SPARREN -r J. De Chièvre EIKEN BOOMEN f a &eïBimliouding Yerzekerfl X'M WONDERZALF SGHOONE TAILLIE BORSÏPILLEN BLOED^LLEN F. VEflGAUWtN SPARREN H-OHYSEL-G ALLES ti <S> 1 KLOOSTÉRBAISRM A 0 TE KOOP inmtnum$nnnnnnnnxmmnnm PB. DE GOOMAff X VERKOOPING hakhout en plantsoenen U; h Verkooping mt Ik\ f SPIJSVERTëREHD POEDER F. VERGAUWEN PRIJS: in &0 PRIJS -1 fr 50 Sk en LAIUXEN TE HÜR£N Callewaert-De Meulenaere Overal te koop BELGIE 0 centiemen het nummer; 15 centiemen in den Vreemde. ALGEMEEN WISSELKANTOOR BESTUURDES ik J. filf'PlïyPPI RHUMATIEK ff* ?5P DE BEÜRSGIDS DE BEÜRSGIDS DE BEÜRSGIDS DE BEÜRSGIDS DE BEÜRSGIDS DE BEÜRSGIDS mm mmmmm mmmm H uwelij ksaf kcndigingen Camiel Tavernier, glaswerker, en Albertine ^olf, modewerkster, beide te Yper. Gustaaf Verbrugghe, brikkenbakker, en Syl- tia Bossaert, beide te Yper. Arthur Lesage, aardewerker, en Maria Car eer, huishoudster, beide te Yper. {URGERSTAND der STAD POPERINGHE van G SNEDEN BEUWE - OUT ifl U MARKT PRIJZEN Msgggrjns m gen, KONING DER BALSEMS Wilt gij geheel en al verlost zijn, en dat in ongelooflijk korten tijd '»n Jicht en Rhumatiek, stramheid in ledematenspierverrekkih brand- en snij wonden, neuzingen, oude en nieuwe wonden, gebruik dan de won derbare KLOOSTERBALSEM K miner der B-us^rus UIT HET KLOOSTER «SANTA PAULO TE CARTAGENA Wie KLOOST RBALSEM aan wendt, is verzekerd spoedig en vol komen genezen te zijn Prijs per fl. 1. 1 50 fr. 2 oO en fr. 5. Verkrijgbaar te Yper, bij Gaimant, apotheker, L. Aertsens, apotheker, te Poperinghe, A. Monteyne,apotheker. IN DE TWEE SEIZOENEN Groote Markt 39, YPER Allergrootste keus van COSTU- MEN en CON FECTI EN vo Damen en kinderen. Paletots, Jacquetten, Pelerinnen, Cabans, Regenmantels, enz. Eene keus die alles overtreft en prijzen buiten alle concurrentie. Bijzonder assortiment van FOUR- RUREN. OP Z ÏURQAG 4 JANUARI 1902, Om 1 ure namiddag, in de zitting zaal va het bestuur der Burgerlijke odsh izen, Rijselstraal, N. 38, te per, zal er overgegaan worden door- ambt van Mer B U TAY E Notaris te Yper tot de openbare verkooping an 00 koopen gesneden Berkenhout iggende te ZILLEBEKE bij de woons van den bosch wachter Désiré LE HOY, in koopen van 25 bondels en 250 KOOPEN GEKAPTE SPARREN Liggende te ZILLEBEKE öeu vuilerimeersch 71 koopen d mi H ogeziekeubosco 16 - den gróoten Notelarenboseh 9 het Appelentjebosch 20 n het Snakebosch 8 hel Kapoènboscb 1 het Kappelle.bosch 88 Te ZANDVOORDE den Hoogendorp 10 TeHOLLEBEKE den di ïegemetenbosch 6 Te GRELUVELT 1 den Hoe •eziekenboscu 12 Te PASSCHENDAELE n den Marasbosch 9 nop Zoterdag 11 Januari 1902 m "én ur haif namiddag, ter ver plaats, zai er overgegaan wor rem (fooi het amiot van Mer D'H LI- VETTERE, Notaris te Yper, tot ie opep,nare:ver':oopimr van 9 koopen hakhout met plantsoenen si md te ZILLEBEKE in de .ssche gen md «de S ichelaar spijt». Uei Hoogcb:' sch»,de «Zwa sfèfe t f Dort-nb: scb»de Leeg zerie», de Leege. graskouter r P issohendaele in h t Maras b sch»,1 Wyfscbaete in den lusthr van wn M. G dtschalck en te Loert in een bosch dicht bij het St Antoniu gesticht, en 51 koopen verseheide hoornen (staande te WYTSCHAETË oplet hofstedeken gebruikt door de We 6 koo ien koopen id id id 5 koopen 2 koopen KONINKLIJK GESTICHT VAN MEESEN van schoone GEKAPTE SPARREN HAKHOUT EIS PLANTSOENEN TE WYTSCHAETË DR AN OUTRE De Notaris E. Tlievelin te Meesen verblijvende,zal ten verzoeke van 't Bestuur van het Koninklijk Gesticht te Meesen, openbaar verkoo pen te W ytschaete. op Maandag 6 Januari 1902 om 1 ure 's namiddags A. Gekapte Sparren, bestaande in La rixen, tabakpersen en gespannen lig gende in de dreven der Driehoek,- Pot- en Plek,- en Buffelbosschen, deei makende van het Starbosch. B) Boom en, staande in het bosch genaamd Gros Pierre, deel makende van het Kappeleriebosch. Dezeboomen staan langs den steen Weg van Yper naar Meesen en zijn van gemakkelijk vervoer. Onmiddelijk daarna zal er, in de herberg de «Strooien Haan», te Wyt- schaete, overgegaan worden tot de verkoopiug van C) Hakhout en Plantsoenen, staand in voorm>eld Gros-Pierre bosch. D) mt en Plantsoenen te Dra- nout dJ! Pachters AUGUSTE DEN- Ampel Wylschaete, en JEAN \e Dranoutre zuilen de te liefhebbers aanwij- GHEf ^0oP zegdper ZVon 311 st<1 den «Strooien Haan ver, zich j ieWt 7A n Louis SIX Te LOCRE in hei St Antoniusgesticht Te YPER in hel Krankzinnigengesticht Te ZILLEBEKE in den Kapoenboseh dicht bij het hofstedeken gebruikt door de kinders DËFEVER 23 koopen in het Kapelfeboseh dicht bij het hofstedeken gebruikt door de zelfde 15 koopen De boschwich ers Désiré LRRO te Zilleb ke, Henri GARDYN, ie Wyl schaete eo Steur Iseiiore SCHMIDT iBride zullen de koopen aan wij Zv-n aan de lief hebbers. De kohieren van lasten voorwaar don en bespreken onder dewelke deze verkoopingea zuilen geschieden, be rusten in het kantoor der Burgerlijke Godshuizen en bij de werkende Nota issen. Boekjes met de nauwkeurige aan duiding van iederen koop zijn koste loos te verkrijgen in de kantoeren van den ontvanger en den Secretaris der Godshuizen, bij Sieur Isidore Schmidt, en bij hierbovengenoernde nosch wachters. BELANGRIJK BERICHT. Deze tn;ee verkoopingen zullen stiplelijk be ginnen op gestelde urenen niet een uur later gelijk het vroeger in gebruik was. Ruchtbaarheid. Voor HOESTEN en RHUMATIS31EN te genezen, gebruikt de watte Verkrijgbaar in alle Apotheken Prix 1 fr. 50. Te koop te f per, bij Aertsens. Cre?n">$, Donck, GaimantE. Weckesser ea zet BLOEDZUIVEREND MIDDEL at» Apoth. De Walvisch, 10, Diepestraat van j te Zandvoorde in den Vrouwenbosch op Donderdag 26 December, ten 1 ure namiddag door het ambt van den notaris Bayart te Beeeiaere. een campagnerijtuig van 9 plaatsen, kunnende denen voor camion. Zich te wenden Lange Thouroutstraat, 23. Geen meer maagpijnen door het H. BOULANGÉE 1,50 fr. de doos en verkrijgbaar bij al de apothekers van Yper, per post 1,66 fr. Depói te Yper apotheek Li botte. Kantoor van den Nolans JOSEPH BAYART te Becelare. A K IV I> I TIE van f 00 koopen schoone dienstig voor hoppe en tabak kweek TE GHELUVELT nabij het kasteel van Mijnheer Landas De Notaris JOSEPH BAYART ver blijvende te Beeeiaere, zal openbaar verkoopen OP MAANDAG 6 JANUARI 1902 om 12 ure(1 ure zeer stipt) de volgende koopen sparren en la- rixen 30 koopen hoppestaanders. 10 koopen hoppepersen. 25 koopen kepers. 35 koopen tabakhangers en liggers. 10 koopen snoei- en brandhout. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. Verborging ter herberg 'f Polderije, bi: Henn Decroix. Peinture Artistique et Décora- tive. ATELIER SPÉCIAL pour la Resiauration et le Rentoilage de TABLEAUX Anciens et Moder- nes. JÉdLerGer-g- met land te Vlamer- tinghe, bij de statie; prijs 10 fr. per m iand. Te bevrage.i Dij Mr Peirse- gaeie brouwer te D.ckebuscb. Nieuwe gebreveteerde uitvinding Geen aamborstigheid, noch beklemdheid meer, met de Bier's Bougies anti-aslhmaliques Décoration a l'huile, a la Colle, a la Fresque, pour Murs, Pla fonds, Salons, Sailes a Manger, Sailes de Fêtes, Vestibules, Véran- das, Facades etc. sur platrage Frais ou Sec, a des prix trés mo- dérés. Peiniure et dorure en tous genres; imitation de bois et mar bres. Nouveau marché au bois ,2S, YPRES Verkrijgbaar bij Boterstraat 36 te Yper Langs de Leie en de Ypetiée, door Theodoor Sevens 1.50 De Lotgevallen van Paulus Wuytack, door Honoré Siaes1.25 Karei de Blauwer, of eene Schets uit het Blauwersleven door Eerweerde Heer Julius Leroy 1.50 Weg met de biecht, of antwoord op al het- geen men tegen de biecht inbrengt 0.25 A bas la confession, réponse k tout ee qu'on débite sur la confession 0.2b Quo Vadis in «latunudi 3.50 as eo as as ca - c as co as cö rs as as -o ca rir RCDOennC gee,t nauwkeurige en volle- U t U L .Wl o u IU O dlge inlichtingen over alle finan cieel e ondernemingen; ABONNEMENTSPRIJS België, 1 jaar 4 frank; 6 maanden fr. 2.50. Nederland en Groot Hertogdom Luxemburg, fl. 3. Wereldpostvereeniging, 20 frank. 99, Grasmarkt, 99, BRUSSEL 60, Boterstraat, YPER en 17, Groote Markt, POPERINGHE Aankoop en verkoop van alle belgische, fransche en vreemde weerden K0STEL00ZE INLICHTINGEN Betaling zonder kosten, van Belgische, Fransche en vreemde koepons Inschrijving, zonder kosten, op alle uitgiften Onderzoek gratis der trekkinglijsten Beursorders De uitwisseling van alle aankoop of verkoop van beursweerden wordt gedaan zonder kosten voor de kalanten De bnreelen zijn open te Yper van 9 ure's morgens tot's noens en van 2 tot 4 ure 's namiddags. Te Poperinghe, den Maandag en Woensdag, van 9 ure tot 's noens, en den Vrijdag van 8 1/2 tot 2 ure. De koers der bijzonderste weerden, verhandeld ter beurze van ^Brussel, worden van 4 ure voort alle dagen aangeplakt. HET DAGBLAD VAN HET HUIS WORDT GRATIS GEZONDEN NAAR DE KALANTEN. van den 5 Dee. tot den 19 dezer maand Geboorten Mannelijk 4 Vrouwelijk 9 Huwelijken Elie Steichler, lattensplijter en Helena Neu- BURGERLI.KEGODSHUIZEN DERSTAD YPER fSte— Ifille, kantw. Pieter Serpieter, smidsgast en peonie Verwaarde, zb. Sterfgevallen David Amand, 61 j. lattensplechtg. Louise Uteneboo, Priesterstraat. Taffin Pieter. 42 j landgebruiker, echtg. Eugenie Poittié, wijk L. Denut Sophie, 78 j. zb. wed. Livinus Truwant, Casselatraat. Kinders beneden de 7 jaar. Mannelijk 9. Vrouwelijk 4 j r a If per 14 Dec. 21 December ïarwe iöO kil. 16 50 00 00 logge 14 50 00 00 gaver 00 00 00 00 joonen 00 00 00 00 Jrwton 00 00 00 00 aardappelen 5 25 0 00 Boter 555 25 000 OP Uiers 3 50 0 00 Poperinghe 13 Dec 20 December farwe p. heet. 13 80 13 65 Rogge 10 75 10 75 Haver 9 25 9 00 Aardappelen 100 kil. 6 75 6 75 Boter 2 75 2 7C Hoppe 50 kil. 33 00 37 00 EBffamEBf id id id id id id - N -.y. - -mt*. ENE Gij allen Cie lijdend ZILTE, OHHI, Haar worm, Malkkorat, Baonlzlektan,Puistan hot Kllovon.het Pallan oo Vervolion van het vet, Jookta, enz., enz. Allo andere Brand-on Volzlekten, Aderspat- ton, ttebarsten Aders Zoors Beenoa, au neemt niets anders als de zijt aan MATTE ol DROOGE INfERELDBEROEMDE ANTWERPEN en uwe Genezing is verzekerd. Mei een pot is mon overtuigd dat hel ware middel gevonden is om spoedig genezen te zijn. Fr. 1.25 de groote pet; JKW 8-75 de hlelno Apoth. D« Walvisch, 10, Diepest., Antwerpen VENIDITIE VA N tegen H iwst. Asthma, Vei-kuudhuM Aamborattgiield.en alle Ziekten der liselstp^Jps De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen. de doos in de goede ipotlieken. Eiseht het cede- poneerd fabriekmerk hie den tegen 16 postzegels -s^..-»-e- VAN tegea Maa^pSjö, Maa^znur, Alau^krninpcn, Vei*- wtopJEn-id. (ia! en Lereralckten, lü pwieerto eo «tówfto het bloed- De Bloedptllen van F. Verbauwen aS)n era ware eefeat voor elke familie» Het zijn oprecht piHen yau iang leven. I SaliWW b I den tegen 16] o-tzegetso-soTO cenfloii W"* '•rIV -"<•* - i- e-fi 'ji --.v Depóts in de volgende apotheken Yper apoth. BECU WE, oude apoth. L. Aertssens, 7, Boter markt; DONCK, RflselstraatPoperinghe A. MONTEYNE, Groote MarktComen MESSIAEN VAN WYNDEKENS; Meenen ROTISRS, SIGEN; Waasten VANDERMARL1ERE Houplinet by Armentiers (Fr.)DECR00Q; Bailleul (Fr.) LESAGE Rijs el (Fr.); LEGRAND, 2, Vanaen- aoker's plaats. Vraagt aan uwen geneesheer kostelooze sta len dus beproeft. Te koop in alle apothekerijen. Depot voor Yper; E. Cremsrs-Lapikrre, apo theker. O CD CO I— CD O -zt: N Dfvl ■n ,M,f— CD O :cd O CD SS O» E SS O) -ES CD O i CO SS "CS OS sS CS» JZZ Z— CD «O T3 CD ed s_ - O) verschijnende iedere week in 16, 20 en 24 bladzijden groot formaat; zendt aan al zijne abonnés een dagelijksch kosteloos bijvoegsel; nr D C'p C OIH C besPreekt alle aan de dagorde staande Ut utyhOulUo economische kwesties publiceert in ieder nummer eene bijzondere, door specialisten opge stelde rubriek Koloniën TIF RnSRQPinQ aanvaardt geene finaneièele pobU- Ut OtUnOUlUo citeit in het gehalte van het blad; geeft een algemeen overzicht van den nijverheidstoestand en heeft correspondenten in alle streken; publiceert zeer volledige handels overzichten en mercurialen; verschijnt. is het eenige volledig economisch blad dat in de Vlaamsehe taal Titels teffen geld, geld toot titels Wisselloon 1 fr. per duizend, voor alle bewerkiugen ter Belgische beurzen ZONDER EENIGE ANDERE KOSTEN. TE PARIJS, 1 1/3 per %o TE RIJSEL 2.55

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1901 | | pagina 3