DIT EN OMME LANDS, m OP DE FOORE >j> £aterdag, Februari cent] men 37st" jaar. Talmerk 1880. VOOR DEN PAOS STAATKUNDIGE OMSCHOÜ Spanje |'t Paleis van den Cinématographe Opitz' Caroussel Transvaal Vrankrijk Italië Geissler's Panopticum li. Opitz' Theater Doolhof CRISTAL PALEIS Begoochelende spiegels Uit Beveren-aan-den-Yzer Priesterlijke Benoemingen Lachkruid Ter Kamer Voordracht van M. Colaert Schrikkelijke aardbeving Bevolking der aarde Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's land boodschap toe zen ofte post, tegen 3 frank 's jaars. t Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon huiten Belgenland. Het blad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate Tk te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijkniet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Vorige lijst 1160.10 Jufvrouwen De Bruyne, Yper 40 00 Rosalie Fl uney 1.00 E. H. Baert, pastor, Becelare 10 00 Monsieur l'abbé Gnapelynck,Directeur desSoeurs Bénédictines, Poperinghe 80 00 Un prétre d'Ypres 5.00 Acht schoolknapen vragen eerbiediglijk aan onzen Heiligen Vader zijnen zegen 2 00 H. F. W. 10.00 De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1; overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence IlAVAS.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- strate, en te Parijs, n°8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma kingen voor t Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- Westvlaanderen wonen. Een opstand is losgebroken te Bar- celone, eene stad van Spanje waar meest nijverheid, meest socialisten en meest vrijmetselaars zijn. 80.000 werklieden hebben den ar beid gestaakt en er wordt gedurig ge vochten tusschen de opstandelingen en de troepen. In de laatste dagen waren er reeds 75 dooden en gekwetsten. Geene schepen met eetwaren zijn de haven binnengekomen, de been houwers en hebben geen vleesch en de bakkers geen brood. Alles staat stille noch handel, noch nijverheid en is er die leeft of roerl. 't Verergt nog van dag tot dag, en gedurig hebben er botsingen plaats tusschen de gendarmen, de troepen en de opstandelingen. De verkoop van gazetten is te Madrid verboden. Te Barcelone en verschijnen er geené ga zetten. Minister Giusso heeft zijn onts'ag gegeven omdat de koning wil een wetsontwerp voorstellen over de echt scheiding. Dit ontslag zou kunnen een groole verandering brengen in den politie- ken toestand, daar de ontslaggevende minister nog al invloed schijnt te hebben. van M. Marrecau slaat op ons Fooreplein, rechte voor den Boe 't Is een echt paleis, zoo buiten als binnen. is weder opgetimmerd en staat gansch ver nieuwd, nog prachtiger als te voren recht over de Drie Koningen Eenige kleine schermutselingen,be nevens twee-drie «ongelukken» voor de engelschen, 't is geheel den bilari van de weke. Ten anderen, de engel schen en laten geene brieven noch de pechen toekomen, tenzij als ze niet verder en kunnen. Uit engelsche bronne dus nog beneden de waarheid wordt gemeld dat sedert de folterkampen zijn inge richt, er reeds 13.000 kinderen ge storven zijn. 'tls waarlijk wraakroepend I 't Fransch ministerie is oprecht verlegen met den uitslag der aanstaan de.kiezingen. Reeds wordt er geschre ven dat 't ministerie zal maatregels nemen tegen de propaganda der ka tholiekenen vrijzinnige republikeinen. De gezondheid van Zijne Heiligheid den Paus is uitmuntend. Onze heilige Vader bereidt zich om de feesten van zijn 25jarigen jubilé te vieren. Zonder twijfel zal hij dien last even gemakke lijk verdragen als zijne talrijke ont vangsten, die hem gedurig bezighou den. Als een bewijs zijner goede gezond heid, wordt aan een fransche gazette Le Figaro geschreven, dat over eenige dagen een kardinaal in de ka mer van den Paus ging binst dat de beêklokke ofte Angelus geluid wierd. De paus was op den blooten grond ge knield bezig met bidden. Weinig negentigjarigen zouden daartoe ia state zijn met levensgroote beelden slaat te midden d< markt, met de opening naar de Boterstrate. Alle beroemdheden van deri tijd zijn daar te zien. is daar ook weer met eene gansch nieuwe aantrekkelijkheid: eene jonge dame I S O L I N E speelt op de mandoline al de deuntjes die de omstaanders maar en peizen. Veel andere wonderheden staan nog op ons fooreplein een prachtige lijk te Kemmel, schietkoten, peerdemolens voor groote en kleine kinders wafelhui zen, portrettetrekkers, enz., enz. Keus voor alle goesten of de gansch nieuw Gaat zienGaat zien Op het Fooreplein, nevens Geisslers Panopticum. Op 15 Februari had altlier de plechtig begrafenis plaats van den achtbaren Heer Doise, onderwijzer en koster sedert 1879 aldaar na eene zeer kortstondige z ekte aan de liefde der zijnen ontrukt. Een groot getal onderwijzers wilden aan den afgestorvene de hulde van hunne genegenheid en hunne liefde geven. De talrijke parochianen die de groote kerk vervulden waren een sprekend bewijs van de erkentenis, welke zij den overledene toedroegen en eene openbare ge tuigenis van de verdiensten van dezen iever vollen onderwijzer, wiens schitterende loop baan zoo schoon werd gemaald door den heer Depreeuw, gewezen leerling van dei diepbetreurde, thans onderwijzer te Watou Si Jan. Hier volgt de lijkrede van meester De preeuw Eerweerde Heeren, Achtbare Ambtgenooten, Lieve Vrienden, Alvorens het graf le verlaten, dat weldra de stoffelijke overblijfsels van eenen betreurden vriend zal omsluiten, weze het mij toegelaten namens de heeren kosters en onderwijzers van t omliggende, de gevoelens uit te drukken, die op dit oogenbiik ons aller hert vervullen voor dezen, die zoo onverwachts, ja te vrotgtijdig, ontrukt is aan de liefde van zijne familie, aan den eerbied van zijne medeburgers, aan de achting van zijne dierbare ambtgenooten. Wie had toch ooit gedacht dat deze droevige plicht ons allen heden hier op hel kerkhof zou roepen Pas eenige maanden geleden, in de conferentie teCrombeke, hadden wij het zoet genoegen hem onze gelukwenschen aan te bieden over de eervolle onderscheiding, hem door het Staats bestuur toegekend. Dan scheen hij nog in volle gezondheid; dan was hij nog zoo blijdgeestig, en wij hoopten hem nog lang in ons midden te behouden. Maar helaas De Heer heeft het an ders beschiktDal Zijn heilige Naam gezegend zij1 Laat ons een oogenbiik het leven van onzen betreurden vriend beschouwen en de heilzame voorbeelden opzoeken, die het kenmerken. Mr Doise werd geboren te Westnieuwkerke, in de maand December van 't jaar 1815. Alhoe wel zijne deugdzame ouders eenvoudige werk lieden waren, heeft hij, dank aan zijn eerlijk gedrag, zijn aanhoudenden iever en zijne toene mende leerzaamheid, met eere gekomen tot den verheven staat van koster-onderwijzer. Bij het eindigen zijner Normale studiën, wierd hij hulponderwijzer benoemd te West nieuwkerke, zijne geboorteplaats, en nader hand te Meessen. Voor zijne uitstekende talen ten, wierd hij vandaar, door den toenmaligen heer Directeur van St Joseph's Gesticht te lhourout, geroepen, om daar de Normalisten in verschi 11ige vakken te onderwijzen. In't jaar 1871 werd hij koster en hoofdonderwijzer be noemd te Locre, en in 1879 op deze gemeente van Beveren, waar hij ruim 22\jaar deze bedie ning uitoefende en op ■'2° dezer godvruchtig in den Heer ontslapen is Ziedaar de tijdelijke loopbaan van onzen be treurden vriend. Welke nagedachtenis Iaat deze ons na O voorzeker eene kostbare, ja eene troostende nagedachtenis Immers, M' Doise was een ware volksvriend, een vurige christen, een bravo echtgenoot, een goede huisvader, een voorbeeldige koster en onderwijzer. Dat hij een volksvriend was, getuigt de alge meene rouw op Beveren over zijne dood, en hel groot getal zijner mede-parochianen, die hem naar zijn graf vergezellen. Hij was trouwens beminnelijk, eerbiedig, beleefd en dienstveerdig jegens iedereen. Verders muntte hij uit door zijne teedere godsvrucht, door zijn onwankelbaar betrouwen op de goddelijke Voorzienigheid, door zijn vu rigen iever in het kwijten van al zijne christene plichten, door zijne groote liefde voor den luis ter van Gods huis. Ten anderen, in hem mogen wij bewonderen de teedere genegenheid en de welwillende be hulpzaamheid voor zijne dierbare vrouw, de overgroote liefdeen den geest van ware zelfsop offering voor zijne teergeliefde kinders. Ja, geene moeite ontzag hij, geene sacrificiën spaarde hij om zijne hertlieve kinders in eere en deugd op te voeden en hun tevens eene eer lijke en gelukkige toekomst bereiden. Wat wij in Mr Doise nog aantreffen, is zijne weergalooze beroepsliefde, zijne edelmoedige zelfsopoffering voor het gemeenebest. Hij was trouwens een man van plicht en heeft steeds voor het goede gewrocht. Een doorslaand be wijs daarvan geeft ons zijn ontslag van offi ciëlen onderwijzer tijdens de rampzalige school wet van 1879. Met herte en ziele verkleefd aan het katholiek onderwijs, slechts luisterende naar de.stem van zijn geweten en van de geestelijke overheid, ondanks de onzekerheid in de toekomst, ten prijze van het verlies zijner rechten op een pen sioen, schaarde zich Mr Doise in de rangen der heldhaftige strijders voor 't behoud en den bloei van den katholieken godsdienst in ons geliefd Bisdom, in ons geliefd Vlaanderen. En, vastbesloten strijdende, riep hij uitNeen, zij zullen haar niet hebben, de schoone ziel van t kind Ook was hij van zijne achtbare overheden hooggeprezen, teederiijk bemind. Ja, hij was een oprechte katholieke onder wijzer, een ware opvoeder der christene jeugd. Hij leefde gelunkig en tevreden in zijnen staat, met een grenzeloos betrouwen op deze troost rijke belofte van den goddelijken Zaligmaker Die er velen in de gerechtigheid zullen onder wezen hebben, zullen blinken als sterren in alle eeuwigheid Ja, hetgeen voor Gods oogen aangenaam was, heeft hij gedaan, en de Heer vergelde hem al zijne goede werken. Die heilzame herinnering, die zalige hoop weze nu als een weldoende balsem op de diepe wonde, door zijn pijnlijk afscheiden aan ons gevoelig hert toegebracht. Ja, bedroefde weduwe, bitter is voorzeker de scheiding van uwen eerzamen echtgenoot Maar, hoe hard deze ook wezen moge, onder geef u. Sla uwe bedroefde blikken op het kruis, hetteeken onzer verlossing, onze hoop opeen beter leven in den hemel, waar gij eens voor eeuwig met uwen diepbelreurden echtgenoot opnieuw zult vereenigd worden. En gij, vaderlooze kinderen Volgt de stich- Itende voorbeelden uws vaders na; vergeet nooit dat de deugd en taaie arbeid noodig zijn om eerlijke standen te bekomen en te beklee- den; zoo-doende, zult gij ook eens de zon des voorspoeds voor u helder zien schijnen. Ook gij beminde leerlingen, hier rond het graf van uwen braven leermeester geschaard, onthoudt zijne wijze lessen, volgt zijne vromé voetstappen op den weg der deugd en vergeet hem nooit in uwe gebeden. Ja, gij vooral, die binnen vier weken uwe eerste communie zult doen, gedenkt dan uwen afgestorven leermees- ler en beveelt hem op den schoonsten dag uws levens aan den goedertieren Jesus, den Loonei van alle goed. Wij ook, vrienden en ambtgenooten, verlie zen in Mr Doise een trouwen vriend, een wijzen raadsman. Zijne gedachtenis blijve dan steeds bij ons in zegen O ja, blijven wij, in het kloek moedig strijden voor de glorie Gods in het heil der zielen, zijne trouwe navolgers Verlaten wij hem niet, totdat wij hem door onze gebeden in het hemelsch vaderland bin nengeleid hebben. En, in de zoele verwachting later wederom met hem daar vereenigd te zijn om nimmermeer gescheiden te worden, ver eenigen wij onze weemoedige stem en zeggen wij eenpariglijk «O, Achtbare en diepbetreurde heer Doise, die onlangs met ons en bij ons waart, vaarwel vaarwel Dat uwe stoffelijke overblijfsels hier in de gewijde aarde rusten, totdat gij met ons en wij met u op de stemme des engels weer zullen opstaan dan zullen wij uw lichaam aanschou wen blinkende in deii glans der onsterfelijke heerlijkheid, terwijl uw i ziel alreeds het geluk zal gesmaakt hebben dat den stervenden revht- veerdige ten deele komt. Vaarwel, onwaardeer bare vriend Vaarwel, duurbare medebroeder Vaai wel en rust in vredeTot wederziens in den schoonen hemel Hooge klemmers Diepe zwemmers Schaverdijnders op het ijs Ln zijn al te gaar niet wijs.... Bij Londen waren deze weke bij honder den menschen aan 't schaverdijnen op eenen vijver. Al met eens brak het ijs en 50 man zijn verdronken. Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft benoemd lot pastor in Sint Kruis-bij Brugge de E. 11. Cuvelier, onderpastor dier parochie, in vervanging van den E. H. Van den Driessche die voor gezondheidsredens zijn ontslag neemt Tot onderpastor in St Kruis de E. H. Joye, coadjutor van den E. H. Van den Driessche. De volkskamer is nu sedert veertien dagen bezig met zagen over het algemeen [stemrecht. De socialisten willen één man, ééne stem!» Sommige vooruitstrevende liberalen, M. Nolf onder andere, doen meê. Andere liberalen en de katholieken willen t bestaande meervoudig kiesstelsel bthou den. Eenige katholieken, met onzen Burge meester, M. Colaert, aan 't hoofd, stellen voor, als 't algemeen stemrecht verkozen wordt, ook stemrecht te verleenen aan de vrouwen, 't En is maar redelijk ook Ver mits er gelijkheid moet bestaan In de zitting van Woensdag werd de doe ning van minister Baron Surmont beknibbeld over de ouderdomspensioenen. Minister Surmont heeft de beknibbelaars flink geantwoord, zoodat ze er maar kale van t'huis gekomen en zijn. Binst twee uren heeft onze achtbare Bur gemeester zondag avond gesproken in de Iweinszaal over de rechten der vrouwen of beter over het onrecht dat hun door de wet wordt aangedaan. Men kan van een ander gedacht zijn dan de gevierde spreker nopens het nut van aan de vrouwen stemrecht te verleenen, maar onbetwistbaar is het toch dat M. Colaert meesterlijk de zake verdedigt, en dat hij voor vele punten onweerlegbare bewijzei levert van hetgeen hij voorhoudt. Menige verbetering is er te doen ondei dat oogpunt en ware 't niet dat de kamer al haren tijd verkwist met nutteloos gebabbel en gezaag over alle slag van vodderijen, zeker zou er misschien sedert lang aan som mige onrechtveerdigheden een einde gesteld zijn. Eene oude dame laat haar portret schilde ren, door 'nen toekomstigen Rubens. Na een paar uren gewerkt te hebben, zegt de klakpotter Gij moogt wat uitrusten, madam Ik zal den achtergrond intusschen schilderen. Moet ik mij dan omkeeren, vraagt de sukkel. Madam A. Men moet steeds voorzich tig zijn.. Als ik woorden met mijn man heb, stuur ik de kinderen altijd naar buiten. Madam B Heel verstandig. Maar het is ook niet heel goed als de kinderen den heelen dag op straat moeten loopen. Een schoonvader zei tot zijnen schoon zoon Die vele en brutale invallen tegen woordig, het is verschrikkelijk! Wat zoudt gij doen, als gij s nachts wakker werdt en leen inbreker in uw huis vondt ik zou, antwoordde de schoonzoon, hem eenvoudig zeggen Maar er is hier niets te halen mijn schoonpapa heeft mijn vrouw haren uitzet nog niet gegeven, en ge zoudt hem zien loopen Het gemoed van een jong meisje gelijkt een zuiveren spiegelhet is de taak van een liefhebbende mceder den spiegel vlekkeloos te bewaren. Onze Wannes wilde vrijen maar dierf zijne liefde niet verklaren. Op zekeren dag kwam hij voor het huis van het meisje dat hij gaar ne zag en riep Brand, brand Zij trok het venster open en riep Waar, waar, waar Hier riep Wannes, en hij legde zijne twee handen op zijn hert. Te Bakou heeft er eene schrikkelijke aard heving plaats gehad, die het leven kostte aan meer dan 2000 slachtoffers. Reeds 800 waren Woensdag uit de puinen gehaald eri begraven. Ieder jaar geeft de beroemde aardrijks kundige Broeder Alexis in den Bien Public een overzicht van den toestand der verschil- lige aardstreken, overzicht, dat telken male, met den grootsten lust gesmaakt wordt door de lezers van onzen konfrater. Dit jaar vangt Br. Alexis zijn overzicht aan met de opgave der getalsterkte van de volkeren der aarde en der uitgestrektheden ronds, door die volkeren in bezit gehouden of bewoond. Onze lezers zullen ook wel eenig belang stellen in die cijfers; het is eens eene afwis seling in de dagelijksehe lezing. Ziehier dan, het verschil tusschen de be volking van 1800 en deze in 1900, dus hon derd jaar verscheiden Landen Bev. in 1800 Bev. in 1900 Inwoners Inwoners Rusland 35,000.000 110 000 000 Üuilschland 20.000.000 57.000 OüO Oostenrijk Hou. 25,000,000 47 OuU.OUO I Groot-Britanië 16,000,000 41,000 000 Frankrijk 28,000,000 38 500 OtiO Ualië 15,000,000 33,000 000 I Spanje 10,000,000 18,000 000 UWSBLA VAN YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1902 | | pagina 1