De jaarwedde en maakt van den priester geen openbaren ambtenaar, zegt hij, want de priester onerwijst in name van EEN GEZAG DAT GROOTER IS DAN DIT VAN DEN STAAT. Welk eene bekentenisse Een katholiek en zou het niet klaar der en beter zeggen. Daaruit blijkt hoe hatelijk de han delwijze is onzer belgische liberalen die ten allen tijde den priester trach ten te broodrooven om zijne gods dienstige vrijheid en plichtbeoefening te krenken. Mijnbeer Bara aanveerdt ook dat de Grondwet aan den Godsdienst de openbare en vrije uitoefening zijner plechtigheden toestaat. De vrijheid der eerediensten en bevat niet alleenlijk het recht van te doen hetgeen zij begeeren binnen de kerken; zij geeft hun ook de toelating in de straat te komen. De uitoefening van den godsdienst ter strate, is vol- gens de grondwet geheel en gansch vrij. De processiën, het bedienen der Sacramenten, het wijden van kerk hoven, het planten der kruisen, de begravingen en andere uitwendige plechtigheden EN MOGEN NiE'l BELET WORDEN. Hoe pijnlijk en valt het niet voor de 'ransche katholieken van te moeten zien dat, niettegenstaande de ver- daring van de rechten van den menscli endenburgerniettegenstaande de eugenachtige leuze Vrijheid, ge lijkheid, broederlijkheid, het uitoefe nen hunner godsdienstige vrijheid maar een ijdel woord meer is I Voor de fransche geuzen die het dragen der soutane zouden willen verbieden, heeit Mijnheer Bara eenige woorden die treffende zijn. Niets, zegt hij, en slaat meer de inbeelding dan de godsdienstkleedij Het is dus niet te verwonderen dat bijna alle godsdiensten voor hunne bedienaars een kleed aangenomen hebben dat in betrek staat met de ge- wichtigheid van hun ambt. Niet al leen geeft het kleed gezag aan dezen die het draagt, maar het vermaant hem ook zijn zeiven te eerbiedigen, wilt hij van anderen geëerbiedigd worden. Eindelijk halen wij eenige woorden aan die in de tegenwoordige omstan digheden van buitengewoon groot ge wicht moeten zijn. e IVanneer men eenen godsdienst wilt beschermen, moet men hem be- schermen in al zijne led^n. De kloos ters zoowpI als de wereldlijke geeste lijkheid, maken deel van het katholi- cismus zij zijn zelve de sterkteen het leven van den godsdienst. fVilde men redelijk zijn, de kloosters zou den ook hun deel moeten hebben in de weldaden der wet. Bemerkt wel deze woorden DE KLOOSTERS ZIJN DE STERKTE EN HET LEVEN VAN DEN KATHOLIEKEN GODS DIENST. Die woorden zijn als een krachtige weêrklank die uit het graf komt van Zondag achternoen hebben de socialisten hier meeting gehouden. De uitnoodigingen lieten weten dat de gezellen zouden vergaderen in de herberg Het Klein Hoekje en dat Anseele en Shaw daar zouden 't woord voeren. Noch Progris noch Weekeblad en hadden daar een woordje van gerept. Het Progrès zegt al kwaad zijnde, dal de heer Burgemeester geweigerd had de tooneelzale te geven ter beschikking der so cialisten. Is 't zoo, de heer Golaert heeft zeer wel gedaan, niet anders doende dan zijne voor zaten zoo liberalen als katholieken. Waarom en hebben de vrienden van Progrès en Weeke blad alsdan de schoonezale der Strijkers niet ter beschik king gesteld der socialisten, hunne vrienden? Mysieiie Of lievergeen mysterie.De tijden immers zijn nu veranderd. De liberalen hebben nu lanen Kamerheer naar hunne goeste, en zij 'n mogen hun eigen volk niet misdoen. Al te vele koekeloeren met de socialisten, dat zou nu te slecht effekt kunnen maken op de kiezers. Als 't stemming is, 't is dan tijd genoeg om verbonden aan te gaan met die propere ke els. Is het waar dat de socialisten bij dieren eede gezworen hebben hen in 1902 niet meer n deri zak te laten steken door de liberalen van Yper Die 't leeft, zal 't zien. Staatsman; als eene roede die de fran sche en belgische vervolgers dei- kloosterlingen ten bloede komt gee- selen. Drie inschrijvingen zijn toegekomen, 6332 fr. 6800 fr. 6800 fr. 't Is madame Roose-Dael, die de aanbe steding heeft. Middelbare School De rekening voor 4900 wordt goedge keurd. Verslag dei* zitting van Zaterdag 20 April 1901 De openbare zitting begint ten 5 ure. Ai de raadsheeren zijn aanwezig, buiten den heer Minister Baron Surmont de Vols- berghe. M. de Burgemeester zit voor. Er wordt geklaagd dat de kalsijden in stukken gereden worden, voornamelijk door dezen die belast zijn ze te herstellen. M. de Burgemeester zal maatregels bestu- deeren om daaraan een einde te stellen. Lijn Westnieuwkerke Er werd over korten tijd nog geklaagd over de tramlijn Westnieuwkerke, die, voi gens 't schrijven der gazetten, weinig te oen had en hare onkosten niet uit en keerde. Jit een gedaan onderzoek blijkt er dat de opbrengst gedurig aangroeit, en dat de stad reeds geld trekt van die lijn. Borduren voor de Voorlanden Het bestek was 4200 fr. Drie aanbiedingen werden gedaan voor 3782 29 fr. -- 4042 fr. 3868 fr. Mm' weduwe Vonck is aannemer verklaard, daar zij de leegste inschrijver was. M. D'Huvettere. 't Is te hopen dat de prijzen der steengroeven nu niet en zullen opslaan Algemeen gelach.) M. de Burgemeester. Wij en hebben ons niet meer gewend tot buizen die ons verleden keer hebben in den brand gelaten Straatlanteernen Voor 't maken der lanteernen waren er zes inschrijvers 1041 1240 1064 404 1057 1480 fr. Het bestek bedroeg 1096 fr. 'tlsoe heer Ser. Tavernier, die aannemer is verklaard. Riool St Jacobsstraat Het bestek bedroeg 6372 07 fr. Feesten van Aalst M. de Voorzitter doet opmerken dat er geen sprake geweest en is van naar Aalst te gaan met 't muziek en de pompiers. Met de pompiers alleen zou dat rond de 500 fr. kosten. De schepenraad denkt dat het beter ware enkel de helft der mannen te laten gaan, om reden dat er gedurende de afwezigheid van het korps zou kunnen brand ontstaan, en dai niemand geern daarvan de gevolgen zou op zich nemen. Men zou maar de helft der mannen en de helft der officieren laten gaan. De onkost ware dan maar 250 fr. M. Bouquet denkt dat het betamelijk ware naar Aalst te gaan met muziek en pom piersde Aalstenaars zijn ook alzoo naar Yper gekomen. De wederkeerigheid ver eischi dat we ten hunner opzichte hetzelfde doen. M. de Voorzitter. Geheel wel, maar ik n wil da verantwoordelijkheid niet op mij semen. Is de raad van uw gedacht, hij zal ingevolge beslissen en ook de verantwoor delijkheid nemen. 't Is te hopen dat het niet en zal branden dien dag, maar moest er bij gevalle brand ontstaan, wie zou er blusschen Er blijven slechts tien mannen in stad, en er zijn er zoovele noodig voor de leêre alleen. M. Boone. In die voorwaarde is er een middel nog uit te gaan met muziek en pompiers. M. Begerem stelt voor dat er 50 mannen zouden gaan met het muziek, of ten minste 40 en 't muziek. de Burgemeester vraagt de verdee ling van het voorstel Begerem. Hij zal stem men voor 40 mannen, maar niet voor het muziek. 't Voorstel 40 mannen wordt een parig aangenomen. 't Voorstel om ook het muziek te laten naar Aalst gaan wordt verworpen, met 10 stemmen tegen 4. M. de Voorzitter. 't Is wel verstaan dat het muziek dan een ander uitstapje zal doen. De rekeningen en begrootingen van kerk fabrieken worden tot eene volgende zitting verschoven. M. D'Huvettere vraagt wat er zal ge daan worden met het oud klooster der Arme Klaren M. de Voorzitter. Tot nu toe en is er nog geene beslissing genomen. Godshuizen. Boomverkooping Goedgekeurd. Disch Verpachtingen. Goedgekeutd. M. D'Huvettere vraagt dat Disch en Hospicen wel zouden doen verstaan in hunne verpachtingen dat zij geene pachtverminde- ring en zullen toestaan. Maar al te dikwijls en gebeurt het dat goede pachters te kante gezet worden, door schartelaars, die in de verpachting alle geld uit geven en dan korts na de verpachting komen vermindering vragen. MM. Fraeijs en Vanden Peereboom zeg gen dat in Godshuizen en Disch reeds derge lijke maatregels zijn genomen. M Fraeijs voegt er bij dat M. D'Huvet tere ongetwijfeld de verpachting bedoelt vart Br ielen. Daar was 't een buitengewoon geval. Er was gezeid geweest dat men 60 fr. van t gemet niet en zou aanveerden. Nu de pach ter zei dat hij te Langemarck goed aan zij n brood geraakte met 67 fr. te geven voor land dat veel slechter was als dit waarvoor hij nu 65 fr. zou beulen. Het onderzoek heeft bewezen dat hij volle waarheid sprak. Waarom zouden wij hem dan geweigerd hebben. Pensioengilden De heer Struye leest een breedvoerig ver slag nopens de schikking waarbij geene bij- premie verleend wordt aan de personen die meer dan 20 fr. rechtstreeksche belastingen betalen. Uit dit verslag blijkt dat 80 per honderd van de personen die meer dan 20 fr. betalen volstrekt niet noodig en hebben bij- premiën te genieten. Het reglement wordt dan geheel gelezen en eenparig gestemd. Rijselstraat M. de Voorzitter. Als gevolg aan de on derhandelingen, die wij gehad hebben met het Staatsbestier voor 't herleggen der Rijsel- strate, stellen wij u de volgende overeen komst voor met het gouvernement De Staat zou de eerste sectie der Rijsel strate tot aan St Pieterskerke herleg gen gelijk de Boierstraat en dit op eene breedte van 7 meters. Het overige zou langs wederkanten ingenomen worden door de voorlanden, die zooveel zouden verbreed worden. Daarbij zouden nog de Meenenstraat en de Diksmuidstrate op dezelfde manier rleid worden. Op de verbreede voorlanden zouden langs wederkanten der Rijselstrate boomen en lan- leerns geplaatst worden. De steenen der Rijselstrate zouden ge deeltelijk kunnen dienen voor 't herleggen der groote makt, waar de voorlanden ook zouden merkelijk verbreed worden en boo men geplant. De Staat zou de boomen planten en de stad zou ze enkelijk moeten onderhouden en natuurlijk de voorlanden leggen. k Heb de zake der voorlanden doen on derzoeken en 't bestek doen opmaken dat zou aan stad 22 930 fr. kosten, voorlanden, anteerns, enz. Misschien ware er nog mid del de Staat zijne tusschenkomst te verkrij gen voor het maken der voorlanden. M. Boone. Is 7 m. breedte genoeg voor eene strate M. de Voorzitter. Op 7 m. is er middel om met drie rijtuigen nevens elkaar te pas- seeren, 't geen natuurlijlfheel zelden gebeurt. M. Boone. Zal er ook een veloweg zijn? M. de Voorzitter, Neen, die zijn afge keurd. Boone. De veloweg in de Boter strate is ook reeds gedeeltelijk in stukken. Met nauwe straten ztjn de wagens dikwijls verplicht af te steken op de velowegen en daardoor komt het dat er reeds vele steen tjes gebroken zijn. M. de Voorzitter. De onkost is mis schien wat groot voor stad, maar 't is eene buitengewone gelegenheid, die wij niet en mogen laten voorbijgaan. Andere werken kunnen misschien wat wachten. Wij en mogen geen goedkoope steenen gebruiken voor de voorlanden. De kalsij- steenen der Ourthe kosten min, maar ze en zijn op verre na zoo sterk niet als poifier. Tt Poperinghe hebben ze er gebruikt, omdat ze niet seffens andere en konden rijgen, en nog onlangs heeft de heer Schepene Van Merris mij geztid da' er ver scheidene reeds gebroken zijn. Wat de uitgave betreft, onze geldkasse is in goeden staat. We hebben nog ruims 50 000 fr. ongebruikt liggen. Onze inkom sten vermeerderen. De trammaatscbappij zal ons jaarlijksch eene somme betalen voor t gebruik van 't water en we zullen dit ook eischen van de Vlaanders? Als ze wille» water hebben, zullen ze 't moeten betalen. We inogen dus heel gerust ziju dat de stad gemakkelijk aan al hare verplichtingen zal kunnen voldoen. M. Boone. De salsijsteenen der Rysel* «s"3 V ft

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1901 | | pagina 1