DIT IS l? EN OMMELANDS. Aan de Heeren Kiezers van 'I Arrondissement Yper Kiezers, D De redevoering van M, Hymans KIEZERS Sleml onder nummer COLftERT, VAN NIERRIS, THEVELIN VERKIEZING VOOR DRIE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Op Zaterdag, 24 1 Mei 1902. 3 centimen 't blad. 37ste jaar. Talmerk 1893 yper Heer en, Weg met Priesters en Godsdienst De nonnen uit scholen en gasthuizende kloosterlingen verbannen en hunne gestichten gesloten. Geene andere scholen meer dan scholen zonder God Alleman gedwongen soldaat Klimmende belastingen op 't inkomen en op de erfe nissen. Vrijen invoer van alle vreemde waren. volutie en algemeene werkstaking, die noodzakelijk eenen schrik- j kelijken BURGEROORLOG moeten veroorzaken, en onze dier- j bare onafhankelijkheid in gevaar brengen. Eerbied voor iedereens recht en gedacht noch schooloorlog noch kerkvervolging meer wel betaald en de priesters vrij van dienst Beschermrechten voor landbouw, handel en nijverheid. Geene herziening der grondwet in ééu woord, wij zijn katholieken, verdedigers der maat schappelijke rust en onze grondwettelijke vrijheden. wij hebben trouwe in uGij zuR voor ons, katholieken, stem men. n - Colaert Van Merris Thevelin Thevelin Fraeijs Brutsaert Nolf Brunfaut BB Kiezers van Yper Te trekken bij den UitgeverTk 36, in de Boter str ate, te Yper, en bij 's land boodschap we zen ofte posttegen 3 frank 's jaars. 't Nieuwsblad van Yper verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na w de markt, tegen 3 f. 's jaars; 3 f. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het Mad en is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt ^j| op voorhand betaald. sgfc /.Hes moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boterstrate, Tk i.6, te Yper. éÊk Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal W De bekendmakingen kosten 0,fr.l5 de reke binnen 't blad is 't 9 0,f.30 van 's Rechters wegen f. 1overdruk, 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence HAVAs.te Brussel, Tk 32,in de Magdalena- g| strate, en te Parijs, n° 8, Place de la Bourse, ontvangen bekendma- W kingen voor 't Nieuwsblad van Yper, van al die buiten Oost- w Westvlaanderen wonen. Wij willen u nog een laa'ste woord toesturen vóó: de kiezing van 25" Mei aanstaande. Wij hebben in a' de gemeenten van 't arrondissement gaan spreken onze taak is vervuld en onze plicht gekweten. Aan u thans aan den uwen niet te kort te blijven. 't Is Zondag toekomende dat gij moet kiezen tusschen het programma der katholieken en het programma der radikaal-socialisten. Gij kent ze alle twee. Zie'hier wat onze tegenstrevers willen En om daar t> geraken zijn zij gereed hand in hand te Werken met de socialisten voor 't zuiver algemeen^stemrecht. Eén man, ééne stem. En welke zullen hunne middels nog eens zijn Langdradige besprekingen en nnnph.^»a«i;ji^ nieuwe even vruchtelooze oproer in de steden opruischen tot re- En wij katholieken, wat willen wij Vrijwilligersleger of niemand gedwongen soldaat. De soldaten Niet het zuiver algemeen stemrecht, maar hetalgemeen Slem- recht gelijk wij nu hebben, omdat het allééne ons land kan rustig en vrij behouden. Geene kinderachtige noch dwaze tijdverspillingen meer in de Kamers, maar ernsthe besprekingen stemmen van allerlei wetten ten voordeele van burger en werklieden. Daar hebt gij de twee programma's gelezen. Aan geheel het land moet gij toonen indien gij den derden zetel van volksvertegenwoordiger wilt geven aan uwe weldoeners de katholieken, of indien gij hem voort wilt laten aan de partij der socialisten, oproermakers en republikeinen die Mr Ernest Nolf als haren kandidaat aanveerdt. Hoogachtend DEN 25 MEI 1902 PLAATSVERVANGERS 2 PLAATSVERVANGER Over eenige dagen heeft M.Paul Hymans, liberale vertegenwoordiger van Brussel, ge sproken, in de liberale kiesvergadering te Yper. Hij is een handje komen toesteken om de kandidature van M. Nolf te doen lukken. Hetgeene M. Hymans daar gezeid heeft is verre van ons te misnoegen. Voor al wie die redevoering aandachtig leest, is het maar al te klaar om bestatigen dat mijnheer Hymans zonder groote geest drift heeft gesproken, en zelve met een zeker droefgeestig voorgevoel van nederlage... Daarenboven hij en heeft niet kunnen laten van op eenige puntjes (en wel de belangrijk ste) mijnheer Nolf propertjes zijne lesse te spellen. Dat en moet niemand verwonderen. Mijnheer Hymans immers is een doctri naire, 't is te zeggen liberaal van de oude schole van MM. Frère, Bara, enz.Terwijl M. Nolf van de nieuwerwetsche schole is der vooruitstrevende radikalen, in de goeste van i Janson, Féron, en anderen. En iedereen weet wel hoe de doctrinairs en de radikalen elkander beminnen en be trouwen. Dus, 't en ware niet te verwonderen in dien M. Hymans 't een en 't ander zou ge zeid hebben dat in den zin van M. Nolf niet en heeft moeten vallen, en eerder stemmen aftrekken van mijnheer Nolf, dan er bij doen i winnen. Opdat al uwe stembrieven gel - dig zouden zijn, maakt met het dik zwart potlood, dat in het kieskotje hangt, het wit punt zwart van 't vierkant BOVEN den naam van M. Colaert, ondernum mer 4 Niet elders te stemmen Een dop Yan boven op den kop. Kiezers, onthoudt het goed en zegt het voort aan vrienden en kennissen Wij hebben, zegt M. Hymans, ons groot en wemrijk programma te verwezent- lijken dat wij onivangen hebben uit de han- den van onze doorluchtige liberale voor- vaders Ware M. Hymans niet van elders geko menen van verre van hier, hij zou ge voeld hebben hoe ongepast het was van hier, te Yper, in eene redevoering ten voordeele van de Radikale kandidature van NestjeNolf, de gedachtenisse te verwekken van de Vele van de liberalen,daar tegenwoordig, zullen seffens bij hen zeiven gezeid hebben Wel wel't is lange dat de doorluch tige liberale voorvaders bier... voorbij zijn 1 't Is lange dat er hier geene doorluchtige liberale voorvaders kandidaat meer en zijn. 't Is zelve sedert dat er maar Brunfaut's, en Nolf's, en kapitein De Vetter's, en Le- leup's, en al zulke meer kandidaat zijn, dat de liberale partij in Yper niet anders meer en bekomt dan groote en traditioneele buizen. Ons groot en roemrijk traditioneel programma verwezentlijken ls het misschien het programme der li berale voorvaders»,der Vanden Peereboom's, der Carton's, der Merghelynck's, der de Codi's, dat de radikale en socialistgezinde M Nolf voorenstaai Dat die liberale voorvaders moesten uithun graf komen,zij zouden tegen dit pro gramma uit al hunne macht protesteeren Maar die doorluchiige voorvaders zijn dood en kunnen bijgevolg niet meer spreken. 't ls waarin ons Yper leven er nog vrienden en oude strijdmakkers van die doorluchtige voorvaders. Wij en moeten ze niet noemen, iedereen kent ze Ehwel die zonen en volgelingen van die doorluchtige voorvaders zouden kunnen spreken. Waarom en hebben zij het niet gedaan Waarom en hebben zij het woord niet ge nomen in de kiesvergadering, en de kandi dature van M. Nolf verdedigd en opgehel derd Waarom moet men sprekers van elders doen komen Hebben die heeren ooit aan M. Nolf ge zeid, gelijk de socialisten het openbaarlijk verklaard hebben a M. Nolf', gij zijt onze man Neen Neen die mannen zwijgen... En om in kiesvergaderingen te spreken, doet men eenen Hymans komen van Brussel,eenen Liefmans van Oudenaarde, eenen Beerblock van den Gentschen Vooruit, eenen door- luchtigen Prevost, ook van Gent en den doorluchtigsten van ai, misschien, Bujl, onzen Buyl, van... van... eentwaar van de kanten van Zoetenaeye En van Yper zelve Wie spreekt er Och Heere Een Lesaffertje,... een advo- kaaije van zijn eerste broeksken En nog en mag hij maar spreken... op den buiten O doorluchtige voorvaders Jammer genoeg is het (voor de liberalen, wei te verstaan) dat gij zoo diep begraven ligt 't Is zeker en vaste dat M. Hymans veel beter die doorluchtige voorvaders nooit en zou genoemd hebben. Verders in zijne redevoering zegt M. Hymans Men beschuldigt ons de afschaffing der vrijheid van onderwijs te betrachten. Dat is laster. De huisvader moet den keus hebben der meesters waaraan hij zijne kinderen toevertrouwt. De liberalen eerbiedigen de vrijheid van onderwijs die eene uitdrukking is van de gewetensvrijheid. Hoort gij dat, kiezers Volgens M. Hymans, deze die de afschaf fing der vrijheid van onderwijs najaagt, en die houdt staan dat de huisvader den keus niet mag hebben der meesters voor zijne kin deren, EN IS GEEN LIBERAAL. Wat is hij dan zulke man Hij en is geen liberaal, zegt M. Hymans. Hij is nog veel inin klerikaal, 't is klaar. Hij kan dus niet anders meer zijn dan eene soorte van socialist. EhwelM. Nolf heeft opentlijk gezeid,en in kiesmanifesten verklaard dat hij voorstaan* der is van het verplichtend, wereldsch, on zijdig onderwijs. Dus, volgens M. Nolf, moeten de ouders door de wet, en op straffe van boete en kot verplicht worden hunne kinders te zenden naar de officieele scholen, de onzijdige scholen, de niet-godsdienstige scholen. Over weinige dagen nog heeft M. Nolf in de kiesvergadering van Meesen waar hij openhertig met zijne vrienden mocht spreken verklaard: dat er volgens zijn programma maar ééne school en zou moeten zijn in iedere gemeente, te weten de officieele school. Ia die schole zou het onderwijs bui ten allen godsdienst moeten gegeven worden, en deze schole zou verplichtende zijn voor alien. Daaruit volgt op klaarblijkende wijze dat* volgens M. Hymans M. Nolf zijn man niet en is. Dat M. Nolf dus niet en moet rekenen op de stemme van al wie, 't zij liberaal 't zij klerikaal, de vrijheid wilt eerbiedigen en alle dwingelandij en vervolgingen van ons land wilt afkeeren. Van het onderwijs sprekende, bestatigde M. Hymans dat er in het land geen ander vrij onderwijs en bestaat dan het katholiek onderwijs. Welke kostelijke bekentenisse 1 Hoe mogen wij, katholieken, fier zijn uit T NIEUWSBLAD VAN YPER li m B DOORLUCHTIGE LIBERALE VOORVADERS.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1902 | | pagina 1