ILII-Maii 1 S&USÊmeqers Zusters, STOVEN. CII. VERCRUYSSE-GH YSELEiV MELKAFROOMERS, BOUWSTOFFEN en KOLEN utmmmimm Avis aux chauffeurs F BANCO IS HOFLACE M TAHD M"15 M. MEIER Melrose VAH WINSEt li k*Aj ItVriIArjijjuiovt m Huts A. VOiNCK-CLEMENT bij Mevr. W VANKEMMEL, Groote Markt, 5, YPER I BELANGRIJK BERICHT HAAR HERSTELLER, m YPER, Rijselstraat, 28 72. Coffres forts 8 MMMMMMmmZ Gebitumeerd Karton NGELSCHE IJZEREN BEDDEN. IN HET WA AH SAAIJETTEN WIJVËKEN GROOTE MARKT, 17 YPER, EL V ER D1NG B SST R A AT, 44, YPER. II 41 41 II 4$ U Modellen met CYLINDER-SPOEL RING-isPOEL GROOTE-ROBIJN KORTRIJK, 47, Doornijkstraat Magazijnen tn werkplaatsen: hei slachthuis 17 en op de Kaai,, Handel in kolen, a duin steen, marmeren alle slach van bouwstoffen. m i Les chauffeurs trouveront chez moi un garage avee atelier de réparation pour automobiles de toute marque, des pièces de rechange pour motocydettes, motocy- cles et automobiles. YPRES. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Vol ledige gebijten van af 100 fr. en hooger, gewaarborgd voor het leven. "bij Mevr. Wed. Van Kemmel, Groote Markt, 5, Yper. Gezondheid Lang leven l YPER, Koeimarkt nr 3, YPER 8 3? u QBAFZEMEEU m apine pen Sehoutuen Groote sos-teeriiig van Heerdgarnituren ft es stelsel BAUCHE andere en GRAS SNOEIERS BilAAMDRWD Gegalvaniseerd IJZERDRAAD Vlaaimachienen YPEIÏ 300 liters per ure ge vende en werkende met de hand 100 tot 150 fr. profijt per koe. 1 f Groote van al lerhandeartike len zooals Witte ea gur - .1aa Ij a in s en vrou Yen, witte en zwarte ross, groot assortiment blouse;: oois, nunehet- ten, plastrons, strekken, lav lières, witte ea gekoleurde leeron en satoeaen haadsoh renen,cache corsets, bretellen kousen, zokk n, normale artikelen zooals: vel hemden, baais, ealeons, kerken oeksLporiemonatis, doopmantels, teste sleelj 53, kinitsdj ia, ran n tippen, oorringen, bro- öben en ketens in b33te t d oaolé ea i t zwart alle slaoa van ron varuti's ent 8 VTSEitt! <1 *1.618 FURIE. N 11 aan voordeeiige prijzen. Alle slach. van K lea, van eerste keus, den van Bruav voor bakkers. Kalk, ciment en plaaster. Monopool van denverkoop van fransche 5!» ciment (Boulogne sur roer). Volledige soorteeriog van .bfabajidsch goed. Zuilen «n xassijnen op alle groetten. Koeislieten, bakken, vvatersteeiien, enz Tegels in Ba sèoleé ea ia marmer, Gewone ea gekleurde eiroènt en céramieke tegels Verlette tegels voor binnen- en buitenmuren. s|g» Refractaire Brinken voor aiie^sbruiken. Bijzonderheid van tegels Tivoor bakserso veas Draiaderbuizen, gewone soorten, alsook in grés, in béton en in 3* ciment en ijzer. Siphons,bogen en dobbele bogen ia grès. Engelscioe, fransche en inlaadscbe schaliën. Aanneming van werken in. ciment en ijzer, zooals gewelven, 41 doiea, waterputten Gm!&isem NAAI MA ClflENEJV VOOR ALLE NAAIWERK 9arijs 1900: Grand Prix Hoogste onderscheiding Mouscroen, 421, Statiestraat, Veurne. 72. Oosts'raat. ftousselaere, 58. Noordstraat. M oenen, 3 6, Kort rijkst raat. Yper, 14, Dixmudestraat. S13TS0ÜT m 'T ÏAAE 1877, 1 De magazijnen en werkwinkels zijn gelegen te Yperen bij de Statie en op ds Kaai 'fe Monsche en freine koler braisetten, fransche en engelsche kolen. An ifj? thracieten voor atnerikaansche stoven,cokes,brieketten en droogkolen Doornijkseh kalk van lste en 2de klas, ciment en plaaster. Verkoop van den vermaarden franschen cimen» van (Boulognc-sur-sner). Gewaarborgd. Zillen, trappen, bakken, peerdebakkert, deksteenen, schorren watersteenen, paalsteeneu, koeislieten in doornijkseh steen. Zillen, bakken, watersteenen in ecossienseen, in bazek ea ciment Een groot getal meuwe modellen van grafzerken, steenen kruisen en 0 marmeren schouwen in allen stijl ten toon gesteld in de magazijnen Overgroole keus van vloertegels in ciment,in ceramiek, in moza'ik tl bazek en marmer: refraktaire brieken en tegels voor vieringen en bakkersovens Verlotte huizen voor waterloopen en schouwen, drai neerbuizen van alle grootte, volledige keus van brabandsche en. Deulentonsche goederen. Beelden voor kerken, kapéllen, hovingen, in gebakken aarde eiment en plaaster. Uitvoering van steen enmarmerwerkopkommande voor gevels,meubelen vensters, schouwen, altaren, wijwatervaten, plaveien van vloeren, enz' Kantoorbij M*e We A.Vonck-Glement, De Haernéstr'aat, 4, (voor dezen Sterrestraat 4) Yperen. De kommanden worden aanveerd De Haernestraat, nr 4 en in het magazijn bij de statie. Kantoor en magazijnen zijn verhonden per telefoon. De magazijnen zijn vereenigd met den ijzeren weg. V0ÖRDEELIGE PRIJZEN. ZORGVULDIGE UITVOERING, as Le.rgrtti vat; vloere tnde iuwwor&ea in wt a, ia cinaant en c Schouwen tn tulandscbe en va Grafzerken op keus ea volgens Door de goede hoedanigheid P! ijzen, verhoopt hst huis het vs: i. en blauw steen en in marmer, amies 5 tegels en in tn «aïque. marmers. leekeamg. itjner waren ea zijne trouwen e voordeeiige eaiedes n de gunst van §M te wint: Da masraziioen, werkplaatsen en het huis, zijn verbonden bij mid- «ay del telepö »oa. tmm 31, HUE CAHTON, 31, Bij CA L LEW A EBT DEM EU LEN A ERE ter drukkerij van 't Nieuwsblad vindt men: Eerste keus van Spe/tverk- papier, Rekenhoeken per frs en centiemen, Rekenhoeken per stuivers,Livreien om naar Vrankrijk te gaan werken, PassavantsBoterpapierenz. enz. R Bijzondere Chirurgijns- Tandmeesters MEEST GEZOCHTE aceLcer en radicaal gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie KORTRIJK, Moscroenstraat, 2, KORTRIJK. M' M. Meyer kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donderdag en Zaterdag, van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. Ooor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing van alle pijnlijke tanden, plombeering der holle tfcnden, rechtzetten der ongeregelde tanden van allen ouderdom het plaatsen van kunsttanden geichiedt zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben niet van doen uitgetrok ken te worden. Met de kunsttanden van Mr M. MEIER kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren men kan ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. M' M. MEIER onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaakt ze vok gens zijn nieuw stelsel, waarvoor hij gebreveteerd is. Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaterdag, J van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag. a Om altijd eme goede gezo-ndheidUgemeten, en't oloedzuiver te houden, is lm noodzakelijk gebruik, te maken oUn Die Pillen, enkel s aaengssiöld uil uittreksel van de zuiverste plant- stoffen vyier tegenwoordigheid in bel lichaim van den aaenseh GEENE DE MINSTE STOORNIS KUNNEN TEWEEG BRENGEN, zijn eene ware weldaad voor h menschdom. Dutzende en duizeade personen getuigenlagelijks huw, waarde boven alle and t e retnediën. Oio ware Gezo idslteids Pillen, raaagvfefsterkende ea znivereode STANDAERrS PILLEN voorkomen en genezen al de ziekten die door de GAL en de SLECHTE VOCHTEN zijn voortgebracht, als Lener- en miltziekten, maagpijn en zuur, geelzucht, slechte teeringen, hoofdpijn, jicht, rhumatism, geraaktheid, puisten en alle velziekten. PRIJS PER DOOS 1 tr. SiO. Algemeen depotII. STAN0A NRT, apotheker, Steenstra at, 53, Brugge ook verkrijg boar in alle goede apotheken. Aanvaardt geene andere doozen dan deze omringd van Opgelet I een roode papier toegezegeld, dat het fabriekmerK draagt en de tirma Apotheek ff. S CANDAERT, Steenstraat 53, Brugge. Te Yper, Ap tlheek Donck, Rtjssolstraat, 1-3. HOFBOUWGESTICHT IngangenDiksmuid- en Gartonstral Hofbouwkundige. Groente-, voederen bloemzadei Alle slach van boom- en struikgewassen. Bloembollen. Verzameling van rozelaars en chrysanthemen. Fruit en vervroegde groenst Kamersieraad planten, palmen, varen, enz. Bloemtooisels: tuilen, gerben, kronen, enz. Tafelversiersels. Natuurlijke bloemen In tijdstippen, p De prijs couranten franco op aanvraag gezoiade2 woGc ïer drukkerij GXLLEWA.E Izb BOTEaSTRl VI, YFbsa- zondere keus van ster^® caoutchouc en in ko^r, genadige prijzen. 8est\gj8) pel- ea afdrukiakt. PiUVL' Groote handel in kalk. plaaster, Ciment van Doornijk, van Boulogne (gevvaarborgd)en Portland ciment van Cronfeslu (beste kwaliteit). @1 ill IV N Monsche, I-reine, Braisetten Fransche en Engelsche K O Lt E Bijzondere soorten van anthraciten en droo^kolen. Pannen, veursten, tegels, briketten van Boom, in alle slach. Holle brijken. Refractaire brijken. -• Ovcntcgels. Roode en verlotte pannen en veursten van den Potteibcrg 2 Gleische 0< van Deulemont, enz. V Draineerbuizen. Grezcn buizen. Potgotcn. Engelsche en andere schaliën. Glazen paunei tegels voor schouwmuren. Doornijkseh-, Ecaussines- en wit steen. Zullen, kribben, bakken, watersteenen, citernkassijnen, barrie- restaken, koeislieten, tegels en dalien. Engelsehe en andere filters. Standbeelden voor hovingen en voor kerken. Tegelsin ciment,porphyre, ceramiek, van Baséclcs en in marmer. Mozaïke vloeren. Leggen van vloeren. Garnituren in Arduin- en marmerwerk voor gebouwen, marmer voor meubels. Kunstwerken. Reiniging en herstelling in 't nieuw van oude grafzerken. Magazijnen op de KOEIMARKT, bij de STATIE en aan de KAAf i j l iSgmaoaatXBiBMMSbtXU «M&bmhmdp - jobs «SjÉS® [Green f»rl|s haar meer, 1 fr *-25 de fles. W «3 Ba W '.bSÜjB W ■•42* 38» «W ■K-Xtmxi'w "His: Singer jaap; v,.; w,v •vV SM>. V-» c - U i t V O d, C V u. A d 11 >3 IS O 538» Is?':" ^8»'%'8» r- herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen, door Coiffeurs en Parf. Hoofd Dép&25 Rue Rtienne Marcel, ParijsLondon en New York LI2.50 fr. de flösch; te Ypar, bij dan heer Raymond Ommeslagb, parf., 55, Groote Markt. van aüe HUIDAANDOENINGEN Dartres, Herpes, Exzemas, Zonas, Acnés, Roode puisten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasis. Sycosis. Lupus, Schurft, Haaruitval ling. Klierziekten, enz zelfs van aderspattende Wonden en Zweren Da behandeling die gedaan is geweest in de hosoitaien en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in 't geheel oictz;j is oqöö' hot bereik der kieiua beurzen en van den tweeden dag af verschaft zij eetie gevoelige verbetering. Zich te wenden aan M. LENORM AND, speciolist en doctoor oud smu» tnajot dor militaire Hosritalor. -ï) rue Vintimille Paris. (France). - KOSTELQOZE RAADPLEGINGEN PER BRIEFWISSELING. ^AKÏi3ï;auXC£» SEBREVETEERD BIJ KONINKLIJK BESLUIT; VEREERD DOOR DE GEESTELIJKEN KLOOSTERS. Druis CALLEVt A EHT BBM EL'LENAESE, BotW8tr*»t,Sè7t»er. 111 1 YPER. er- »or- int

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1901 | | pagina 4