r./<b M M E L A N D S W er"ra"' 0„e 3 prr:r-"E°™,err I V A S centimen 't blad 36ste jaar. Tal merk 1871 St Michielsturners Koninklijke Fanfare Nederland Katholieke Zendelingen Gewichtige getuigenissen Vol beteekenisse Eene groote sterre die onder gaat STAATKUNDIGE OfflSCHOÜWj Transvaal Vrankrijk Verhevene en dappere tale Stad Yper, Gemeenteraad '1' -'•"'■rii-iji, December dernrkt!Tege^n JaS-sTend* Vrfags' en 's Zaterda*s na Het Mad en is niet min terr'J/' en den vrachtloon buiten Belgenland. op voorhand betaald. 30 V°°r een geheel iaar en 't wordt Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; YperschVlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal jaars. 0,U0b'™f?RecZnr'wt'!°V'';,5de r,*e: N«d is 't strate, en te Parijs, 8, Place de Magdaiena- het Nieuwsblad van Yper en I"r"«" nieuwjaar. n„, O I 'S onrechtveerdig, onrechtveer meuw mengelwerk en zal di«. onrechtveerdig, herhaalt Mijnheer Mer maar rond nieuwjaar kunnen be-1^e.lyncl lü'. driea>aal met buitengewone kingen voor T IWsblad ïp"»Bwr,'lTT? Mf"""1 Westvlaanderen wonen. dle buiten 0ost" vocht dat het haar I Voorzitter ,.cuo onmogelijk waren. e|zaak te bespoedi 3r zal een Wolff lieken. Onder was een razende vijand der katho- reeds gevraagd hebben dei Op voorstel van M. den Voorzitter en: ongetwijfeld is| b™f van deelneming gezonden wordehnaar den Raadsheer, Minister Baron Surmont de Volsberghe, ter gelegenheid van 't overlijden zijner eerbiedweerdige moeder. hunne overtuiging reeds gemaakt. finnen. geven eene feeste in 't Volkshuis op Zondag 29n December,'s avonds ten 7 ure. ^-cC.k. E.i zijn bleek wezen ziet men leven dig blozen, als wierd hem een persoonlijke smaad aangedaan; terwijl hij, hitsig opstaat en drie stappen doet in het bureel waar samen zijn. Daarna komt hij weder Ik herhaal het u, zegt hij, dat is on rechtveerdig er. schandalig en ik ben be reid en zegt het maar, dit ten stelligste te loochenen bij al wie in mijne tegenwoordig- die lasterende beschuldigingen heid zou Naar wij vernemen zal de Konink-|durven berhalen- lijke Fanfare een tweede avondfeeslL,,," jend£lingen hebl)en koopwaren «ge Er wordt nogmaals bevestigd dat bet koninginnetje uitnemende wel overeenkomt met haren man dat er D00!t Seen het minste geschil heeft be-|de Kemmelbeke alle gevaar Dat zou een krachtige middel zijn om later |staan tusschen de echtelingen en dat geweken- Oostenrijk bij het protestantsch duitsoh kei al de bjdmgen nopens twist en twee zemjk te voegen. dracht, slechts uitvindsels a<nom trachtte hij de katholiekenen den|soc'a'isten en anarchisten. Nu des te beter voor alle twee. den kreet van Lot von Rom os van Rome!) week hij voor geene ge weldenaren om het katholieke Oostenrijk w seloove te ontrukken en tot het protes- tantismus over te brengen. zijn van De maatregel nopens het water kan met ingetrokken worden, al is de vijver reCdS e_ref!n' 611 al korat er veel water door is nog niet om geven op Zaterdag 4 Ja nu ar 17902Hpiunderd die ver,aten waren 'door'hunne Pr"en inde 00gen- en on het pinda V3 n In n nn ui d°° e of gevluchte eigenaars. Hart M^rl Hij wees geduri. katholieken godsdienst hatelijk te maken. Diensvolgens zag men hem in de Kamers den strengen en heiligen man van het Evan gelie uithangen. Hij sprak De hospicen worden öoomverkoopingen ie doen. van het Woord Gods met de op het einde van Januari eene li? gev,ucnie e'genaars. Had Mgr avondfeesle aan de vrouwen en docle Lu^TI™ ^7°,' tersvan de eereleden van het IJ—-. les ware korle ziek. gedurig op de schandalen der katholieken, verhief zijn armen ten hemel, en doemde dezelve van op het spreekgestoel te der Kamer. een veiligheid gebracht, dit fHU-| dagen later vernield geworden in den brand die,zooals gij weet, den wijk verslond waar ongezegde plu idering plaats greep. I Al met eens komt «Maar ik zeg meer, en ik aarzel niet te|f,ieuws voor den dag vei* ni, n dat, zelve hadden de zendelingen ontslag ingediend als Kamerheer geplunderd» om de ongelukkige Sineezen Niemand kon het gelooven, tot •-oevertrouwd van den hongerdood te been twiJfel Ineei' mogelijk en was Wat in de wereld mocht er gebeurd zijn nun Verleden weke, Dinsdag,was Yper.t m feeste bij de gelukkige wederkom- fflen bun dit niet zou kunnen ver ste van MynheerLeopold Mergbelvnck I! ten ™are men «eteen al de Europea schrijver van het beigisch afgezant-lp 7°" T' besch"IJ; scüap te reiving. I ^iSH^ofai'Slköesturen hadden bevolen dat Een der medeopstellers van den I men zonder genade moest handelen. De Si XXme Siècle heeft de eere gehad oeezen hadden de eerste geweest om de re- met den held der feeste een inter-pe's der volksrechten te schendenen zekere n'eio of onderhond te hebben. I mogendheden hebben daar gelegenheid uit Uitlijn verslag trekken de T0|. wmmenom i«« maanden lang, van Slot gunde woorden,die in Belgie en in den 4 »l»g «»n geplunderde vreemde zonder den minsten twijfel eenen diepen indruk zullen gemaakt hebben. Wij herhalen hetdie woorden in «Ik heb beginnen met te vragen aan Jden mond van eenen man zooais Mijrj- Mijnheer Mergheiynck of hij^ kennis had van I heer Leopold Merghelynck, hebben eene gewichtigheid die aan niemand Het socialistisch berek van de duitsche stad Hamburg was zeer mistevreden tegen eeitige metsers. Deze immers ten getalle van 150 hadden geweigerd mede te doen in eene werksta- king. Het berek eindigt met ze uit den bond sluiten. te M. Vanden Boogaerde - vraagt hoe het f met de herstelling van den Lombaard. en 8001)7'''' E' reedS lnMOl,en de 7 O 8000 Ir. verleerd voor 't binnenste. De buitenkant zal rond de 20000 fr. kosten Plans en bestek zullen aan de goedkeuring bevoegde overheid verstommendIs.uiien, i— "ovUegUe overheid onderworpen wor M. Wolft heeft zijn D.e maatregel heeft algemeen misnoegen l?!ü_en de gemeefi'eraad zal op tijd en stond dat voorwerpen openbaarlijk te vetkoopen in het engelsch gezantschap. de beschuldigingen die de liberale belgische dagbladen uitgestrooid hadden tegen de zendelingen, bij 't lezen van eenige uittrek-1 seis uit het verslag van generaal Voyron. Neen, antwoordt de jonge staatsman, ik en weet niet wat de dagbladen van deze] dagen gezeid hebben. Maar ik heb achter- zal ontsnappen. Zij wreken den edelmoedigea kerk voogd, Monseigneur Favier, bisschop van Peking, en meteen de katholieke Zendelingen en hunne christenen, van denken, want die beschuldigingen zijn altijd I die laffe en ongeloovelijke aantijgin dezelfde. De zendelingen zijn beschuldigd, Igen door de liberale dagbladen van zeker, van medegeholpen te hebben en betI Belgie rondgestrooid. plunderen der stad Peking Juist Ehwel, ik zal eerst herinneren het geen men te veel vergeet, hoe dikwijls net I ook herhaald wordt, dat men onderscheiding moet maken tusschen katholieke en protes- j tantsche zendelingen. De eenige die op berispelijke ja dikwijls I zelf schandalige wijze gehandeld hebben,) het zijn de protestantsche zendelingen. Zuilen die dagbladen het krachtda dig en edelmoedig verzet van Mijnheer Merghelynck overnemen In 't geheele niet. Die dagbladen immers en zoeken niet om de waarheid te weten en voor te slaan maar alleenlijk om logen en laster in te brengen tegen al heigeen van verre of van bij den katholieken «Ongelukkiglijk en maken de Sineezenl godsdienst aangaat, geen verschil daarin; en de protestantsche| dagbladen van het Verre Oosten als zij kla gen, zwichten hen wel die verwarring in'tl klare te trekken, en alzoo schrijft men de geschiedenisse. Zoudt gij mij een feit kunnen aan-| halen dat aan de protestantsche Amerikaan- ders alleen toe ie schrijven is Onze lezers hebben meer dan eens hooren spreken van den beruchten Oostenrijkschen Kamerheer Wolft, den leider van de prus leider Ik heb maar ts kiezen. Zekeren dag jsische bd protestantsche partij, wierd een missionnaris vermoord op 101 't Is Wolft die het hoofd was der alger mijlen van Peking, te Tong-Tcheou. De mi I maansche partij, der partij van de verraders nister der Vereenigde Staten opende een Ivan Oostenrijk, van deze die niet anders streng onderzoek, waaruit bleek dat die I zoeken dan hun Vaderland gekoord en ge «zendeling» ter zijne persoonlijke bate, I bonden aan Duitscbland over te leveren, eene belasting legde op de bevolking vanj Eene schoone zending zoo men ziet, die Tong-Tcheou. De Sineezen eindigden met I maar weinig roem en aanzien kon geven aan hen kwaad temaken, en doodden dien man. I den grooten politieker) man Nu, is het te verwonderen dat de opstand! Om tot zijn doel te geraken was Wolft der Boksers losgebroken is wanneer men Ibereid alle middels in 't werk te stellen, overweegt dat zulkdanige feiten links enl 't 'is hij die met zijne aanhangers van den rechts geschiedden Oostenrijkschen wetgevenden Kamer eenen schrikkelijken warboel maakte, waar men het katholieke Oostenrijk. M.Wolft bad zijn ontslag moeten indienen ten gevolge van een tweegevecht met hoog- leeraar Seidl. Seidl immers was getrouwd en had on dervonden dat zijne vrouw ...te zeer bemind was van den deugdzamen Kamerheer Wolft Alzoo komt die schitterende sterre aan den protestantschen hemel... onder te gaan. De eDgelscben hebben weder nieu wen moed gekregeu deze weke Ge neraal Kruitzinger van d<' Boers, die zwaar gekwetst was, is kunnen ge vangen genomen worden. Vandaar groote blijdschap in 't Engelsch kamp en n.euwen moed. Zal dit een gevoeligen slag zijn voor de Boers In 't geheele nietzekerlijk was Krnitziuger een bekwame en dappere generaal, die in de Kaapko lonie de engelschen meer dan eens heeft geklopt, maar hij zal algauwe door een anderen veldheer vervangen worden, die met nieuwen moed de engelschen zal aantasten. De Boers zijn vast besloten tot den laatsten man te strijden voor hunne onafhankelijk heid en daarom en kan de gevang neming of de dood zelfs van geen enkelen generaal eene merkelijke ver andering brengen in den toestand. verwekt. Immers de uitgeslotene 00odeeIen' er met meer in de sociale kasse die er begintLf" k Burgemeester- 'k Zal aan de gevoelig aan te worden. I bosPlceheeren laten weten dat de raad ver langt dat den Lombaard met De Kamer is nu aan 't besprekeD eener wet om de stemming hij de kie zing geheim te houdeü. Jn België is het reeds jaren dat de stemming ge heim is. Intusschentijd en willen de metsers blMtefflTiJWr "Vuigenufa-Vbriiai u<K go- daan Wij verzaken aan de kostelijke eere deel te maken van den socialen groep men vraagt ons vervaarlijke sommen als bijdragen. Wat de leuze aangaat Vrij heid, gelijkheid, broederlijkheid 't is al lang dat zij maar voor de socialisten alleen bestaat. Die duitsche werklieden hebben oordeel en klaarzichtigheid. Dit zou in ons Belgie ook voor velen te passé komen. mogelijk hersteld worde zoo spoedig Deze week is het proces Brierre be gonnen, aangaande de vijfvoudige moord van Corancez. Brierre loochent hardnekkig alle misdaad, maar er komen zeer bezwa rende getuigenissen voor den dag, bij zooverre dat de Juryleden aan den Aan liberalen, socialisten, vrijden kers, vrijmetselaars, enz. iu de Hol- laudsche Kamers, verklaarde Doktor Kuyper, kabinetoverste over eenige dagen. De wetten, of liever wat reohtveerdig is op sociaal en politiek gebied, en is riiei uitsluitelijk onderworpen aan de goedkeu- ring der menschen. De rechten en de Wil van God Almach tig en mogen niet miskend worden. Zeker, het tegenwoordig Staalsbestier zal zijn best doen om het bevel uit te voe- ren gij zult uwen naaste beminnen als u zeiven. Maar riooit zal het vergeten dat het eer- ste der Tien geboden zegt: gij zult God boven al beminnen, uit al uwe krachten, o uit geheel uwe ziel. Dat is de plicht van ieder lid der meer- derheid van ieder lid van het Siaatsbestier. Dien plicht zal het Staatsbestier weten te vervullen Die verklaring, volgens de katho lieke dagbladen, is mei de grootste voldoening aanveerd geweest op al de banken dertegenomwentelaa^s, gelijk aan welken eeredipnst zij behoorden. Verslag der zitting van Zaterdag 14 December 1901. De zitting begint ten 5 ure onder voorzit terschap van M. Golaert, burgemeester. De heeren Minister Baron Surmont de Volsber- ghe, wiens moeder overleden is, en De Gaestecker die in belet is, zijn afwezig. het om».. Trams voort te leggen tot aan Steen werk, al de Seule. t En is maar op die voorwaarde dat de stad zal meêdoen. Dat ontwerp is ter studie, en dat kost nu 4500 fr. per kilometer, 't Fransch Siaats bestier heeft reeds zijne goedkeuring ver leend, maar 't Belgisch nog niet, tot nu toe. M. D'Huvettere peist dat 't zeker een misslag is van den Voorzitter, dat de studiën alléén toch nooit geen 4500 fr. per kilome ter en kosten. M. de Voorzitter. 't En doet, 't en is geen misslag, 't is wel 4500 fr. per kilome ier. M. D'Huvettere en anderen vinden dat t kostelijke studiën zijn. M. de Voorzitter. Wat wilt ge 't Is alzoo. De nieuwe lijn zal een kapitaal behoeven van 500 000fr. en Yper zal daarin tusschen- <omen voor 76.000 fr. of eene jaardooding van 603 fr. voor de verlenging. Landbouwcomice De toelage wordt op 800 fr, gebracht. Muziekschool Het toonkundig ofte muziekaal onderwijs zal merkelijk uitgebreid worden. De stad zal 300 fr. meer toelage geven. Een leergang word ingericht van Bas viole of contrebasse. een leergang voor koperen instrumenten een leergang voor piano een leergang van harmonie en contrapunt. Met de toelagen van staat en provincie en zal de tusschenkomst van stad niet verhoo- gen, integendeel. Buurtwegen M. de Voorzitter. We en kunnen nog niet beslissen nopens de Wulvestraat, daar we nog geene overeenkomst en hebben met Zillebeke, voor het deel dat hen aangaat. Wat de Wieltjestraat betreft, dat is wat an ders. M. D'Huvettere. Zoodat men zal kun nen beginnen aan de Wieltjestraat M de Voorzitter. M. den Ingenieur Varderghote heeft de twee wegen te zam n genomen in zijn werk. Wij moeten dus voorzichtig zijn, want de provincie zou ons kunnen toelagen weigeren als wij niet over- Tv fi nieuwsblad Tk 00, TE Yper. WIJ nog n man hnn J.'i I ITT J Eilaas t en is niet uaia Hon on«oi is van ae prussisch-protesd.antsche partij in K ih

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1901 | | pagina 1