DIT IS rip 3 EN OMMELANDS, Zi Zalig Nieuwjaar til Op Zaterdag, 4en Januari 1902. 5 centimen 't blad. 37stejaar. Taimerk 1873. I -/I TER HERINNERING Algemeen Stemrecht en Werkersbelangen STAATKUNDIGE ÖI3CHÖÖW Transvaal Nieuwe Oorlog China Een liberaal tegen 't algemeen stemrecht WBr L'~>)£€ $~£i< ft Z/ê-t/'??<=-' ^/yCLf y Te trekken hij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yperen hij 's land boodschap wezen ofte posttegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het Wad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. t l'es moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk 16, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig YperschVlaamsch enbovenal God getrouwe ik wezen zal w De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't lp 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder UI boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agënge HAVAS.te Brussel, Tk 32,in de Magdaleria- strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- w Westvlaanderen wonen. Naar aloude geplogendheid wen- schen wij aan al onze eerzame leze ressen en lezers een zalig en gelukkig nieuwjaar. Aan de werklieden, onze beste vrien den, een goed bestaan, gedurig werk, geluk in hun huisgezin, eene got gezondheid, talrijke brave en deugd zame kinderen, in één woord geluk en vrede, voor zooveel men het hier op aarde vinden kan. Aan de burgers en hindelaars, veel voorspoed in hunne ondernemingen of in hunnen handel: brave getrouwe werklieden van den oiden stemprd die zorgen voor het proljt van hunne bazen en meesters, en de zoo meteen bun eigen welzijn betraciten. Aan allen, werkliedtn, burgeis, handelaars en rijken, venschen wij goede overeenkomst, vtrbroederiug tusschen al de standen rer samen le ving. Wij wenschen dat de hoogrre klassen zich om het lot van den min deren man bekommeren ei door hun ne pogingen en milde aalmoezen de genegenheid van den mi nieren man trachten te verkrijgeu. Dat de minde ren voor de verbetering vin hunnen stand alles aanwenden wat in hunne macht is, en hieriu zich niet en la len misleiden door valsche vrienden, maar de spreuk indachtig blijven Help u zeiven Zoo helpe u God! Aan allen wenschen wij dit de zor gen en bekommernissen vanhet tijde lijke hun de eeuwige belangen niet en doen vergeten. Fortuin, gezond heid, een lang en gelukkig leren moe ten enkel dienen om ons eei eeuwig geluk voor te bereiden. Daarom m e- ten wij trachten anderen door onze goede oorbeelden te stichten en le onderwijzen. De jonkheid moet het voorbeeld der ouderen navolgen, zijne levenswijze schikken naar die wijze raadgevingen dergenen, die onderviu ding reeds hebben opgedaan en de ouderen behooren ook hunne aan moedigingen en goede woorden voor de jeugd niet te sparen. Aan de ouderlingen, die, dank aan de katholieke kamerheeren en aan het katholiek Staatsbestier een pen sioen trekken van 65 fr. wenschen we nog talrijke jaren eene goede ge zondheid te mogen genieten, om nog lange te kunnen een bewijs zijn van de bezorgdheid van de katholieken voor alles wat de minderen betreft. Aan al dezen die dit jaar hun pensioentje ge vraagd hebben, wenschen we dat de overheid hunne vrage zou inwj|ligeu Voor ons arrondissement jaar dat wij intreden van het belang zijn. In de helft van is er in de maand Mei kiezi de kamerheeren ons arrondi is in dit geval. Onnoodig te dat wij voor de katholieken door eene schitterende over wenschen. Doch die zegepraa we niet krijgen zonder moeit nogmaals is 't het geval te her Help u zelveu Zoo helpe u God Wij zullen ons beste doen I A uit al onze krachten te werken eI»t <sve 'n twijfelen er niet aan, al onze lezers met ons. Dat is nog niet genoeg: elkeen moet in zijnen kring propaganda ma ken en aan het volk zijne ware vrien den doen kennen. Daarbij, eendracht moet er heer- schen onder de katholieken. Een drachtig moeten wij #nze overheic volgen,die zoo dikwijls reeds bewijzen gegeven heeft van hare ware kennis in het bestier en van hare rechtzinnige verkleefdheid voor stoffelijk en geeste lijk welzijn onzer bevolking. En wat ons arrondissement en onze stad 'yper in 't bijzonder betreft, wij wenschen dat God aan onzen bemin den Senator Iweins d'Eeckhouite nog lange jaren zou verleenen, en dat wij hem in goede gezondheid zouden be houden, voor het stoffelijk en zedelij! welzijn van de gausche bevolking.En wij vragen dat al onze lezers bij hun ne wenschen vurige gebeden zouden voegen om van God de volledige her stelling van M. Iweins d'Eeckhoutte af te smeeken. Eindelijk we wenschen dat Zijne Heiligheid den Paus Leo XIII,die bin nen eene maand zijn vijf en twintig ste jaar pausdom begint, lang aan het hoofd der heilige Kerke blij ven moge Dat de vervolgingen tegen Kerke en Pausdom zouden mogen op houden en dat de vrede en eendracht tusschen de volkeren zou heerschen. Moge dit jaar het einde zijn van den bloedigen oorlog in Zuid-Afrika, vaD het overmachtige Ei gelaud legen het heldhaftige boerenvolk. Mogen de Zuid-Afrikaansche republieken hunne volledige onafhankelijkheid handha ven 1 Het Nieuwsblad. Heden Zaterdag ten 8 en half avondfeeste in de Iweinszaal, door de Koninklijke Fanfare. De heer Albert Van Eegroo, onze befaamde violonist,Mr en Mme Marien,de gunstig gekende klucht zangers, en de zangersgilde «l'Or- phéon» zullen hunne medewerk ing verleenen. De Avondfeeste voor de Damen is gesteldop Zondag 2" Februari. 'ggen i land ^'.ning Allien H ier lm yen In de laatste algemeene vergadering van den Landbouwersbond van Oost Vlaanderen heeft M. Martens, notaris te Olsene, eenige woorden gezegd over het algemeen stem recht. Hij heeft dat op eene zeer eigenaardige en treffende manier gedaan. Ziehier, volgens het Fondsenblad, den korten inhoud van die aanspraak Het algemeen stemrecht, zegt hij, wordt gevraagd, zoogezegd in het belang van den werkman. Als er bij de landbouwers kwestie is van ieis nieuws op 't een of 't ander gebied, dan gaat men eens tot bij den gebuur en men vraagt hem of hij daar iets over weet. 't Is voorzichtig dat ook te doen in deze zaak van stemrecht. Dat stelsel is in voege bij onze naaste geburen, in Frankrijk, sedert 40 of 50 Zijn de werklieden, in wier belang men het vraagt, daar gelukkiger dan hier in Belgis Volstrekt niet In Belgie zijn er wetten die den werkman beschermen tegen overtolligen arbeid in Frankrijk niet. In Belgie hebben de werklieden een pen sioen van 65 franks in Frankrijk geen pensioen. In Belgie zal weldra eene wet tot stand komen nopens de Zondagrust in Frankrijk is daai geen spraak van. Betalen de werklieden in Frankrijk min der belastingen Laat ons eens zien Als de Fransche werkman 's morgends opstaat en dat bij een steksken neemt om zijnen quinquet te aansteken, dan betaalt hij oelasting, de stekskeris kosten lücentiemei bet dooskenin Belgie 10 centiemen per dozijn dooskens. Als hij dan water kookt op een petrolvuur voor zijnen koffie, betaalt hij belasting, want de petrol is belast met 7 cen tiemen per liter. Als hij koffie opschenkt, betaalt hij belas ting de koffie is hoog belast. Als hij dan boterhammen eet, en brood kan toch niemand missen, de werkman nog min dan een ander, dan betaalt hij belasting, want de terwe is belast met 6 fr. per hou derd kilos En als de werkman, na het werk of na den maaltijd, een pijpje wil rooken, dan betaalt bij weer belasting, elkeen weet hier boe duur de tabak is in Frankrijk. Stekskens, petrool, koffie, brood, tabak, alles betaalt belasting in Frankrijk, waar het algemeen stemrecht sede:.* 50 jaar bet-laat In Belgie waar het niet bestaat, betaal; d it alles niets. Maar, zal men zeggen, met al die lasten moet Frankrijk veel geld in kas hebben Welja De Fransche begrooüng slu'traei een tekort van 200 miljoen in Belgie, on danks de krisis, knoopt men de twee eindjes aaneen, en er is nog wat over. Zooals men ziet, zonder algemeen siem recht zijn wij in Belgie veel minder bi last. En wij genieten er meer vrijheid en min dwang. Zaterdag nuchtend is ons de blijde mare toegekomen van eene schitleren- de overwinning door de boereu be haald, onder bet geleide van den won deren generaal DeWct op een engelsch kamp te Tweefontein. De Wet heeft namelijk op Kerst avond of beter op Kerstnacht bet kamp stormenderhand ingenomen eu al de engelschen gedood, gewond of gevan >en, met twee kanons Ziehier hoede oppergeneraal der engelschen die ne derlaag verhaalt. Natuurlijk dat hij al zijn schoonste vertelt en nog vur oeneden de waarheid blijft. Kolonel Firman en commandant Williams hadden tijdelijk het bevel over de legerafdeeling. Deze was op een afgezonderd kopje gelegerd De zuidelijke kant van dat kopje was uiterst steil. De engelsche voorposten oezetten er de uitsprongen van. Langs iet noorden, waar het kamp opgesla gen was, is de helling zeer zacht en angs dien kant waren de engelsche voorposten ver vooruit gevestigd. De stelling was door verschansingen be schermd. Uit de nadere inlichtingen die ik ontvangen heb, blijkt dat de loeren 's nachts de steile helling langs het zuiden opgeklauterd zijn. Ten 2 ure na middernacht overvielen de Boeren het piket en maakten zich meester van het kopje. Vooraleer de engelsche soldaten den tijd hadden uit hunne tenten te komen, drongen de Boeren in het kamp, alles op hunnen doortocht doo- dend. A! de soldaten, die u t de feuten kwamen, do officiers, die den overva poogden tegen te houden, werden door geweerschoten getroffen. Een engelsch luitenant, die zelf het vuur geopenc had met het zelfwerkend kanon, vie neer, in het hart getroffen. Er ont stond eene paniek in de rangen der engelschen, die zich nogtans allen om ter beste gedroegen. (Hoe is dat over een te brengen Eens de voorposten overrompeld, moesten de engelschen len aftocht blazen. De helft; ongeveei der afdeeling bevindt zich thans aan ie'brug der Elaudrivier, de anderf helft is gevangen genomen. Het 15 ponderkanon, na twee bommen geschoten te hebben, geraak te onklaar en de kanonniers vielen er rond onder de geweerschoten. Een gekwetste luitenant werd door de Boeren voor dood aanzien en ontsnap te aldus aan deze laatster.. Die luite nant, zegt men, heeft twee wagens zien vertrekken met gedoode of ge kwetste Boeren, waarvan het meeren- deel getroffen geweest waren in deD eersten aanval tegen de voorposten. Een engelsch commandant, die als gekwetst verlaten geweest was, beves tigt het verhaal van den luitenant en voegt erbij dat, bij het krieken van den dag, de plaats van het gevecht overdekt was met. lijken' van Ro ren. De Boeren moeten ten getalle van 1,200 geweest, zijn onder het bevel van De Wet. Zij hebben zich goed ge dragen en hebben op liet slagveld mannen gelaten om de gekwetsten-te verzorgen. De enge'sche lichte ruiterij, die zich aan de brug van Elandrivier op een afstand van 14 mijlen bevond, vernam eerst ten 4 1/2 ure wat er ge leurd was en kwam ten 6 ure 50 ter jlaats. Na aau de peerdeu den noodi- gen rusttijd gelaten te hebben, zette zij zich op weg om de Boeren te ach- ervolgeri, die zich op dat oogenblik achteruitgetrokken hadden aan het zuidelijk uiteinde van den Langberg. Zij gelukte erin twee of drie Boeren te dooden, doch de anderen konden ontsnappen, dank aan de oneffenhe den van den grond. Eens aau den .angberg was de ruiterij machteloos tegen de Boeren, gezien hunne over macht in getal en de gesteltenis van den grond. Die zoogezegde achtervolging der Boeren neemt niets weg van de neer- aag, die de engelschen ondergaan lebben, 't Is de gewone taktiek der loeren achteruit te trekken om zich elders weer te vereenigen, wanneer zij ergens hunne tegenstrevers geklopt lebben. De engelsche soldaten, door de Boe ren gevangen genomen, zijn reeds osgel iten en te Bethlehem uangeko men. Het gevecht van Tweefontein Te Londen bekent men nu dal hel getal engelsche soldaten, op kerstnacht oor de Boeren van De Wet te Twee- ontein gevangen genomen, 246 be- oopt, het getal dooden 63 en het geial gekwetsten 59. Volgens inlichtingen uit boersge- zinde bron, hebben de Boeren in bet gevecht van Tweefoutein op de engel schen drie kauons, 2,000 geweeren, 67 munitiewagens en 150 andere voor raadwagens buit gemaakt. Het gevaar van oorlog tusschen Chili en Argentina is nauwelijks ge weken en reeds meldt men dat Duitsch- land te wege in oorlog is met Vene zuela, eene kleine republiek uit Ame rika. De duitsche gezant beeft reeds het land verlaten en bevindt zich thans op bet oorlogschip Falke. Die oorlog zou kunnen erge verwik kelingen te wege brengen tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland, want 't is geheel onwaarschijnlijk dat de Vereenigde Staten goedsmoeds het kleine Venezuela zullen laten verplet eren door het machtige Duitschland. God gave dat die nieuwe oorlog nog ion vermeden worden Te Peking is men reeds volop bezig met de toebereidselen voor de plech- ige ontvangst van het keizerlijk hof. 3e generaals en de troepen onder lunne bevelen zullen moeten neerge- nield zijn langsheen de dreef van len spoorweg bij de aankomst van len keizerlijken trein. U de ambte naars, aangewezen om zich op den doortocht van het hof in de hoofdstad te bevinden, 't is te zeggen op een af tand van ongeveer 15 kilometers, zullen insgelijks moeten neergeknield zijn. Die liberaal is M. A. Feitweiss, van Verviers die zegt Wat willen de socialisten T Het algemeen meervoudig stemrecht af schaften, en hetzelve vervangen door het algemeen eenvoudig stemrecht. Alle burgers, geleerd of ongeleerd, ge rouwd of jong, lastbetalers of nietallen moeten gelijke stem hebben. Hun doel is dubbelhet meervoudige stemrecht afschaffen, het eenvoudige in brengen. In die omstandigheid, het meervoudig stemrecht veroordeelen (die het niet en ver dient), 't is de taak der socialisten verge makkelijken 't is hen helpen in hun vernie lingswerk; 't is nevens hen, en met hen den helft van hun werk doen, zonier eens te overdenken hoe dat men dit werk zal vol- rekken. Valt het niet te vreezen dat het afschaf fen der meervoudige stemmen van zelfs het eenvoudig stemrecht zal aanbrengen Schaft inderdaad de twee- en driestem- men af, en de gelijkheid zal er zijn. Ook heeft men socialen en radikalen met gretigheid de verklaringen der liberalen zien aanteekenen. Ziet gij wel, zeiden zij, dat niemand meer het meervoudige verdedigt Lang reeds hebben de stichters ervan en die 't wilden doen voortduren,hetzelve verworpen. Zij heben zelve niet geaarzeld hun woord te eten en hunnen eed te verbreken. Verstaat men wel al het gevaar dat men loopt wanneer men aldus het meervoudige aanvalt en den oproer aanpreekt Men zou blind moeten zijn om niet te zien dat de strijd van morgen zal geleverd wot den tusschen het meervoudige en een voudig stemrecht. Alle slag tegen de Grondwet, zal voor- deelig zijn aan de socialisten, en nadeelig aan 't land en aan de liberalen. Indien gij mededoet om af te schaff-n hetgeen bestaat,gij doet wetens of onwetens werk der socialisten waarvan gij niet wiit. Nog meer. Volgens alle waarschijnlijkheid de grondwet en zal niet veranderd worden, V I I NIEUWSBLAD VAN YPER v i :"ir. •A;' t jT .TC

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1902 | | pagina 1